reuma
Reumatische aandoeningen
Natuurlijk genezen
Stefaan De Wever

Reumatische aandoeningen komen veel voor. In de westerse wereld hebben een groot aantal personen permanent of af en toe te lijden onder klachten van het bewegingsapparaat. Deze klachten hebben te maken met stofwisselingsstoornissen, ontstekingen, spieraandoeningen, knobbelvorming, verdikking, verharding, veranderingen in de botstructuur, problemen met de calcificatie binnen het organisme, kalkophoping, gewrichtsvervormingen, botwoekeringen, slechte doorbloeding, en vooral veel pijn..
Al deze mensen zoeken om geholpen te worden, en liefst op een zo natuurlijk mogelijke manier. Zij zijn zich bewust geworden van de mogelijkheden van de natuurlijke levenswijze.
Reuma treft ontzettend veel mensen met een veelheid van variaties en intensiteiten. Men rekent dat ongeveer dertig procent van de westerse bevolking in de loop van zijn leven met een of andere ernstige of milde, voorbijgaande of blijvende vorm van reuma te maken heeft. Aan de behandeling van al deze aandoeningen worden enorme bedragen besteed, hetzij voor pijnonderdrukking, hetzij aan ontstekingsonderdrukkers. Het arsenaal van medicijnen dat gebruikt wordt ter bestrijding van reuma en haar gevolgen is indrukwekkend, evenals de bijverschijnselen.
Dat een natuurlijke benadering van reuma onmogelijk is, zonder het belang van de voeding juist in te schatten, is duidelijk. Het is niet mogelijk reuma te genezen, zonder een ernstige inspanning op het vlak van de voeding te leveren. Het welslagen van de behandeling zal afhangen van de nauwgezetheid waarmee de adviezen worden toegepast en de verkeerde voedingsgewoonten worden gecorrigeerd. Er zijn natuurlijke alternatieven voor zij, die hun verantwoordelijkheid opnemen en er niet voor terugschrikken deze inspanning te leveren op het vlak van voeding en levenswijze.
Wat wij vandaag verstaan onder de naam reuma is: een verzamelnaam voor de meest uiteenlopende ziekten, waaronder gewrichtsaandoeningen, aandoeningen van de wervelkolom, aandoeningen van het kraakbeenweefsel, aandoeningen van de spieren en aandoeningen van de beenderen.
In mijn boek over Reuma heb ik de verschillende risico's die het ontstaan of de ontwikkeling van reuma bevorderen, nauwkeurig beschreven. Daaronder bevinden zich tal van vaste gegevens, eigen aan een persoon, begeleid door zelf bepalende factoren. Eén ervan is gebaseerd op de ontdekking van Dr. Tilden dat de mens moet begrijpen wat hij in zijn lichaam teweegbrengt door een onnatuurlijke voeding en levensstijl en door een negatieve levenshouding.

TOXEMIA... INTOXICATIE
Het laatste boek van Dokter J.H. Tilden was “Toxemia, de oorzaak van alle ziekten”. Intoxicatie wordt hier voorgesteld als een boom met wortels (de oorzaken) en een kruin (de gevolgen). Als mogelijke oorzaken formuleerde hij : voedingsaspekten zoals : over-eten, verkeerde voeding, verkeerde voedselcombinaties (zeer belangrijk!), mineralen-deficiëntie, vitamine-deficiëntie, het gebruik van de zgn. 'genotmiddelen’ zoals : koffie, thee, alcohol...; het gebruik van diverse prikkelstoffen die het zenuwstelsel ontregelen, zoals : tabak en andere drugs; de verhoogde gevoeligheid voor bacteriële inwerkingen (m.a.w. door het feit dat men door de verkeerde voeding over geringere weerstand beschikt, moet men hiermee rekening houden); ... Maar ook de mentale invloeden worden niet uit het oog verloren : aspekten die zich diep in het menselijke wezen boren zoals de toestand van enervering, opwinding, dodelijke emoties, onsympathieke omgeving, zorgen en twijfels, vrees, jaloersheid, verbittering, haat, oneerlijkheid, lichaamsspanningen, fysieke overbelasting, fysieke disfuncties, seksuele excessen, enz. Dit zijn volgens Tilden dé veroorzakers van al het menselijke leed, dat in de kruin wordt afgebeeld : de gevolgen van de vergiftigende invloed van de eerder genoemde, algemene "oorzaken". Dit zijn de miskende oorzaken van reuma, maar niet enkel van reuma maar van alle bekende ziekten.
Door het soepel en ongedwongen toepassen van de hieruit verkregen kennis, is het mogelijk te zegevieren over elke kwaal.

SAMENGEVAT betekent dit voor reumatische aandoeningen :
Voedingsoorzaken :
- Verstoord zuur-basen-evenwicht: te lang werd de nadruk gelegd op geconcentreerde voeding als bron van energie. Bij reumatische aandoeningen is “verzuring” van het lichaamsweefsel, met sedimenten een feit. Johanna Budwig schreef ooit “er kan zich in het lichaam geen enkele schadelijke verandering voordoen, tenzij deze voorafgegaan is door een reeks van chemische verschuivingen”. Zij noemde “verzuring de voorwaarde voor alle chronische ziekten”.
- De inname van toxische voedingssubstanties. Dit moet ruimer begrepen worden dan biologisch geteelde producten of niet. In de algemene lichaamsintoxicatie spelen de toxines van landbouwvergiften maar een bescheiden rol. Voedingsadditieven, medicijnen en veel andere stoffen, graven zich veel dieper in en zijn moeilijk uit te scheiden.
- Onjuiste voedselcombinaties : rotting, gisting, vorming van alcohol, azijn en andere schadelijke substanties. Voedselcombinaties houden rekening met de onverenigbaarheid van de zure cyclus (voor vertering van eiwitten en vetten) en de basische cyclus (voor de vertering van zetmeel).
- Onjuiste voedselkeuze : niet aangepast aan de lichaamsbouw of aan de verteringsspecificiteit van de mens.
- Teveel gekookte (levenloze voeding) : veroorzaakt abnormale immuunreacties.
- Het spook van de industrievoeding. Suiker is een calciumrover. In feite is de hele industrievoeding vol risico’s, niet alleen omwille van de additieven, maar vooral omdat ze aan levende stoffen en noodzakelijke begeleidingsstoffen niets te bieden heeft. Daarnaast bestaat ze bijna uitsluitend uit geconcentreerde, verzurende producten.

Zorgen voor herstel :
Het is van belang dat we de voeding verder aan studie onderwerpen, om vast te stellen, hoe een wijziging in het voedingspatroon kan bijdragen tot :
- het herstel van de stofwisseling;
- het herstel van de eliminatie van de toxische produkten; (waardoor het organisme zichzelf kan reinigen) dit houdt in een vermindering van de toevoer van toxines en een verbetering van de reinigingsorganen.
- een einde maken aan de overmatige chemische belasting, door verkeerde combinaties en verkeerde voedselkeuze;
- de toevoer van toxines beperken.
- een einde maken aan de overlast van de buffersystemen.
- een vermindering teweegbrengen op de noodzaak tot immunologische tussenkomst.

Hulpmiddelen bij het herstel van reumatische aandoeningen
Het gebruik van hulpmiddelen zoals klei, water, kruiden, vasten- en reinigingskuren, propolis en zuurstoftherapie e.a. zal slechts tijdelijk zijn, en dient slechts om het organisme toe te laten zichzelf te herstellen, om normaal functioneren, voor zover dit nog mogelijk is, te bevorderen.
Het gebruik van hulpmiddelen sluit niet uit dat de prioriteit moet gegeven worden aan hetgeen boven is vermeld, nl. het erkennen van de werkelijke oorzaken. De erkenning hiervan dwingt ons om een keuze te maken voor een gezonde voeding en aangepaste levenswijze. Zonder deze, zullen alle resultaten slechts van voorbijgaande aard zijn.
Het komt er steeds op aan de oorzaak aan te pakken, en deze ligt grotendeels op het vlak van de voeding: de wortels van het menselijke bestaan. Uiteraard kan een emotionele schok of een stressvolle periode de aandoening aan de oppervlakte roepen.

Reuma natuurlijk genezen beschrijft reuma als een reactie van het lichaam op de som van verschillende risico's en oorzaken die samen het niveau van de toxiciteit in het lichaam bepalen.
De klassieke opvatting vertelt ons dat de "oorzaak" van reuma nog niet gekend is. Wat de klassieke benadering van het begrip ziekte en gezondheid betreft, kan ons dit nauwelijks verwonderen. Hoe moeilijk is het niet om te "bewijzen" dat een bepaald product, of bepaalde activiteiten in laatste instantie oorzaak of mede-oorzaak van een of andere aandoening zijn ? Hoe moeilijk was het niet om te bewijzen dat roken een oorzaak 'kan' vormen voor longaandoeningen ? Daar zijn tientallen jaren voor nodig geweest om hiervoor een bewijs te leveren dat verantwoordelijken aanduidt. Bovendien is dit bewijs niet eens sluitend geleverd, want het is duidelijk dat niet 'iedereen' die rookt een longziekte krijgt. Slechts wanneer iedereen onder invloed van een bepaald gedrag of het gebruik van een bepaald product aan nauwkeurig vast te stellen symptomen zou lijden, zou ontegensprekelijk bewezen worden dat dit verband bestaat.
Hoe veel moeilijker is het niet om een verband te leggen tussen reuma en suiker, alcohol, devitaminisering, verschuivingen binnen het voedingsevenwicht, verzuring, stofwisselingsklachten, combinatiefouten, geestelijke druk, verhoogde lichaamstoxiciteit enz. enz. ?
Dit boek zet de schijnwerpers op de gevolgen van verzuring en toont aan hoe voeding en levenswijze en geestelijke attitude de weg openen voor een beter leven.
Auteur : Stefaan de Wever
112 pagina’s – Groene Dag – ISBN 90-5838-081-5

Een praktische werkbundel "Reuma - natuurlijk genezen" belicht één voor één de actiepunten en de pro's en contra's uit voeding en levenswijze.
Deze lijvige brochure kost 7,50 euro en kan besteld worden bij de CVNH.


Reuma, natuurlijk genezen
GEHEUGENSTEUNTJE

1. ADVIEZEN VOOR VOEDING :
- dagelijks gebruik van versgeperst groentensap van wortel, selder, pompoen
- verhogen van het aandeel van groene bladgroenten (salade, als sap of gepureerd)
- herstel zuur-basen-evenwicht door overwegend basenrijke voeding (groenten/fruit)
- terugdringen van het aandeel van de calciumrovers
- terugbrengen van het aandeel van eiwitten naar normale menselijke behoeften
- eten in functie van behoefte en lichaamssignalen en niet op bevel van de klok
- eten volgens de orgaanklok : gemakkelijke en energierijke voeding als ontbijt,
na tekens van honger - later voeding die meer verteringsarbeid vereist.
- juiste voedselcombinaties (voorkomen azijnzuurgisting + toxiciteit)
- respecteren van de verteringstijden, zonder tussenin gebruik van producten
die verteerd moeten worden.
- verhogen van het aandeel van rauwkost (meer enzymen = catalisator)
- eten van een minimum van rauwkost vòòr elke maaltijd
- verminderen van het aandeel van (ontstekingbevorderende) slijmvormende voeding
(vooral zetmeel en zuivel, of de combinatie van beide)
- gebruik alleen het zuiverste water
- kies waar mogelijk biologisch geteelde groenten


2. ADVIEZEN VOOR LEVENSSTIJL :
- voldoende rust, slaap, ontspanning, recuperatietijd
- zorgen voor betere stofwisseling door intens bewegingsprogramma
(rust roest / breng alle scharnieren in beweging, echter zonder forceren)
- zoek middelen uit waardoor je lichaam beter ontgift / transpiratie
- zorg voor een normale darmwerking
(retentie van stofwisselingstoxines = één van de belangrijkste oorzaken van ziekte)
- het niet verder onderdrukken van symptomen (ziekte = genezing)
- regelmatig vasten of sapvasten = snelste manier tot herstel
- ademoefening voor betere zuurstofvoorziening - liefst in open lucht
- voldoende zonbestraling voor aanmaak vitamine D
- zorgen voor een gezond, evenwichtig emotioneel leven
- training in positief denken, lachen, optimisme, hoopvol leven
(= natuurlijke pijnvermindering + kans op herstel)


reuma
Het boek is te koop : 10,95 euro + verzendkost.
Daarnaast is er de brochure “Reuma natuurlijk genezen” : 7,50 euro + verzendkost

De Goed Nieuws-brief was een driemaandelijks tijdschrift dat sinds 1993 werd uitgegeven door de CVNH (Christelijke Vereniging voor Natuurlijke Hygiëne). Het tijdschrift onderstreept de relatie tussen fysieke en geestelijke gezondheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.
De daarin voorgestelde boodschap wordt nu in HOUVAST verder gezet.