houvast banner prunus

Wat is ziekte ?

“Er zijn tal van manieren om de geneeskunde uit te oefenen, doch er is slechts één manier die door de hemel wordt goedgekeurd. Gods geneesmiddelen der natuur, die door hun krachtige eigenschappen het gestel niet zullen verzwakken of benadelen.

Wat is ziekte ? (E.G. White)
Wijsheden - uitspraken - adviezen
die de ware betekenis van "ziekte" helpen begrijpen.

“De natuur doet een poging om zichzelf te ontdoen van vergiftigende verontreinigingen, deze poging roept koorts op en dat is wat ziekte genoemd wordt. Maar zelfs dan, wanneer de gekwelde de natuur zouden ondersteunen in haar pogen, door het gebruik van zuiver, zacht water, zou veel lijden voorkomen kunnen worden. Maar in plaats daarvan zoeken velen het vergif uit het lichaam te reinigen door een meer dodelijk vergif in het lichaam te brengen en daarmee het alreeds aanwezige gif te verwijderen.”

“De natuur deed haar best om het systeem te bevrijden van de ophoping van onzuiverheden en zou zij aan zichzelf overgelaten zijn, bijgestaan door de algemene zegeningen van de hemel, zoals zuivere lucht en zuiver water, dan zou een snelle en veilige genezing gevolgd zijn.”

“De natuur verdraagt mishandeling zolang als mogelijk is zonder weerstand te bieden, dan verheft zij zich in een machtige poging om zich te ontdoen van de last en de verkeerde behandeling waaronder zij leed. Dan komen hoofdpijn, koude rillingen, koortsen, nerveusiteit, verlammingen en andere euvels, te veel om op te noemen.”

“Ziekte is een pogen van de natuur om het gestel te zuiveren van toestanden, die het gevolg zijn van een schenden van de natuurwetten.” Kristine Nolfi merkt dan ook terecht op “….dan zal het lichaam met deze acute ziekte als bondgenoot, ongestoord kunnen samenwerken bij de reiniging en verwijdering van alle vergiften uit het bloed.”

Dr. Boesnach “….de natuur moet dan een beroep doen op zuiveringspogingen, die de kortzichtige mens “ziekten” noemt, maar die altijd pogingen zijn om te genezen.”
Felke zei: “Genezen betekent reinigen.”

Dr. Kollenbach schrijft in haar proefschrift over de ziekte opvattingen van Dr. Bircher Benner het volgende:

“Met het voorbeeld van vetzucht, dat hij als een noodregeling ziet tegen een overmaat van onharmonische voeding, wordt het doelmatigheids begrip als benaderingswijze van Bircher-Benner duidelijk. Dit doelmatigheids begrip wortelt in de denkwijze van de natuurgeneeskunde en niet in het natuurwetenschappelijke oorzakelijke ziekte benadering van de schoolmedicijnen. Zo ziet hij b.v. in de kalkafzettingen van de aderverkalking in de bloedvaten een zinvol beschuttingsmechanisme van het lichaam ter versterking van de broze vaatwanden. Ook de jichtige urinezuur afzettingen zijn in zijn ogen een noodregeling, die het lichaam op een voorbijgaande wijze bevrijdt van doelgerichte uitscheiding van stofwisselingsslakken. (“De gouden aderen” zijn toch noodmaatregelen van het organisme, die weer verdwijnen als ze niet meer nodig zijn.) De eczemen als huidaandoeningen en slijmhuidontstekingen van de hooikoorts schrijft hij toe aan de beschuttende werking tegen zwaardere aantasting van de innerlijke organen. Volgens Grote is een dergelijke doelgericht zijnde benaderingswijze karakteristiek voor de Natuurgeneeskunde, die de ziekteverschijnselen voor een groot gedeelte opvat als positieve afweerreacties van het lichaam tegen beschadiging van buitenaf of van binnenuit. Als gevolg daarvan omschrijft zij de wetenschappelijke ziektebestrijding als dwaling, daar zij de afweer van het lichaam dikwijls beschadigt en belemmert. De waardering van het symptoom is beslissend voor de tegenstellingen tussen de natuurgeneeskunde en de meer wetenschappelijke medicijnen. De natuurgeneeskunde streeft naar het vinden van het doel van het ziekteverschijnsel, om de behandeling door dit doel te laten leiden.”

  • "Genees"middelen

“Er zijn tal van manieren om de geneeskunde uit te oefenen, doch er is slechts één manier die door de hemel wordt goedgekeurd. Gods geneesmiddelen der natuur, die door hun krachtige eigenschappen het gestel niet zullen verzwakken of benadelen. Zuivere lucht en water, reinheid en een juist dieet, reinheid des levens en een vast vertrouwen op God zijn geneesmiddelen aan wier gebrek duizenden sterven; deze geneesmiddelen raken uit de tijd omdat een juiste toepassing tijd vergt en daar zijn de mensen niet op gesteld. Frisse lucht, beweging, zuiver water en alom toegepaste zindelijkheid vallen met slechts weinig kosten onder ieders bereik; maar medicijnen zijn duur, zowel wat betreft de uitgaven als het resultaat dat uitgeoefend wordt op het gestel.
Talloos zijn haar uitspraken dat medicijnen het ziektebeeld veranderen, “zij veranderen alleen de vorm en de plaats.”
Naar aanleiding van vragen van een medisch student schrijft zij:
“Er zijn eenvoudige kruiden en wortelen die ieder gezin kan gebruiken voor zichzelf en zij behoeven de dokter niet eerder te roepen dan zij een advocaat roepen.
Artsen gaf zij de raad “Medicijnen behoeven zelden gebruikt te worden.”

Dr. Bluestone, de leider van het Montefiori-Hospitaal in New York vertelt:
“Het is paradoxaal, maar de geneeskundige wetenschap heeft met haar nieuwste verworvenheden met de chemische therapie, de antobiotische middelen en de aanwending van bloedgroepen de bedreiging van de mens door kortdurende ziekte tot een minimum teruggebracht en die
door langdurige ziekten tot een maximum doen verlopen.

De Frankfurter Allgemeine Zeitung van 2 Jan. 1975 bespreekt de feiten die aan het licht kwamen in de z.g. “Boston studie”, 29.000 mensen per jaar sterven aan medicijnen, alleen in de U.S.A. van de tien miljoen mensen die daar jaarlijks in het ziekenhuis komen, zijn er 3 miljoen die nevenwerkingen van medicijnen vertonen en 3% dat zijn altijd nog 300.000 komen jaarlijks in het ziekenhuis door ernstige schade, opgelopen door het gebruik van medicijnen. In de Amerikaanse ziekenhuizen doen zich jaarlijks 360.000 gevallen voor van levensgevaarlijke bedreigingen door medicijnen en hiervan eindigen er 36.000 met de dood.

De Goed Nieuws-brief was een driemaandelijks tijdschrift dat sinds 1993 werd uitgegeven door de CVNH (Christelijke Vereniging voor Natuurlijke Hygiëne). Het tijdschrift onderstreept de relatie tussen fysieke en geestelijke gezondheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.
De daarin voorgestelde boodschap wordt nu in HOUVAST verder gezet.