houvast banner vuur

Hoog spel - een passage uit het boek

"De betovering van het oosten is sterk,
maar er blijft de machtige concurrentie van een leeg graf !"

een passage in “Hoog Spel” / G. Vandeman

HOOG SPEL
over de confrontatie tussen Oost en West

Doorheen alle tijden zoekt iedere mens naar bevestiging dat de levensstijl die men aanhangt te verantwoorden is. Zo heeft iedereen zijn God en godsdienst en zoekt iedereen een oplossing voor het schuldvraagstuk. Het openbreken van de grenzen heeft westerlingen nieuwe dingen doen ontdekken, en men heeft gemeend dat het Oosten de plaats was waar rust en vrede heersten, waar mensen in harmonie met hun natuur konden leven... maar soms is het tijd om wakker te worden...
Als christelijke vereniging hebben we de taak om telkens te verwijzen naar Christus. Gezond leven redt ons niet of verschaft ons geen toegang tot het hemels leven. Alleen onze relatie met God doorheen de verdiensten van Jezus Christus die onze zonden op zich nam, kan daaraan verhelpen. Een christelijke vereniging of organisatie, zonder dat Christus’ kenmerken erin terug te vinden zijn, is een leugen. Daarom zien we het als een bijzondere taak, maar tevens een zware opgave, dat wij niet schrijven en doen wat ons goeddunkt, maar ons in alles de vraag stellen of Christus net zo zou doen, in onze plaats.
Het volgende verhaal komt uit het boek Hoog Spel van George Vandeman. Het is slechts een fragment dat aangeeft hoe mensen misleid worden en hoe belangrijk het is om te “onderscheiden”. Niet voor niets hebben wij “verstand” gekregen... niet om het opzij te zetten, maar om het te gebruiken !
Omdat in de hele wereld van gezondheidszorg en natuur-zoekers erg veel oosters-gerichte mensen zijn, publiceren we dit fragment... als denkoefening. Interesse voor het boek ? Het is voor u beschikbaar.
Fragment uit Hoog Spel" - George Vandeman :

“Het westen kwam terecht in de maalstroom van een ongekende technologische ontwikkeling. Maar terwijl het westen druk bezig was met deze vooruitgang, namen de Beatles de hippies - en enige niet-hippies - bij de hand en leidden ze terug naar het oosten. Hier lagen vreemde contrasten. Terwijl vooruitstrevende katholieken trachten de mis uit een dode taal te halen, kwamen de hippies in het openbaar samen om in het Sanskriet gebeden op te zeggen. En terwijl kerkelijke hervormers probeerden hun kostuums te moderniseren, liepen de hippies rond in kleurrijke symbolische gewaden. Terwijl de moderne kerken hun prioriteiten aan het herzien waren, rangschikten de subculturen de zonden van de maatschappij opnieuw in volgorde van belangrijkheid. Het steeds wisselende gezicht van de nieuwe moraal kwam naar voren in een epidemie van aspirant-goeroes. Drugs stonden hun ereplaats af aan meditatie - niet omdat drugs immoreel waren, maar omdat meditatie beter 'high' zou maken. De weg naar het oosten was niet zo moeilijk. De door de Beatles beroemd gemaakte Maharishi, zou een publiek van 4000 man in Berkeley (Californië) verzekerd hebben dat het voor een volledige uitwerking van de meditatie niet nodig was om een geloof te hebben of om drank, vrouwen en herrieschopperij op te geven. Zocht deze rusteloze, losgeslagen cultuur naar redding van zonde ? Vergeving ? Een veranderd leven ? Of zochten ze naar een pantheïstische kracht die naar hun corruptie zou knipogen. De filosoof Alan Watts beschreef de aantrekkingskracht van de oosterse mystiek als volgt : 'De joods-christelijke wereld is er één waarin de morele noodzaak, het verlangen om rechtvaardig te zijn, alles doordringt. De aantrekkingskracht van de oosterse filosofie is dat het achter de dringende werkelijkheid een goed en kwaad een groot gebied van de persoonlijkheid laat zien waarover geen schuld of verwijt hoeft te bestaan.' Misschien zochten de subculturen toch naar iemand om hen van zonde te redden zonder het te beseffen. Misschien dachten ze echt wel dat je schuld tot zwijgen brengt door de waakhond te doden.
Een klein meisje liep in de kerstdrukte met haar moeder over Fifth Avenue. Ze bleef naar beneden kijken, de ogen op het trottoir gericht. 'Waarom kijk je niet naar de kerstétalages ?' 'Ik zoek ergens naar.' Waarnaar ?' 'Ik zoek naar iets om te vinden.' Is dat niet de moeilijkheid met deze generatie ? Naar beneden kijken. Terugzien. Elke kant op zien. Zoekend naar iets om te vinden. Gretig naar alles dat men nog niet heeft geprobeerd.
Schrijver-redacteur Peter Cohon zegt : 'Waar je je ook wendt of keert, alles draait om winst of privé-bezit. Maar er is een hartstocht naar religieuze betekenis, naar een spiritualiteit die gewoon te lang de kop ingedrukt is : Ik, ik smacht... naar nieuwe denkkaders, andere wegen om de dingen op een rijtje te zetten. De I Ching, astrologie, magie, het oosten, schizofrenie ... alles !' Zo hebben we momenteel een epidemie van nieuwe godsdiensten. Bijgewerkte, voormalige ketterijen. Maar geen van die omslachtige zedelijke eisen uit de bijbelse godsdienst. J. Wallace Hamilton merkt op : 'Is het niet vreemd hoe we hier in het westen oosterse boeken lezen, omdat we naar gemoedsrust zoeken ? Maar in het oosten lezen ze westerse boeken omdat ze wakker willen worden.'
Maar de betovering van het oosten is sterk. Oost en west hebben elkaar al voor het hindoe-altaar ontmoet. De aantrekkingskracht van het hindoeïsme is niet langer slechts een gril. Vele jeugdidolen van vandaag zijn uitgesproken bekeerlingen van het hindoeïsme. Rock-muziek was al lange tijd een medium waardoor de massa kon worden geïndoctrineerd. Rockgroepen hadden deugden van de drugs opgehemeld. Maar nu begon de muziek te veranderen. De Rock-and-roll begon een oosterse invloed op te nemen. De dissonante tonen van de oosterse toonladders raakten bekend bij westerse luisteraars. Toen kwam de invoer van hindoeïstisch-godsdienstige begrippen, de invloed van hindoegoden. De godsdienstige opbouw van een complete westerse generatie werd gewijzigd - door rock-and-roll. Meditatie was in. En reciteren, die aanbidding van Shiva. En de mantra. De mantra is volgens één schrijver in wezen een uitnodiging aan een demonische geest tot in bezit nemen van het denkvermogen. Van een swami wordt het volgende gezegde bericht : 'Als ik me genoeg had geconcentreerd ... zou ik zelf Shiva geworden zijn.' Maar genoeg hierover. Waarom zouden we zo verzot zijn op wat zo lange tijd het oosten heeft bezwaard en gehinderd ? Wat is er voor aantrekkelijks aan een godsdienst van wanhoop, waar hoop niet eens onder de deugden gerekend wordt ? Ligt het antwoord in de leegte van het nirwana ? Menen we gemoedsrust te kunnen vinden door zo stil te zitten als een bessestruik ? Wat voor reddingskracht ligt er in een godsdienst zonder levende Christus ? Lopen we het levende water voorbij om van smerige bronnen te drinken ?” “Op een avond werd ik in Londen aangesproken door een intelligente Engelsman, die zei : 'Ik sta op het punt een beslissing te nemen. Als ik straks dit gebouw uitga, zal ik gekozen hebben tussen boeddhisme en christendom. U heeft een half uur om uw zegje te doen!' Een half uur ! Wat een uitdaging ! Geen tijd meer voor bijzaken. In dat halve uur moest ik hem naar een leeg graf buiten Jeruzalem leiden. Want als ik bij herhaalde gelegenheid naast het Tuingraf stond, dat volgens velen het meest lijkt op het graf waar Jezus in werd gelegd, was ik diep onder de indruk van het essentiële verschil tussen het christendom en alle andere godsdiensten. Het graf van Christus is leeg! Er zijn andere grote godsdiensten die bij het graf van hun stichters aanbidden. Het graf van Mohammed te Medina in Arabië is geen leeg graf. Het graf van Confucius in China is geen leeg graf. Stukjes van Boeddha's lichaam worden op verschillende plaatsen in het oosten als relikwieën bewaard. Maar er is geen schrijn ter wereld die aanspraak maakt op een been van Christus. Als het bijbelverslag waar is, dan liet Hij die dag de dood voorgoed achter Zich, met een leeg graf om ervan te getuigen !
De betovering van het oosten kan verbroken worden. Maar alleen door een levende Christus. Alleen een levende Christus kan de vreemde verdwazing door goden en goeroes stopzetten, zodat een onrustige generatie een andere stem kan horen. Alleen een levende Christus kan vergeving schenken, schuld wegnemen. Alleen een levende Christus kan bevrijding van de vrees voor toornende goden aanbieden. Hij alleen geeft leven en houdt zijn belofte. Omdat Hij alleen kan zeggen : 'Ik ben... de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk' (Openbaring 1:18).
De betovering van het oosten is sterk, maar er blijft de machtige concurrentie van een leeg graf !
naar een passage in “Hoog Spel” / G. Vandeman

De Goed Nieuws-brief was een driemaandelijks tijdschrift dat sinds 1993 werd uitgegeven door de CVNH (Christelijke Vereniging voor Natuurlijke Hygiëne). Het tijdschrift onderstreept de relatie tussen fysieke en geestelijke gezondheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.
De daarin voorgestelde boodschap wordt nu in HOUVAST verder gezet.

Reactie op het artikel "Hoog Spel"

God is overal, alomtegenwoordig. God kent geen grenzen, geen beperkingen. God komt naar de mens die voor hem openstaat en op de manier waarop die mens voor Hem openstaat. Geen enkel mens kan zich voor dit allesomvattende genoeg openstellen, om het tot zijn volledigheid te doorgronden.
Daarom zien wij allen slechts een klein stukje.

“Geachte mens van vlees en bloed,
Zoals alle mensen op deze wereld, zijn wij westerlingen ook maar mensen van vlees en bloed. Wij zijn niet anders dan die anderen.
God is overal, alomtegenwoordig. God kent geen grenzen, geen beperkingen. God komt naar de mens die voor hem openstaat en op de manier waarop die mens voor Hem openstaat. Geen enkel mens kan zich voor dit allesomvattende genoeg openstellen, om het tot zijn volledigheid te doorgronden.
Daarom zien wij allen slechts een klein stukje.
Er waren eens een aantal mieren op een olifant
Toen hen werd gevraagd : “wat is een olifant ?”, antwoordden ze : “Een olifant is een lang touw met een flos eraan”. Een ander zei : “Het is een grote, stevige pilaar” en een andere mier zei : “Het is een grote flap die heen en weer waait.”... Zo had iedereen zijn idee over wat een olifant is. Allen waren juist, alleen zagen ze allemaal slechts een stukje van de olifant en niet het geheel. Precies zo is het met godsdiensten en met God. Allemaal beweren ze het bij het juiste einde te hebben. Daarbij aanvaarden de meesten niet dat iemand anders God op een andere manier ziet en ervaart. Dat God zo absoluut en almachtig zou kunnen zijn, komt niet bij hen op. Om hun kortzichtige ideeën kracht bij te zetten, gebruiken ze zelfs hun macht. Ze proberen anderen te indoctrineren, ja zelfs met oorlog en geweld te bestrijden en uit te roeien. Zelfs binnen hun eigen godsdienst worden andersdenkenden vaak op een wrede manier geëlimineerd.
Is dit dan een deel van de boodschap van Jezus ?
Ik geloof er niets van. Ik geloof in Jezus Christus en geloof in zijn tolerantie voor andere godsdiensten. Doordat de christelijke gemeenschap, in het bijzonder de katholieke kerk, zich op die manier tegenover andere godsdiensten opstelt en zelfs oorlog maakt, heeft dit mij en mijn geloof een twintigtal jaar geleden geschokt. God was voor mij een boeman die oorlogen ontketende. God was voor mij een waanbeeld dat oorlogen tot gevolg had. ... Tot God mij ter hulp kwam en mijn foutieve zienswijze en de foutieve zienswijze van de katholieke kerk wegveegde door een zienswijze uit het Oosten; nl. de eenheid van alle godsdiensten. Dit was voor mij een nieuwe zienswijze en opende terug de weg naar God.
Goede God, ik dank jou!!!”
J.V.H.


Beste,
Hartelijk dank voor uw reactie op ons artikel “Hoog spel” in vorige nieuwsbrief. Het artikel was bedoeld als een oogopener en niet als een goedpraten van de bestaande godsdiensten. Het wijst erop dat mensen zoeken naar God en dat de wegen die zij hiervoor nemen soms grillig zijn.
Het artikel stelt dat godsdienst niets anders is dan de uitvoering van het grote gebod dat Jezus ons heeft opgedragen : “Bemint God boven alles en uw naaste als uzelf”... Als mens van vlees en bloed is het niet gemakkelijk om God boven alles te beminnen, te aanbidden, Hem alle eer te geven. Wij beseffen maar al te goed dat we slechts zwakke mensen zijn die dikwijls tekort schieten en ons vergissen. Maar Gods geest komt ons ter hulp en openbaart ons wat we moeten weten.
Het is zeker waar dat we wellicht een veel te eng beeld hebben gevormd van een in ieder opzicht alles te boven gaand Wezen. Dat is de reden dat wij ons van God nooit “een voorstelling” mogen maken, omdat die voorstelling altijd beperkend is en afdoet aan de ware aard van God.
Jezus Christus heeft ons God beter leren kennen. Hij zegt : “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”. Als christelijke vereniging hebben we ervoor gekozen om zoveel mogelijk te kijken op Jezus en ons bij alles de vraag te stellen : “Wat zou Jezus doen, indien hij nu in mijn plaats stond?” Ik denk niet dat hij een theologische discussie zou voeren, maar dat hij zou zeggen “Er staat geschreven”... Jezus beroepte zich zonder uitzondering op wat in de Bijbel was neergeschreven, omdat het woorden zonder discussie zijn.
Zonder bronnen en normen is het erg moeilijk om Gods stem te achterhalen. Wij vergeten dat er ook een duivelse inspirator is en dat we ook zelf onze mening hebben. Zo kan dan iedereen zijn privé-godsdienst hebben, volgens eigen normen : vindt iemand iets kwaad dan is het zo, en vindt iemand iets goed, dan is het zo...
Dat in alle landen, werelddelen of culturen - van primitieve tot ontwikkelde - een zoeken is naar de Oppermacht, de Bron der Bronnen, de Schepper,... is duidelijk.
Abraham verliet het rijk der vele goden en bijgelovige denkbeelden om de ware God te aanbidden, die niet van hout of steen is, en voldeed zo aan de roeping van iedere mens : zoek en u zult vinden; klop en u zal opengedaan worden...

Stefaan de Wever

Wil je “Hoog Spel” helemaal lezen?
Het kan digitaal of gedrukt.
Je kunt het bekomen bij De Levensark of Groene Dag.