houvast toren
Stel dat je in mijn plaats zou zijn, want zeg nou eerlijk, wat is het verschil tussen jou of mij ?
Wat zou je dan aan goed nieuws aan je man of vrouw, aan je kind of buur, aan je collega of werkmakker kunnen geven? Moet je daar lang over nadenken? Zit het zo diep? Zit het goede nieuws onder het stof, of bedolven onder zorgen, pijn of verdriet ?
Ik weet het, ik mag niet oordelen. Het is mogelijk dat de omstandigheden je verbitterd hebben, dat je teleurgesteld werd door het leven, door tegenslagen, ziekte of omstandigheden die je niet in de hand hebt. Het is mogelijk dat je moe
bent, zo moe, van al dat strijden, het verweer, de noodzaak om het nog eens uit te leggen.
Dan hoop ik dat deze brief een zonnestraal is, een straal direct uit de bron, de Zon der Gerechtigheid, geput uit het eeuwige evangelie, de goede tijding voor mensen die lijden en strijden. Ja Gods woord is goed nieuws.
Doorheen al het menselijke dat beschreven staat in de Bijbel, deint Gods adem op en neer. We krijgen een blik op de bron van al het lijden en al het ergerlijke op deze wereld, met een enorme uitnodiging : wat doen we ermee ? Voor Wie
kies ik? Wie mag aan het stuur staan in mijn leven? In wie wil ik geloven?
Het geloof is een kracht. En die is mogelijk nog klein, maar het kan toenemen in kracht.
Er zijn momenten van twijfel. Ik ken die ook. Maar dan komt het geloof ter hulp.
Het is soms goed om de hoofden bij elkaar te steken en samen de woorden van eeuwig leven te openen, erdoor verlicht te worden en de aanwezigheid van de Almachtige iets concreter aan te voelen.
Ik ben dankbaar voor de honderden samenkomsten die ondertussen in al die jaren zijn doorgegaan, en waarin ik de kans kreeg om door de voorbereiding en door het samenzijn en door Gods Geest en door de hulp van anderen, versterkt
te worden. Ik zou het van de daken willen schreeuwen, het met iedereen willen delen. Maar je bent een vrij mens, helemaal vrij om te denken en te handelen zoals je dat zelf verkiest. En daar doe je mee wat je wil.
Maar de tekst zegt : “De mens is, wat hij de hele dag door denkt…” Daar is niets dat daar afbreuk aan doet. En Gods woord zegt : “Word vernieuwd, door de vernieuwing van uw denken”.
Als je voelt dat het niet goed zit, moet je vernieuwd worden.
Er is Eén die zegt : “Zie Ik maak alle dingen nieuw…” Maar het kan ons afschrikken, de prijs, de consequenties, zeker als onze ogen nog vertroebeld zijn door valse indrukken… Maar als we het zien zijn we zalig….
Begin vandaag te doen,
Wat je vandaag kàn doen.
Bid om kracht en leiding.
Ik wens je veel kracht toe en ook veel goed nieuws dat tot het hart spreekt, hemelse vitamines en begeesterende vlammen…

HET GEBED IS VOEDSEL VOOR DE ZIEL
“Het uur van het gebed is zowel de kern als de vrucht van onze tijd, terwijl alle andere uren als wegen zijn die naar dat uur toe leiden. [...] De gebedstijden verhouden zich tot de ziel als de maaltijden tot het lichaam. Gebed is voor de ziel wat voedsel is voor het lichaam. En de zegen die wij aan het gebed ontlenen duurt voort totdat het weer tijd is om te bidden, net zoals de kracht die wij opdoen bij het middagmaal voortduurt tot het avondmaal.”
RABBI JEHOEDA HALEVI
door A.J. Heschel aangehaald in zijn boek: In het licht van Zijn aangezicht.
GEBED GAAT DIEPER DAN WOORDEN
“Gebed gaat dieper dan woorden. Het is aanwezig in de ziel nog voor het in woorden geformuleerd is. En het blijft wonen in de ziel als het laatste woord van ons gebed onze lippen gepasseerd is.
Gebed is een houding van ons hart, een houding van onze geest.
Gebed is een zeer bepaalde houding van onze harten ten overstaan van God, een houding die Hij in de hemel onmiddellijk herkent als gebed, als een beroep op Zijn hart. Of het de vorm van woorden aanneemt of niet, maakt voor God geen verschil, alleen voor onszelf.”
O. HALLESBY
(in: “Prayer”. Augsburg Publishing House, Minneapolis 1931, pg.16.)houvast banner positief

Vertrouwen in de Goddelijke kracht.
Van alle acht natuurlijke gezondheidswetten, zou deze wet het meest moeten gekoesterd worden, want elke ademcyclus, goede gezondheid, en de essentie van alle genezing komen van de Schepper.
Al ons vertrouwen moet in Gods handen gelegd worden. Hoe kan geloof in God ons gezond houden, of ons beter maken wanneer we ziek zijn?
Koning Salomo schreef:
"Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren." Spreuken 17:22
God heeft ons geen pijnloos leven beloofd, maar Hij belooft ons de weg te wijzen hoe je er doorheen kunt komen. Hij heeft zijn hulp beloofd om pijn te kunnen dragen, en de kracht om je op te richten als je zou wankelen.
In 1 Korinthiërs 10: 13 gaat Paulus de Korinthiërs bemoedigen die in een cultuur leefden vol morele verdorvenheid en spanning. Hij leert ze ook omgaan met verzoekingen.
Hij maakt duidelijk dat verkeerde verlangens en verzoekingen iedereen overkomen (wij zijn niet de enigen). Anderen hebben stand kunnen houden tegen verzoekingen, zouden wij dit dan ook niet kunnen? Waarom konden zij aan elke verzoekingweerstaan?
Omdat God hen hielp om aan de verleiding te weerstaan. Hun sterke geloof en vertrouwen op de Almachtige werd dan ook beloond.
In Hebreeën zien wij enkele namen: Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sara, Isaak, Mozes en vele andere personen die hier worden voorgesteld als de geloofshelden.
Hebreeën11:39 toont dat al deze mensen bekend geworden zijn omdat zij op hun God vertrouwden.
Zij hebben echter niet verkregen wat God hen had beloofd. God had een beter plan. Hij wilde niet dat zij zonder ons de volmaaktheid zouden bereiken. Hun geloof is voor ons een voortdurende bemoediging, wij zijn niet de eersten
die strijd ontmoeten in het leven. Het leven kan ons beproeven. Veel omstandigheden kunnen ons bitter en hard lijken, maar dan moeten wij niet opgeven, want er is Eén in de hemel die ons in onze strijd bijstaat. Kunnen leven in de
wetenschap dat Hij leeft, dat Hij onze steun en toeverlaat is, dat Hij onze kracht en sterkte is, dat is het oefenterrein van het geloof.
Anderen hebben de wedstrijd al gelopen en gewonnen, en hun getuigenis raakt ons en bemoedigt ons om te blijven lopen en ook als winnaars te eindigen.
IS DIT GEEN INSPIRERENDE ERFENIS?
God zal ons helpen aan verleiding te weerstaan doordat Hij onze hulp zal zijn bij:
1. Het onderscheiden van de omstandigheden, en de mensen die je in moeilijkheden willen brengen.
2. Je laten wegvluchten van alles waarvan je weet dat het fout is.
3. De keuze alleen het goede te doen.
4. Het gebed om de hulp van God. Wees niet verbaasd dat grote godsmannen dezelfde strijd hadden. ( David riep naar zijn God / Psalm 44:24-27)
Wat ook belangrijk is: zoek vrienden (geestelijke broeders en zusters) die echt van God houden en je helpen in moeilijke perioden van verzoeking.
“Tot het grote werk, dat een volk op de komst van de Here zal voorbereiden, behoort ook de gezondheidshervorming. Zij is zo nauw met de Derde Engelboodschap verbonden, als een hand met het lichaam." Onze boodschap luidt:
"Vreest God en geeft Hem heerlijkheid" Opb. 14:7. In deze toestand der wereldgeschiedenis onteren wij God door het vleeseten. De overigen zullen weigeren vlees te eten. Laat die, die de waardigheid geloven, trouw aan hun manier vasthouden." -
E.G. White Training School 19 Juli 1902.
"De Here heeft het herhaaldelijk door Zijn Geest geopenbaard, dat Hij ons stap voor stap tot Zijn oorspronkelijke plan wil terugbrengen, volgens welke de mens van de natuurlijke voortbrengselen der aarde leven moet. Zolang wij nog vlees gebruiken, tonen wij dat wij het licht, dat God ons uit genade gegeven heeft, nog niet volkomen volgen. CG 161.
"Er zullen allerlei vruchtbomen groeien, waarvan de bladeren niet afvallen en waarvan de vruchten niet zullen ophouden. ...Iedere maand zullen zij nieuwe vruchten dragen. ... Hun vrucht dient tot spijze. ... Zij zullen wijngaarden planten en de vruchten daarvan eten." Jes.65:21.
"Buiten zichzelf van vreugde aanschouwde Adam de bomen welke eens zijn vreugde waren - allemaal dezelfde bomen, waarvan hij vruchten nam, toen hij zich nog in volkomenheid der onschuld en heiligheid verheugde. Hij ziet de ranken, die zijn eigen handen gekweekt hadden."

Wie zal van de boom des levens mogen eten ?
"Die overwint, Ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het Paradijs van God is." Opb.2:7


Geloven
in één adem schreef ik neer wat mijn beperkte visie mij toeliet.
Maar laat mij verder jubelen, want geloof is:
* jubelen!
• vreugdelichten aansteken in het donker
• liefhebben!
• geknield het liefdeslied van zijn schepping beluisteren
• dorsten naar Hem
• eerst Hij, kost wat het kost!
• Zijn hartklop in eigen hart
• geen slaafse onderworpenheid, maar goddelijk kindschap
• mijn identiteit vinden in Hem - elders vindt men ze nooit!
• het grote geheim indrinken
• het met Hem wagen, zonder reiskoffers op de vloedstroom van zijn genade
• het anker uitwerpen in de bodem der onbeweeglijke dingen.

Geloof is:
• de koperen draad, geladen met hoogspanning, met vuur, met levensbloed, met wordende heerlijkheid.
• waarheid, schoonheid, onschuld in actie - op de top klimmen van zichzelf.
• doodarm zijn en schatrijk, zwak en machtig, meer dan overwinnaar!


Geloven is:
• poëzie dragen in het hart, dromen, lachen, wenen, bidden
• alles bezitten: het heelal… God!
Geloof zonder liefde is het geloof der verschrikking.

Niet-geloven is:
• de grote ontkenning,
• de grote uitblussing,
• de grote leegte!