Beseffen wij onze roeping als “uitverkoren geslacht, als koninklijk priesterschap om Gods grote daden te verkondigen? (1Petrus 2:9)
Of gaan wij liever onze eigen weg, ieder met zijn eigen nutteloos droompje? Heeft de actualiteit met haar duizend facetten het bewustzijn in ons gedoofd van onze plaats in het plan van God?
Kunnen wij in de hedendaagse verwarring nog het verlossende woord spreken?
Nog neerknielen naast het sterfbed van de mensheid? Zou niet vanuit elke kerk, vanuit elke binnenkamer, vanuit elke mond de noodkreet moeten opstijgen? Welk nut heeft onze tegenwoordigheid in deze wereld? Het valt niet te loochenen dat er steeds beweging was onder de ”christenen”.
Mannen met klinkende namen werden beluisterd. In roerende bewoordingen werd van hemelse dingen gesproken, van het Kind in de kribbe, van de Verworpeling aan het kruis.
Maar ondertussen verwelkten de bloemen in de levenstuin. Hebben zij Zijn licht niet verdonkerd met hun nacht? Komt God nog wel aan het woord?
Het is net of Bethlehem nog komen moet.

Hoe is het goud verdonkerd, ontluisterd het goede, fijne goud!
De heilige stenen zijn weggeworpen op de hoek van elke straat.
Klaagliederen 4:1

Wij beroemen er ons op dat wij erin geslaagd zijn het woord van God te doen spreken in meer dan duizend talen, maar niet met tongen van vuur. Nooit werden schoner altaren opgericht dan nu.
Maar is het geen vreemd vuur dat erop smeult? Zijn niet vele kerken sociale centra geworden, waaruit humanistische vlammen oplaaien? Men wil het christendom redden, terwijl men de Christus verloochent!
Geloven wij nog in Hem die door zijn woord de hemelen heeft gemaakt
en door de Geest van zijn mond al hun heir? - die spreekt en
het is er, die gebiedt en het staat er?
Psalm 33:6 en 9)
Of hebben wij geen tijd meer om daarbij stil te staan? Zijn wij vergeten dat Iemand voor ons stierf? Zien wij de aloude geschiedenis vanuit een ander oogpunt? Worden wij wellicht meer ontroerd door T.V. of sportkroniek?
Waar is het ongeveinsde geloof?
Een wereld van verwarde opgejaagde mensen wordt meegesleurd door de maalstroom. Zij roept om waarachtige menselijkheid, om levende getuigen van Hem die enkel liefde is. En God roept om reuzenkrachten.
En de maagden slapen!
Mattes 25:1-13
Zoals de vrouw van Lot zien velen uit naar een comfortabele plaats in Sodom, geven prioriteit aan luxewagens en prachtwoningen, en wentelen de goddelijke opdracht van zich af. Weinige harten branden en lichten nog voor hun Verlosser in deze godverlaten wereld.
Christendom is een lastig woord als men er bij stilstaat. Het bedoelt niet “drijven op de stroom met de zinkende zon in zijn zeilen”, maar krachtig oproeien tegen nijdige golfslagen.
Is het evangelie niet de kracht Gods?
Romeinen 1:16
Is het geloof niet de kracht die de wereld overwint?
1Johannes 5:4
Is de wijsheid van deze wereld geen dwaasheid bij God?
1Korintiërs 3:19)
Napoleon heeft ervaren dat God niet was met de krachtigste artillerie.
Indien God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?
Romeinen 8:31)
De Romeinse wereld deed de massieve aanval op het christendom. Wie daalde in het graf?
God kan van stenen Abrahams kinderen maken.
Mattes 3:9
Is er iets meer dood dan een steendode steen? In hoeveel versteende harten heeft God leven gebracht!
De geschriften van een wereld “zonder hoop en zonder God” dwarrelen over de mensheid als kleurrijke herfstbladeren. Kunnen die zich meten met de God van Elia? Zullen wij achteruit deinzen voor het terrorisme der wereldopinie?
Het leven is kort, steeds sneller ontvluchten de uren onze nacht.
Zullen wij doof blijven voor het naamloze leed van de mensheid? Uit het huwelijk van raket en kernenergie is het gruwelijkste demonische wapen geboren.
Het is niet onmogelijk dat op zekere dag een of meer staatslieden, aangegrepen door angst of waanzin op de knop drukken en ons allen naar een helse vuurdood zenden. De wereld is een wereld van geweld, en kent geen andere taal.