houvast Bijbel


Een bijzondere brochure in magazinevorm
speciaal voor u - ter ondersteuning van uw geloof, maar ook een prima evangelisatiemateriaal.
36 bladzijden op A4-formaat.
als onderdeel van het abonnement op de Goed Nieuws-brief, of afzonderlijk te koop (3 euro + verzendkosten).
In deze brochure krijg je het aangrijpend verhaal van een wetenschapper die niet te trots was om toe te geven dat de wetenschappen waar hij zo in geloofde, geen antwoord boden op de vragen waarin hij in de verschillende disciplines op botste. Dit was geen wetenschap maar "aannames".
Hoe verder zijn studie vorderde, hoe meer hij gedwongen werd om rekening te houden met een intelligente kracht... Zijn ervaringen leerden hem de Schepper kennen.
Daarnaast geeft deze brochure je zoveel meer informatie en inspiratie die een prediking zijn van goed nieuws. De Schepper, geopenbaard door zijn schepping !
page90_1

Het Goed-Nieuws-dieet

God houdt van je, dat is een zekerheid die je liefst zo diep mogelijk mag aannemen. Maar waarom laat Hij dan toe dat zijn volk lijdt, dat mensen die zoveel goeds deden en doen, worden weggemaaid in de beste jaren van hun leven ? 
Die ‘waarom’-vragen irriteerden me.Inderdaad... waarom ziekte, waarom lijden, dood, verminking, conflicten, spanningen, verdrukking... Biedt de Bijbel daar antwoorden op ? Zeker. 
De Bijbel is geschreven om ons licht te geven, wanneer ons pad duister schijnt. 
De Bijbel leert ons dat de aarde zoals zij nu is, niet dié wereld is, zoals zij door God werd geschapen. De Bijbel geeft ons de oorsprong van al het lijden en de dood, maar geeft ons ook een enorm perspectief van herstel en vernieuwing. 
Dat perspectief is onze hoop en kracht, ons vastklampend aan Jezus’ overwinnend leven en offer. Ondertussen hier op aarde, hebben we een opdracht : goed nieuws brengen: een boodschap van blijdschap, geluk en gezondheid. 
Het leven van Jezus is ons tot voorbeeld : Hij ging al weldoende rond, Hij genas de zieken, bracht troost bij de moedelozen, en Hij sprak woorden van leven. De missie van Jezus was echter niet een voedingsbeweging op gang brengen. Zijn missie was geestelijk.De tijd waarin Hij hier op aarde wandelde had niet af te rekenen met industrievoeding, of met industriële manipulaties van het voedsel. 
Vandaag gebeurt dat op grote schaal.De mens heeft zichzelf tot God gemaakt. Hij gaat de “gebreken” van de Schepper in de voeding verbeteren.De leerling-tovenaar ontketent de massale uitbreiding van het aantal ziekten en beschadigt de hersenen van onze medemensen en jonge kinderen... En wat kan je er aan doen ? Word je het probleem bewust.Meer dan 150 jaar 
geleden ontstond er een beweging onder christenen : de Natuurlijke Hygiëne. 
Hierin ijverden dokters, vrouwen- en mensenrechtenactivisten, gezondheidswerkers en mensen die op grond van hun ervaringen hadden ontdekt dat het navolgen van Gods natuurwetten, de basis vormt voor een logische en eenvoudige, voor iedereen beschikbare gezondheidsbescherming. De overtreding van die wetten vormt risico’s en legt de basis voor ziekte.  Deze publicatie van De Levensark gaat uit van de basisprincipes van de 
Natuurlijke Hygiëne. Het vormt een uitnodiging om deze principes te leren ken- 
nen en toe te passen. 
Prachtige aanmoedigingsliteratuur.
36 pagina's op A4 formaat, aantrekkelijk gepresenteerd in 4 kleurendruk, met veel recepten.
3 euro + verzendingskosten.

page91_1


Een ongelovige voordrachtgever gaf, jaren geleden, op een nogal spottende manier, lezingen over de dwaasheid van het geloof in God. Een van die vergaderingen vond plaats in een grote zaal en zijn redenaarstalent bereikte er zijn hoogtepunt. Hij beheerste de situatie en ging zo op in zijn betoog, dat zijn hoogmoed hem dreef tot het uitdagen van God. Hij schreeuwde: Indien er een God is, dat Hij zich openbare door mij te doden. Toen God echter op de uitdaging niet inging, richtte hij zich nog aanmatigender tot het publiek: Zie je wel, dat God niet bestaat!
Zonder veel omhaal stond op een ogenblik een klein boerenvrouwtje op. Zij zei ietwat verlegen tot de spreker: Mijnheer, u bent een zeer geleerd man en ik kan uw argumenten niet weerleggen. Maar met al uw geleerdheid moet het dan toch niet moeilijk zijn mijn vraag te beantwoorden. Sinds heel wat jaren geloof ik in Christus. Ik ben gelukkig met de verlossing die Hij mij gaf, Zijn Woord, welke ik in de Bijbel lees, geeft mij vreugde. Zijn troost is een bron van buitengewone blijdschap.

Als ik nu zou sterven en het blijkt niet waar te zijn dat Jezus Gods zoon is,
en God zou niet bestaan,
en de Bijbel zou een leugen zijn,
en er zou geen eeuwig leven zijn,
kan u mij dan zeggen wat ik verloren heb door gans mijn leven te geloven in Jezus Christus?

Een bijzondere stilte overviel de zaal. Iedereen leek de gepastheid van de vraag te begrijpen. De eenvoud van de redenering van het vrouwtje trof de spreker en de zaal keerde zich naar hem. Hij antwoordde: Mevrouw, dan hebt u er in feite niets bij verloren. Het vrouwtje ging evenwel verder: Dank u wel voor uw antwoord. Mag ik u toch nog
één vraag stellen?
Als u komt te sterven en u zou nog net voordien ontdekken dat de Bijbel toch geen leugen is,
en dat God toch
écht bestaat,
en dat Jezus w
él zijn Zoon is,
weet u dan wat u verloren hebt?

De oprechtheid en spontaanheid van haar denkwijze trof het volk dermate, dat het spontaan opstond en haar toejuichte. De spreker hield zich stil en antwoordde niet! Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus.


Houvast 2016