Amazing Grace

HV Amazing GraceHet zou kunnen dat je ooit het lied Amazing Grace hebt gehoord.

In het Engels taalgebied is het een standaard Gospelsong, waarin Gods grootheid wordt bezongen. Wanneer je het verlossingsplan begrijpt, weet je dat de Bijbel geen mensenwerk is, maar over de grenzen van het menselijk denkbare een hand reikt naar een wereld in zonde, ziekte en geweld. Amazing Grace, of : Verbazingwekkende Genade geeft uitdrukking aan een gevoel van extreme verwondering en bewondering voor Gods grote werken.

Rond 1750 vaarde een zekere kapitein Newton van Afrika naar het Nieuwe land – Amerika, zoals zo dikwijls reeds – met zijn schepen, met in het ruim een nieuwe vracht slaven.

Het was niet de eerste keer dat dit slavenschip deze reis maakte – het was zelfs routine geworden voor de nog jonge kapitein Newton, die op jonge leeftijd het zeemansleven was begonnen en in een blitscarrière – hij was nog geen 22 – kapitein werd van een vloot schepen. Deze man was christelijk opgevoed, maar ‘christelijk’ betekende tot die dag niet veel. Het was als behoren bij een groep omdat het nu een- maal zo hoort…

Deze reis was heel anders dan alle eerdere reizen en zouden deze nog jonge kapitein erg veranderen.. Tijdens de lange overtocht was de zee onrustig – en er dreigde zwaar weer. Van uur tot uur werden de omstandigheden ernstiger en gevaarlijk. Het schip bevond zich op de helft van het traject en er was geen mogelijkheid tot rechtsomkeer of een anker- plaats waar men veilig beschutting kon zoeken. Zeilen werden neergehaald. Alles wat loszat werd vastgebonden om niet overboord te gaan. Overbodige stukken werden van het schip afgehaald om ieder risico te vermijden. Maar niets scheen te helpen. De omstandigheden waren zo dramatisch en de ervaren zeelui waren door het dolle heen. Dit was nooit eerder gebeurd en er zou een wonder moeten gebeuren als ze dit zouden overleven. Niemand dacht aan de slaven die beneden in het schip waren vastgeketend. En ook aan hen was het niet ontgaan dat de omstandigheden waarin het schip verkeerde ronduit gevaarlijk waren.

Kort geleden woonden we een concert bij van Walter De Buck. Bij ieder liedje gaf hij tekst en uitleg – over de tijd waarin het was ontstaan, de beroerde sociale toestand, de kerkelijke onderdrukking – en hoe die volksliedjes hier op inspeelden en vaak een enige uitlaatklep waren die ongestraft bleef.

Achter ieder lied schuilt een verhaal en ook in christelijke liederen zit een diepere boodschap verborgen. Als je die kent, krijgt het meer betekenis en iedere keer je zoÕn lied zingt, maak je ook het verhaal weer wakker.

Ik hoop daarom dat je geboeid zult zijn door de omstandigheden waarin dit evangelielied is ontstaan, zodat dit lied meer wordt dan de aaneenrijming van woorden.
Hieronder krijgt u de tekst van de eerste twee verzen :

Amazing Grace

Amazing Grace! how sweet the sound! That saved a wretch like me;
I once was lost, but now am found; Was blind but now I see

It was Grace that taught my heart to fear, And Grace my fears relieved;
How precious did that Grace appear The hour I first believed!

 

Uw genade, zo verbluffend

Verbazingwekkende genade – hoe aangenaam de klank !
dat een miserabel mens als ik redde uit de dood
Ik was ooit verloren, maar nu teruggevonden, Ik was blind, maar nu kan ik zien.

Het was genade die mijn hart leerde vrezen, En genade die de vrees weer onthief – Hoe kostbaar verscheen die genade aan mij, op het uur dat ik pas geloofde.

De golven gingen omhoog – het schip kraakte … Terwijl de achtersteven de diepte inging, verhieven zich golven tien meter boven het schip.
Even later ging het schip tien meter de hoogte in… om terug gesmeten te worden in de kolkende waterdiepte. Het leek een verloren gevecht.

Om zelf niet overboord te slaan bonden de scheepslui zichzelf vast aan stevige palen en masten en ook de kapitein liet zich vastbinden.
Zijn geest was vol zorgen, angst en kwelling en hoe- wel de loeiende stormwind en het vervaarlijke kraken van het schip zo hevig waren en de geluiden van de zee alles scheen te overstemmen, was er een geluid dat soms boven dit geluid uitkwam – kapitein Newton werd het zich bewust en luisterde naar de tonen. “De slaven” ging het door zijn hoofd… maar het was geen angstgeroep, geen vraag om hulp. Daar in het ruim was GEEN PANIEK.

Deze negers hadden zich voorgenomen, dat als ze zouden sterven, ze in waardigheid zouden sterven. En zij putten kracht uit hun traditioneel Afrikaans lied.

Ondanks het stormlawaai drongen de klanken tot kapitein Newton door.
Op dat moment werden de zwarte bladzijden van zijn leven voor de geest gehaald – hij die vrij was, was in angst – hoe konden de geketenden zo een rust en overwinningstonen in hun lied leggen?

Het drong tot hem door dat geloof geen grote betekenis had voor hem. In de dreiging van de storm maakte hij een afspraak met God, dat als ze dit noodweer zouden overleven, hij rechtsomkeer zou maken en de slaven terug brengen.

En zo gebeurde het. Tegen iedere verwachting in, bleef het schip overeind. De volgende dag werd de zee kalmer en niemand was vermist.
Het schip werd gekeerd en ze voeren terug naar de plaats waar ze vandaan kwamen. Daar gingen de slaven van boord en ook kapitein Newton. Kapitein Newton verbleef daarna geruime tijd ter plaatse.

Op de tonen van het lied waarvan hij de woorden niet kon begrijpen – zette hij woorden zoals hij ze had ervaren.
En zo werd Amazing Grace geboren en ook andere liederen tijdens Newtons’ verblijf in Afrika. .

De woorden van Amazing Grace hadden voor Newton zowel een praktische betekenis als een geestelijke. Hij sprak van redding van zijn tijdelijke, aardse leven, en bezond zijn eeuwige redding.

Hij besefte zijn blindheid, toen zijn ogen werden geopend… en daar is soms een storm voor nodig.
Ook ik leef in verwondering om datgene wat God bewerkt in mijn leven. Maar vaak zijn we blind. We zijn niet in staat Gods werk in eigen leven te zien. Elke bladzijde van de Bijbel getuigt van Gods wonderbaarlijke tussenkomst.

Iedereen zou kunnen nadenken over welke WONDEREN we vandaag zien in ons leven?
Hoe kunnen wij deze wonderen ook doorgeven ter bemoediging van onze vrienden en kennissen die ook op Goed Nieuws zitten te wachten?

Hoe kunnen we getuigenis geven?
– We kunnen bidden dat God gelegenheden schept waarin we met vrijmoedigheid kunnen spreken over zijn wondere werken, zoals wij ze ervaren in de schepping, in de studie van de natuur, in het verlossingsplan van God met de mens. .
– Bidden dat God ons de woorden in de mond legt, want we zijn niet altijd zo welbespraakt om het met mooie woorden uit te leggen. Maar vraagt het werkelijk zoveel inspanning om God de eer te geven, je omgeving te vertellen dat je vertrouwt op God.
– God trekt je met liefde en vult je met wijsheid.

We moeten niet wachten tot wanneer mensen het evangelie belangrijk genoeg vinden om ervoor geïnteresseerd te zijn.
Het evangelie belangrijk genoeg vinden – terwijl men vindt dat er al lang genoeg gewacht is om zijn schatten open te leggen.

Ik denk zo, als alle mensen nog maar eens even één uur rustig zouden luisteren naar de kerngedachten van de Bijbel – oprechte stichtende kwesties van oorzaak en gevolg, beginnend bij de schepping, de zondeval en de verwijdering van God… en Gods uit- gestoken hand – de hele geschiedenis lang.

Hoe mooi zou het zijn, de mogelijkheid om dit werk van genade in zijn verbluffende dimensie voor te stellen – en dat zou al heel wat schelen.
Het is niet mogelijk dat ALLE mensen voorbij gaan aan zo’n ongelooflijk aanbod van God.

Dat en andere onderwerpen vormen de inhoud van onze maandelijkse ontmoetingen :
Ontmoet de God die je hart en nieren doorgrondt; Laat je aanraken door de Grote Geneesheer;

Kom tot rust in de nabijheid van de Vredevorst; Doet de nieuwe mens aan door de Geest van de Herschepper.

B Psalm 119

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: