Evolutie / Citaten

evolutie C“Wetenschappers die leren dat evolutie een feit is, zijn oplichters, en het verhaal dat ze vertellen is misschien het grootste bedrog ooit. Bij het uitleggen van evolutie hebben we geen enkel benul van de feiten.”  /  Dr. T. N. Tahmisian (Commissie voor Atoom energie, USA), 20 augustus 1959, geciteerd door N. J. Mitchell,  ‘Evolution and the Emperor’s clothes’, Roydon Publications, UK, 1983, titelpagina.

“Eenzijdig informatie verstrekken is geen educatie, maar indoctrinatie” (Kent Hovind, Dr.Dino)

““Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat de evolutietheorie, en vooral de mate waarin ze wordt toegepast, één van de grote grappen zal zijn in de geschiedenisboeken van de toekomst. Het nage-slacht zal verwonderd zijn dat zo’n kwetsbare en dubieuze hypothese aanvaard kon worden op zo’n ongelooflijk lichtgelovige wijze.”  /   Malcolm Muggeridge (wereldberoemd journalist), Pascal Lectures, Universiteit van Waterloo, Ontario, Canada.

“Alhoewel er geen enkel wetenschappelijk bewijs voor evolutie is, geloven veel mensen er blindelings in. Alsof het vaststaande wetenschappelijke feiten zou betreffen. Dr. Dino heeft zich ten doel gesteld mensen voor te lichten over:

1. de onzin en de gevaren van de evolutiefilosofie

2. de betrouwbaarheid van het scheppingsverslag zoals terug te vinden in het bijbelboek Genesis

Daarvoor maakt zij gebruik van de seminarserie van Dr. Kent Hovind. Deze serie behandelt op verhelderende wijze het scheppingsverslag, de evolutietheorie en alles wat hiermee samenhangt zoals de oerknaltheorie, aapmensen, fossielen, dinosaurussen, koolstofdatering, leugens in de lesboeken, de leeftijd van de aarde, de wereldwijde vloed en nog vele andere onderwerpen.

Gebaseerd op talloze feiten, toont Dr. Kent Hovind met zijn kenmerkende humor aan dat de Bijbel vanaf het allereerste vers betrouwbaar is. 

DE GROTE LEUGEN 

Sinds Charles Darwins boek “De oorsprong van de soorten” in 1859, is de evolutieleer in gans de Westerse cultuur op grote schaal verspreid geworden en nog steeds wordt zij gepropageerd via de media, in de cultuur, in het onderwijs; zelfs meerdere theologen zijn deze leerstelling bijgetreden ondanks duidelijke tegenspraak van de evolutieleer met het leergezag van de Kerk. 

Het ontbreken van elke wetenschappelijke grond voor de evolutieleer leidt tot de conclusie dat wanneer mensen er in blijven geloven, zij dit doen om filosofische redenen en niet om wetenschappelijke redenen, m.a.w. het willen ontkennen van de scheppingsleer.

De evolutieleer steunt op volgende beginselen:

Het heelal zou ontstaan zijn uit een materie (gasvormig) waarvan de oorsprong als niet gekend wordt aangegeven. Die materie zou vervolgens geëxplodeerd zijn en het hele heelal puur bij toeval voortgebracht hebben. Deze explosie heeft men de “big bang” genoemd.

Vervolgens zou er leven ontstaan zijn als gevolg van chemische reacties. De aanvankelijk zeer elementaire levensvormen zouden gaandeweg veranderd zijn in complexere gehelen, te weten: algen, ongewervelde dieren…

In de loop der tijden zouden vervolgens door veranderingen, vissen, amfibieën, reptielen, dinosaurussen, zoogdieren enz. ontstaan zijn. De mens tenslotte zou op dezelfde manier zijn ontstaan, enkele miljoenen jaren geleden uit een of andere aapachtige voorouder. 

Dit proces zou miljarden jaren geduurd hebben. Het werd onderverdeeld in grote tijdvakken die hoofdtijdperken genoemd werden zoals bv. het Mesozoïcum dat drie perioden omvat, nl. het Trias, het Jura en het Krijt. 

De evolutieleer gaat er dus van uit dat het heelal miljarden jaren oud is; dit is immers nodig om de hypothese van de geleidelijke vorming aannemelijk te maken.

De boeken die de onjuistheid van deze evolutietheorie aantonen, rijzen de laatste jaren als paddestoelen uit de grond. 

Blijkbaar wordt het voor steeds meer wetenschappers een uitgemaakte zaak. 

Een bijzonder te vermelden boek op dit gebied is het werk van een befaamde Amerikaanse professor: Michael J.Behe, nl. : ‘Darwin’s Black Box; The Biochemical Challenge to Evolution” (De zwarte doos van Darwin – het biochemisch vraagteken bij de evolutie). In dit boek stelt hij dat Darwin nog geen enkel benul had van de ingewikkelde, biochemische structuren en processen van de cel. De cel was dus voor Darwin nog een ‘zwarte doos’. 

De complexe celprocessen en structuren konden pas vanaf de jaren 1950 door het gebruik van o.a. de electronenmicroscoop ontrafeld worden. Volgens Behe zijn ze allen ‘onherleidbaar complex’ en kunnen niet ontstaan zijn door een niet-intelligent proces, dus niet door mutaties en natuurlijke selectie zoals de Darwinistische evolutietheorie beweert. Alhoewel Behe geen creationist is (scheppingsleer), argumenteert hij toch dat al deze complexe cellulaire mechanismen doelbewust zijn ontworpen door God of door een andere zeer intelligent wezen…

Bijzonder te vermelden is het in 1997 verschenen boek in het Nederlands taalgebied, van Peter M. Scheele: “Degeneratie” – het einde van de evolutietheorie – De schrijver beperkt zich hier tot de kern van de evolutieleer. Namelijk : kunnen door de bekende mechanismen zoals mutaties, natuurlijke selectie, genetische isolatie, enz., nieuwe genen ontstaan? Het antwoord is een klaar en duidelijk NEEN. Macro-evolutie, het ontstaan van nieuwe soorten (typen) in de loop van de tijd is onmogelijk. Het slot van het eerste deel van het boek is dan ook een ‘aanklacht’ tegen ‘meester-oplichter mutatie’ en een open brief aan Darwin.

Getuigenis van een wetenschapper

getuigenis wetenschapper“Met grote belangstelling heb ik het artikel gelezen over ‘Het wonder der schepping’.
Dit geeft mij aanleiding om te schrijven. Om met de deur in huis te vallen: het boek van prof. Van Dithfurth, Der Geist fiel nicht vom Himmel (over de evolutie-geschiedenis van onze hersenen) is door God gebruikt om van mij, een verstokte evolutionist, en doorgefourneerde spotter – vooral tegen het christelijk geloof – in een handomdraai een overtuigd christen te maken. Hoe groot is onze God! Deze man heeft zelf niet eens ingezien dat hij zijn eigen evolutietheorie op de laatste bladzijde van zijn boek heeft weersproken en een zo logisch en sluitend bewijs voor het bestaan van God geleverd heeft, dat ik onmiddellijk naar God heb gevraagd. En omdat Hij mij letterlijk geantwoord heeft, kwam ik in mijn woonvertrek zonder enig menselijk toedoen tot bekering.
Een en ander is als volgt in zijn werk gegaan: Mijn echtgenote had begin 1977 scheiding aangevraagd omdat ik haar ontrouw geworden was. Desondanks schonk zij mij met mijn 36e verjaardag het hier boven geciteerde boek van Hoimar von Dithfurth. Dit omdat ik sinds 1974 als gediplomeerd farmaceutisch referent in een farmaceutisch concern werkzaam was. Omdat de menselijke hersenen mij vanuit medisch standpunt zeer geïnteresseerd hebben, las ik het boek snel door. Op de allerlaatste bladzijde beweerde Von Dithfurth het volgende:
Evenals de ogen het bestaan van de zon bewijzen, de vleugels van een vogel de lucht, en benen een bewijs voor het bestaan van de grond, bewijzen onze hersenen het bestaan van een van het stoffelijk gebied onafhankelijke dimensie van de geest, omdat de geest er vóór de hersenen was en wij mensen om zo te zeggen dwaas zouden zijn als wij zouden geloven dat het universum het zonder geest heeft moeten stellen, alsof de geest pas met ons het universum binnengekomen zou zijn.
Deze uitspraak heeft mij zo gefascineerd, dat ik mij nog meer voorbeelden voor de geest gehaald heb, namelijk dat de nieren als filterorganen het bestaan van water resp. vloeistoffen bewijzen, evenals de longen het bestaan van lucht of gas en de lever de aanwezigheid van chemische elementen, daar de lever in feite een kleine, zeer productieve chemische fabriek is. Vooral echter moesten al deze dingen, dus licht, lucht, water, chemie, vaste grond en vooral de geest er vóór de betreffende organen geweest zijn, daar het omgekeerd totaal onmogelijk en zinloos zou zijn. Wat zou een levend wezen hebben aan ogen als het nooit iets te zien kreeg, zoals bijvoorbeeld de grotsalamander, die namelijk geen ogen heeft, omdat hij constant in nachtelijk duister diep onder de grond in het water leeft. Zou de zon er niet zijn en wij desondanks zouden bestaan (wat dan natuurlijk niet mogelijk was), dan zouden wij alles hebben, alleen geen ogen, want die waren dan volkomen zinloos. Omdat dit alles volkomen logisch is, vroeg ik nu naar de Geest. Ik als persoon was toch slechts door mijn denken een persoon en kon slechts door mijn denken bewust zijn en bijv. liefde, droefheid, vreugde en ook haat gevoelen. Als dus de geest er vóór de hersenen, dus ook voor mijn hersenen geweest is, moest hij dus noodzakelijkerwijs een persoonlijk wezen zijn en daarmee de oorsprong niet alleen van
mijn persoon, maar van het gehele universum. Hij moest vóór alles de eigenschap van liefde, droefheid, vreugde en ook haat in eerste instantie kennen en vandaar was er maar één logisch antwoord voor mij, dwaze atheïst: er moest
een God zijn, Wiens geest groter was dan al het geschapene en Hij alleen was de Schepper ook van mijn eigen persoon. Ik was bij wijze van spreken een minikopie van mijn Schepper, dat was mij terstond duidelijk. Ik overlegde nu koortsachtig en stelde mij de volgende vragen: Als God mijn persoon gemaakt heeft en ik kan spreken en horen, moet het mogelijk zijn met HEM in contact te komen. HIJ moet als uitvinder en schepper van het spraakcentrum, van de oren
en de tong, ook zelf kunnen spreken en horen, ook dat is volkomen logisch.
(Destijds had ik nog geen weet van Psalm 94, waarin HIJ Zelf deze feiten bevestigt.) Ik wilde daar met alle geweld achterkomen. Ik was alleen thuis en ging op mijn knieën om Hem de verschuldigde eer te bewijzen wanneer ik HEM nu ging aanroepen. Ik sloot mijn ogen en hief mijn armen op als teken van totale capitulatie, zoals in een oorlog vijanden zich overgeven. Daarna zei ik vanuit heel mijn hart: “God, als U leeft, als U er werkelijk bent en mij geschapen hebt en als U mij misschien zelfs liefhebt, dan vraag ik U of U nu met mij wilt spreken.”
Onmiddellijk daarop zei een stem zeer duidelijk en op liefdevolle gezaghebbende toon tweemaal: »Lees de Bijbel!« … Veel van mijn vragen werden bij het lezen van de Bijbel beantwoord. Ik gaf de Here Jezus Christus mijn leven nadat ik Hem tevoren mijn zonden beleden had. Daarna begon er voor mij en mijn kleine gezin een volkomen nieuw leven. Ik vroeg mijn vrouw en mijn dochter onder tranen om vergeving en God herstelde en genas ons huwelijk en gezin. Inmiddels zijn wij ruim 35 jaar getrouwd. Sindsdien wandel ik met mijn Here en heb ik al veel met Hem beleefd en nog nooit één dag spijt gehad.”
Hans-Jurgen Krug

Bijbel 6
Als Christenen zal onze grootste vreugde zijn, dat we zullen zien dat de Heer levend en voor altijd bij ons is! De Bijbel vertelt ons het verhaal van Zacheüs, die zo graag de Heer wou zien dat hij in een boom klom (Lukas 19:1-10). Wanneer hij Jezus’ goedheid zag , wanneer hij zag dat Jezus hem aanvaardde, zag hij zijn eigen zonde. Hij had berouw, bekende, en wou alles terugbetalen. En Jezus zei dat hij verlost was. Alles gebeurde zeer snel nadat hij de Heer gezien had. Hoewel ik geloof dat Zacheüs de Heer eerst zag wanneer hij in de boom klom, kwam zijn duidelijkste visie van de Heer toen Jezus in de boom klom en voor hem stierf! Toevallig betekent de naam Zacheüs “Puur” en zei Jezus niet, “Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.” (Mat 5:8)?

Neem elke dag een paar minuten de tijd om na te denken over wat Jezus voor jou heeft gedaan, door zijn offer aan het kruis

Gods weg naar gezondheid

Gods weg 2Gods Weg naar een Onbegrensde Gezondheid

uit : Goed Nieuws-brief

Zoekt u onbevooroordeeld naar wat God voor de mens heeft bedoeld ? Dan zult u in de Bijbel heel wat aanwijzingen vinden voor uw gezondheid. De Bijbel is uiteraard geen voedingsboek op zich. Het vertelt ons niet wat u moet doen wanneer u weer eens last hebt van brandend maagzuur, of wat u moet eten (of niét eten) als uw volgende aanval van migraine komt opzetten. De Bijbel vertelt ons alleen dat God een weg heeft voor ons geestelijk en lichamelijk welzijn.

In zijn uitgebreid boek “Gods Way to ultimate health” (vervolg op Why Christians get sick) beschrijft George H. Malkmus in 23 hoofdstukken die weg. In Goed Nieuws Brief verscheen eerder een vertaling van een stuk hiervan, waar het ging om de eiwitten. Centraal in zijn boek staat het gebruik van rauwkost.

“En God zei : Zie ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze* dienen.” – Genesis 1:29

* noteer : in de King James-vertaling lezen we hier : “to you it shall be for meat” of het zal u tot vlees zijn.

Rauwe voeding : Gods originele plan voor de menselijke voeding.

Er is heel veel verwarring over wàt nu precies de ideale voeding is. Veel men- sen zijn op zoek naar een gezonde voeding, naar evenwichtig samengestelde maaltijden… en struikelend over vele “theorieën” vinden slechts weinigen de weg… Misschien een verklaring voor de ongelofelijke uitbreiding van het aantal mensen die tegenwoordig lijden aan een ruime variatie van fysieke problemen.

Waarom is de verwarring zo groot ? Waarom lijden zoveel mensen aan zoveel verschillende ziekten ? Een gedeelte van het antwoord kan je vinden in het feit dat veel van de informatie betreffende onze voeding en gezondheid, zelf in on- derlinge tegenspraak is !!! Bijvoorbeeld, de ene bron vertelt ons dat we vlees nodig hebben voor eiwitten en kracht, terwijl andere bronnen vertellen dat vlees de oorzaak is van hartaanvallen, beroerten, kanker enz. Jarenlang is ons aangezegd dat melk de perfecte voeding is, en noodzakelijk, voor tanden en bot- ten. Deze stelling is door tal van vooraanstaande onderzoekers en medici sterk aan het wankelen gebracht. Tegenwoordig zijn honderden van de vooraan- staande medici tégen het gebruik van melk. Dr Benjamin Spock maakte recent een lange termijn-onderzoek bekend met de conclusie dat melk niet goed is voor je en dat het nooit aan kinderen zou moeten gegeven worden. Hoe kunnen we nu weten wat we moeten geloven of wiens waarheid we het meest moeten op- volgen ?

Wat is de ideale voeding ?

Toe God de mens schiep, plaatste Hij hem in een wondermooie omgeving, het paradijs, de tuin, Eden. God vertelde hem dat zijn voeding bestond uit eenvou- dige rauwe vruchten en groenten. Hoe verging het de mens met deze voe- ding? Hij leefde gemiddeld 912 jaar zonder genoemde ziekte(n). Volgend op de zondvloed in Genesis, hoofdstuk 7, werd vlees toegevoegd aan de voeding en de mens begon zijn voeding te koken. Als gevolg van deze verandering in de voe- ding trad ziekte binnen in het menselijke bestaan en kregen we een regelrecht dalende levensverwachting onder de mensen. Tegen de tijd dat je aan het einde van Genesis bent, lees je nog over 100 jaar, tegenover de 912 jaar vòòr de vloed.

Nù in de 20e eeuw is rauw voedsel nog even krachtig, genezend, levengevend als 5.000 jaar geleden ! Getuige daarvan zijn miljoenen mensen die door toe- voeging van, of die door een dieet met uitsluitend rauwe groenten en vruchten, een ommekeer hebben gebracht in hun lijden en verzwakking van hun fysieke vermogens. Rev. Malkmus ervaarde het in 1976 toen hij leed aan colonkanker. Met diezelfde vruchten en groenten, die God oorspronkelijk aan de mensen had toegezegd in Genesis 1:29 wist hij zijn leven te redden en zijn gezondheid te herwinnen. Het is dezelfde voeding die hem in perfecte gezondheid houdt en een extreem hoge energie verschaft !

Zo, als mensen dan vragen “Wat is het ideale voedsel ?”, dan kan ik vanuit mijn eigen ervaring en onderzoek en vanuit mijn kennis van de Bijbel en de geest die doorheen de Bijbel stroomt, met overtuiging zeggen : rauwe vruchten en groenten !

Het zijn deze voedingsmiddelen die oorspronkelijk aan de mens zijn gegeven. Het zijn deze bijzondere, “gegroeide wonderen”, die ook aan miljoenen mensen hun levenskracht hebben teruggegeven.

Na het volgen van lessen waarin het theoretisch begrijpen enerzijds en de prak- tische toepassing anderzijds worden geleerd, gaan de meeste mensen over tot de dagelijkse praktijk in hun eigen voeding of in deze van hun gezin. Het duurt niet lang vooraleer we te horen krijgen welke positieve veranderingen de leven- de voeding heeft kunnen teweegbrengen. Mensen voelen zich spoedig fysiek en mentaal beter of vertellen ons dat hun fysieke klachten ineens totaal verdwenen zijn, al naargelang het niveau waarop de ziekte of klacht zich reeds had inge- bed.

Waarom heeft de invoering van een fruit-groentevoeding in ons leven en in dat van anderen, zo’n bijzondere resultaten gegeven ? Misschien wordt het een stuk duidelijker met een vergelijkend voorbeeld. De meeste mensen beschikken over een wagen en ze realiseren zich dat ze de juiste brandstof moeten tanken , wil men zich verzekeren van een goed draaiende motor. Met diesel-brandstof in een benzinetank wordt dat een heus drama. Indien suiker in de tank raakt, wordt de motor aangetast. Waarom ? Heel eenvoudig omdat de machine ont- worpen is te functioneren op een bepaalde soort brandstof. Omdat we dit we- ten, zorgen we er steeds nauwkeurig voor, dat ons voertuig de juiste brandstof krijgt. Maar hoe zit het met ons lichaam ? Natuurlijk is het veel complexer dan om het even welke motor of machine. Maar veel mensen komen niet tot de essentie dat God voor het menselijk lichaam ook een bepaalde brandstof heeft ontworpen. Wanneer we ons lichaam een arme brandstof, of een dode brandstof of een te zware brandstof geven, dan loopt de machine nog wel een tijdje, maar het zal tenslotte verkeerd gaan. De kanalen slibben dicht, de kleppen verdikken, de cellen worden onbereikbaar, de zuurstofvoorziening komt in het gedrang….

Ons lichaam bestaat uit ongeveer 100 triljoen levende cellen. Elk van deze le- vende cellen heeft een DNA of een blauwdruk van de cel die gebruikt wordt om een andere cel te regenereren. Naarmate onze cellen afsterven en door nieuwe cellen worden vervangen, worden de nieuwe cellen afhankelijk van het bouw- en werkmateriaal dat door de voeding wordt aangebracht. Indien het bouwma- teriaal zwak of ontoereikend is, zullen de nieuwe cellen ook zwakker zijn, dan de cel die vervangen is. Als het bouwmateriaal goed is, zal de vervangende cel even sterk zijn als de cel wiens plaats wordt ingenomen. Er treedt dus geen verval of verzwakking op. Het is dus zeer eenvoudig en zo wordt tenslotte waar wat we zo vaak vertellen “Je bent wat je eet”.

Toch dringt het tot de meeste mensen niet door dat door koken, bakken of inten- se warmtebehandelingen, de voedingswaarde van een voedingsmiddel sterk verlaagt. De enzymen zijn vernietigd door koken. Bij benadering 80% van de vitamines worden door koken verwoest (of hadden we die niet nodig, dacht je?) – De eiwitten veranderen door de warmte in een niet langer opneembare vorm. En naast dit alles zien we dat de mineralen, eens vervat in een levende organische structuur, gedegradeerd worden tot dode mineralen die het niveau van de anorganische benaderen. Of, de levenskracht is eruit ! En dan hebben we het nog altijd over een redelijk normale materie : onze dagelijkse voeding, met verstand gebruikt, met mate gegeten en juist gecombineerd… En we zwij- gen nog over al de drugs die mensen dagelijks in de tank gooien. Het ergste wat onze gezondheid kan meemaken is, behalve het ontzeggen van levende substan- ties, de toevoeging van giftige drogeermiddelen.

Ik heb altijd beweerd dat het éne het andere schraagt. De voeding geeft niet voldoende pit… dus is er een bijkomende prikkel nodig om aan te zwengelen. Stel je maar eens voor hoe onze medemensen er zouden uitzien zònder koffie, zònder zwarte thee en chocolade, zònder alcohol en sigaretten… Echt waar, het volstaat meestal niet om alleen de drug te viseren of te elimineren. Samen met de verwijdering van de schadelijke factoren, moet een voedingscorrectie plaats- vinden. Een betere voeding zal het suikermetabolisme in evenwicht, wat de drang naar alcohol en geïsoleerde suiker zal doen afnemen, en vormt een rege- nererend tegengewicht met enzymen en vitamines die een genezend effect heb- ben op het cellenleven.

 

Bijbel wijsheid

Het zijn echter niet alleen de “genots-drugs” maar ook de zgn. “geneesmidde- len” die worden gebruikt in een poging het fysieke probleem te corrigeren.

Ik hoop dat u mensen bent met een geopend oog. Let er eens op wat er gebeurt als mensen eenmaal in de draaimolen van de medicijnen terecht komen. Al deze drugs maskeren de echte problemen en creëren nieuwe problemen waarvoor dan weer andere middelen moeten gebruikt worden. Elk van deze drugs, inclu- sief aspirine, is lever-toxisch, of anders gezegd, beschadigt de lever. Je kan al- leen maar God loven en prijzen, dat onze arme cellen zo tolerant zijn en dat onze weerstand zò groot is, ja dat onze levenskracht zo intens is en dat iedere cel wil blijven overleven zolang het maar kan… met onjuiste brandstof en on- danks de vergissingen die we begaan tegen de levensprincipes.

Waren onze levende lichamen geschapen om gevoed te worden met dode, kunstmatige voeding, die gekookt en/of bestraald werd, bereid, gebakken, ge- conserveerd met chemicaliën, en op smaak gebracht met bedenkelijke aromaten en zoetmiddelen. ? Was dat de weg – Gods bedoeling ? En waren onze licha- men bedoeld om te worden gerepareerd, geholpen, genezen door… drugs, een leger van medische diensten en behandelingen, bestraling, chemotherapie en andere methodes verstrekt door de moderne geneeskunde.

Als je wil weten welke brandstof goed is voor je wagen, dan kijk je in de ge- bruikershandleiding. Op dezelfde manier kan je, om te leren wat voor voedsel God oorspronkelijk had voorzien om te worden gebruikt als voedsel, de Bijbel raadplegen.

Genesis 1:29 e.v. vertelt ons:”En God zei : Zie ik geef u al het zaaddragend ge- was op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze* dienen.” (Het zal u tot vlees zijn) En Genesis 2:15 zegt verder : “En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren”. (de eerste verbondssluiting van God met de mens) Als je later leest dat God de vloed over de aarde moest laten ko- men omdat de “overleggingen van zijn hart te allen tijde slechts boos was”, kan je begrijpen dat er al iets mis was. Het duivelse spel met het werken aan het hart van de mens en het wekken van begeerten door listige verleidingen zijn op het vlak van de voeding nooit ver weg.

Ik zag ooit een cartoon met een man en een vrouw in het midden, beiden duide- lijk in zwakke gezondheid. De doorgezakte buik en lichaamshouding stond daarbij centraal. Onder de cartoon “We’ve come a long way sweetheart”

Jawel ! We hebben een lange weg gegaan om te zien hoe verzwakking en verval optreedt ten gevolge van het negeren van Gods wetten. Jawel ! We hebben de lange weg genomen, de breeede weg, de weg die ons nu zo normaal schijnt, de verboden bomen, waarvan de aarde nu bezaaid is. We hebben die ‘bomen’ ge- plant onder de vorm van fabrieken, werkhuizen, slachthuizen, restaurants en keukens… de lange weg met veel kapelletjes waar wij de tol betalen voor onze levensstijl.

 

We zijn op weg gegaan, maar onze wandeling had een verkeerde bestemming. Vanaf de tuin van Eden ging het bergafwaarts met de mens. Asjeblief, denk niet dat er een positieve “evolutie” is, naar volmaking van de mens; het tegen- deel is waar. God had niets anders dan goeds voor met de mens : een lang le- ven op aarde in vrede, met liefde gezondheid en geluk, de volle vreugde genie- tend van een dienstbaar leven in relatie tot God en de medemens. En als ultie- me bekroning het eeuwige leven in de nabijheid van de Hemelse Vader. Als de mens deze trein heeft gemist – deze gedachte aan een kwalitatief hoogstaand le- ven – dan is de keuze van de voeding daarvoor minstens een groot stuk verant- woordelijk.

Hoe meer ik de effecten van sommige voedingsmiddelen op mijn eigen lichaam observeer, hoe meer ik overtuigd ben dat één van de grootste tragedies in de menselijke geschiedenis te zoeken is in de verandering van de voeding, van een rauwe fruit-groentevoeding naar een vlees en kookkostvoeding met al zijn kunstmatige uitwassen.

Bij de Schepping was de enige bron van voedingsenergie te zoeken in rauwe voeding. Het menselijk lichaam is een levend organisme, gemaakt van le- vende cellen, die behoefte hebben aan levend voedsel. Wanneer we gekookt voedsel in ons lichaam stoppen, overladen met contaminanten, gaat de levens- kracht gestaan naar beneden. En dat begint soms van in de wieg, terwijl het jonge kind moet groeien, en zo over de jeugdjaren heen zien we kolieken, spas- men, huiderrupties, verkoudheden, oorontstekingen, opgezette maag, klierzwel- lingen, gezwollen amandelen e.d. die aantonen dat het lichaam strijdt.

Terwijl het kind opgroeit ontstaan er tandbederf, puisten en zweren, de nood- zaak tot brillen. En bij het betreden van de volwassen leeftijd is er artritis, hy- poglycemie, hartaanval, beroerte, suikerziekte, kanker… Al deze ziekten en veel meer andere “beschavingsziekten” zijn absoluut overbodig en zijn niets anders dan het resultaat van onze levensstijl. Wij noemen dit “de noodzakelijke prijs van de beschaving”. In werkelijkheid heeft het niets of niets te maken met be- schaving maar met pure decadentie die verval met zich meebrengt.

Zij die profijt trekken uit ziekte hebben ons doen geloven dat al deze ziekten na- tuurlijk en onoverkomelijk zijn. en dat we, indien we eraan lijden, de onschul- dige slachtoffers zijn van sommige bacteriën, kiemen of virussen, of dat het iets te maken heeft met onze “erfelijkheid”. Ze vertellen ons dat het organisme een complexe aangelegenheid is, die zij alleen kunnen verstaan, en gezien hun uit- gebreide studies moeten we hen wel vertrouwen wanneer ze hun dure drugs, bestraling en zorgen als onze enige hoop op verbetering ter beschikking stellen. De resultaten zijn weerzinwekkend, maar worden wel goed verborgen, zodat we niet al te erg schrikken, of om het mentaal aan te kunnen. Ondanks de dui- zenden miljarden die jaarlijks worden gespendeerd voor deze industrie worden wij zieker en zieker. Er is geen sprake van positieve gezondheidszorg waarbij de mens leert een verantwoordelijk gedrag te vertonen. Er is wel sprake van een negatieve, geld verspillende na-de-feiten verzorging met alle denkbare mens- onterende facetten. Ook de christelijke gemeenschap schiet hierbij tekort.

 

 

Tijd voor herbronning.

De Bijbel is het positiefste boek omdat het ons vertelt over genezing, herstel. Het legt ons uit wat er scheelt aan de mens en wijst ons de weg om het allemaal weer goed te maken. De Bijbel vertelt ons over dié liefhebbende God die ons geschapen heeft. Hij heeft het leven begonnen en wil ermee doorgaan. In zijn liefde nodigt Hij ons uit om op zijn aanbod in te gaan. Zo komt er

tenslotte een normaal verkeer tussen mensen die weten aan wie zij alle dank verschuldigd zijn en de Hemelse Vader.

Dankzegging klimt op naar de hemel als een machtig hoera.
Gods machtige daden worden begrepen in hun oneindige grootsheid.

Het eigenlijke doel van het leven hier op aarde wordt gerealiseerd…
Dat is de taal van de Bijbel. De Levengever maakt zich bekend aan de mens die Hij zo liefheeft. In de stilte van de natuur, in alles wat Hij gemaakt heeft zien we iets van zijn hand.
Voel je er iets voor om de Levensark te promoten ? Vertel erover in je vrien- denkring, in je gebedsgroep of kerk. Overal zijn mensen die vinden dat de zin van het evangelie ook moet te zien zijn in onze daden. Er zijn mensen die wachten op je stille wenk.

“Vraag God om je werk te zegenen, niet om het te doen.”

K.H Waggerl

Is schepping geloofwaardig ?

Schepping geloofwaardigIs schepping geloofwaardig? – In het kort gezegd: Ja. – In drie woorden: In ieder geval.

Voor het ontstaan van het leven op onze planeet met zijn veelzijdigheid en complexiteit, zijn er twee mogelijke oorzaken, natuurlijke en bovennatuurlijke:

°  of het gebeurde als gevolg van puur natuurlijke wetmatigheden

°  of door iets buiten de natuurlijke wereld.

Meer opties hebben we niet!

Wat ik geloof? Na een grondige studie ben ik er van overtuigd geraakt dat God, of preciezer gezegd: de God van de Bijbel, de wijze, goede en soevereine Schepper van het universum, het leven en onze aarde is. Hij is de kunstenaar en de wereld zijn projectiescherm. Toegegeven, rebellie, zonde en het kwaad in zijn duizenden verschijningsvormen hebben een donkere sluier over de aarde getrokken, maar desondanks zijn de oorspronkelijke schoonheid van de schepping en haar eigenlijke oorsprong nog steeds herkenbaar.

Velen denken dat God met het ontstaan van de wereld en van het universum niets te maken heeft. Ja, zelfs dat het bestaan van God twijfelachtig en een illusie is. En natuurlijk is dat hun goed recht, maar zij vergissen zich. Eenvoudig uitgedrukt: of God is onderdeel van de formule of niet. Daarvoor zijn sterke argumenten, waarvan ik er enkele zal noemen.

°  Het ontstaan van het leven.

Bij het ontstaan van het leven gebeurt er niet zomaar iets. Leven ontstaat alleen uit leven. Uit het niets ontstaat niets, behalve als je het hebt over legenden, sprookjes en Middeleeuwse fantasieën. Alle relevante experimenten in de geschiedenis van de wetenschap hebben het steeds weer bevestigd: de wet van de biogenesis. Bio betekent: leven en genesis betekent ontstaan. 

De biogenesis beschrijft dus hoe het leven ontstaat. Als nu slechts uit leven leven ontstaat (hetgeen een feit is) dan is elke wetenschappelijke verklaring die bij het levenloze begint al een doodlopende weg voordat je op weg bent gegaan. Om deze reden is de creatie (schepping) veel waarschijnlijker dan een puur naturalistische theorie. De creatie begint met een levende schepper, naturalisme met levenloosheid.

°  Complexiteit van het leven.

Het leven is allesbehalve primitief. De biologische complexiteit gaat bijna ons voorstellingsvermogen te boven. Van de dubbele helix van het DNA- molecuul via een ‘eenvoudige’ cel tot het bestaan van een bewustzijn (veel meer dan slechts ‘hersenen’). 

Adembenemende gecompliceerde microbiostructuren tot aan het verbazingwekkende oogorgaan van de mens (en andere wezens) en duizenden andere voorbeelden bewijzen dat het leven buitengewoon complex en vol van wonderen is. Een naturalistische evolutie met de tweelingmechanismen ‘natuurlijke selectie’ en ‘genetische mutatie’ moet als verklaring van een zo veelzijdige en in zichzelf verweven complexiteit van het leven, zoals wij dat vandaag de dag kennen, eenvoudigweg capituleren.

Francis Crick bijvoorbeeld, een van de ontdekkers van het DNA, waarvoor hij in 1962 de Nobelprijs uitgereikt kreeg, ziet als beste verklaring voor het leven op aarde een bevruchting door het buitenaardse! Deze hypothese werpt echter meer vragen op dan ze kan beantwoorden, want waarvandaan zouden dergelijke Aliens moeten komen? En hoe zijn deze dan zelf ontstaan? Het voorgaande brengt ons echt niet verder. Maar hoe komt men trouwen tot een dergelijk idee?

Het antwoord ligt voor de hand: voor een puur naturalistisch ontstaansmechanisme is het leven eenvoudigweg te complex en te gespecialiseerd. 

° De speciale omgeving die het leven nodig heeft.

We leven werkelijk in een zeer speciaal universum. Kosmologen erkennen steeds meer dat de wereld ongelooflijk nauwkeurig afgestemd is en perfect op het bestaan van leven is toegesneden. Deze fijnafstemming wordt ook wel het antropisch (anthropos = mens) principe genoemd. Het werd geboren uit het inzicht dat het universum voor het bestaan en het verkrijgen van leven perfect is ingericht. Kort gezegd: het schijnt alsof het universum om de mens is heen gelegd.

Dr. Charles Towns, die voor zijn laseronderzoek in 1962 de Nobelprijs ontving en in 2005 ook de Templeton-prijs  kreeg uitgereikt, zei het kortweg als volgt: “Wij hebben een zeer individueel universum, dat precies zo en niet anders moest zijn om enig leven mogelijk te laten zijn.” Dr. Towns benadrukte, en met hem vele natuurkundigen, astrofysici en kosmologen, dat deze theïstische hypothese de schepping waarschijnlijker, wetenschappelijker en geloofwaardiger maakte dan een streng naturalistische theorie. Begrijpelijk!

°  De geologische kolom en de cambrische explosie.

Charles Darwin was geen fan van de geologie. Hij noemt het onder andere een ‘onvolkomen wetenschap’. Zijn afkeer van de geologie had goede redenen. Het fossielenbestand ondersteunde Darwin in zijn tijd in het geheel niet. En dat is tot op de dag van vandaag niet veranderd. Integendeel. Het ontbreken van tussenvormen en de zogenaamde cambrische explosie zijn daarvan slechts twee voorbeelden.

Volgens de theorie van Darwin zou het in de fossielen moeten wemelen van overgangsvormen. In werkelijkheid zijn de vondsten die gedaan zijn zeer statisch. In het algemeen laten de versteende organismen zich zonder probleem in de bekende en precies gedefinieerde families en groepen indelen. De miljoenen overgangsvormen, die Darwins zogeheten geleidelijkheidsmodel veronderstelt, zijn eigenlijk niet aanwezig. Dit feit kan niet genoeg worden benadrukt. De afwezigheid van overgangsvormen heeft, naast andere oorzaken, de evolutionisten ertoe gedwongen het oorspronkelijke model van Darwin radicaal aan te passen. De geleidelijkheid is er min of meer uitgewerkt en er ontstaan nieuwe theorieën, zoals het Punctualisme.

Naast de opvallende afwezigheid van overgangsvormen, is ook de cambrische explosie duidelijk in tegenspraak met een puur naturalistisch model. De geologische kolom bestaat uit verschillende lagen. Elke laag staat voor een bepaald tijdvak binnen de geologische tijdstafel. De oudsten zijn de onderste lagen en hoe hoger men komt, des te jonger is de laag. Tot zover is het goed. Echter, nu ontstaat er een eigenaardig fenomeen. Tot en met het zogenaamde precambrium bevinden er zich in de lagen zo goed als geen fossielen. Ga je echter een laag hoger, in het cambrium, dan is er opeens een enorme uitbarsting van fossielen. Men mag veronderstellen dat het leven op dat moment opeens is geëxplodeerd!

Dat model komt natuurlijk helemaal niet overeen met Darwins model van de geleidelijke verandering. Rijst de vraag waarom er ineens in de cambrische laag miljoenen fossielen (lees: levens) zouden opduiken? Het explosieachtige ontstaan van talrijke levensvormen past veel beter bij het scheppingsmodel, dat het directe en alomtegenwoordige bestaan van leven als gevolg van bovennatuurlijk ingrijpen veronderstelt.

De voormalige rechtswetenschapper van de Californische Berkeley universiteit, dr. Philip Johnson, iemand in aanzien, een autoriteit op het gebied van evolutie en de controversen die hierover bestaan, drukte zich als volgt uit: “Het probleem van de fossielen in het Darwinisme wordt steeds erger.”

Geen wonder dat vanuit de geschiedenis de belangrijkste tegenstanders van Darwin de geologen waren, zo mogelijk nog meer dan de clerus.

°   Zoals wij leven.

Als de wereld niet meer dan een product van naturalistische processen zou zijn, dan zou het leven het leven niet meer zijn. In ieder geval niet zoals wij het kennen, begrijpen en uitleven. Als we slechts bewegende materie zijn en dat zou het dan zijn, dan verstijven al onze menselijke verhoudingen, gevoelens, wensen, triomfen, tragedies en al het mooie in vormloze en betekenisloze ijzigheid. En ook zijn dan de vrije wil en persoonlijke vrijheid om keuzes te maken slechts een illusie.

Of misschien niet? Ik wil mijn bewering graag beeldend maken. Het universum functioneert op basis van natuurwetten die bepalen, of op zijn minst beschrijven, hoe de materie op krachten reageert die van buitenaf komen. De fysica van Newton stelt bijvoorbeeld dat tegenover iedere actie een tegenactie staat. Bovendien, dat een object in de regel in rust of in een gelijkvormige beweging blijft, zolang een verandering niet wordt bewerkstelligd door een kracht van buitenaf. Het soort en de grootte van deze kracht van buitenaf bepalen de reactie, die op haar beurt weer een vervolgreactie oproept, etc. Als we ervan uitgaan dat de oerknal uitsluitend een naturalistisch fenomeen was, dan is de logische conclusie dat alle volgende reacties reeds door de soort, tijdstip en sterkte van de allereerste actie bepaald zijn. Niemand kon dit gesloten systeem afbreken. Het is voor 100% onderworpen aan de ijzeren wet van de natuurwetenschap. Ook op dit punt is er geen speelruimte voor andere gedachten. Alles, werkelijk alles, zelfs de woorden die ik nu schrijf was zo logisch een voorbestemd resultaat van bewegende materie.

De liefde die u van uw partner, uw moeder of van uw broers en zussen ontvangt, beweegt zich, puur materieel bekeken, op hetzelfde niveau als storingen in uw spijsverteringskanaal of diarree. Ik weet het: dat klinkt erg scherp, maar als we de naturalistische wereldbeschouwing consequent doortrekken, is het alleen maar waar. En moet het waar zijn. Liefde en diarree zijn beide het resultaat van gebeurtenissen in het menselijk lichaam. Of abstract gezegd: het resultaat van een inwerking van natuurlijke krachten en materie. Principieel bestaat er tussen beiden geen onderscheid.

Maar het wordt nog erger. Uw persoonlijkheid is slechts een fictie. De beslissingen die u neemt, goede of slechte, zijn helemaal uw eigen beslissingen niet. Alles wat u doet stond reeds ver voor uw geboorte vast. U danst slechts naar de pijpen van uw DNA. U hebt niets te zeggen. Geen wil. Geen keus. Geen leven.

Iedereen danst naar zijn eigen genen. Kunt u zich zo’n wereld voorstellen? Leven wij zo? En precies zo’n wereld zou overblijven als God niet de Schepper zou zijn. Er zou geen schoonheid zijn, geen liefde, geen triomf, geen tragedie, geen edelmoedigheid, geen innerlijke genegenheid … en we kunnen de lijst nog een stuk langer maken. Het punt is: het zou geen zin hebben.

Maar laten we niet verder gaan in dit gedachte-experiment. Want de wereld waarin we leven is zo radicaal anders, dat je daarover verder niets hoeft te zeggen. De wereld die ontspringt aan een streng naturalistisch karakter is eenvoudigweg niet de wereld die we dagelijks meemaken.

Daarom alleen al kan dit wereldbeeld niet kloppen. Het leven is echt. Het leven heeft betekenis, is vol van overwinningen en nederlagen, liefde en treurnis, hoogten en diepten, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Ja, God blijft de wereldkampioen in het zwaargewicht. Hij zit op de troon en heeft de functie van schepper en instandhouder van het leven. Zijn bestaan is het uitgangspunt voor zin en vervulling in het leven.

Tenslotte. De verschillen tussen de modellen van schepping en puur naturalistische evolutie gaan zo ver, dat een scherper contrast niet denkbaar is. Een samengaan van beiden is niet mogelijk, zoals je vuur en water niet kunt verenigen.

Het blijft daarbij: slechts een van de twee kan waar zijn. Dit korte overzicht van enkele argumenten voor het scheppingsmodel is lang niet volledig. Veel meer bewijzen kunnen worden aangevoerd. Maar het eigenlijke punt is nu wel duidelijk. De schepping is geloofwaardig. Zelfs overtuigend. Christenen weten dat al heel lang en zelfs in de leidende intellectuele kringen in de moderne wetenschap komt dit inzicht steeds meer naar voren.

God is onderdeel van de formule. Hij is de schepper. Hij is de kunstenaar; de wereld in zijn onmetelijke genialiteit is zijn scherm. En wat voor een meesterwerk van oneindige veelzijdigheid en adembenemende schoonheid heeft Hij voor ons getoverd! Zoals het oude lied zegt:

       Looft Hem! Prijst Hem! Verkondigt zijn macht en grootheid!

Henry Stober / David Asscherick. 2009 

Waarom De Levensark?

Einstein wonderlijk

Het volgende is een interview dat werd afgenomen voor een Nederlands tijdschrift.  Het legt uit waarom we dit werk doen.

Vragen aan S. de Wever – De Levensark

 1. Wie bent u precies, wat is uw achtergrond / stroming, uw dagelijkse werk enz?

Mijn naam is Stefaan de Wever, geboren in 1956. Van huize uit was er weinig interesse voor kerkelijke zaken.  Rond 1975, terwijl mijn hele gezondheid een puinhoop was geworden tgv alcoholgebruik en een voeding die uitsluitend bestond uit verpakte industrieproducten, begon ik te zoeken naar een uitweg. Mijn klachten op dat ogenblik waren uitgebreid : barstende hoofdpijn van ’s morgens tot ’s avonds, spierpijnen over het hele lichaam, futloosheid, spijsverteringsklachten, beginnende diabetes, gezichtsstoornissen, zenuwproblemen, loszittende tanden,  enz.

Ik had twee jaar vroeger reeds een ervaring opgedaan met voeding. Ik had nl. geweldige acné, die zich over heel mijn lichaam uitspreidde. Een dokter die ik hierover raadpleegde reageerde hierop : “drink je veel melk ? de melk komt er zo uit”.  Jawel, ik was toen lid van de melkbrigade en dronk anderhalve liter melk. Dat was volgens mijn omgeving ongeveer het enige”wat ik goed deed”. En dat viel nu weg. Toen ik dat had gehoord, stopte ik meteen en het probleem verdween binnen de zes weken voor 90%. 

Mijn eerste stappen zette ik in de wereld van de kruiden. Ik pluisde al die kruidenboeken uit op zoek naar verzachting en een beetje leven.  Ik begon consequent met het dagelijks drinken van grote hoeveelheden kruidenaftreksels.  Die literatuur leidde me ook naar de reformbeweging. 

Tegelijk verscheen in een tijdschrift een artikel “Gezondheid groeit aan de kant”, waarin diverse wilde groenten werden aanbevolen.  Hoewel ik tot dan toe geen vijf kilo fruit en geen vijf kilo fruit had gegeten (ik was overtuigd dat ze niet goed waren, en lustte ze niet), begon ik de wilde kruiden te exploreren en at paardebloemblad, muur, brandnetels… en ik begon methodes te zoeken om ze in gerechten te verwerken.   Ondertussen kwam de macrobiotiek op mijn weg, waaruit ik een aantal zaken distilleerde, zoals geen suiker, geen industrieproducten, maar volwaardige granen enz. 

In die periode leerde ik mijn vrouw kennen, en we hebben samen geprobeerd er iets van te maken. Wij engageerden ons in verschillende verenigingen die bezig waren met gezondheid, biologisch telen, voeding enz.  Dit bracht veel mensen op onze weg en zo kwam ook het evangelie en de Bijbel in ons leven.  Wij begonnen de Bijbel te zien als het geïnspireerde woord van God en namen het als richtlijn voor ons leven.  In 1982 begon ik met een organisatie, Groene Dag, en begon voordrachten en cursussen te geven over voeding, levenswijze en kruiden, eerst in eigen kring, later breidden we dit uit en vanaf 1986 begon ik deze cursussen te geven in gans Vlaanderen.  Dat is zo gegaan tot 2005, het jaar waarop ik gehandicapt ben geworden (faciale paralyse), waarop we beslisten om nog slechts activiteiten in eigen kring te organiseren. 

Ik ben regent (leerkracht) Plastische kunsten, maar heb dit slechts zeven jaar uitgeoefend. Toen Groene Dag voldoende middelen begon te krijgen, vanaf 1987, heb ik hiervan mijn job gemaakt, zij het met wisselende functies. Ik werkte daar zestig à zeventig uur per week voor.  Waar het werk aanvankelijk vooral gericht was op het geven van lessen, voordrachten, cursussen, demonstraties, is dit mettertijd overgegaan naar een uitgevershuis en later naar de verkoop van hulpmiddelen voor de gezonde voeding. De begeleiding van mensen met advies en ondersteuning, is altijd aanwezig geweest. 

 1. Hoe bent u zo met deze materie (website en de uitgaven) in contact gekomen en wat was de reden om met deze Stichting te starten?

In 1991 ontving ik van een Amerikaanse organisatie het nulnummer van “Gods Good News Letter”. Hierin werd de link gemaakt tussen levenswijze – gezondheid – rentmeesterschap en de Bijbel / het geloof. Het werd zo voorgesteld dat dit een magazine zou worden, dat op regelmatige tijdstippen zou verschijnen. Echter is er nadien geen enkel nummer meer verschenen. Ik ben wel contact blijven houden met de initiatiefnemers, die doorheen alle andere literatuur van hun vertrouwen in God en zijn schepping bleven getuigen. Maar het kriebelde zo, dat ik dit eerste magazine heb vertaald en uitgegeven. Ik gaf bekendheid aan het bestaan ervan via NatuurStemmingen, het tijdschrift van Groene Dag, dat inmiddels 37 jaar bestaat. Een 100tal mensen schreven hierop in en ik begon literatuur en magazines te verzamelen en te vertalen waarin gezondheid en geloof met elkaar werden verenigd. Zo werden 65 magazines uitgegeven.  Ik vertaalde diverse boeken over het onderwerp: 

 • Waarom christenen ziek worden (George Malkmus)
 • God geneest nog steeds, ook u (Ralph Rasschig)
 • Er is iets beter (Katy Chamberlyn)
 • En honderden artikels, die verwerk werden in de Goed Nieuws brief, die we zestien jaar hebben uitgegeven, tot we vorig jaar beslisten om er een punt achter te zetten maar toen kwam Leon Pollin aankloppen voor ondersteuning bij de uitgave van Houvast. Vanaf 2012 heeft Houvast de plaats ingenomen van de GoedNieuws-brief. 

Het resultaat was, dat onze oplage die jarenlang zo’n 100 exemplaren was, nu 300 is geworden.  Daarnaast gaven wij ook tal van publicaties uit, die gewicht geven aan God als Schepper. 

 • In 2009 publiceerden wij een speciaal magazine “In het begin schiep God” en in 2011 “Hamers in het vuur”.  Wij zijn nu bezig met de digitalisatie van het archief . Daarin hebben we nu ook een boek opgenomen “Mens, waar kom je vandaan?”
 1. Hoe lang bestaat deze Stichting al en wat voor werk doet zij?

Ik ben met De Levensark begonnen in 1992. Het was en is allemaal heel kleinschalig : het tijdschrift, een maandelijkse bijbelsamenkomst…  waar nodig iemand op weg helpen en verduidelijking geven.  In Vlaanderen ligt de Bijbel  en God maar bij weinig mensen in de bovenste schuif.  Het is eigenlijk een weg die ik zocht om een persoonlijk getuigenis de wereld in te helpen en zo misschien af en toe nog iemand anders te inspireren… en dat deed en doet het ook nu nog.  

 1. Hoe kijkt u tegen christelijk Nederland aan wat betreft hun leefwijze / eetgewoonten / christelijke levenswandel?

Ik kan daar moeilijk over oordelen, maar ik kan aannemen dat het niet veel anders is, dan bij niet-christelijk Nederland.  Zelfs al hebben een aantal mensen veel kennis over voeding, gezondheid, levenswijze… toch blijft de praktijk achter, door dagelijkse routine en sociale druk. Vooral voeding is erg ondergewaardeerd. Mensen vallen niet graag op met dit soort dingen.  Ik kom meestal in contact met mensen die wel al keuzes hebben gemaakt en wel een aantal veranderingen in hun voeding en levenswijze hebben aangebracht en die soms hiervoor bevestiging en achtergrond zoeken. Of met mensen die door ziekte op zoek gaan naar een ander antwoord.  Overal zijn er mensen die zich vragen stellen over het waarom van ziekte en lijden… en die ontdekken dat veel lijden zichzelf aangedaan wordt en had kunnen voorkomen worden. 

De meeste mensen die op mijn weg komen hebben geen bijbelse basis en meestal niet echt interesse daarvoor. Het is pas na een tijd met ons op weg te gaan, dat zij zich vragen stellen, waarom we dit met zoveel gedrevenheid doen, en dit al zevenendertig jaar lang. Onze tijdschriften staan altijd te grabbel en we zien dat mensen ze meenemen en ze onder kennissen verspreiden. We zien het als zaadjes voor Gods koninkrijk en God alleen weet hoe en wanneer ze zullen ontkiemen.  In ieder geval zijn alle mensen welkom en proberen wij ze met onze middelen en tijd aan te moedigen. 

Het gebeurt natuurlijk ook dat wij op weerstand stuiten – vooral van mensen die iets van de Bijbel kenen en zich voornamen niets te zullen veranderen. Citaten uit de brieven van Paulus, zijn me niet onbekend. Bv. dat je alles kunt eten “als het maar onder dankzegging wordt gebruikt”…

 1. Goed leven en goede voeding volgens de Bijbel. Kunt u dat concreet maken? Wat is dat precies ? Om te beginnen is de Bijbel geen voedingsboek. Het is Gods woord aan een gevallen mensheid. Het vertelt over onze oorsprong, wat er misging, over hoe God het probleem oplost, over de definitieve oplossing in het offer van Jezus, en over onze bestemming. 

Je gaat in de Bijbel geen afwijzing vinden van het gebruik van suiker, industrieproducten,  koffie, sigaretten… Veel van onze problemen hebben een recente oorsprong.

Interessant is het in 1960 verschenen “Bij de duivel te gast”, geschreven door de Tsjech Gunther Schwab, die voor hij zich aan de literatuur wijdde, houtvester en jachtopziener was. Dat zijn boeken waardering gevonden hebben, moge blijken uit zijn erelidmaatschap van de Landbouwhogeschool te Wenen.
In dit werk schildert hij tijdens een logeerpartij bij Zijne helse Majesteit Belzebub, de naderende ondergang van de  beschaving, waarbij hij ons de hartverheffende rol doet
zien, die de zakenwereld, gesteund door de door haar gehuurde geleerden, incl. hoogleraars, hierbij vervult.
De ethiek van de moderne zakenman beschrijft hij als volgt: “als hij aan de strop en het
galgehout nog iets kan verdienen, stemt hij in zijn eigen terechtstelling toe.”
En wat de door hen gehuurde geleerden betreft, zegt hij o.m. “Experts worden betaald
om het begrip “onschadelijk” een nieuwe inhoud te geven.”
De schrijver heeft zich zeer uitvoerig gedocumenteerd en steunt beslist niet op krantennieuws of op “van horen zeggen”.

Om industrievoeding te definiëren, kan men best een contrast maken tussen enerzijds de voeding, zoals die door de Schepper in al zijn wijsheid voor ieder levend wezen is afgezonderd; en de voeding die door de leerling-tovenaar is geproduceerd (met “voedingsverbeteringsmiddelen”, om zo de onvolkomenheden van de Schepper aan te vullen). Kneipp zei reeds in zijn tijd “Laat het natuurlijke zo natuurlijk mogelijk”. Dat kan een evidentie lijken, maar als we onze voeding erop nagaan, moeten we de vraag stellen : “wat is nog natuurlijk?”, “waar kan men de hand van de Schepper nog in zien?

Wanneer ik op lessen vertel dat brood niet het ideale voedsel is, krijg ik daar vaak de reactie op dat – als dat waar is – men de Bijbel zou moeten herschrijven. Dat moet men zeker niet doen. Gods woord moet men laten zeggen wat het te zeggen heeft. Maar ons brood vandaag (wit schuim) vergelijken met brood uit die tijd, lijkt me heel erg moeilijk.  Brood bevat nog altijd veel calorieën maar quasi alle vitale hulpstoffen zijn eruit weggenomen. En dat is niet alleen voor brood het geval. Veel producten worden opgesplitst in tientallen componenten en dan naar eigen goeddunken gehercomposeerd. 

Als we de bedoelde voeding willen kennen, gaan we naar Genesis 2 en vinden daar vruchten en groene planten. 

Het minste wat iemand kan doen is verminderen op industrieproducten en een geleidelijke verhoging van fruit en groenten  nastreven. Bijna alle voedingsautoriteiten zijn het erover eens dat we te weinig groenten en fruit eten.  Door daar iets aan te doen, zal ook de voeding meer in harmonie zijn met de Bijbel.  Ook zou het goed zijn om minstens een gedeelte van de voeding te eten in rauwe toestand.  Het is vandaag gemakkelijker dan ooit om zich te bevoorraden van goed voedsel, en gemakkelijker dan ooit om het op een conserverende manier te bereiden. Rauwkost betekent niet alleen dat blad sla en die tomaat, maar kan net zo goed door middel van vers geperst sap, een (groene) smoothie, rauwe soepen, salades enz. 

 1. Neem een doorsnee huishouden van vandaag de dag met een niet bewust gezond leef- en eetpatroon. Welke dingen zou u aanwijzen die niet gezond/goed/bijbels zijn? (dit om uw doel/drive te verduidelijken…)

Bij aanpassingen lijkt het me essentieel om te beginnen met het aanpakken van de prioriteiten : de voedingsdieven,  de roofbouw plegende gewoonten en voedings- en genotmiddelen. Dat is niet alleen voeding. Dat kan net zo goed de levensstijl zijn.  Een stressvol leven, onvoldoende slaap, leven met angst en agitatie, negatieve emoties…

Op het vlak van de voeding is dit oa. De eerder genoemde industrieproducten stopzetten of minstens drastisch verminderen, het vermijden van alle vormen van stimulantia (incl. Koffie, zwarte en groen thee, cacao…) het vermijden van alcoholische dranken. 

Over dit laatste zou ik een heel artikel moeten schrijven, want ook bij bijbelonderzoekers zorgt dit vaak voor controversen.  S. Bacchiocchi heeft hierover een boek geschreven ‘Le vin dans la Bible”. Als men dit leest weet men meteen wat met wijn en sterke drank bedoeld wordt. In ieder geval geen alcoholische drank. Oude wijn / of gegiste wijn / of gisting in het algemeen, staat symbool voor zonde. 

 1. Kunt u iets meer vertellen over ‘industrievoeding’ (wilt u het concreet maken wat betreft de gemiddelde lezer / de situatie van vandaag de dag). En het Bijbelse tegengeluid?

In feite gaat dit over een groot aantal producten die ongeveer op iedere tafel komen, en die gemaakt zijn uit wit meel, suiker, gefragmenteerde ingrediënten.  Hieronder koekjes, pizza, snoepjes, pralines, veel commerciële samengestelde vruchtensappen (zelfs als ze zich aankondigen als puur fruit). 

 1. Kunt u iets meer vertellen over ‘stress’ (wilt u het concreet maken wat betreft de gemiddelde lezer / de situatie van vandaag de dag). En het Bijbelse tegengeluid?

Ik heb verschillende boeken geschreven over stress, slapeloosheid, positief denken, emotionele aandoeningen… en heb vijftien jaar aan stressbegeleiding gedaan. Stress en angst hebben veel met elkaar gemeen.  In lijnrecht contrast daarmee staat het geloof, dat rustige vertrouwen dat men Iemand naast zich heeft, die in alles kan meevoelen en leiding wil geven. 

Daar zijn Jezus’ woorden zo genezend, als Hij zegt : “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.”

Het is misschien een te eenvoudig antwoord, omdat het een heel leerproces inhoudt om met God op wandel te gaan en Hem al seen realiteit in het leven bewust te weten. 

Ik hield vandaag nog een prediking over de manier waarop God het hart breekt.  Stress komt als wij het hard houden en niet voor Hem openen. Ik gebruik daarbij graag het voorbeeld van Petrus, die na de verloochening die zijn hart brak, een mens werd die aan zichzelf gestorven was, en die nu voortaan niet meer geïntimideerd kon worden, noch door een dienstmeisje, noch door hogepriesters onder bedreiging van de dood. 

Maar er is nog een factor en dat is de “belasting” ‘stress) ten gevolge van voeding. Nagenoeg alles wat wij eten veroorzaakt een zekere stress. Producten als koffie en stimulantia, veroorzaken net zoals stress een verhoging van het adrenalinepeil in het bloed. Koffie en cafeïne in het algemeen is daarbij het beste voorbeeld, maar niet het enige.  Je zal dan maar proberen om stress onder controle te krijgen, maar wel doorgaan met analoge processen te activeren, maan nu niet door een emotionele prikkel, maar door een fysiek middel.  Zolang die cirkel blijft bestaan, zal men geen controle krijgen over stress. 

Dat betekent niet dat men het gebed niet moet verzorgen, maar laten we ervoor bidden dat God ons de weg wil tonen, en misschien is dit artikel zelfs een signaal dat ons door God wordt aangereikt.

 1. Kunt u iets meer vertellen over ‘verslavingen’ ?

Verslavingen zijn een heel probleem. En een bijkomend probleem is dat we dat probleem zelfs geen probleem meer vinden. Je kunt een verslaving benaderen als een ziekte.  Je kunt erover zeggen, dat is een verslaving, dat moet je verstaan, daar kan je zelf niets aan doen… je moet dat vergeven. 

Ik ben overtuigd dat we allemaal verslaafden zijn. Ik heb de theorie dat God ons geschapen heeft om verslaafden te zijn. En wat ik daarmee bedoel is dat we ontworpen zijn om aan Hem verslaafd te zijn. En als je niet aan Hem verslaafd bent, dan mag je er zeker van zijn dat je op één of andere manier dat vacuum in je hart probeert te vervangen door een andere verslaving. Voor sommige mensen is dat alcohol, sigaretten, mannen of vrouwen, of verslaving aan drugs, aan macht of aan kredietkaarten… Sommige mensen zijn verslaafd aan voeding, er zijn zoveel verslavingen, en het is allemaal zonde, omdat het ons niet dichter bij God brengt, integendeel. Zondeverslaving brengt God op het achterplan. 

Ik geloof dat de industrievoeding sterk heeft bijgedragen tot de vermeerdering van de fysieke verslavingen. Het is voeding die niet verzadigt. De meeste industrieproducten hebben een verzadigingsfactor nul, wat betekent dat je er altijd meer van eet.  Verslavingen hebben vaak een oorsprong in vlucht of compensatie. Soms gaat men terug naar voedingsproducten waarmee men ooit werd getroost.  Er zit een heel psychologisch aspect aan voeding. Daarom is het zo moeilijk om voedingspatronen te doorbreken – maar niet onmogelijk. 

 1. Wat zegt de Bijbel concreet over gezonde voeding? M.a.w.: wat is gezonde voeding volgens de Bijbel?

Het is de eerste, maar eenvoudige en niet mis te verstane richtlijn die gegeven werd in genesis : vruchten en (blad)groenten. Vanaf de zondvloed zien we – omdat  ander voedsel schaars was – richtlijnen in verband met rein en onrein voedsel. 

Het zijn richtlijnen die ook vandaag nog gelden.  Er is geen enkele reden om aan te nemen waarom dit voor de Oud Testamentische tijd zou zijn voorbehouden  en daarna zijn opgeheven. 

Het visioen van Petrus wordt vaak gebruikt om dit te ondersteunen. Nochtans legd dat hoofdstuk uit dat dat niets te maken had met voeding. 

 1. Ik las op uw website dat u o.a. de consumptie van melk en vlees afraadt. Hoe kunt u dit verbinden met teksten als:

8 En Cusch gewon Nimrod; deze begon geweldig te zijn op de aarde.

9 Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN; daarom wordt gezegd: Gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des HEEREN.

Uit: Genesis 10

1 Daarna verscheen hem de HEERE aan de eikenbossen van Mamre, als hij in de deur der tent zat, toen de dag heet werd.

2 En hij hief zijn ogen op en zag; en ziet, daar stonden drie mannen tegenover hem; als hij hen zag, zo liep hij hun tegemoet van de deur der tent, en boog zich ter aarde.

3 En hij zeide: Heere! heb ik nu genade gevonden in Uw ogen, zo gaat toch niet aan Uw knecht voorbij.

4 Dat toch een weinig waters gebracht worde, en wast Uw voeten, en leunt onder dezen boom.

5 En ik zal een bete broods langen, dat Gij Uw hart sterkt; daarna zult Gij voortgaan, daarom omdat Gij tot Uw knecht overgekomen zijt. En zij zeiden: Doe zo als gij gesproken hebt.

6 En Abraham haastte zich naar de tent tot Sara, en hij zeide: Haast u; kneed drie maten meelbloem, en maak koeken.

7 En Abraham liep tot de runderen, en hij nam een kalf, teder en goed, en hij gaf het aan den knecht, die haastte, om dat toe te maken.

8 En hij nam boter en melk, en het kalf, dat hij toegemaakt had, en hij zette het hun voor, en stond bij hen onder dien boom, en zij aten.

Uit: Genesis 18

En: In de Bijbel komt de tekst: “Ik zal u brengen in een land vloeiende van melk en honing” maar liefst twaalf malen voor. 

 1. Een casus: Echtpaar met 5 opgroeiende kinderen. Moeder is thuis als huisvrouw (goed voor opvoeding/rust/opgroeien kind, = tevens antistress en de vader is kostwinner. 

Het gezin wil graag gezond leven en gezond eten. Zo min mogelijk bewerkte en geraffineerde producenten, minder vlees en liefst alles zo vers mogelijk. Dit vraagt logischerwijs om winkelen bij de biologische supermarkt / reformzaak of landwinkel (=DUUR!). Dit vraagt ook om meer tijd, zelf alle soepgroenten snijden of kruiden voor de nasis verzamelen kost meer tijd dan het leeggooien van een kant-en-klaar zakje. Groenten en fruit, noten en granen zijn sowieso – in verhouding tot bijv. vlees en vis – duur. 

Hoe kun je dan als gezin daarin toch een goede en juist Bijbelse verhouding/balans zien te vinden? Je kan dus wel iets willen, maar vaak is uitvoeren niet altijd mogelijk. Kunt u daar een reactie op geven en eventueel een handreiking / tips?