Zondvloedcatastrofe

ZondvloedDe waarheid over de “zondvloedcatastrofe”

Tot ongeveer de jaren 1800 was het feit van de zondvloed een algemeen aanvaarde verklaring voor het ontstaan van de bovenste aardlagen en de fossielen die men erin terugvindt. Fossiele resten van planten en dieren heeft men reeds in groot aantal en dikwijls goed bewaard teruggevonden, hetgeen 

duidelijk wijst op een snelle begraving.

Prof.F.Hibben beschrijft hoe o.m. in Alaska a.h.w. massagraven werden aangetroffen vol dierlijke beenderen en resten. (mammoets, mastodon, bizons, paarden wolven, beren en leeuwen….) 

Dergelijke vondsten vindt men trouwens in elk werelddeel.

In het bevroren toendraslijk dat op meerdere plaatsen in Siberië meer dan duizend meter (!) dik is, vindt men veel aanwijzingen van de catastrofale vernietiging van honderdduizenden dieren, ter plekke bevroren en overweldigd door een immense vloed.

Een typisch voorbeeld zijn de vondsten van de mammoets waarvan het (diepgevroren) vlees soms nog zo goed bewaard is dat het perfect eetbaar is.

In hun maag vindt men dikwijls de overblijfselen van grassen en bloemen die wijzen op een zacht klimaat vóór de zondvloed.

Dergelijke drastische en plots klimaatwijziging van subtropisch tot arctisch, is enkel te verklaren door het plotseling neerstorten van de watermantel die zich oorspronkelijk rond de aarde bevond.

Het bestaan van deze watermantel wordt o.m. bevestigd door meerdere wetenschappers o..a. Prof.Joseph C. Dillow – “The waters Above”

Deze watermantel zorgde voor een gelijkvormig zacht klimaat over ganse de aarde.

Een dergelijke watermantel bestaat trouwens nog steeds op de planeet Venus die zonder grote luchtturbulenties zorgt voor een gelijkvormig klimaat van pool tot evenaar.

Geologen weten aan de hand van waarnemingen in de meeste gesteenten, dat ons klimaat vroeger veel warmer is geweest en dit over gans de aarde. 

Zo vindt men steenkoollagen in de ondergrond van de meeste werelddelen. Deze lagen getuigen van een subtropische rijke plantengroei (fossielen). Ook de dierenwereld was veel rijker en weelderiger. (reuzereptielen, dinosauriërs…)

De hoge partiële zuurstofdruk verklaart ook de grote afmetingen van insecten, ongewervelde en gewervelde dieren. Mogelijk is dit ook een verklaring voor de hoge ouderdom van de aartsvaders.

Datum? 

Volgens Dominique Tassot, burgerlijk mijningenieur en auteur van het boek: “A l’Image de Dieu, Préhistoire Transformiste ou Préhistoire Biblique”, volstaan enige kennis van de bevolkingsgroei en enkele berekeningen om te kunnen stellen dat de zondvloed is opgetreden in de 24 ? eeuw vóór Christus.

Ook andere studies over de bevolkingsgroei wijzen naar een totale ouderdom van 5 à 6000 jaar voor de afstamming van de huidige wereldbevolking van één ouderpaar.

Deze statistische schattingen staan in schril contrast met de ouderdommen die door de evolutieleer worden voorgesteld. Deze variëren van 30.000 jaar voor de Homo Sapiens Sapiens – 300.000 jaar voor de Neanderthaler die evengoed reeds zijn doden begroef, kon spreken en werktuigen maakte, en bijna 2.000.000 voor de Homo Erectus.

Indien deze evolutionistische ouderdommen juist zouden zijn, dan zouden er nu evenveel mensen zijn als bacteriën!! En indien al die mensen ooit op aarde zouden hebben geleefd, waar zijn dan hun fossiele overblijfselen?

Conclusie

Deze beknopte samenvatting van de bijzonderste aspecten van evolutie- en scheppingsleer bevat geen antwoord op alle vragen die men zich in verband met dit boeiend onderwerp zou kunnen stellen. Daarvoor verwijzen wij dan ook naar de bronvermelding hierna.

Samengevat kunnen we zeggen dat de evolutietheorie niet meer is dan een hypothese. Zij wordt echter nog steeds opgedrongen als een realiteit zowel in de schoolboeken als in de media, in musea, vakliteratuur enz.

Het werkelijke doel van de evolutietheorie is niet enkel het ontkennen dat er een schepping is geweest maar vooral het bestaan van de Schepper.

_______________________________________________________________

1 “Big bang”: reeds tientallen jaren zitten astronomen hierover met de handen in het haar want bepaalde ontdekkingen hebben aangetoond dat deze theorie niet klopt. 

Astronoom W. Kaufmann formuleerde dit duidelijk als volgt: “Als deze (ontdekkingen) juist zijn, dan stort een van de pijlers van de moderne sterrenkunde en kosmologie in elkaar met een verwarring zonder voorgaande sedert Copernicus.”

De tussensoorten

TussensoortenDe tussensoorten

De tweede steunpilaar van de evolutieleer is het bestaan van de zgn. “tussensoorten”; zij worden geacht de verbindingsschakel te hebben gevormd tussen de bekende soorten en een gemeenschappelijke voorouder.

Lange tijd heeft men beweerd dat de schakel tussen vissen en amfibieën een vis was die behoorde tot dezelfde familie als de coelacant. Fossielen van de coelacant laten kenmerkende kopvinnen zien. 

Evolutionisten beweerden dat deze uit het water kwam met behulp van zijn vinnen. Volgens hen leefde deze vis 60 miljoen jaar geleden. In 1938 vond men hem levend en wel in de Indische Oceaan! Verdere onderzoekingen bevestigden dit en toonden aan dat deze vis hoegenaamd geen zeldzaamheid is.

Het geval van de coelacant is trouwens niet het enige. Er zijn namelijk wezens die vandaag rondlopen, vliegen, zwemmen of kruipen en die bijzonder sterk gelijken op fossiele overblijfselen die men terugvindt in de gesteenten en waarvan de evolutionisten beweren dat ze honderden miljoenen jaren oud zijn. Deze vandaag nog levende wezens noemt men daarom ‘levende fossielen’. Darwin was zich trouwens reeds bewust geworden van het gevaar hiervan voor zijn theorie.

Een andere leugen van de evolutieleer betreft de overgang van aap naar mens : de aapmens.

Volgens de evolutieleer immers stamt de mens af van de aap door toevallig en willekeurig optredende natuurprocessen. Ondanks duidelijke bewijzen van het ongerijmde van deze theorie wordt zij nochtans in de media en het onderwijs als vrijwel zeker verkondigd.

Enkele voorbeelden.

* de Piltdown-mens

De schedel hiervan kreeg gedurende veertig jaar een belangrijke plaats in het British Museum. 

Honderden doctorandi promoveerden op dissertaties over de “Piltdown-mens”. Het duurde meer dan dertig jaar eer wetenschappers zich bewust werden van de waarheid. Op een gegeven moment kreeg men door dat de kaak afkomstig was van een orang-oetang. Deze was bijgevijld zodat ze op een menselijke schedel paste. De tanden waren afkomstig van mensen maar ook deze waren bijgevijld zodat ze op de tanden van een aap leken. 

* de Neanderthaler

De talrijke vondsten hiervan hebben tot heel wat discussies geleid. Uiteindelijk kwam men tot de bevinding dat het gewoon een mens betrof. Geleerden schreven in hun verslag dat een modern geschoren, gewassen en geklede Neanderthaler in deze tijd niet zou opvallen.

De door Dr. John Cuozzo verzamelde gegevens tonen duidelijk aan dat de Neanderthaler-mens in feite de mensen van hoge ouderdom zijn die beschreven staan in de Bijbel.

* de Nebraska-mens

De Amerikaanse paleontoloog Dr.Henry Fairfield Osborne beweerde in 1922 de “ontbrekende schakel” gevonden te hebben. Bij nader inzicht bleek het enkel om een tand te gaan… waarrond Osborne een kaak had getekend en zo uiteindelijk het hele individu had “gereconstrueerd”. Toen ze deze tand nader onderzochten kwamen verstandigere wetenschappers (in 1927) tot de conclusie dat deze afkomstig was van een uitgestorven varken…

* de Pithecanthtropus.

Hier gaat het over een andere vondst waarmee een “aapmens” kon worden gereconstrueerd op grond van een zgn. perfecte schedel. Na nauwkeurige bestudering moest men toegeven dat het enige bot dat ten grondslag lag aan deze “wetenschappelijke vooruitgang”, een knieschijf van een olifant was….

Uit deze voorbeelden blijkt eens te meer hoezeer het evolutionistisch begrip “mutanten” bedrog is. 

Ouderdom van de aarde

Ouderdom aarde

Een van de basisprincipes van de evolutietheorie is de hoge ouderdom van de aarde die ongeveer 4,6 miljard jaar zou bedragen. Deze tijdspanne was nodig om het ontstaan van het leven in al zijn vormen te verklaren, want indien de aarde jong is, dan is evolutie onmogelijk.

Veel geologen baseren zich nog steeds op de radiometrische opmetingen voor het bepalen van de ouderdom van gesteenten.  Sedert de diepgaande studie van Dr. Andrew Snelling (USA 1998) is duidelijk gebleken dat de K-Ar dateringen, één van de zogenaamd meest betrouwbare en meest gebruikte radiometrische methoden, op zijn zachtst gezegd, onbetrouwbaar zijn.  Dit wordt trouwens bevestigd door de ’70 argumenten voor een jonge aarde’ zoals die werden geformuleerd door Henry Morris en het boek “The Young Earth” door dr.John Morris.

Een interressant feit op dit vlak was het ontdekken in 1988 in Montana (VSA) van een Tyrannosaurusskelet dat voor 90 % volledig was. Het werd onderzocht door wetenschappers van het Museum van de Staatsuniversiteit van Montana. Hun verbazing was enorm toen bleek dat de beenderen nog niet volledig gefossiliseerd (versteend) bleken te zijn. Verder onderzoek bracht de aanwezigheid aan het licht van rode bloedcellen. Een onmogelijk iets voor een tyrannosauriër die geacht wordt minstens 65 miljoen jaar oud te zijn… Het belang van deze vondst kan moeilijk overschat worden. Het zijn duidelijk aanwijzingen voor een jonge ouderdom van die dinosauriërs, hoogstens enkele duizenden jaren!

Volgens de evolutieleer zou de dinosaurus geleefd hebben 60 miljoen jaar vóór het verschijnen van de mens. Ook dit is volkomen onjuist. Er zijn vele oude geschriften, fresco’s en verhalen in culturen die vreemde wezens beschrijven. Vaak noemt men deze ‘draken’ en de beschrijving ervan lijkt zeer veel op die van een dinosaurus.

Een ontdekking die de doorslag gaf was het vinden van afdrukken van dinosaurussen in de nabijheid van afdrukken van mensen; in Mexico en in verschillende staten van de VS. 

Toen geologen deze zagen waren ze verrast. Het kalksteen waarin men deze vond, is een gesteente uit het Krijt, een tijdperk waarin de mens volgens de evolutieleer geacht wordt niet te bestaan. Verder onderzoek kon enkel de gedane vaststelling bevestigen: de miljoenen jaren die de mens van de dinosaurus scheiden bestaan slechts in de mythe van de evolutieleer. Voor de plots verdwijning van de dinosaurus heeft de evolutieleer evenmin een steekhoudende verklaring.

Als men de verschillende generaties van Adam tot Abraham en zo verder optelt, dan komt men tot ongeveer 4000 jaar vóór Christus voor het ontstaan van de Schepping.

Naast dit belangrijk Bijbels argument is er ook een historisch argument. Er zijn immers nog heel wat andere oude historische geschriften, los en onafhankelijk van de Bijbel.

Bij meer dan 200 oude volkeren, verspreid over gans de wereld, vinden we verhalen over de grote watercatastrofe in het verleden (de zondvloed).

De historicus Bill Cooper bericht hierover in zijn boek ‘After the Flood’ hoe de oude Ierse Kelten (dus vóór de christianisatie) geschriften hadden met stambomen die teruggingen tot Jafeth, Noach en Adam en dat ze tevens een eigen tijdrekening hadden die omgerekend de schepping plaatste op ongeveer 4000 vóór Christus… Dit voorbeeld is trouwens niet het enige. Verder bestaan er ook wetenschappelijke argumenten die duiden op een jonge leeftijd van de aarde.

Evolutie / Citaten

evolutie C“Wetenschappers die leren dat evolutie een feit is, zijn oplichters, en het verhaal dat ze vertellen is misschien het grootste bedrog ooit. Bij het uitleggen van evolutie hebben we geen enkel benul van de feiten.”  /  Dr. T. N. Tahmisian (Commissie voor Atoom energie, USA), 20 augustus 1959, geciteerd door N. J. Mitchell,  ‘Evolution and the Emperor’s clothes’, Roydon Publications, UK, 1983, titelpagina.

“Eenzijdig informatie verstrekken is geen educatie, maar indoctrinatie” (Kent Hovind, Dr.Dino)

““Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat de evolutietheorie, en vooral de mate waarin ze wordt toegepast, één van de grote grappen zal zijn in de geschiedenisboeken van de toekomst. Het nage-slacht zal verwonderd zijn dat zo’n kwetsbare en dubieuze hypothese aanvaard kon worden op zo’n ongelooflijk lichtgelovige wijze.”  /   Malcolm Muggeridge (wereldberoemd journalist), Pascal Lectures, Universiteit van Waterloo, Ontario, Canada.

“Alhoewel er geen enkel wetenschappelijk bewijs voor evolutie is, geloven veel mensen er blindelings in. Alsof het vaststaande wetenschappelijke feiten zou betreffen. Dr. Dino heeft zich ten doel gesteld mensen voor te lichten over:

1. de onzin en de gevaren van de evolutiefilosofie

2. de betrouwbaarheid van het scheppingsverslag zoals terug te vinden in het bijbelboek Genesis

Daarvoor maakt zij gebruik van de seminarserie van Dr. Kent Hovind. Deze serie behandelt op verhelderende wijze het scheppingsverslag, de evolutietheorie en alles wat hiermee samenhangt zoals de oerknaltheorie, aapmensen, fossielen, dinosaurussen, koolstofdatering, leugens in de lesboeken, de leeftijd van de aarde, de wereldwijde vloed en nog vele andere onderwerpen.

Gebaseerd op talloze feiten, toont Dr. Kent Hovind met zijn kenmerkende humor aan dat de Bijbel vanaf het allereerste vers betrouwbaar is. 

DE GROTE LEUGEN 

Sinds Charles Darwins boek “De oorsprong van de soorten” in 1859, is de evolutieleer in gans de Westerse cultuur op grote schaal verspreid geworden en nog steeds wordt zij gepropageerd via de media, in de cultuur, in het onderwijs; zelfs meerdere theologen zijn deze leerstelling bijgetreden ondanks duidelijke tegenspraak van de evolutieleer met het leergezag van de Kerk. 

Het ontbreken van elke wetenschappelijke grond voor de evolutieleer leidt tot de conclusie dat wanneer mensen er in blijven geloven, zij dit doen om filosofische redenen en niet om wetenschappelijke redenen, m.a.w. het willen ontkennen van de scheppingsleer.

De evolutieleer steunt op volgende beginselen:

Het heelal zou ontstaan zijn uit een materie (gasvormig) waarvan de oorsprong als niet gekend wordt aangegeven. Die materie zou vervolgens geëxplodeerd zijn en het hele heelal puur bij toeval voortgebracht hebben. Deze explosie heeft men de “big bang” genoemd.

Vervolgens zou er leven ontstaan zijn als gevolg van chemische reacties. De aanvankelijk zeer elementaire levensvormen zouden gaandeweg veranderd zijn in complexere gehelen, te weten: algen, ongewervelde dieren…

In de loop der tijden zouden vervolgens door veranderingen, vissen, amfibieën, reptielen, dinosaurussen, zoogdieren enz. ontstaan zijn. De mens tenslotte zou op dezelfde manier zijn ontstaan, enkele miljoenen jaren geleden uit een of andere aapachtige voorouder. 

Dit proces zou miljarden jaren geduurd hebben. Het werd onderverdeeld in grote tijdvakken die hoofdtijdperken genoemd werden zoals bv. het Mesozoïcum dat drie perioden omvat, nl. het Trias, het Jura en het Krijt. 

De evolutieleer gaat er dus van uit dat het heelal miljarden jaren oud is; dit is immers nodig om de hypothese van de geleidelijke vorming aannemelijk te maken.

De boeken die de onjuistheid van deze evolutietheorie aantonen, rijzen de laatste jaren als paddestoelen uit de grond. 

Blijkbaar wordt het voor steeds meer wetenschappers een uitgemaakte zaak. 

Een bijzonder te vermelden boek op dit gebied is het werk van een befaamde Amerikaanse professor: Michael J.Behe, nl. : ‘Darwin’s Black Box; The Biochemical Challenge to Evolution” (De zwarte doos van Darwin – het biochemisch vraagteken bij de evolutie). In dit boek stelt hij dat Darwin nog geen enkel benul had van de ingewikkelde, biochemische structuren en processen van de cel. De cel was dus voor Darwin nog een ‘zwarte doos’. 

De complexe celprocessen en structuren konden pas vanaf de jaren 1950 door het gebruik van o.a. de electronenmicroscoop ontrafeld worden. Volgens Behe zijn ze allen ‘onherleidbaar complex’ en kunnen niet ontstaan zijn door een niet-intelligent proces, dus niet door mutaties en natuurlijke selectie zoals de Darwinistische evolutietheorie beweert. Alhoewel Behe geen creationist is (scheppingsleer), argumenteert hij toch dat al deze complexe cellulaire mechanismen doelbewust zijn ontworpen door God of door een andere zeer intelligent wezen…

Bijzonder te vermelden is het in 1997 verschenen boek in het Nederlands taalgebied, van Peter M. Scheele: “Degeneratie” – het einde van de evolutietheorie – De schrijver beperkt zich hier tot de kern van de evolutieleer. Namelijk : kunnen door de bekende mechanismen zoals mutaties, natuurlijke selectie, genetische isolatie, enz., nieuwe genen ontstaan? Het antwoord is een klaar en duidelijk NEEN. Macro-evolutie, het ontstaan van nieuwe soorten (typen) in de loop van de tijd is onmogelijk. Het slot van het eerste deel van het boek is dan ook een ‘aanklacht’ tegen ‘meester-oplichter mutatie’ en een open brief aan Darwin.

Getuigenis van een wetenschapper

getuigenis wetenschapper“Met grote belangstelling heb ik het artikel gelezen over ‘Het wonder der schepping’.
Dit geeft mij aanleiding om te schrijven. Om met de deur in huis te vallen: het boek van prof. Van Dithfurth, Der Geist fiel nicht vom Himmel (over de evolutie-geschiedenis van onze hersenen) is door God gebruikt om van mij, een verstokte evolutionist, en doorgefourneerde spotter – vooral tegen het christelijk geloof – in een handomdraai een overtuigd christen te maken. Hoe groot is onze God! Deze man heeft zelf niet eens ingezien dat hij zijn eigen evolutietheorie op de laatste bladzijde van zijn boek heeft weersproken en een zo logisch en sluitend bewijs voor het bestaan van God geleverd heeft, dat ik onmiddellijk naar God heb gevraagd. En omdat Hij mij letterlijk geantwoord heeft, kwam ik in mijn woonvertrek zonder enig menselijk toedoen tot bekering.
Een en ander is als volgt in zijn werk gegaan: Mijn echtgenote had begin 1977 scheiding aangevraagd omdat ik haar ontrouw geworden was. Desondanks schonk zij mij met mijn 36e verjaardag het hier boven geciteerde boek van Hoimar von Dithfurth. Dit omdat ik sinds 1974 als gediplomeerd farmaceutisch referent in een farmaceutisch concern werkzaam was. Omdat de menselijke hersenen mij vanuit medisch standpunt zeer geïnteresseerd hebben, las ik het boek snel door. Op de allerlaatste bladzijde beweerde Von Dithfurth het volgende:
Evenals de ogen het bestaan van de zon bewijzen, de vleugels van een vogel de lucht, en benen een bewijs voor het bestaan van de grond, bewijzen onze hersenen het bestaan van een van het stoffelijk gebied onafhankelijke dimensie van de geest, omdat de geest er vóór de hersenen was en wij mensen om zo te zeggen dwaas zouden zijn als wij zouden geloven dat het universum het zonder geest heeft moeten stellen, alsof de geest pas met ons het universum binnengekomen zou zijn.
Deze uitspraak heeft mij zo gefascineerd, dat ik mij nog meer voorbeelden voor de geest gehaald heb, namelijk dat de nieren als filterorganen het bestaan van water resp. vloeistoffen bewijzen, evenals de longen het bestaan van lucht of gas en de lever de aanwezigheid van chemische elementen, daar de lever in feite een kleine, zeer productieve chemische fabriek is. Vooral echter moesten al deze dingen, dus licht, lucht, water, chemie, vaste grond en vooral de geest er vóór de betreffende organen geweest zijn, daar het omgekeerd totaal onmogelijk en zinloos zou zijn. Wat zou een levend wezen hebben aan ogen als het nooit iets te zien kreeg, zoals bijvoorbeeld de grotsalamander, die namelijk geen ogen heeft, omdat hij constant in nachtelijk duister diep onder de grond in het water leeft. Zou de zon er niet zijn en wij desondanks zouden bestaan (wat dan natuurlijk niet mogelijk was), dan zouden wij alles hebben, alleen geen ogen, want die waren dan volkomen zinloos. Omdat dit alles volkomen logisch is, vroeg ik nu naar de Geest. Ik als persoon was toch slechts door mijn denken een persoon en kon slechts door mijn denken bewust zijn en bijv. liefde, droefheid, vreugde en ook haat gevoelen. Als dus de geest er vóór de hersenen, dus ook voor mijn hersenen geweest is, moest hij dus noodzakelijkerwijs een persoonlijk wezen zijn en daarmee de oorsprong niet alleen van
mijn persoon, maar van het gehele universum. Hij moest vóór alles de eigenschap van liefde, droefheid, vreugde en ook haat in eerste instantie kennen en vandaar was er maar één logisch antwoord voor mij, dwaze atheïst: er moest
een God zijn, Wiens geest groter was dan al het geschapene en Hij alleen was de Schepper ook van mijn eigen persoon. Ik was bij wijze van spreken een minikopie van mijn Schepper, dat was mij terstond duidelijk. Ik overlegde nu koortsachtig en stelde mij de volgende vragen: Als God mijn persoon gemaakt heeft en ik kan spreken en horen, moet het mogelijk zijn met HEM in contact te komen. HIJ moet als uitvinder en schepper van het spraakcentrum, van de oren
en de tong, ook zelf kunnen spreken en horen, ook dat is volkomen logisch.
(Destijds had ik nog geen weet van Psalm 94, waarin HIJ Zelf deze feiten bevestigt.) Ik wilde daar met alle geweld achterkomen. Ik was alleen thuis en ging op mijn knieën om Hem de verschuldigde eer te bewijzen wanneer ik HEM nu ging aanroepen. Ik sloot mijn ogen en hief mijn armen op als teken van totale capitulatie, zoals in een oorlog vijanden zich overgeven. Daarna zei ik vanuit heel mijn hart: “God, als U leeft, als U er werkelijk bent en mij geschapen hebt en als U mij misschien zelfs liefhebt, dan vraag ik U of U nu met mij wilt spreken.”
Onmiddellijk daarop zei een stem zeer duidelijk en op liefdevolle gezaghebbende toon tweemaal: »Lees de Bijbel!« … Veel van mijn vragen werden bij het lezen van de Bijbel beantwoord. Ik gaf de Here Jezus Christus mijn leven nadat ik Hem tevoren mijn zonden beleden had. Daarna begon er voor mij en mijn kleine gezin een volkomen nieuw leven. Ik vroeg mijn vrouw en mijn dochter onder tranen om vergeving en God herstelde en genas ons huwelijk en gezin. Inmiddels zijn wij ruim 35 jaar getrouwd. Sindsdien wandel ik met mijn Here en heb ik al veel met Hem beleefd en nog nooit één dag spijt gehad.”
Hans-Jurgen Krug

Bijbel 6
Als Christenen zal onze grootste vreugde zijn, dat we zullen zien dat de Heer levend en voor altijd bij ons is! De Bijbel vertelt ons het verhaal van Zacheüs, die zo graag de Heer wou zien dat hij in een boom klom (Lukas 19:1-10). Wanneer hij Jezus’ goedheid zag , wanneer hij zag dat Jezus hem aanvaardde, zag hij zijn eigen zonde. Hij had berouw, bekende, en wou alles terugbetalen. En Jezus zei dat hij verlost was. Alles gebeurde zeer snel nadat hij de Heer gezien had. Hoewel ik geloof dat Zacheüs de Heer eerst zag wanneer hij in de boom klom, kwam zijn duidelijkste visie van de Heer toen Jezus in de boom klom en voor hem stierf! Toevallig betekent de naam Zacheüs “Puur” en zei Jezus niet, “Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.” (Mat 5:8)?

Neem elke dag een paar minuten de tijd om na te denken over wat Jezus voor jou heeft gedaan, door zijn offer aan het kruis

Gods weg naar gezondheid

Gods weg 2Gods Weg naar een Onbegrensde Gezondheid

uit : Goed Nieuws-brief

Zoekt u onbevooroordeeld naar wat God voor de mens heeft bedoeld ? Dan zult u in de Bijbel heel wat aanwijzingen vinden voor uw gezondheid. De Bijbel is uiteraard geen voedingsboek op zich. Het vertelt ons niet wat u moet doen wanneer u weer eens last hebt van brandend maagzuur, of wat u moet eten (of niét eten) als uw volgende aanval van migraine komt opzetten. De Bijbel vertelt ons alleen dat God een weg heeft voor ons geestelijk en lichamelijk welzijn.

In zijn uitgebreid boek “Gods Way to ultimate health” (vervolg op Why Christians get sick) beschrijft George H. Malkmus in 23 hoofdstukken die weg. In Goed Nieuws Brief verscheen eerder een vertaling van een stuk hiervan, waar het ging om de eiwitten. Centraal in zijn boek staat het gebruik van rauwkost.

“En God zei : Zie ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze* dienen.” – Genesis 1:29

* noteer : in de King James-vertaling lezen we hier : “to you it shall be for meat” of het zal u tot vlees zijn.

Rauwe voeding : Gods originele plan voor de menselijke voeding.

Er is heel veel verwarring over wàt nu precies de ideale voeding is. Veel men- sen zijn op zoek naar een gezonde voeding, naar evenwichtig samengestelde maaltijden… en struikelend over vele “theorieën” vinden slechts weinigen de weg… Misschien een verklaring voor de ongelofelijke uitbreiding van het aantal mensen die tegenwoordig lijden aan een ruime variatie van fysieke problemen.

Waarom is de verwarring zo groot ? Waarom lijden zoveel mensen aan zoveel verschillende ziekten ? Een gedeelte van het antwoord kan je vinden in het feit dat veel van de informatie betreffende onze voeding en gezondheid, zelf in on- derlinge tegenspraak is !!! Bijvoorbeeld, de ene bron vertelt ons dat we vlees nodig hebben voor eiwitten en kracht, terwijl andere bronnen vertellen dat vlees de oorzaak is van hartaanvallen, beroerten, kanker enz. Jarenlang is ons aangezegd dat melk de perfecte voeding is, en noodzakelijk, voor tanden en bot- ten. Deze stelling is door tal van vooraanstaande onderzoekers en medici sterk aan het wankelen gebracht. Tegenwoordig zijn honderden van de vooraan- staande medici tégen het gebruik van melk. Dr Benjamin Spock maakte recent een lange termijn-onderzoek bekend met de conclusie dat melk niet goed is voor je en dat het nooit aan kinderen zou moeten gegeven worden. Hoe kunnen we nu weten wat we moeten geloven of wiens waarheid we het meest moeten op- volgen ?

Wat is de ideale voeding ?

Toe God de mens schiep, plaatste Hij hem in een wondermooie omgeving, het paradijs, de tuin, Eden. God vertelde hem dat zijn voeding bestond uit eenvou- dige rauwe vruchten en groenten. Hoe verging het de mens met deze voe- ding? Hij leefde gemiddeld 912 jaar zonder genoemde ziekte(n). Volgend op de zondvloed in Genesis, hoofdstuk 7, werd vlees toegevoegd aan de voeding en de mens begon zijn voeding te koken. Als gevolg van deze verandering in de voe- ding trad ziekte binnen in het menselijke bestaan en kregen we een regelrecht dalende levensverwachting onder de mensen. Tegen de tijd dat je aan het einde van Genesis bent, lees je nog over 100 jaar, tegenover de 912 jaar vòòr de vloed.

Nù in de 20e eeuw is rauw voedsel nog even krachtig, genezend, levengevend als 5.000 jaar geleden ! Getuige daarvan zijn miljoenen mensen die door toe- voeging van, of die door een dieet met uitsluitend rauwe groenten en vruchten, een ommekeer hebben gebracht in hun lijden en verzwakking van hun fysieke vermogens. Rev. Malkmus ervaarde het in 1976 toen hij leed aan colonkanker. Met diezelfde vruchten en groenten, die God oorspronkelijk aan de mensen had toegezegd in Genesis 1:29 wist hij zijn leven te redden en zijn gezondheid te herwinnen. Het is dezelfde voeding die hem in perfecte gezondheid houdt en een extreem hoge energie verschaft !

Zo, als mensen dan vragen “Wat is het ideale voedsel ?”, dan kan ik vanuit mijn eigen ervaring en onderzoek en vanuit mijn kennis van de Bijbel en de geest die doorheen de Bijbel stroomt, met overtuiging zeggen : rauwe vruchten en groenten !

Het zijn deze voedingsmiddelen die oorspronkelijk aan de mens zijn gegeven. Het zijn deze bijzondere, “gegroeide wonderen”, die ook aan miljoenen mensen hun levenskracht hebben teruggegeven.

Na het volgen van lessen waarin het theoretisch begrijpen enerzijds en de prak- tische toepassing anderzijds worden geleerd, gaan de meeste mensen over tot de dagelijkse praktijk in hun eigen voeding of in deze van hun gezin. Het duurt niet lang vooraleer we te horen krijgen welke positieve veranderingen de leven- de voeding heeft kunnen teweegbrengen. Mensen voelen zich spoedig fysiek en mentaal beter of vertellen ons dat hun fysieke klachten ineens totaal verdwenen zijn, al naargelang het niveau waarop de ziekte of klacht zich reeds had inge- bed.

Waarom heeft de invoering van een fruit-groentevoeding in ons leven en in dat van anderen, zo’n bijzondere resultaten gegeven ? Misschien wordt het een stuk duidelijker met een vergelijkend voorbeeld. De meeste mensen beschikken over een wagen en ze realiseren zich dat ze de juiste brandstof moeten tanken , wil men zich verzekeren van een goed draaiende motor. Met diesel-brandstof in een benzinetank wordt dat een heus drama. Indien suiker in de tank raakt, wordt de motor aangetast. Waarom ? Heel eenvoudig omdat de machine ont- worpen is te functioneren op een bepaalde soort brandstof. Omdat we dit we- ten, zorgen we er steeds nauwkeurig voor, dat ons voertuig de juiste brandstof krijgt. Maar hoe zit het met ons lichaam ? Natuurlijk is het veel complexer dan om het even welke motor of machine. Maar veel mensen komen niet tot de essentie dat God voor het menselijk lichaam ook een bepaalde brandstof heeft ontworpen. Wanneer we ons lichaam een arme brandstof, of een dode brandstof of een te zware brandstof geven, dan loopt de machine nog wel een tijdje, maar het zal tenslotte verkeerd gaan. De kanalen slibben dicht, de kleppen verdikken, de cellen worden onbereikbaar, de zuurstofvoorziening komt in het gedrang….

Ons lichaam bestaat uit ongeveer 100 triljoen levende cellen. Elk van deze le- vende cellen heeft een DNA of een blauwdruk van de cel die gebruikt wordt om een andere cel te regenereren. Naarmate onze cellen afsterven en door nieuwe cellen worden vervangen, worden de nieuwe cellen afhankelijk van het bouw- en werkmateriaal dat door de voeding wordt aangebracht. Indien het bouwma- teriaal zwak of ontoereikend is, zullen de nieuwe cellen ook zwakker zijn, dan de cel die vervangen is. Als het bouwmateriaal goed is, zal de vervangende cel even sterk zijn als de cel wiens plaats wordt ingenomen. Er treedt dus geen verval of verzwakking op. Het is dus zeer eenvoudig en zo wordt tenslotte waar wat we zo vaak vertellen “Je bent wat je eet”.

Toch dringt het tot de meeste mensen niet door dat door koken, bakken of inten- se warmtebehandelingen, de voedingswaarde van een voedingsmiddel sterk verlaagt. De enzymen zijn vernietigd door koken. Bij benadering 80% van de vitamines worden door koken verwoest (of hadden we die niet nodig, dacht je?) – De eiwitten veranderen door de warmte in een niet langer opneembare vorm. En naast dit alles zien we dat de mineralen, eens vervat in een levende organische structuur, gedegradeerd worden tot dode mineralen die het niveau van de anorganische benaderen. Of, de levenskracht is eruit ! En dan hebben we het nog altijd over een redelijk normale materie : onze dagelijkse voeding, met verstand gebruikt, met mate gegeten en juist gecombineerd… En we zwij- gen nog over al de drugs die mensen dagelijks in de tank gooien. Het ergste wat onze gezondheid kan meemaken is, behalve het ontzeggen van levende substan- ties, de toevoeging van giftige drogeermiddelen.

Ik heb altijd beweerd dat het éne het andere schraagt. De voeding geeft niet voldoende pit… dus is er een bijkomende prikkel nodig om aan te zwengelen. Stel je maar eens voor hoe onze medemensen er zouden uitzien zònder koffie, zònder zwarte thee en chocolade, zònder alcohol en sigaretten… Echt waar, het volstaat meestal niet om alleen de drug te viseren of te elimineren. Samen met de verwijdering van de schadelijke factoren, moet een voedingscorrectie plaats- vinden. Een betere voeding zal het suikermetabolisme in evenwicht, wat de drang naar alcohol en geïsoleerde suiker zal doen afnemen, en vormt een rege- nererend tegengewicht met enzymen en vitamines die een genezend effect heb- ben op het cellenleven.

 

Bijbel wijsheid

Het zijn echter niet alleen de “genots-drugs” maar ook de zgn. “geneesmidde- len” die worden gebruikt in een poging het fysieke probleem te corrigeren.

Ik hoop dat u mensen bent met een geopend oog. Let er eens op wat er gebeurt als mensen eenmaal in de draaimolen van de medicijnen terecht komen. Al deze drugs maskeren de echte problemen en creëren nieuwe problemen waarvoor dan weer andere middelen moeten gebruikt worden. Elk van deze drugs, inclu- sief aspirine, is lever-toxisch, of anders gezegd, beschadigt de lever. Je kan al- leen maar God loven en prijzen, dat onze arme cellen zo tolerant zijn en dat onze weerstand zò groot is, ja dat onze levenskracht zo intens is en dat iedere cel wil blijven overleven zolang het maar kan… met onjuiste brandstof en on- danks de vergissingen die we begaan tegen de levensprincipes.

Waren onze levende lichamen geschapen om gevoed te worden met dode, kunstmatige voeding, die gekookt en/of bestraald werd, bereid, gebakken, ge- conserveerd met chemicaliën, en op smaak gebracht met bedenkelijke aromaten en zoetmiddelen. ? Was dat de weg – Gods bedoeling ? En waren onze licha- men bedoeld om te worden gerepareerd, geholpen, genezen door… drugs, een leger van medische diensten en behandelingen, bestraling, chemotherapie en andere methodes verstrekt door de moderne geneeskunde.

Als je wil weten welke brandstof goed is voor je wagen, dan kijk je in de ge- bruikershandleiding. Op dezelfde manier kan je, om te leren wat voor voedsel God oorspronkelijk had voorzien om te worden gebruikt als voedsel, de Bijbel raadplegen.

Genesis 1:29 e.v. vertelt ons:”En God zei : Zie ik geef u al het zaaddragend ge- was op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze* dienen.” (Het zal u tot vlees zijn) En Genesis 2:15 zegt verder : “En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren”. (de eerste verbondssluiting van God met de mens) Als je later leest dat God de vloed over de aarde moest laten ko- men omdat de “overleggingen van zijn hart te allen tijde slechts boos was”, kan je begrijpen dat er al iets mis was. Het duivelse spel met het werken aan het hart van de mens en het wekken van begeerten door listige verleidingen zijn op het vlak van de voeding nooit ver weg.

Ik zag ooit een cartoon met een man en een vrouw in het midden, beiden duide- lijk in zwakke gezondheid. De doorgezakte buik en lichaamshouding stond daarbij centraal. Onder de cartoon “We’ve come a long way sweetheart”

Jawel ! We hebben een lange weg gegaan om te zien hoe verzwakking en verval optreedt ten gevolge van het negeren van Gods wetten. Jawel ! We hebben de lange weg genomen, de breeede weg, de weg die ons nu zo normaal schijnt, de verboden bomen, waarvan de aarde nu bezaaid is. We hebben die ‘bomen’ ge- plant onder de vorm van fabrieken, werkhuizen, slachthuizen, restaurants en keukens… de lange weg met veel kapelletjes waar wij de tol betalen voor onze levensstijl.

 

We zijn op weg gegaan, maar onze wandeling had een verkeerde bestemming. Vanaf de tuin van Eden ging het bergafwaarts met de mens. Asjeblief, denk niet dat er een positieve “evolutie” is, naar volmaking van de mens; het tegen- deel is waar. God had niets anders dan goeds voor met de mens : een lang le- ven op aarde in vrede, met liefde gezondheid en geluk, de volle vreugde genie- tend van een dienstbaar leven in relatie tot God en de medemens. En als ultie- me bekroning het eeuwige leven in de nabijheid van de Hemelse Vader. Als de mens deze trein heeft gemist – deze gedachte aan een kwalitatief hoogstaand le- ven – dan is de keuze van de voeding daarvoor minstens een groot stuk verant- woordelijk.

Hoe meer ik de effecten van sommige voedingsmiddelen op mijn eigen lichaam observeer, hoe meer ik overtuigd ben dat één van de grootste tragedies in de menselijke geschiedenis te zoeken is in de verandering van de voeding, van een rauwe fruit-groentevoeding naar een vlees en kookkostvoeding met al zijn kunstmatige uitwassen.

Bij de Schepping was de enige bron van voedingsenergie te zoeken in rauwe voeding. Het menselijk lichaam is een levend organisme, gemaakt van le- vende cellen, die behoefte hebben aan levend voedsel. Wanneer we gekookt voedsel in ons lichaam stoppen, overladen met contaminanten, gaat de levens- kracht gestaan naar beneden. En dat begint soms van in de wieg, terwijl het jonge kind moet groeien, en zo over de jeugdjaren heen zien we kolieken, spas- men, huiderrupties, verkoudheden, oorontstekingen, opgezette maag, klierzwel- lingen, gezwollen amandelen e.d. die aantonen dat het lichaam strijdt.

Terwijl het kind opgroeit ontstaan er tandbederf, puisten en zweren, de nood- zaak tot brillen. En bij het betreden van de volwassen leeftijd is er artritis, hy- poglycemie, hartaanval, beroerte, suikerziekte, kanker… Al deze ziekten en veel meer andere “beschavingsziekten” zijn absoluut overbodig en zijn niets anders dan het resultaat van onze levensstijl. Wij noemen dit “de noodzakelijke prijs van de beschaving”. In werkelijkheid heeft het niets of niets te maken met be- schaving maar met pure decadentie die verval met zich meebrengt.

Zij die profijt trekken uit ziekte hebben ons doen geloven dat al deze ziekten na- tuurlijk en onoverkomelijk zijn. en dat we, indien we eraan lijden, de onschul- dige slachtoffers zijn van sommige bacteriën, kiemen of virussen, of dat het iets te maken heeft met onze “erfelijkheid”. Ze vertellen ons dat het organisme een complexe aangelegenheid is, die zij alleen kunnen verstaan, en gezien hun uit- gebreide studies moeten we hen wel vertrouwen wanneer ze hun dure drugs, bestraling en zorgen als onze enige hoop op verbetering ter beschikking stellen. De resultaten zijn weerzinwekkend, maar worden wel goed verborgen, zodat we niet al te erg schrikken, of om het mentaal aan te kunnen. Ondanks de dui- zenden miljarden die jaarlijks worden gespendeerd voor deze industrie worden wij zieker en zieker. Er is geen sprake van positieve gezondheidszorg waarbij de mens leert een verantwoordelijk gedrag te vertonen. Er is wel sprake van een negatieve, geld verspillende na-de-feiten verzorging met alle denkbare mens- onterende facetten. Ook de christelijke gemeenschap schiet hierbij tekort.

 

 

Tijd voor herbronning.

De Bijbel is het positiefste boek omdat het ons vertelt over genezing, herstel. Het legt ons uit wat er scheelt aan de mens en wijst ons de weg om het allemaal weer goed te maken. De Bijbel vertelt ons over dié liefhebbende God die ons geschapen heeft. Hij heeft het leven begonnen en wil ermee doorgaan. In zijn liefde nodigt Hij ons uit om op zijn aanbod in te gaan. Zo komt er

tenslotte een normaal verkeer tussen mensen die weten aan wie zij alle dank verschuldigd zijn en de Hemelse Vader.

Dankzegging klimt op naar de hemel als een machtig hoera.
Gods machtige daden worden begrepen in hun oneindige grootsheid.

Het eigenlijke doel van het leven hier op aarde wordt gerealiseerd…
Dat is de taal van de Bijbel. De Levengever maakt zich bekend aan de mens die Hij zo liefheeft. In de stilte van de natuur, in alles wat Hij gemaakt heeft zien we iets van zijn hand.
Voel je er iets voor om de Levensark te promoten ? Vertel erover in je vrien- denkring, in je gebedsgroep of kerk. Overal zijn mensen die vinden dat de zin van het evangelie ook moet te zien zijn in onze daden. Er zijn mensen die wachten op je stille wenk.

“Vraag God om je werk te zegenen, niet om het te doen.”

K.H Waggerl