Hoog Spel

houvast banner vuurHoog spel  – een passage uit het boek

“De betovering van het oosten is sterk, maar er blijft de machtige concurrentie van een leeg graf !”

      een passage uit “Hoog Spel” / G. Vandeman

HOOG SPEL – over de confrontatie tussen Oost en West

Doorheen alle tijden zoekt iedere mens naar bevestiging dat de levensstijl die men aanhangt te verantwoorden is. Zo heeft iedereen zijn God en godsdienst en zoekt iedereen een oplossing voor het schuldvraagstuk. Het openbreken van de grenzen heeft westerlingen nieuwe dingen doen ontdekken, en men heeft gemeend dat het Oosten de plaats was waar rust en vrede heersten, waar mensen in harmonie met hun natuur konden leven… maar soms is het tijd om wakker te worden… 

Het volgende verhaal komt uit het boek Hoog Spel van George Vandeman. Het is slechts een fragment dat aangeeft hoe mensen misleid worden en hoe belangrijk het is om te “onderscheiden”. Niet voor niets hebben wij “verstand” gekregen… niet om het opzij te zetten, maar om het te gebruiken !

Omdat in de hele wereld van gezondheidszorg en natuur-zoekers erg veel oosters-gerichte mensen zijn, publiceren we dit fragment… als denkoefening. Interesse voor het boek ?  Het is voor u beschikbaar. 

Fragment uit Hoog Spel” – George Vandeman :

“Het westen kwam terecht in de maalstroom van een ongekende technologische ontwikkeling.  Maar terwijl het westen druk bezig was met deze vooruitgang, namen de Beatles de hippies – en enige niet-hippies – bij de hand en leidden ze terug naar het oosten. Hier lagen vreemde contrasten. Terwijl vooruitstrevende katholieken trachten de mis uit een dode taal te halen, kwamen de hippies in het openbaar samen om in het Sanskriet gebeden op te zeggen.  En terwijl kerkelijke hervormers probeerden hun kostuums te moderniseren, liepen de hippies rond in kleurrijke symbolische gewaden.  Terwijl de moderne kerken hun prioriteiten aan het herzien waren, rangschikten de subculturen de zonden van de maatschappij opnieuw in volgorde van belangrijkheid.  Het steeds wisselende gezicht van de nieuwe moraal kwam naar voren in een epidemie van aspirant-goeroes.  Drugs stonden hun ereplaats af aan meditatie – niet omdat drugs immoreel waren, maar omdat meditatie beter ‘high’ zou maken. De weg naar het oosten was niet zo moeilijk.  De door de Beatles beroemd gemaakte Maharishi, zou een publiek van 4000 man in Berkeley (Californië) verzekerd hebben dat het voor een volledige uitwerking van de meditatie niet nodig was om een geloof te hebben of om drank, vrouwen en herrieschopperij op te geven. Zocht deze rusteloze, losgeslagen cultuur naar redding van zonde ?  Vergeving ?  Een veranderd leven ?  Of zochten ze naar een pantheïstische kracht die naar hun corruptie zou knipogen. De filosoof Alan Watts beschreef de aantrekkingskracht van de oosterse mystiek als volgt :  ‘De joods-christelijke wereld is er één waarin de morele noodzaak, het verlangen om rechtvaardig te zijn, alles doordringt.  De aantrekkingskracht van de oosterse filosofie is dat het achter de dringende werkelijkheid een goed en kwaad een groot gebied van de persoonlijkheid laat zien waarover geen schuld of verwijt hoeft te bestaan.’ Misschien zochten de subculturen toch naar iemand om hen van zonde te redden zonder het te beseffen.  Misschien dachten ze echt wel dat je schuld tot zwijgen brengt door de waakhond te doden.

Een klein meisje liep in de kerstdrukte met haar moeder over Fifth Avenue.  Ze bleef naar beneden kijken, de ogen op het trottoir gericht.  ‘Waarom kijk je niet naar de kerstétalages ?’  ‘Ik zoek ergens naar.’  Waarnaar ?’  ‘Ik zoek naar iets om te vinden.’ Is dat niet de moeilijkheid met deze generatie ?  Naar beneden kijken.  Terugzien.  Elke kant op zien.  Zoekend naar iets om te vinden.  Gretig naar alles dat men nog niet heeft geprobeerd.

Schrijver-redacteur Peter Cohon zegt :  ‘Waar je je ook wendt of keert, alles draait om winst of privé-bezit.  Maar er is een hartstocht naar religieuze betekenis, naar een spiritualiteit die gewoon te lang de kop ingedrukt is :  Ik, ik smacht… naar nieuwe denkkaders, andere wegen om de dingen op een rijtje te zetten.  De I Ching, astrologie, magie, het oosten, schizofrenie … alles !’ Zo hebben we momenteel een epidemie van nieuwe godsdiensten. Bijgewerkte, voormalige ketterijen.  Maar geen van die omslachtige zedelijke eisen uit de bijbelse godsdienst. J. Wallace Hamilton merkt op :  ‘Is het niet vreemd hoe we hier in het westen oosterse boeken lezen, omdat we naar gemoedsrust zoeken ?  Maar in het oosten lezen ze westerse boeken omdat ze wakker willen worden.’

Maar de betovering van het oosten is sterk.  Oost en west hebben elkaar al voor het hindoe-altaar ontmoet.  De aantrekkingskracht van het hindoeïsme is niet langer slechts een gril.  Vele jeugdidolen van vandaag zijn uitgesproken bekeerlingen van het hindoeïsme. Rock-muziek was al lange tijd een medium waardoor de massa kon worden geïndoctrineerd.  Rockgroepen hadden deugden van de drugs opgehemeld.  Maar nu begon de muziek te veranderen.  De Rock-and-roll begon een oosterse invloed op te nemen.  De dissonante tonen van de oosterse toonladders raakten bekend bij westerse luisteraars.  Toen kwam de invoer van hindoeïstisch-godsdienstige begrippen, de invloed van hindoegoden.  De godsdienstige opbouw van een complete westerse generatie werd gewijzigd – door rock-and-roll. Meditatie was in.  En reciteren, die aanbidding van Shiva.  En de mantra.  De mantra is volgens één schrijver in wezen een uitnodiging aan een demonische geest tot in bezit nemen van het denkvermogen.  Van een swami wordt het volgende gezegde bericht :  ‘Als ik me genoeg had geconcentreerd … zou ik zelf Shiva geworden zijn.’ Maar genoeg hierover.  Waarom zouden we zo verzot zijn op wat zo lange tijd het oosten heeft bezwaard en gehinderd ?  Wat is er voor aantrekkelijks aan een godsdienst van wanhoop, waar hoop niet eens onder de deugden gerekend wordt ?  Ligt het antwoord in de leegte van het nirwana ?  Menen we gemoedsrust te kunnen vinden door zo stil te zitten als een bessestruik ?  Wat voor reddingskracht ligt er in een godsdienst zonder levende Christus ? Lopen we het levende water voorbij om van smerige bronnen te drinken ?” “Op een avond werd ik in Londen aangesproken door een intelligente Engelsman, die zei :  ‘Ik sta op het punt een beslissing te nemen.  Als ik straks dit gebouw uitga, zal ik gekozen hebben tussen boeddhisme en christendom.  U heeft een half uur om uw zegje te doen!’ Een half uur ! Wat een uitdaging !  Geen tijd meer voor bijzaken. In dat halve uur moest ik hem naar een leeg graf buiten Jeruzalem leiden.  Want als ik bij herhaalde gelegenheid naast het Tuingraf stond, dat volgens velen het meest lijkt op het graf waar Jezus in werd gelegd, was ik diep onder de indruk van het essentiële verschil tussen het christendom en alle andere godsdiensten.  Het graf van Christus is leeg! Er zijn andere grote godsdiensten die bij het graf van hun stichters aanbidden.  Het graf van Mohammed te Medina in Arabië is geen leeg graf.  Het graf van Confucius in China is geen leeg graf.  Stukjes van Boeddha’s lichaam worden op verschillende plaatsen in het oosten als relikwieën bewaard.  Maar er is geen schrijn ter wereld die aanspraak maakt op een been van Christus.  Als het bijbelverslag waar is, dan liet Hij die dag de dood voorgoed achter Zich, met een leeg graf om ervan te getuigen !

De betovering van het oosten kan verbroken worden.  Maar alleen door een levende Christus.  Alleen een levende Christus kan de vreemde verdwazing door goden en goeroes stopzetten, zodat een onrustige generatie een andere stem kan horen.  Alleen een levende Christus kan vergeving schenken, schuld wegnemen.  Alleen een levende Christus kan bevrijding van de vrees voor toornende goden aanbieden.  Hij alleen geeft leven en houdt zijn belofte.  Omdat Hij alleen kan zeggen :  ‘Ik ben… de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk’ (Openbaring 1:18).

De betovering van het oosten is sterk, maar er blijft de machtige concurrentie van een leeg graf 

Beste, 

Hartelijk dank voor uw reactie op ons artikel “Hoog spel” in vorige nieuwsbrief.  Het artikel was bedoeld als een oogopener en niet als een goedpraten van de bestaande godsdiensten. Het wijst erop dat mensen zoeken naar God en dat de wegen die zij hiervoor nemen soms grillig zijn. Het artikel stelt dat godsdienst niets anders is dan de uitvoering van het grote gebod dat Jezus ons heeft opgedragen : “Bemint God boven alles en uw naaste als uzelf”…  Als mens van vlees en bloed is het niet gemakkelijk om God boven alles te beminnen, te aanbidden, Hem alle eer te geven. Wij beseffen maar al te goed dat we slechts zwakke mensen zijn die dikwijls tekort schieten en ons vergissen.  Maar Gods geest komt ons ter hulp en openbaart ons wat we moeten weten. 

Het is zeker waar dat we wellicht een veel te eng beeld hebben gevormd van een in ieder opzicht alles te boven gaand Wezen. Dat is de reden dat wij ons van God nooit “een voorstelling” mogen maken, omdat die voorstelling altijd beperkend is en afdoet aan de ware aard van God. 

Jezus Christus heeft ons God beter leren kennen. Hij zegt : “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”.  Als christelijke vereniging hebben we ervoor gekozen om zoveel mogelijk te kijken op Jezus en ons bij alles de vraag te stellen : “Wat zou Jezus doen, indien hij nu in mijn plaats stond?” Ik denk niet dat hij een theologische discussie zou voeren, maar dat hij zou zeggen “Er staat geschreven”… Jezus beroepte zich zonder uitzondering op wat in de Bijbel was neergeschreven, omdat het woorden zonder discussie zijn.  

Zonder bronnen en normen is het erg moeilijk om Gods stem te achterhalen. Wij vergeten dat er ook een duivelse inspirator is en dat we ook zelf onze mening hebben. Zo kan dan iedereen zijn privé-godsdienst hebben, volgens eigen normen : vindt iemand iets kwaad dan is het zo, en vindt iemand iets goed, dan is het zo…

Dat in alle landen, werelddelen of culturen – van primitieve tot ontwikkelde – een zoeken is naar de Oppermacht, de Bron der Bronnen, de Schepper,… is duidelijk. 

Abraham verliet het rijk der vele goden en bijgelovige denkbeelden om de ware God te aanbidden, die niet van hout of steen is, en voldeed zo aan de roeping van iedere mens : zoek en u zult vinden; klop en u zal opengedaan worden… 

Los Laten

HV LoslatenEen waterdrager in India had twee grote potten. Elke pot hing aan het uiteinde van een sterke draagbalk die de man over zijn schouders legde.
Eén van de potten had een barst over de hele lengte, terwijl de andere perfect gesloten was en altijd zijn volle portie water vervoerde.

Op het einde van de lange wandeling van de rivier tot het huis, verloor de gebarsten pot de helft van zijn inhoud. Zo kwam de gebarsten pot toe met slechts een halve inhoud.
Dat ging zo al twee jaar door dat de waterdrager iedere dag anderhalve pot aan huis bracht.
Natuurlijk was de perfecte pot perfect voor het werk waarvoor hij was gemaakt. Hij was trots op zijn eigen verwezenlijkingen. Maar de gebarsten pot was beschaamd over zijn eigen ontoereikendheid. Hij voelde zich ontsteld over het feit dat hij maar in staat was tot de helft waarvoor hij was gemaakt…

Na twee jaar van wat hij zelf noemde “zijn bitter falen”, sprak de pot tot de rivier : “Ik ben beschaamd over mezelf en ik wil me bij jou verontschuldigen. Ik ben slechts in staat geweest om de helft van mijn lading te vervoeren, tengevolge van de barst in mijn zijde. Daar loopt het water langzaam uit, op de weg naar het huis. Wegens al mijn verlies moet jij meer werk doen, en je behaalt niet de volle vrucht van je inspanningen”, zei de pot.

De waterdrager echter zei : “Heb je niet gezien dat er bloemen groeien en bloeien langs jouw kant van de weg? Dat was, omdat ik altijd heb geweten van jouw verlies, en ik zaaide bloemenzaden langs jouw kant van het pad. Elke dag, wanneer we terug gingen, heb jij ze voorzien van water.
Al meer dan twee jaar kan ik nu prachtige bloemen plukken om de tafel op te fleuren. Als jij niet was geweest wat je bent, zou er nooit die schoonheid en uitstraling zijn in en om het huis.”

De moraal van het verhaal is, dat elk van ons iets rondstrooit. We zijn allemaal gebroken potten, maar de barsten en de uitstroom die we hebben, maken ons leven interessant en lonend.
Kijk daarom niet naar de gebreken van de mens, maar zoek naar hun goede kanten.
Gezegend zijn zij die soepel zijn, want ze zullen zich altijd in hun positie kunnen aanpassen.

Denk eraan om alle soorten vrienden te waarderen in je leven. Ik ben zelf zo dankbaar voor mijn gebarsten pot-vrienden. Ze hebben me gemaakt zoals ik ben…

Mijmeringen

Wat je ook doet op dit moment, maakt niets uit; de wereld tolt gewoon verder rond. Iedereen gaat door met zijn unieke ruimtereis op deze unieke planeet die door het ganse universum met grote belangstelling wordt nagevolgd. Hoe zal het daar aflopen?

Welke keuzes zullen de mensen maken? Is het mogelijk dat de mensheid zichzelf  zal te gronde richten? Is het mogelijk dat het menselijk hart zo verduisterd blijft en er niet wil van weten dat God bij herhaling blijft aankloppen, en hun deur blijft gesloten?

Het bijbelboek “De Openbaringen” geeft ons een blik in de toekomst, en het is geen fraai plaatje. Het zou zelfs kunnen dat veel christenen niet zo erg houden van deze laatste bladzijden in de Bijbel, omdat het de strijd van twee krachten demonstreert, en hoe God ingrijpt.

Tot ruim honderd jaar geleden, legde men het accent op de Vergeldende God. Die voorstelling is nagenoeg volledig vervangen door een God van Liefde. En je kunt er niets op aanmerken: God is inderdaad Die God met een oneindig geduld, met een oneindige opoffering en een liefde zo groot dat Hij er zijn Zoon voor gaf.

Jezus betaalde de prijs, een offer waarvan wij ons de draagkracht nauwelijks kunnen voorstellen, zelfs al is het 2000 jaar geleden. Daar aan het kruis, was Hij niet bitter om de onrechtvaardigheid van deze wereld, die Hem, de Schepper, het Licht der wereld, zo vernederde, maar zijn bekommernis betrof al diegenen die daar toen rond de schedelplaats verzameld waren. Was jij er ook? Stond je ook te kijken en welk gevoel ging er door je heen als je daar de Rechtvaardige ziet lijden, niet voor Zichzelf, maar voor jou.

In de verlatenheid van zijn hart, schreeuwde Jezus het uit: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Dat was het ergste, dat Hij niet meer versterkt werd door de aanwezigheid van de Vader en daar de eenzame dood moest sterven, onder de drukkende last van de zonde – mijn en uw zonden. Soms is het goed om daarover te mijmeren en te beseffen, hoe elke mens geliefd is, gekoesterd, gewenst, en een voorwerp van aandacht is van de Almachtige.

Wat kon de Heer van de wijngaard nog meer doen, dat Hij niet heeft gedaan om je tot Hem te trekken?

God is beide. Hij is liefde, en zijn liefde gebiedt dat er een moment van afrekening zal zijn. Hij is rechtvaardig, Hij is eeuwig, Hij is almachtig…

Voor eenvoudige stervelingen, die een korte periode hier op aarde verblijven, zijn dat abstracte begrippen. Eeuwigheid? Je kunt daar geen jaren op plakken, want het is altijd méér. Sommige mensen hebben me al verteld, dat men zich na enige tijd toch zou gaan vervelen… maar zoiets kan je alleen zeggen vanuit je menselijke positie, met je ervaringen van nu.

En geen van de heersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar, gelijk geschreven staat:  “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.” – 1 Korinthiërs 2:8-11

Dat is zo geweldig. Menselijke overleggingen en voorstellingen kunnen nooit komen tot het niveau waarop God ‘denkt’. Over het ‘nadezen’ zijn al veel fantasieën gepleegd – positieve en negatieve – maar het blijft menselijke speculatie. God belooft iets beter : Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

Maar dan vraag ik me af: ben ik erbij, ben jij erbij? Kunnen wij ons rekenen tot diegenen die God liefhebben? Er moeten keuzes gemaakt worden hier op aarde. Mijn gebed is Gods ‘wil’ te kennen en daar in mee te gaan.

Paulus ziet het leven als een wedloop, met hindernissen, met een hoge inzet: “Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ík ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.” – Fillipenzen 3;12-14

Er is geen verdienste – geen roemen. We kunnen alleen nederig kijken naar het kruis… en lering nemen aan wat de Man van Nazareth ons tot voorbeeld heeft gesteld. Zijn voorbeeld blijft inspireren doorheen de eeuwen… tot wanneer Gods tijd daar is, tot wanneer de deur gesloten wordt. Ik weet dat ook dat abstract is, een tijd waarop het te laat is, een tijd waarin alles beslecht is, en gevolgd wordt door het uniekste en grootse evenement van de wereldgeschiedenis: doden worden levend, om hun Heiland te ontmoeten, Hem die zij hebben verwacht! Het liefst zou ik dat kunnen delen met anderen, zodat uw en mijn reis door het universum een een uitzicht heeft!

Gedachten mij te machtig

HtacintenDe onbewuste stof zou hebben voorzien dat het bestaan van een wereld die haar beeld niet kon werpen in het menselijk bewustzijn, aan de zwartste nacht gelijk zou zijn geweest, en daarom de bewuste menselijke persoonlijkheid hebben geschapen?

Zelfs de allerkleinste natuurschatten brengen ons in vervoering. Welke Kunstenaar heeft de duizenden facetten geslepen in het oog van een mot? Met de hoogste nauwkeurigheid de structuur van de insecten geordend? De vleugel van een vlinder zo kunstig bestrooid met mooie kleurstof? De verscheidenheid van sneeuwsterren in de sneeuwvlok gevormd?

De miljoenen kegeltjes- en staafjescellen waaruit het mensenoog is samengesteld en die de mens ziende maken, de talloze hersencellen waar intelligentie in huist, geheugen, geesteskracht, – Wie is de Bouwmeester die ze formeerde en ineen werkte tot instrumenten van de hoogste nauwkeurigheid?

Toeval? Wet der noodzakelijkheid?

“Een huis kan zichzelf niet bouwen,” is afdoende logica.

Alleen de Spiritus Creator geeft de oplossing van het grote vraagstuk.

“Ons heelal,” zegt Sir James Jeans, kan het best beschreven worden als een bouwwerk van zuiver denken. De wereldverschijnselen gehoorzamen aan wiskundige wetten die ver uitgaan boven onze wereld van tijd en ruimte.

Hoe dieper wij doordringen in de verborgenheden van de schepping, hoe duidelijker wij een plan onderscheiden. Uit de tastbare vorm voelen wij de warme levensgloed aan van het Wezenlijke. Achter de kosmos schemert de ontzaglijke Aanwezigheid.

Wij zien niet alleen vormen, wij zien beweging, harmonie, kronkeltoveringen in prachtige slingerlijnen, onvervalste schoonheid, leven, stofwording van eeuwige ideeën. Wij horen het enige woord waarop wij wachten: God! Wij zien het denken Gods.

De zichtbare dingen zijn door de vloek geschonden documenten der opperste Rede. De duizenden zwaarden, gescherpt in een zwart offensief, kunnen deze niet vernietigen.

In een van zijn essays zegt Lord Bacon:

Ik zou gemakkelijker in alle fabelen geloven, in alle legenden, dan in dit universeel samenstel zonder een Geest. – The Origin of the Earth, p. 235, Prof. Dr. W.M. Smart, Glasgow

Daarom spruiten voor uw voeten blommen in de lentetijd, 

opdat gij de Heer zoudt groeten, komend over ‘t blomtapijt.

Guido Gezelle

De zon doorgloeit het eerste morgenblauw. De nacht is gevloden. Het landschap, als uit goud en glans geweven, wordt doorpurperd. Welk een prachtig spel van licht en wolken. Het Al-grote spreekt zo machtig. Bergtoppen blozen, cederen wuiven, bloemen geuren, dauwdruppels fonkelen.

Symfonie van licht en kleur! Een blinde mechanica bespeelt de toetsen? Wie tovert met zulke beeldenrijkdom en onuitputtelijk coloriet? Overal golft overvloed, onuitputtelijkheid.

Alleen liefde kon de Koninklijke lijnen trekken der menselijke gestalte, alleen liefde maakt meesterwerken, niet de blinde kracht der atomen.

Zou Hij die de vlam van de geest heeft aangestoken in de sterveling, minder zijn dan wat Hij heeft voortgebracht? 

Zou Hij die het oor plantte, niet horen?

Die het oog vormde, niet zien? (Psalm 94:9)

Arme menselijke logica, die de logica van het geschapene stuk wil slaan!

In de natuur worden wij aangesproken door het eeuwig Woord. Haar schoonheid is zijn fluisterstem van ziel tot ziel. “God is liefde,” zo geuren de bloemknoppen. 

“God is liefde!” zo lezen wij in grote letters op het wijd uitdeinend vergezicht, op de schaduwbeelden der wolken. “God is liefde!” zo klinkt het in het kristallijnen vogelkwintet, in het ruisen der bomen, in de golven van de zee. “God is liefde” zo straalt het uit grote kinderogen waarin God u aankijkt.

Ieder afzonderlijk schepsel, in zijn concrete natuur, tracht op alle mogelijke manier van God te spreken. Maar zo velen staan voor het ranke riet als de os in de weide. Alleen deze die willen zien, voelen dat er iets innig dieps in hen doordringt, ervaren een Aanwezigheid.

0 ‘k sta mij zo geren te midden in ‘t veld,

En schouwe in de diepte des hemels …

Guido Gezelle

De nacht die alles uitvaagt, de diepstille nacht met het zilver maanlicht – blijde morgen voor de nachtegalen – dwingt ons tot stilte. Hebben wij wel eens met wijdgeopende ziel in de grondeloze diepte van het heelal gezien, waar de tijd wegzinkt, waar het goddelijk Alvermogen zijn meetsnoer uitstrekt en de eeuwigheid ons aankijkt?

Deinend op de golven der oneindigheid voelen wij ons zover af van alle theatraal gedoe, van alle tempels van menselijk wee. Ons tobbend verstand zinkt weg in het machtig wonder!

Wie slingerde de talloze hemellichamen de ruimte in en gaf elk zijn eigen kringloop?

Ondanks de ontzaglijke werking der aantrekkingskracht bij het naderen en zich verwijderen van andere planeten, bewegen zich de raderen van deze superuurwerken in een harmonie van de hoogste orde, –

“et cette grande horloge n’aurait point d’horlogier?”

(en dit grote uurwerk zou geen uurwerkmaker hebben?)

Voltaire

Hoe treffend beschrijft de Bijbel de Schepper als degene die 

“alle dingen ophoudt door het woord zijner kracht. Hebreeën 1:3

Onze planeet weegt 6.600.000.000.000.000.000.000 ton en beschrijft geruisloos stil haar cirkelbaan alsof God haar vasthoudt aan het niet.

Job 26:7

De titanische krachten in het kosmische wentelen, zijn door geen denkbeeld te achterhalen. Reuzenplaneten in miljoenengetal cirkelen over de banen der oneindigheid, berekend in lichteeuwen! Roept die aanblik niet om een herdruk van de Psalmen met sommige verzen in hoofdletters?

DE HEMELEN VERTELLEN GODS EER, EN HET UITSPANSEL VERKONDIGT HET WERK ZIJNER HANDEN…

Psalm 19:1-2 

Hoewel wij slechts in een wazige spiegel zien (1Korintiërs 13:12) voelen wij ten volle het heilige aan. Hier rust dat onuitsprekelijk woord, dat de grootste aller werkelijkheden vertolkt: – GOD -, de hoogste reden van onze bestemming.

Hij die de leliën vormt op het veld is dezelfde die de miljarden planeten in de ruimte wierp. Hoe machtig klinkt hier het eeuwig Halleluja!

Ik weet, mijn redenering berust op een verouderde stelling, het is geen gangbare munt in onze technische eeuw, het is een stelling van de ouderwetse Bijbel:

Want wat van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sinds de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien.

Romeinen 1:20

Voeding & Milieu

HV Voeding Milieu VOEDING & MILIEU

Een natuur-vriendelijke manier om te leven

uit : Goed Nieuws-brief 

Wat zou je denken van een levenswijze die bevorderlijk, veeleer dan uit puttend werkt op de aarde en zijn hulpstoffen ? Deze levenswijze die omzichtig omspringt met het leven en de elementen van deze aarde bestaat! Los uit de versmachtende greep van het eigenbelang, komt weer evenwicht en herstel op alle niveaus van het leven als meer mensen deze weg op zouden gaan. 

Wat zou je ervan denken als de walvissen niet langer beschermd moeten worden, maar dat ze kunnen zorgen voor zichzelf, en zij op hun manier de Schepping op een imposante manier kunnen beleven, speels op en neer bewegend door het water. Als de mens de walvissen niet meer nodig heeft om zijn honger te stillen, of voor zijn “wetenschappelijke experimenten”…

Wat zou je denken van een wereld met een diep respect en liefde voor alles wat leeft ? We bedoelen écht een levensstijl waarin het normaal is dat we de regenwouden beschermen, de bomen en de rijke natuur van het bos met zorg behandelen, zonder deze te verstoren. Duizenden jaren groei staan als een groene long rechtop en zorgen voor jou en mij. En behalve dit alles vertelt deze levensstijl over iets heel anders :  onze honger naar energie kan kleiner, veel kleiner. 90 % van onze energie-consumptie kan naar beneden, waardoor de aarde voor deze generatie en voor alle volgende veilig en gezond blijft, zonder het gevaar van overlast op de bufferende systemen..

Deze levensstijl bestaat en is toepasselijk voor alle mensen op aarde. Niet alleen in Afrika, Azië of Latijns-Amerika; maar ook in Europa en Noord-Amerika kunnen mensen tot de actie overgaan. Het gaat gepaard met het doorbreken van het sociaal-economisch-ecologisch onrecht van de sterkste die de grondstoffen en de voeding van de aarde rooft uit eigenbelang. 

Terwijl mensen er gezonder van worden, wordt ook de natuur erdoor beter. De natuurlijke herstelkrachten worden aangewakkerd terwijl voedsel rechtvaardig wordt verdeeld. In plaats van zinloze verspilling en machtsuitoefening, krijgen we te maken met een planetaire herschikking van de middelen en krachten, door het leren van positieve gewoonten en daden. 

Deze totaal milieu-vriendelijke manier van leven noemen we LevensKunst of Natuurlijke Hygiëne. Geen enkele ander voedings- en levensstijl benadert zelfs van ver het planetaire en het persoonlijke welzijn van alles en iedereen die leeft. Totaal in harmonie met de natuurlijke voorzieningen is deze levenswijze totaal volgens de visie van de Bijbel. Zij beantwoordt aan de opdracht de aarde te beschermen en te bewaren. 

Zo kan de mens van de overvloed van de aarde nemen, zonder haar geweld aan te doen, zonder de hypotheek van een verwoeste aarde op rekening van het nageslacht. Niemand heeft het recht het leven van anderen in gevaar te brengen, ook niet in het nageslacht, door daden of veranderingen in voeding, kortzichtige uitputting van de hulpbronnen of de ecosystemen, kortzichtige gezondheidszorg met degeneratie, gewoonten te veranderen, buiten de bedoeling van het Leven.

Het niet beantwoorden van de mens aan Gods uitnodiging om deze positieve wereld nu gestalte te geven, en een begin te maken van deze mogelijkheid,  toont de ware aard van de mens die Gods wil niet wil zichtbaar maken. Het is de uitgestoken hemelse hand niet aanvaarden of de weigering zoiets te willen onder ogen zien.  Het is zeker zo dat niet iedere mens verantwoordelijk is voor de totaliteit van de gevolgen die deze keuze met zich meebrengt. We hebben slechts enkele factoren in de hand : onze eigen voeding, onze eigen kleine omgeving… de christelijke houding typeert zich door de moed om te veranderen : als men weet dat iets beter is, gedrongen zijn om dit toe te passen, zelfs al weten we dat daarmee nog niet alle problemen van de baan zijn. De duivel heeft maar één ding nodig : dat veel goedwillende en goed menende mensen stilzwijgend niets doen en op het ei van hun goede bedoelingen blijven zitten.  

Laten we ons geen zorgen maken hoe ver onze invloed zal strekken en of we terug die paradijselijke toestand kunnen benaderen… Daar gaat het niet om. Het gaat om de keuze, de intentie, een signaal dat men bereid is zich te laten leiden naar het eeuwig vrederijk… door nu reeds oefening in die heilige kenmerken, met vallen en opstaan. Zelfs al zullen we zelfs dan niet perfect zijn en nog in de zonde leven. Jezus Christus schiet ons ter hulp in datgene waarin we tekort schieten. En behalve ons leven hier op deze aarde nu, kunnen wij uitkijken naar het komend vrederijk, waarin we niet langer tevreden moeten zijn met een schaduw van Gods heerlijkheid zoals weerspiegeld in al het schone en goede, maar zal de vrede, het positieve, de harmonie… volmaakt zijn. 

WIST JE ?

1. dat een acre (4000 m2) bomen, papaja en bananenplanten 10 tot 40 ton superieure, smakelijke en bijzondere voeding verschaffen ? Terwijl bomen en struiken milieuvriendelijk zijn en een grote schoonheid aan het landschap geven, het ecoklimaat regelen en erosie voorkomen, zorgen zij voor voedsel voor iedereen. Het is de eenvoudigste vorm van voedselvoorziening. Op dezelfde ruimte kan je eveneens op een bodem aantastende manier, woestijnvorming in de hand werkend 1/8 ton dierenvlees produceren. Elders zou je dan een chemische industrie planten die de nodige middelen produceert om je ziekten te bestrijden en verzorgingscentra om je te behandelen. 

2. Ophouden met de hele wereld vol granen te zaaien waarvoor het bewerken van de akkers veel energie vereist. Vergeet niet dat meer dan 90 % van alle verbouwde graangewassen wordt verwerkt in veevoer. Plant deze oppervlakten vol met vrucht- en notenbomen en er rest je nog een ongelofelijke oppervlakte die je kan volplanten met een variatie van andere bomen en struiken : het woud van de 21e eeuw ? 

Een verkeerde voeding kost massa’s energie, massa’s zuiver zoet water, massa’s landoppervlakte, en brengt een hele hoop vervuiling met zich mee. Uitgerekend in milieu-belasting brengt de nep-voeding van de meeste mensen tot 10 maal meer milieuschade met zich mee tegenover een fruit-groente-voeding, die naast het feit dat ze een last legt op het milieu enkele positieve compenserende effecten heeft. 

Meer informatie hierover vind je in de brochure : “Over het opwarmen van de aarde” : een bundel van inspirerende, bewustmakende gedachten om je voeding en levenswijze anders te bekijken… echt aanbevolen aan iedereen die de natuur een warm hart toedraagt en wiens geweten opstandig aanklopt bij het horen van berichten over deze wereldomvattende ramp. Als we echt bewogen zijn, moet het lot van miljoenen en miljoenen mensen die door de verwoestijning, de verminking van de aardse groene mantel, de promotie voor een mateloze voeding… worden getroffen ons aangaan. De beschuldigingen die ik lees in de literatuur van Indiaanse schrijvers die de ruwheid aanklagen van de “christenen” die de natuur genadeloos afslachten, alsof het God niet zou raken, doen pijn, maar ik kan ze begrijpen. Misschien zullen wij God méér eren als we zijn natuur respecteren en hem loven om zijn voorzienigheid, om de harmonie en de schoonheid. Laten we niet denken dat Gods schepping goedkoop is.  Elke vorm van leven is een positieve uiting van Gods grote kracht. Het observeren van de natuur kan ons alleen maar dichter bij God brengen. Zo kunnen we als David de Here bezingen, Hem danken en de Hemelse dauw in ons leven ontvangen.

Het is misschien zo, dat onze levensomstandigheden niet van die aard zijn dat het schaap en de wolf kunnen samen in vrede weiden. Straks, als onze Here Jezus wederkomt en alle dingen nieuw maakt, zal dat de eeuwige en meest verbluffende realiteit zijn voor zij die de hemelse verlangens in het hart dragen.

Lachen is gezond !

Acceptatie.  Eén van onze vrienden vertelde het verhaal van een oudere man die kennis kreeg met een oudere vrouw.  Geen van beiden was ooit getrouwd geweest en beiden hadden jaren alleen gewoond.  Langzamerhand ging de oude heer zich echt tot haar aangetrokken voelen, maar hij was verlegen en bang om zijn gevoelens te tonen. Na vele dagen van angst en vrees raapte hij uiteindelijk de moed bijeen om haar zijn gevoelens te vertellen. Hij ging naar haar huis en in een vlaag van nervositeit riep hij uit : “Laten we gaan trouwen!” Verrast hief zij haar handen ten hemel en zei : “Dat is een geweldig idee, maar wie ter wereld zou ons willen hebben?”

Een aansporing… misschien een bemoediging

Waarom zullen christenen zich niet apathisch gedragen als het gaat om de zorg voor de gezondheid, om positieve gewoontevorming, om een voorbeeldige levensstijl? Het antwoord is vrij duidelijk : christen zijn is een keuze, een engagement dat niet enkel het geestelijk leven betreft. Een houding van zorgzaamheid en verantwoordelijkheid is precies een teken dat men Gods bedoelingen geestelijk heeft doorleefd. Hoe zou geestelijk leven zich ooit kunnen scheiden van alles wat men doet of laat ? Het is meestal een perfecte weerspiegeling van de mens die we vanbinnen zijn. Wie zich persoonlijk betrokken voelt tot het werk van God, tot datgene waarvan God heeft gezegd dat het goed, ja zeer goed was, vereenzelvigt zich met dit kostbare gegeven. 

Het beschermen van het leven staat dan bovenaan de agenda, zelfs al weten we dat ons verblijf hier slechts tijdelijk is en dat oneindig veel mensen geweld plegen tegen de natuur en de kansen op goed leven en geluk  verkleinen, en dat voor henzelf, hun medemensen, hun kinderen.. Misschien zegt de wereld wel : “achter mij zien ze wel…” toch zal de christen zich niet aan deze gedachtengang bezondigen. Christenen kunnen niet anders, dan gedwongen door hun geweten en getrokken door Jezus’ voorbeeld, bewogen zijn… Hun bewogenheid zet hen in beweging. Dat is de kracht die veranderingen in hun leven bewerkt.

Als je de wereld moeilijk en onuitstaanbaar vindt, dan is het goed stil te houden en te weten dat God je wil helpen. Hij wil je de kracht geven om te overwinnen. Vouw dan je handen en spreek met Hem. Vraag Hem dat Hij je openbaart wat Hij wil dat je doet. Bid steeds met het vaste vertrouwen dat God ook bij machte is je op alles een antwoord te geven en je in alles bij te staan, als dat goed is voor Hem. Het is niet goed als christenen voortdurend over de muur van de wereld zitten te gluren om te zien hoe groen het gras daar wel is. En dat terwijl ze zelf àlle zegeningen, alle kracht, alles van waarde hebben. 

Al vele jaren denk ik na over de krachtwoorden uit de Bijbel. Er zit kracht in Gods woord. Ik word stil als ik lees : “Maar gij, geheel anders…” Christenen kunnen niet onverschillig zijn. Ze kunnen niet meedoen aan de uitverkoop van deze wereld. En heel belangrijk : Christenen missen ook niets als ze niet aan dit gruwelijke (zij het gecamoufleerde) spektakel kunnen deelnemen. Het doet hen pijn als ze zien hoe Gods werk met de voeten wordt getreden, maar ze worden getroost met de gedachte dat het slechts een korte tijd meer duurt voor God zal ingrijpen. Dat maakt dan ook dat zij in alles positief kunnen blijven. Ze veroordelen niet, maar brengen begrip op omdat zij weten wat de bron van deze chaos is.  

Over de christelijke motieven voor een gezondheidsbeweging zoals deze, waaraan wij sinds ruim twee jaar aan het bouwen zijn, putten wij bij deze uit de rijke verzameling van geschriften van E.G.White, die het christelijk leven zag als “een keuze tussen leven en dood”. Door elke keuze die wij maken geven wij uiting aan onze eigenlijke beweegreden. Het geeft aan of wij werkelijk bekeerd zijn, d.i. door God aangeraakt. 

Dit aansporend, vernieuwend artikel is een verzameling van citaten uit haar vele boeken en publicaties over geestelijke verdieping, over bijbelgetrouw leven, Gods bedoelingen en de diepere betekenis van de H. Schrift. Wij maakten een selectie van korte teksten die betrekking hebben tot de machtige opdracht die christenen uit te dragen hebben en die zin geeft aan leven   :

Christelijke groei

1. “Iedere mens heeft in grote mate de gelegenheid te worden wat hij zelf verkiest te zijn. De zegeningen van dit leven, en ook van het eeuwige leven, zijn binnen zijn bereik. Hij kan een waardevol karakter opbouwen, terwijl hij bij iedere stap nieuwe kracht ontvangt. Hij kan iedere dag vooruitgaan in kennis en wijsheid, zich bewust van nieuwe vreugden in de vooruitgang, deugd bij deugd voegend, genade op genade. Zijn vermogens zullen door het gebruik toenemen; hoe meer wijsheid hij verkrijgt, hoe groter zijn vermogen meer wijsheid te vergaren. Zijn verstand, kennis en deugd zullen zich zo ontwikkelen tot grotere kracht en volmaakte harmonie. 

Anderzijds zou hij zijn vermogens kunnen veroorloven in te roesten door ze ongebruikt te laten, of te bederven door slechte gewoonten of gebrek aan zelfbeheersing. Zijn gang zal bergafwaarts neigen, hij wordt ongehoorzaam aan de wet van God en aan de gezondheidswetten. Eetlust overmeestert hem; verlangens voeren hem weg. 

Het valt hem lichter toe te geven aan de machten van het kwaad, die altijd actief zijn om hem omlaag te trekken, dan om ze te bestrijden en voorwaarts te gaan. Losban digheid, ziekte en dood volgen. Dit is de geschiedenis van menig leven dat nuttig had kunnen zijn in de dienst van God en de medemens.”

Natuurwetten zijn Gods wetten

2. “Het is evengoed zondig de wetten van ons wezen te overtreden als de tien geboden te verbreken. Het zijn beide overtredingen van Gods wetten. Zij die Gods wet in hun lichaam overtreden, zijn ook geneigd om Gods wet die op de Sinaï werd uitgesproken, geweld aan te doen.Onze verlosser waarschuwde Zijn discipelen, dat juist voor zijn tweede komst, toestanden zouden heersen gelijk aan die voor de zondvloed. Buitensporig etend en drinkend, zal de wereld zich verliezen in vertier. Deze toestand heerst nu. De wereld geeft zich over aan onmatige eetlust en de neiging om wereldse gebruiken na te volgen zal ons slavernij brengen van slechte gewoonten, – gewoonten die ons meer gelijk zullen maken aan de veroordeelde inwoners van Sodom.

Het lichaam in goede staat houden, zodat alle delen van het levende organisme harmonisch werken, zou een levensstudie moeten zijn. Het is als Gods kinderen onmogelijk om Hem te eren met ziekelijke lichamen of een gereduceerd verstand. Zij die toegeven aan enige vorm van onmatigheid, hetzij in eten of drinken, verliezen hun lichamelijke energie en verzwakken hun zedelijke kracht. 

3. Gezien de natuurwetten ook Gods wetten zijn, is het duidelijk onze plicht om deze wetten zorgvuldig te bestuderen.  Wij zouden de eisen ervan met betrekking tot ons eigen lichaam moeten bestuderen en ons leven daarmee in overeenstemming brengen.  Onwetendheid in deze zaken is zonde. “Weet gij niet, dat uw lichamen leden zijn van Christus?”  “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?  Want gij zijt gekocht en betaald.  Verheerlijkt dan God met uw lichaam.”  1 Cor. 6:15, 19, 20. 

 Onze lichamen zijn gekocht en betaald en eigendom van Christus, en wij hebben niet de vrijheid ermee te doen wat ons belieft.  De mens heeft dit gedaan.  Hij heeft zijn lichaam behandeld alsof deze wet geen straffen kende.  Door bedorven eetlust zijn de organen en de lichaamskrachten verzwakt, verziekt en verlamd.  En deze resultaten die door Satan tot, stand zijn gebracht door middel van schoonschijnende verleidingen, gebruikt hij om God te honen.  Hij stelt die mens aan God voor, welke door Christus gekocht is als Zijn eigendom; en wat een afzichtelijke voorstelling van zijn Maker is die mens ! Omdat de mens gezondigd heeft tegen zijn lichaam, en zijn weg verdorven heeft, wordt God onteerd.

Zorg voor gezondheid een prioriteit

4. Gezondheid is een kostbare schat.  Van alle tijdelijke bezittingen is het de meest waardevolle.  Weelde, geleerdheid en eer worden duur gekocht als dit gepaard gaat met het verlies van de kracht der gezondheid. Geen van deze zaken verzekert geluk, wanneer gezondheid ontbreekt.  Het is een vreselijke zonde om onze gezondheid, ons door God geschonken, aan te tasten; dat verzwakt ons voor het leven en maakt ons tot verliezers, ook al doen wij daardoor nog zoveel kennis op.

Alles is er

  1. God heeft rijkelijk voorzien in de behoeften en het geluk van al Zijn schepselen; wanneer Zijn wetten nooit waren overtreden, wanneer iedereen handelde in harmonie met de goddelijke wil, zouden gezondheid, vrede en geluk het resultaat zijn in plaats van ellende en voortdurend kwaad. (nvdr : in ons voortdurend zoeken naar een antwoord waarom God iets dergelijks doet, of toelaat, is het goed deze vaststelling te overdenken ! Houd steeds voor ogen dat het grote doel van de gezondheidsreformatie is, ons te verzekeren van de hoogst mogelijke ontwikkeling van ziel, geest en lichaam.  Al de natuurwetten – die Gods wetten zijn – zijn ontworpen ons ten goede. Gehoorzaamheid aan die wetten zal geluk in dit leven bevorderen en zal ons steunen in de voorbereiding op het eeuwige leven.

Bidden om genezing

6. Velen verwachten, dat de Here hen van ziekten zou vrijwaren, enkel omdat zij erom gevraagd hebben.  Maar God schonk geen aandacht aan hun gebeden, omdat hun geloof niet volkomen gemaakt werd door hun werken.  De Here zal geen wonderen doen voor degenen, die geen zorg hebben voor zichzelf, maar bij voortduring gezondheidswetten overtreden en geen aanstalten maken om ziekte te voorkomen.  

Wanneer we alles doen wat we kunnen om gezond te blijven, dan mogen we verwachten, dat de zegeningen als resultaat zullen volgen, en wij kunnen de Here in geloof vragen om de pogingen, onze gezondheid te bewaren, te zegenen. Dan zal Hij onze gebeden verhoren als Zijn naam daardoor verheerlijkt wordt. Maar laat iedereen begrijpen dat zij een werk te doen hebben. God zal geen wonderen verrichten om mensen gezond te houden, die een weg bewandelen, die hun ziek zal maken door nalatige verwaarlozing van de wetten der gezondheid.

Zij, die toegeven aan hun eetlust, en daarna lijden door hun onmatigheid, en verdovende medicijnen innemen om de narigheid te verlichten, kunnen zeker zijn, dat God niet zal ingrijpen om hun gezondheid en leven in stand te houden, die zo roekeloos in de waagschaal werden gesteld.  De oorzaak heeft die gevolgen bewerkstelligd.  Menigeen heeft als laatste redmiddel de aanwijzingen in Gods woord gegeven, opgevolgd, en om voorbede van de ouderlingen gevraagd voor herstel van gezondheid.  Maar de Here zag geen heil in de verhoring van die gebeden omdat Hij weet, dat als zij genezen zouden worden, zij opnieuw hun gezondheid zouden offeren op het altaar van hun verdorven eetlust.

7. Laat niemand denken, dat hij kan doen wat hij verkiest, waar het de voeding betreft. Maar iedereen met wie u aan tafel komt te zitten moet weten, dat u, wat betreft het eten bepaalde beginselen volgt, evenals in alle andere dingen, zodat de glorie van God geopenbaard mag worden. U kunt het zich niet veroorloven anders te handdelen; want u hebt een karakter te vormen voor het toekomstige eeuwige leven.  Grote verantwoordelijkheden rusten op ieder mens.  Laten wij die verantwoordelijkheden goed begrijpen om ze edelmoedig te dragen in de naam van God.

8. Laat niemand, die voorgeeft den Here te dienen de lichamelijke gezondheid met onverschilligheid behandelen en zichzelf wijsmaken, dat onmatigheid geen zonde is, en het geestelijk leven niet zal beïnvloeden.  Er bestaat een nauw verband tussen de lichamelijke en geestelijke gesteldheid.

9. Overtreding van de natuurwetten is overtreding van God wet. Onze Schepper is Jezus Christus. Hij is de auteur van ons wezen. Hij heeft het menselijk gestel geschapen.  Hij is de auteur van de natuurwetten, evenals Hij de auteur is van de zedenwet.  Een mens die zorgeloos en roekeloos is in de gewoonten en verzorging van leven en gezondheid, zondigt tegen God. Menigeen, die voorgeeft Jezus Christus lief te hebben, toont niet de nodige eerbied en respect voor Hem, die Zijn leven gaf om hem te redden van de eeuwige dood. Hij wordt niet geëerbiedigd, niet geraadpleegd, niet erkend.  Dat is te merken aan het kwaad dat zij hun eigen lichaam berokkenen door het overtreden van de wetten in hun wezen.

uit de Rede over de laatste dingen  – Mattheus 24:36-39

“Doch van die dag en van dat uur weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vòòr de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn…”

De natuur in ’t hart dragen

omdat we Gods gave dankbaar aanvaarden

De op en neer gaande golf van enthousiasme en dan weer passiviteit voor de strijd tegen vervuiling heeft de belangen van verschillende groepen mensen verenigd. Velen zien in dat de aarde niet eindeloos uitgeput en beschadigd kan worden, zonder dat daardoor de levenskwaliteit wordt aangetast. De ganse beweging kent mensen die emotioneel, ethisch, religieus of economisch met het natuurlijk leven verbonden zijn.  Ze zijn tot een zeker bewustzijn gekomen dat het leven gebonden is aan bepaalde wetmatigheden en dat het negeren daarvan verkeerd is. 

In de Bijbel en in religieuze zin gebruiken we het woord “zonde” om iets aan te duiden, dat zo niet was bedoeld. Zelfs in ons dagelijks taalgebruik zullen we dat zo aanduiden. Het is zonde dat iets of iemand verloren gaat… Het is zonde dat je dat niet hebt geweten… Ja, lieve vrienden, het is zonde dat er zoveel onwetendheid is. Deze onwetendheid wordt in de Bijbel omschreven als “duisternis”. Daartegenover is elk van ons die inzicht krijgt, die door kan dringen in de eeuwige levensboodschap, het heilig evangelie, een lichtbrenger, tenminste als men het licht laat schijnen in woord en daad. Want je kan inzicht krijgen, ja, je kan weten hoe het allemaal hoort, maar toch nog niet komen tot de daad.  Je beseft soms je zwakheid; je leeft ook maar in een wereld die je niet zò had gewild. Het liefst had je gezien dat er een natuurlijk respect is voor het leven, dat je in een voorgekauwde maatschappij kon leven waarin Gods wil de norm van het hart is…

Gods schepping is wonderlijk en kostbaar. De taak van de mens met de schepping is “er zorg voor te dragen”, of “de schepping te bewerken en te bewaren”. 

 Met al onze kennis over ecologie  zal men echter moeten beseffen dat behoud van het leven iets heel anders is dan de strijd tegen vervuiling. Het behoud van het leven is een positieve zaak en reikt verder dan het bestrijden van de negatieve gevolgen van ons aller handelen.

Al te vaak heb ik het gevoel dat men niet goed begrijpt waarover het gaat. Positieve actie heeft toch meer te vertellen dan nieuwe industrieën ontwerpen die moeten recycleren en die nieuwe toepassingen bedenken. Uiteraard is een dergelijke opruimactie noodzakelijk, maar brengt geen vooruitgang, zolang we niet tegelijk iets inbouwen van voorkomend gedrag.

Onder ‘behoud’ kan je ook op z’n minst het beschermen van ongerepte natuurgebieden en ecosystemen verstaan. En dit behoud heeft zeker ook te maken met onze manier van leven en werken. Op deze gebieden staat vaak een grote druk. Het zijn plaatsen waar gemakkelijk en snel grote winsten te behalen zijn. In een tijd waarin arbeidsplaatsen en harde concurrentie het hoge woord voeren, geven dergelijke argumenten vaak de doorslag. 

Behoud van de natuur is in de praktijk moeilijker aan de man te brengen dan strijd tegen vervuiling.  

De meeste mensen hebben een hekel aan vuilnishopen omdat het slordig staat en stinkt. En als ze er toch moeten zijn, hebben ze liefst dat deze afvalbergen zo ver mogelijk verwijderd zijn, zo hebben ze er geen last van.  Met de berichten over stortplaatsen voor nucleair afval, ging er een golf van verontwaardiging door ons land. Niemand wou zo’n stort in eigen gemeente. Maar tenslotte moet men het toch ergens kwijt… en is het niet de prijs voor onze eigen energiehonger ? Wie de schaduwzijden kent van de uraniumproductie, weet dat het een weg van ziekte en verdriet is waarvoor de aarde wordt doorboord. Mensen hebben een hekel aan vies water omdat je er niet in kunt vissen of zwemmen en omdat het ook stinkt en omdat ze weten dat drinkwater zuiver moet zijn… en als dat zo doorgaat, kan dat niet meer.  Bovendien zal iedereen bezwaar hebben tegen industriële mist die de ogen prikkelt en tegen luchtverontreiniging die schadelijk voor de gezondheid is. Je hoeft weinig van gezondheid af te weten om te beseffen dat dit alles niet goed is. Mensen beklagen zich hun verblijf in de stad, waar irriterende geuren in de lucht hangen. Neen, ze voelen zich daar niet zo goed bij.

Maar het kan dezelfde mensen niets schelen als van een vallei, waar ze toch nooit komen, een stuwmeer wordt gemaakt of als planten en dieren waar ze toch geen belang bij hebben, worden uitgeroeid. Het kan ze niets schelen als dieren die ook recht hebben op leven, opgesloten worden in een eng hok of op een verschrikkelijke manier aan hun einde komen in een laboratorium.  Toch gebeurt dit alles iedere dag. Zelfs het verdwijnen van een primitieve cultuur raakt hen niet. Je mag er niet aan denken op welke barbaarse (dus niet-christelijke) manier mensen zijn behandeld, gisteren en vandaag. Het woord ‘behandeld’ is een te zacht woord en drukt niet uit welke stromen van ellende, pijn en verdriet met of zonder ons medeweten worden en werden gepleegd. Christenen kunnen in deze hele evolutie niet ongeïnteresseerd aan de kant staan, terwijl men spreekt van redding, bevrijding, hemel, en heiligmaking. Jezus’ plaatsvervangend offer op Golgotha is geen verontschuldiging en ook geen vrijbrief. Misschien kunnen afzonderlijke christenen niet veel doen, maar zij hebben toch een stem, zij hebben een geweten, en zij kunnen hun innerlijke stem laten spreken. In dat verband kunnen wij het voorbeeld van de Duitse Niemoller inroepen. In het vooroorlogse Duitsland zag ook hij dingen gebeuren. Niemoller sloeg zich op de borst in de vreselijke ontdekking dat iedereen -ook hij – had gezwegen toen het monster van de vernietiging oprukte, en dit zolang men hem maar spaarde. 

Deze Goed-Nieuws-Brief wil verder reiken dan een gevoel van schuld teweegbrengen. Het wil tonen dat er een oplossing voor dit alles is voorzien in Gods plan. Het gevoel van een-zijn met de natuur is meestal een psychologisch proces, waarbij het ego van de mens zich met de natuur verbonden voelt.  Verbondenheid met een object, een idee of een toestand is dikwijls een bron van kracht. Als men een band voelt dan leidt dit tot een engagement. Voor veel mensen is dit een ervaring van religieuze aard als een bron van levensvreugde. Daarom heeft niemand het recht de natuur zonder reden te vernielen.  Maar ook als we het rationeel bekijken en de aanwezigheid van het goddelijke ontkennen, blijft de natuur van zeer grote waarde en moeten wij haar beschermen.  

De natuur biedt de mogelijkheid de spanningen van het moderne leven te dragen. In een wereld, waarin een groot deel van de mensen in steden woont, hebben we eerder meer dan minder behoefte aan ontspanning in de natuur. Voor zover ik weet is het niet bekend hoeveel mensen de natuur als zodanig ervaren, maar ik neem aan dat zij in een moderne maatschappij de minderheid vormen en in een minder progressieve samenleving de meerderheid.  Decadente culturen zoeken hun heil in videospelletjes, het bekijken van videobanden waarin de gruwelijkste en meest perverse ideeën worden gesuggereerd en die het menselijk gevoel zo sterk de kop indrukken dat alleen God weet of voor dergelijke bedorven geesten nog een terugweg is. Primitieve volkeren vereenzelvigen zich met de natuur, maar door het rationalisme zijn deze gevoelens op de achtergrond geraakt.  Het ligt dan ook niet voor de hand, dat een op technische leest geschoeide maatschappij ons tot de natuur zal terugvoeren. In landen waar de industrie zich begint te ontwikkelen, is gebleken dat de mensen vrij snel oppervlakkige genoegens gaan najagen. De brood-en-spelen mentaliteit uit zich dan spoedig in verdorven activiteiten, geldbejag, drughandel, een ongebreidelde seksualiteit… die niets meer te maken heeft met Gods bedoelingen.  Zo zien we hoe de duivel ertoe bijdraagt om de mens van de natuur af te keren. Zeker, het past in de satanische manier van werken om de mens los te maken van zijn wortels met en in de natuur.  Anderzijds zien wij het oprukkende monster van “de wetenschap” die alles voorhoudt te kunnen verklaren. Zij doorgrondt steeds meer de geheime coderingen van het leven zoals beschreven in het DNA;  de operatie SuperMens wordt op ethische gronden nog afgeremd, maar deze evolutie zal onstuitbaar zijn. In de laboratoria speelt zich een dimensie van de toekomst af… maar welke toekomst ? Wat zal men doen met de coderingen die  staan voor de fijnere dimensies in het bestaan, bv. die dimensies die het verlangen oproepen in contact te komen met de Hogere ?  De wetenschap vordert en maakt zich sterk alles te kunnen verklaren, zelfs onze ‘herkomst’. Zo, dat is dan ook opgelost… De fundamentele levensvraag “Waar kom ik vandaan” kent een antwoord. En als dit antwoord niet bevredigt, dan geloof je waarschijnlijk nog in sprookjes. Wie van onze jongelui durft zich in onze christelijke scholen rechtzetten en aan zijn biologieleraar de opmerking maken dat de gehele evolutiehypothese hem niet interesseert en dat hij meer geloof kan hechten aan een op scheppingsfeiten berustend ontstaan van de wereld ? Je wordt om de oren geslaan met de wetenschap, de koolstofmethode, de ontdekkingen, tot wanneer je even nagaat wat deze ontdekkingen werkelijk inhouden…Kort geleden vond men de ontbrekende schakel, de ‘missing link’… nu is het absoluut zeker. De creationisten mogen zwijgen ! – Wat een onzin ! “En waar we dan naartoe gaan ?” Daar kan God nog even zorgen voor de illusie van een leven na de dood, aldus een godsdienstgeleerde, onlangs op de radio, “maar daar hebben we geen enkel bewijs voor…” Godsdienst wordt herleid tot de fantasiewereld van kleine kinderen. 

In dit materialistische tijdperk is het niet verwonderlijk dat de mens niet alleen de waarheid van de Bijbel in twijfel trekt, maar ook het bestaan van God zelf.  De moderne mens denkt aan zichzelf genoeg te hebben.

De mens zonder God zit met een enorme leegte : een oorsprong die tot de materie wordt neergehaald… een toekomst waar geen muziek in zit. “Waartoe ben ik dan nog ?” Laten we dan eten en drinken en ons verdriet vergeten. Geen God om verantwoording aan te geven; geen bemoeizuchtige God die alles ziet… Als ik deze ganse discussie van op afstand volg, dan kan ik alleen denken “arme mensen, wat missen jullie toch veel !” Zolang we de natuur in aanschouwen nemen, zal het wetenschappelijke antwoord ons op de maag blijven liggen, want…

In de huidige context is de liefde tot de natuur een ieder aangeboren en eens komt het moment dat we genoeg hebben van het materiële en naar de natuur terugverlangen.  Als dan mocht blijken dat de natuur geheel is vernield, hebben we een onvergeeflijke fout begaan. De westerse mens met al zijn kennis en met al zijn mogelijkheden, heeft in ruim een eeuw de gehele aarde verwoest en ze op een onjuiste manier ter beschikking gebracht van een klein segment van de wereldbevolking.

“hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben…” Romeinen 1:20

Volgens veel natuurvolkeren hebben alle dingen een ‘ziel’. Als zij een boom moesten omhakken, boden zij hiervoor eerst hun excuses aan en plantten vervolgens een jong boompje om de oude te vervangen. Er heersten strenge taboes voor onnodige exploitatie van belangrijke natuurlijke hulpbronnen en dieren die hun als voedsel dienden, werden vaak als heilig symbool afgebeeld. Denk hiervoor maar aan de indianen en hun ganse visie op eenheid.  

In tegenstelling tot de natuurvolkeren is de moderne mens de mening toegedaan dat de natuur er is om hem te dienen.  Hij is de meester, die de natuur gebruikt en haar zijn wil oplegt. Hij praat over natuurlijke hulpbronnen alsof deze er alleen maar zijn om door de mens te worden gebruikt. Al het andere wordt met rasse schreden vernield, omgehakt, verwerkt of verzameld… 

We zullen de natuur slechts kunnen behouden als wij deze arrogante houding laten varen en onszelf als deel van de natuur willen zien.  De mens ziet zich thans als middelpunt van de schepping zoals eens de mens geloofde dat de aarde het middelpunt van het heelal was.  

Het middeleeuwse christendom heeft deze opvatting versterkt : God heeft de mens heerschappij gegeven over ‘de vissen in de zee en over de vogels in de lucht en over het vee en over de gehele aarde.’  De vraag is wat de goddelijke bedoeling was om zoveel verantwoordelijkheid te schenken aan de mens. Het heeft allemaal te maken met vrijheid. Deze ontwikkeling is niet in eerste instantie door het christendom veroorzaakt, maar door alles en iedereen die zich met het christendom vereenzelvigt, zonder christelijk te leven. Als wij niet bij alles wat we doen de vraag stellen naar wat Christus zélf zou doen in deze omstandigheden, dan lopen we het risico een eigengereid christendom te maken, zoals dat ons zelf het beste uitkomt. 

Wat de invloed van wat zich in het christendom herkent, ook geweest moge zijn, het is wel duidelijk dat wij onze heerszuchtige houding tegenover de natuur moeten opgeven en moeten leren nederiger te zijn. De aarde hoort ons niet toe om blijvend roofbouw te plegen. Ze is slechts het oefenterrein, waarin we ons ware karakter kunnen laten zien en waarin wij ons karakter kunnen vormen. Hierin kunnen wij tonen dat wij verlangen om Gods wil te kennen en Gods wil te doen, zelfs al schieten we altijd tekort. Voor datgene waarin we tekort schieten reikt Jezus Christus ons zijn hand en zijn offer en bedekt onze schuld. Het is een kwestie van mentaliteit, de ingesteldheid die ons drijft. Kijk naar alle godsmannen : het waren geen perfecte mensen. Noach bv. was rechtvaardig “voor zijn tijd” en hij vond genade in Gods ogen. Ik geloof nooit dat God gediend is met een nonchalante en ongeïnteresseerde houding t.o.v. van zijn aarde, zijn schepping, de door hem geordende dieren- en plantenwereld…

Jaren geleden schreef Sherwood Anderson aan zijn vriend Waldo Frank : ‘Ik ben oud genoeg om aan verhalen die ik als kind heb gehoord thans het geloof te ontlenen dat de mensen vroeger intensieve vreugde aan de natuur beleefden … ik herinner me hoe oude mannen met vreugde spraken over een avond die ze in de natuur hadden doorgebracht. Het scherpe was uit hun wezen verdwenen omdat ze de stem van de stilte hadden leren verstaan.’  Naar aanleiding hiervan heeft Stewart Udall gezegd : ‘Een halve eeuw later zijn we het verleerd de stem van de stilte te verstaan.’ Dat is de tragische ontwikkeling, waarvan wij allen de smaak proeven. We zijn geen perfecte mensen. In Gods oog zijn we afgedwaald. We hebben het doel gemist in het beheren van de aarde, in het navolgen van zijn aanbevelingen. Maar God verwerpt ons niet. Hij blijft ons altijd liefhebben. Hij inspireert ons, Hij wil ons inzicht geven. Hij wil dat we stilstaan bij de gebeurtenissen en beseffen hoe groot de afstand is tussen wat wij er van maken en wat Hij heeft bedoeld, opdat we zijn grootheid zouden beseffen. 

DE mogelijkheid tot behoud van de natuur berust in de eerste plaats op onze bereidheid het beleid van exploitatie te verwisselen met een beleid van vreedzaam en harmonisch met elkaar leven.  

Volgens de vermaande ecoloog Charles Elton zijn er drie motieven voor het behoud van de natuur :

* ten eerste is de natuur interessant, mooi en een bron van vreugde; 

* ten tweede is het uit praktische overwegingen belangrijk de natuur te beschermen 

* ten derde – hoewel hij dit punt als eerste heeft genoemd – hebben alle natuurlijke systemen uit religieus oogpunt bekeken recht op bestaan en hebben wij geen enkel recht deze te vernietigen.

Albert Schweitzer heeft eens gezegd dat de grootste fout van elke etiek tot nu toe is geweest, dat men geloofde alleen met de relatie van mens tot mens te maken te hebben.  Deze beschuldiging had hij echter moeten beperken tot de westerse ethiek. Veel oosterse godsdiensten erkennen ten volle het recht op bestaan van dieren en zelfs van insecten.  Tot veel mensen is dit nog niet doorgedrongen. Volgens Elton bestaat het behoud der natuur uit ‘het vinden van een verstandig beginsel voor het naast elkaar bestaan van mens en natuur, zelfs als dit betrekking heeft op een gewijzigde mens en een gewijzigde natuur.’  We hebben tot taak ‘onze rechtstreekse macht over de natuur te verminderen zodat de natuur opnieuw de kans krijgt haar wonden te herstellen. God heeft zijn schepping met zorg toebereid als een geschenk voor alles wat leeft. Hij wil dat we dat zo houden en op een positieve manier alles wat leeft onderhouden. 

We zijn zeker geen perfecte mensen. Alle godsmannen uit het Oude Testament hadden zo hun zwakheden. Noach bv. was rechtvaardig “voor zijn tijd. Dat wil niet zeggen dat hij perfect was in Gods oog. Hij verlangde ernaar Gods wil te kennen en te volgen. Hij was trouw op zijn manier. Zo kan het ook met ons zijn. Het gaat om de richting die we inslaan. Wat houdt ons bezig en hoe groeit ons verlangen. We zullen nooit slagen over de hele lijn, maar God is liefde en geeft ons graag toe, waar we ondanks ons streven, nog tekort schieten. Dan reikt Jezus Christus ons zijn hand en zijn offer en maakt de brug. Het verschil is liefde. Kunnen we met Hem meegaan, proberen in zijn voetspoor te gaan, iedere dag beter en beter, zonder om te kijken, gewoon goed doen… Het gaat ook niet alleen om ons leven hier en nu. We bouwen op de belofte dat Christus ons een beter tehuis heeft toebereid en dat er een dag komt, waarop Hij ons komt halen of wakker maakt om met Hem te vertoeven in het vernieuwde paradijs. 

Ben je klaar voor deze nieuwe wereld van liefde, vrede en rechtvaardigheid ?

 Maar laten we ook niet in een te verre toekomst kijken. Het leven naar Gods bedoeling is nù. Vandaag kan de hemel dichter bij de aarde komen. Vandaag kan iets van Gods heerlijke licht in je hart schijnen. Vandaag is het mogelijk om zijn licht door te geven aan iemand anders. U en ik zien uit naar iets beters. In afwachting hebben we het voorbeeld van Jezus. Hij heeft ons geleerd om alles los te laten en dienstbaar te zijn voor anderen. Hij leert ons wat echte vreugde is, wat blijvende waarden zijn. Jezus, hoewel Hij het goed had in de aanwezigheid van zijn Vader, heeft geen enkele inspanning nagelaten, om ins ons leven weer hoop en uitzicht te brengen. Hoe meer ik daarover nadenk, hoe groter het wonder van de hemel wordt. Mijn verbeelding is te klein om die liefde te begrijpen. Mijn menselijk denken is te beperkt om die grote opoffering voldoende naar waarde te schatten. In dit alles zit reden voor Goed Nieuws, voor blijdschap en dankbaarheid. Zelfs al vallen de bladeren. God heeft een nieuwe lente in het vooruitzicht !  

God Geneest nog steeds

God geneest

Reacties op ‘God geneest nog steeds – ook u ?’

uit : Goed Nieuws-brief 21

GOD GENEEST NOG STEEDS  is de vertaling van het boek van Ralph Rasschig. Wij vertaalden dit boek en gaven het uit als een brochure met krachtige argumenten tot het nemen van verantwoordelijkheid en herstel van de levenswijze zoals God deze heeft ingesteld. Deze brochure is te verkrijgen bij Groene Dag in gedrukte en pdf-vorm. Het is “aanbevolen lectuur” !

“De Bijbel leek ons tot hiertoe een theoretisch boek om mensen vast te plakken en om munt uit te slaan. Als we kijken naar alles wat christelijk heet, zouden we teleurgesteld worden. Dit is de eerste keer dat ik die consequente lijn doorgetrokken zie…”

Laat me eerlijk zijn, ik sta al meer dan 35 jaar in het verenigingsleven. Ik heb al honderden brochures, tijdschriften en artikels samengesteld, maar ik heb nog nooit – en zeker niet op zo’n bescheiden oplage gepubliceerde uitgave – zoveel reacties gehad. 

Het is verrassend hoe sommigen op de boekenstand naar de titel van dit boek grijpen en willen weten wat wij over een dergelijk onderwerp te zeggen hebben. Ik bood de brochure aan een geloofsvriend die dankbaar inhaakte en zei “o ja, ik geloof ook dat God nog steeds geneest”. Een paar dagen later zag ik hem opnieuw en de reactie was een heel stuk minder enthoesiast… “Ja maar, is het niet een beetje overdreven ?”  Die reactie heb ik meer gehad en ik geloof dat, indien ik dit boek 30 jaar geleden zo zou gelezen hebben, ik dezelfde reactie zou hebben. “Is het niet genoeg om te bidden voor genezing ?” Veel gelovigen zullen dit beamen en ik zal de laatste zijn om tegen te spreken welke kracht er zit in het gebed. Maar de woorden die ik ooit las in het boek van een Joodse rabbi, zijn me in het geheugen gegrift : “Hoe meer ik bid voor iets, hoe meer het me verplicht om me in te zetten voor het welslagen van datgene waarvoor ik bid. Ik kan me dan niet langer ongestoord neerzetten en niets doen. Dat zou alleen een bewijs zijn dat ik niet begrepen heb wat het gebed doet. Het gebed moet in de eerste plaats mezelf veranderen.”

Ellen White spreekt zich in dezelfde zin uit : “dat wij zouden kunnen stilstaan bij het uitspreken van een gebed, zonder aan de mensen te leren op een volkomen met Gods wil in overeenstemming zijnde manier, zorg te dragen over zichzelf. Wij kunnen ons niet schuldig maken aan het verzwijgen van de waarheid en maken dat de zieken binnen de kortste keren weer ziek worden, door ons toedoen, omdat we hen niet geleerd hebben hoe zichzelf te verzorgen.” Ja lieve mensen, het gebed is een machtig instrument om ons met de hemel in contact te brengen en ik kan u geen betere raad geven dan zich te oefenen in het gebed, wetend dat God ieder ernstig gebed – als dat in overeenstemming is met zijn wil – verhoort. Het gebed verheft ons boven de aardse ‘onzuiverheden’ van persoonlijke macht en eigenbelang en andere trekjes die wij hier op aarde rijkelijk beleven.  Het gebed brengt ons op een ander domein waar deze dingen geen rol meer spelen of niet thuis horen.  Het gebed schept nieuwe verhoudingen, en doet ons beseffen hoe relatief ons leven is tegenover de oneindige grootheid en macht van God.  Als we dan afdalen uit het gebed en ons leven overschouwen, kunnen we Gods werk ten overvloede zien. Wij gaan ook beseffen dat de wereld die Hij ons heeft geschonken mooi en goed is en een bron van verwondering vormt. Hoe beter wij God leren kennen, hoe meer we gaan beseffen, dat het een God van orde is, die niet handelt naar willekeur. We gaan zijn werk met zorg benaderen, omdat wij noch onszelf, noch anderen willen benadelen door onze onjuiste handelingen.  Gezien in de tijd waarin de Bijbel is geschreven is de Bijbel revolutionair op het vlak van gezondheidsaanbevelingen.  En uiteraard stellen wij ons de vraag wat de Bijbel ons nù te vertellen heeft.  Lees de Bijbel vanaf de eerste bladzijden en u merkt het goddelijk plan…  tot als de mens besluit zijn eigen weg te gaan.  

Vandaag zitten we met vervalste systemen. Informatiestromen die voor 95 % worden gedicteerd door belangengroepen die wetenschappers inhuren om te bewijzen wat ze zelf interessant vinden. Op het vlak van wetenschap en medische tendensen kan ik de mensen niet voldoende waarschuwen. Hoe meer ik de vervalsingen doorzie, hoe meer ik geneigd ben om Rasschig met zijn boek alle krediet te geven. Ik vind er persoonlijk geen letter teveel aan, zelfs al besef ik dat het lang niet perfect is in zijn verwijzingen naar de Bijbel. Het is zeker geen theologisch hoogstandje. . 

Uiteraard weet ik ook dat dit boek ons niet zalig maakt. Dit boek is geen boek dat ons helpt klaarheid te vinden in geestelijke onderwerpen, het redt de mens niet door de relatie met God zuiverder te maken. Nergens wordt verwezen naar de taak die Jezus Christus hier op aarde heeft vervuld, door verzoening te brengen tussen de afvallige mens en God, door zichzelf volledig op te offeren en te sterven in plaats van de mens.  Nooit zullen we die liefde van God doorgronden. Mochten wij dat goed beseffen en in ons gebed aandringen dat Jezus spoedig mocht weerkeren om de geschiedenis af te sluiten en een nieuwe fase in Gods plan in te luiden.

God geneest nog steeds wijst alleen op Gods weg naar gezondheid : Hij heeft ons niet alleen gelaten, hulpeloos en onmachtig en ons gedwongen pijn en lijden mee te maken, nadat we ons dat zelf aandoen. Het boek wijst erop dat er een duivel in het spel zit en dat die duivel de mens met zijn systemen goed in zijn hand heeft. Hij bestuurt de machten en invloeden die economie en sociale – en zelfs religieuze – aspecten beheersen, zeer fundamenteel. 

Voor wie de zaken slechts oppervlakkig bekijkt is er niets aan de hand. Wie meer inzicht heeft in de gebeurtenissen, ziet hoe ver we zijn afgedwaald van Gods weg en heeft nood aan toenadering. Grijp dan die uitgestrekte hand, voel de kracht. God geneest nog steeds !

Beste,  Ik ben al jaren lezer van Natuurstemmingen, en ik wil u bij deze mijn waardering uitspreken. U doet een prachtig en menslievend werk. Een tijd geleden kreeg ik echter de speciale uitgave van de Goed Nieuws-Brief, God geneest nog steeds. Ik kwam tot de vaststelling dat deze ook door u werd uitgegeven. Ik begrijp niet goed hoe u zich nu met deze zaak bezighoudt. Ik, voor mijn part ben teleurgesteld over de kerk en het geloof.  Ze hebben ons teveel gedomineerd en we hebben jaren moeten vechten om los te komen van de invloed van de kerk. De verhalen die ik kan vertellen over mistoestanden op dat vlak zijn ontelbaar. Reden temeer dat het mij verbaast dat u zich met dergelijke zaken bezighoudt, terwijl ik u voor de rest zie als zeer nuchtere en wetenschappelijk ingestelde persoon. 

Het is wellicht zo dat als men de hele geschiedenis van de “vertegenwoordigers van de kerk” bestudeert, dat u ontgoocheld moet zijn. Dat is ook voor mij gedurende verschillende jaren een enorm obstakel geweest. Als men de eenvoud van Jezus Christus ziet tegenover de opgeblazenheid van bepaalde vertegenwoordigers van de kerk, zou men zijn geloof verliezen. Maar het gaat niet in de eerste plaats om een kerk, zelfs al kan die een goed instrument zijn in de geloofsverspreiding en de evangelie-prediking. Het gaat in de eerste plaats om ieders persoonlijke relatie met God. Ik voor mezelf kan er niet omheen dat achter dit leven een enorme intelligentie zit die niet alleen een richting geeft aan de dingen, maar die ook kennis en een wil heeft en interfereert in de gebeurtenissen. De studie van de Bijbel openbaart mij een God van liefde, die een volmaakte aarde heeft geschonken aan de eerste mensen. Daarnaast heeft God een opdracht gegeven aan de mensen, in verband met het zorg dragen voor deze aarde : maak er een Paradijs van.  Als ik deze vereniging in 1993 in het leven heb geroepen is dat vooral om te beantwoorden aan die opdracht : door het goede nieuws te brengen komt het Paradijs dichterbij in de glimlach en de goede gezondheid van elke mens. 

Beste Stefaan De Wever,

Wij hebben een kennismakingspakket ontvangen van “GOED NIEUWS BRIEF” en “NATUURSTEMMINGEN”.  Wij zijn aangenaam verrast over deze lectuur, vooral over de christelijke inbreng.  Wij zijn “zevende dag adventist” en het doet ons goed, bij het lezen van bovenstaande lectuur, te voelen dat de Bijbel de rode draad is die in alle artikelen terug te vinden is.  Wij hebben genoten van de vele tips om de gezondheid te bevorderen en voelen dat u echt te doen hebt met het bevorderen van de gezondheid zowel op lichamelijk als geestelijk vlak, bij uw evennaaste. Wij wensen u daarom geluk en hopen dat u op de ingeslagen weg zult voortgaan.

Wij hebben ook de speciale editie – GOED NIEUWS BRIEF 20, met aandacht gelezen, nl. het boek GOD GENEEST nog steeds, ook u ? van Ralph A Raschig.

Daarin wordt ook de Bijbel gebruikt om zijn standpunt op gebied van de voeding te staven.  Helaas stellen wij vast dat hij enkel de gedeelten aanhaalt die passen in zijn uiteenzetting.  De rest van de citaten uit de Bijbel, over de voeding en de leefwijze in het algemeen, die geen plaats vinden in zijn opinie, laat hij voor wat ze zijn !

Wij laten ons leiden door God en zijn Goddelijk woord en kunnen daarom niet aanvaarden dat “het schepsel” de “schepper” in het ongelijk gaat stellen.

In de 58 facetten die Raschig aangeeft, die de gezondheid ondermijnen zijn o.a. 

Inbegrepen – MELK, VIS, LAMSVLEES, GRAANPRODUKTEN, TARWE, HONING, enz…

Toen Christus leefde op aarde at Hij de meeste van die produkten en gaf ze ook te eten aan zijn leerlingen en aan het volk die bij Hem waren.

Denkt u, Mr. De Wever dat Christus daardoor zijn gezondheid ondermijnde ?  Verre van, want Hij moest wel in goede conditie zijn om 3 jaar lang het evangelie te prediken van ‘s morgens tot ‘s avonds en alle verplaatsingen te voet te doen !

Christus vermenigvuldigde de broden en de vissen, brak het brood in het laatste avondmaal, zegende het en gaf het aan zijn leerlingen, de hogepriester in de dienst at van het lam, de leerlingen aten op de sabbat graankorrels, Mozes leidde het volk naar het land van melk en honing, enz… wij zouden kunnen blijven doorgaan maar als besluit wil ik het gebed aanhalen dat CHRISTUS leerde aan zijn apostelen nl. “onze vader” waarin duidelijk gezegd wordt “geef ons heden ons dagelijks brood.”

In bovenvermelde aanhalingen is nergens sprake van Fruit of Groenten.  Niet dat wij iets kwaads zien in het eten van fruit en groenten, integendeel wij kweken zelf biologisch fruit en groenten en nuttigen dat dagelijks, maar wij kunnen niet aannemen dat datgene wat Christus at en te eten gaf bestempeld wordt als “junk voedsel” en de gezondheid ondermijnt !

In Leviticus 11 geeft de Here aan Mozes alles wat mag en wat niet mag.

Dit zijn richtlijnen van God en die dienen de gelovigen te verkiezen boven die van de mens.

Wij leven in de eindtijd en de bijbel vertelt ons dat op het einde de gelovigen, als alle voedsel zal vernietigd zijn, zij zullen genieten van “water en brood.”

Zo ziet u, Mr. De Wever, dat het fanatisme van sommige mensen, veel schade kan aanrichten aan het geloof in God, de Schepper van alles, ook van de mens.  God die de mens geschapen heeft weet wat de mens nodig heeft in de tijd dat hij leeft.

Het boek van Rasschig bevat ook vele waarheden doch menen wij dat het gepast is, Mr. De Wever, dat u persoonlijk op het einde van de publicatie, deze dingen die niet overeenstemmen met GODS woord dient te vermelden, zodat de lezers niet misleid zouden worden.  Want het woord van Christus geldt voor altijd :  Wie niet voor MIJ is, is tegen MIJ : er is geen middenweg !

Wij hebben ook moeite met een artikel in “GOED NIEUWS BRIEF” N° 2 op blz. 37 nl. “Bij de maaltijd.”  Daarin wordt geschreven dat bidden en niet rauw eten een belediging is.  Het ware goed eens 1 KOR.10 vers 23 tot 33 te lezen en dan zult u vaststellen dat dit artikel in strijd is met Gods woord.

Mr. De Wever, deze brief is bedoeld om, indien mogelijk, het goede werk waarmede u bezig bent nog meer te richten op de Bijbel.

Ralph Rasschig heeft zeker niet de bedoeling de Schepper in het ongelijk te stellen, integendeel ! Zelfs al kan het zijn dat er een zekere dubbelzinnigheid is in bepaalde artikelen. Het zou mij zeer ver leiden om elk van de aangehaalde 58 punten in detail te bespreken. Het is zelfs waarschijnlijk dat over enkele punten geen discussie bestaat. U hebt met 6 voorbeelden (enz.) wat moeite. Het is goed dat wij de zaken nauwkeurig onderzoeken en aan een kritische evaluatie onderwerpen. Ik bewonder uw reactie omdat ze getuigt van uw nauwgezetheid in het opvolgen van de bijbelse richtlijnen.  Toen ik mijn eerste stappen zette op het terrein van de Bijbel had ik ook verschillende vragen en discussiepunten waar ik niet uit raakte. Ik vroeg me af wat ik moest denken van bepaalde uitspraken. Zo zien we bv. dat “brood” herhaaldelijk voorkomt in de Bijbel, zowel in geestelijke als fysieke zin. Ik werd geholpen door een geloofsbroeder die mij literatuur ter beschikking stelde waarin beschreven werd dat “Brood” in de Bijbel synoniem is voor “voedsel”. Net zoals wij zeggen : “We moeten onze boterham verdienen”, bedoelen we ook onze volledige voedselvoorziening en al de rest van ons onderhoud. 

Maar laten we dat allemaal plaatsen in de voeding en levensstijl van die tijd, inclusief momenten van soberheid, vasten en beperkingen. “Brood” was niets anders dan geweekt en gekiemd graan dat gemalen en gedroogd werd tot platte koeken die door hun enzymatische werking van nature zoet waren : ik geloof niet dat dit in vergelijking met wat wij vandaag als “brood” eten in één opzicht te vergelijken was. Dat was hun manier om graan (tarwe, spelt…) eten. Daarover kan ik in het geheel niet discussiëren. En de naam “junk-voedsel” is daarop in het geheel niet van toepassing. Integendeel, ik geloof dat door zijn fermentatie juist een zeer goed voedsel was. 

Wat de wonderbare spijziging betreft zegende Jezus de vijf broden en twee vissen. Hij sprak de zegen uit en brak de broden en gaf ze aan de discipelen…. en die de broden gegeten hadden waren 5000 man.   Ook hier wil ik niet over discussiëren. Het is mogelijk dat Jezus vis gegeten heeft en vlees gegeten heeft… en het is waar dat in Leviticus 11 beschreven wordt wat mag en wat niet mag gegeten worden… maar we zijn op dat moment al nà de zondeval en nà de zondvloed. God heeft inmiddels al twee maal zijn toegevingen gemaakt – om tegemoet te komen aan de mens en de omstandigheden waarin hij leeft.  

Het is waar, wij leven in de eindtijd. Het is goed ons dit te realiseren en de gelovigen van het einde zullen mensen zijn die niet leven om te eten, maar ze zullen met de eenvoudige voeding die ze uit Gods hand ontvangen tevreden zijn en God loven en prijzen om de weldaden die Hij hun bewijst. 

Het werk van Rasschig heeft niets te maken met fanatisme of fundamentalisme of een ander -isme… Het is een boek dat ontnuchterend werkt, geheel op de maat van de Bijbel die de mens wil wakker schudden en vertelt “o mens, wat bent u toch ver afgeweken van het geluk dat ik u wenste aan te bieden”. 

Als ik de tekst van 1KOR.10 vers 23 tot 33 letterlijk lees, dan is alles geoorloofd en heeft onze vereniging geen zin, heeft gezondheids- en voedingsvoorlichting geen zin… 

 Als onze boodschap naar anders-etenden klinkt als een verwijt dan zitten we fout. Het is onze liefde om het welzijn van anderen die ons drijft om hier mee bezig te blijven.   Het is niet de eerste keer dat ik dit vers als reactie krijg… Gelukkig staat in de Korinthiërsbrief ook “Dat ons lichaam de Tempel is van de Heilige Geest”, met de raad “Verheerlijkt dan God met uw lichaam”.

Vergeet niet dat alle adviezen in de Bijbel niet in de bedoeling hebben gezondheidsadviezen te zijn die tot in detail uitgewerkt zijn. Veel van de voorschriften omtrent het gebruik van vlees in Leviticus geven mij eerder de indruk dat God concessies doet, met adviezen om de ergste problemen weg te werken (bv. de verwijdering van vet en bloed). Het is echter niet mogelijk hier al te diep op in te gaan. Ik stel alleen vast dat wij vandaag gezonder kunnen eten dan ooit, òf ongezonder dan ooit. Wat Rasschig te vertellen heeft, kan ik samenvatten in één woord : KIES. 

God heeft voor alle levende wezens voeding uit de aardbodem laten ontspruiten. Ook voor de mens. Hoe meer ik doordring op het vlak van de natuur- en gezondheidswetenschappen, hoe stiller ik word en hoe meer eerbied ik krijg voor God, want zijn schepping is zéér goed gemaakt. Elke transformatie die ik aanbreng aan de voeding die ik gebruik, is geen waardevermeerdering, maar vermindering. Ik heb in het geheel geen moeite met het ‘Gebed voor de maaltijd’ van Stan Spiessens, zelfs al klinkt het een beetje scherp.  Uiteraard heeft Gods zegen vragen altijd zin. Maar deze zegen behoedt ons niet noodzakelijk tegen de gevolgen van handelingen die wij uit onwetendheid stellen. 

De zware vlees-etende volkeren zoals de Masai, Eskimo-mannen en Groenlanders ontwikkelen blijkbaar osteoporose op een erg vroege leeftijd.  De Eskimo’s worden er doorgaans door getroffen op een leeftijd van hun latere 20er jaren, terwijl Groenlanders kreupel worden in hun 30er jaren.  Het meest interessante geval echter doet zich voor bij de Massai.  De mannelijke helft van de stam slijt hun opvoedingsjaren door met de kudde rond te dolen, terwijl ze het bloed van de dieren en hun melk drinken, en alleen kleine hoeveelheden groenten eten.  Rond de leeftijd van hun 20ste jaar, doen zij een twee-jarige beperking als krijger, gedurende welke tijd deze proberen alleen op vlees te leven.

Aansluitend op het beperkende krijgers-leven, en terwijl zij nog steeds in hun begin-20er jaren zijn, migreren zij naar de stam-dorpen terug, daar aankomend met gebogen ruggen, gekrompen lichamen en verzwakte lichamen, waar zij dan door de dorpsvrouwen verzorgd worden tot zij sterven.  Nu hier is het punt : de vrouwelijke helft van de stam, die in de dorpsstam blijven. Terwijl de mannen zich met vlees-eten en oorlog maken bezighouden, kweken en eten de vrouwen planten en groentevoedsel, en zijn opmerkelijk vrij van osteoporose. 

 

De brochure God Geneest nog steeds : te koop in gedrukte of pdf-vorm bij Groene Dag

Natuurlijke Hygiëne

NATUURLIJKE HYGIËNE VOOR ENERGIEZOEKENDE MENSEN

uit : Goed Nieuws-brief 29

HV Natuurlijke Hygiene

Kijk om je heen en je ziet het overal : futloze mensen wiens levensbatterijen ontladen zijn. Tenzij je je op sportief vlak beweegt, is vermoeidheid, depressie, krachteloosheid e.v.a. een veelgehoorde klacht. Onze vereniging – de Levensark – staat voor Christelijke Vereniging voor Natuurlijke Hygiëne – heeft zich van bij zijn oprichting tot doel gesteld om de gezondheidsboodschap te brengen vanuit een christelijk perspectief. De zorg voor het lichaam, onze “Tempel”, maakt een wezenlijk deel uit van onze opdracht de “aarde te beschermen en te bewaren”, of met andere woorden : het LEVEN alle kansen geven. Zelfs al is dit leven NU beperkt in de tijd, toch kan de kwaliteit van je eigen leven beter of slechter. En door je eigen voorbeeld is het mogelijk dat je ook andere mensen inspireert. Gezien christenen altijd geïnteresseerd zijn in goed nieuws en een beter leven is dat zeker, zou elke christen de principes van de natuurlijke hygiëne moeten kennen. 

Wat je verder vindt zijn enkele principes die voortvloeien uit de studie van de natuurwetten. Dit zijn onveranderlijke en onvervreemdbare instellingen die sinds de schepping zijn ingebouwd om het leven te onderhouden. 

Als energiebewust gezondheidszoeker vind je jezelf zeker terug in de principes van de Natuurlijke Hygiëne, omdat:

** Hygiëne meer is dan het dagelijks toilet. Het is belangrijk om een uitwendige basishygiëne aan te houden. Bv. ga je je iedere dag reinigen met water, ga je je tanden poetsen, was je je handen na een vuile karwei of wanneer je met voeding bezig bent. We hebben onze maatschappij zo gestructureerd dat afval buiten onze leefwereld wordt opgeslagen en behandeld. Hiermee voorkom je zeker narigheid, maar voorkom je nog niet  dat je iedere dag je innerlijke mens kunt vervuilen door een voeding die niet deugt.

** Natuurlijke hygiëne baseert zich op de levenswetten. Deze regels zijn zo primair omdat ze bepalen aan welke wetmatigheden het leven gehoorzaamt. Weinig mensen hebben weet van deze wetten, of kennen slechts de door mensen veranderde inhoud die soms lijnrecht tegenover het levensprincipe staat.

** Natuurlijke hygiëne gaat ervan uit dat de mens een natuurlijk wezen is en dat de mens als deel van dit geheel, hierin een voeding moet vinden die volledig is en geen enkele verandering moet ondergaan, d.w.z. een voeding die niet hoeft gebakken, gebraden of gekookt te worden. 

Deze norm vormt het onderscheid of iets al dan niet door de natuur als voeding voor de mens is bedoeld. Verdere ontwikkeling van je leven in eender welke zin, vertrekt vanuit dit biologisch leven. Daarom wordt hier ook de basis gelegd van een gezond geestelijk leven. 

** Wat wij gewoonlijk ziekte noemen, is meestal een zinvol proces van zuivering : het lichaam ervaart dat de mate van tolerantie die haar eigen is, overschreden werd en reageert met een zuiveringsactie. Het lichaam reageert met koorts, vermoeidheid, slaperigheid of slapeloosheid. Omdat we deze symptomen niet begrijpen en er niet kunnen mee omspringen worden de symptomen onderdrukt. Met Natuurlijke Hygiëne in het achterhoofd, hebben wij begrepen, dat iedere aandoening een oorzaak heeft en dat de oorzaak moet verwijderd worden om echt te genezen. Negeer de levenswetten niet langer, maar probeer, door ze te begrijpen en te bestuderen, er vertrouwd mee te raken. Zo kan je de beste levensvoorwaarden scheppen voor meer energie.

** Ziekte is geen toeval. Het is het resultaat van een levens- en voedingsstijl die te wensen overlaat. Uiteraard is het mogelijk dat wij geboren worden met een overgeërfde gevoeligheid en dat deze gevoeligheden en belastingen uit vorige generaties steeds verder drukken op het nageslacht. Precies daarom moeten wij ophouden met nutteloze risico’s te nemen door gedegenereerd voedsel niet langer te eten en in plaats daarvan zo oorspronkelijk mogelijk voedsel te kiezen. Daarnaast moet een levensstijl komen die gericht is op volledige ontplooiing en de maximale benutting van de in de mens gelegde mogelijkheden. 

** Bezuinigen op ziekte is nu mogelijk. Stop het gebruik van dierlijk voedsel, vooral onder de vorm van vlees.  Daardoor zullen zich minder zuren in het lichaam vormen. Ook rottingsproducten en andere toxines worden in het lichaam niet gevormd. 

** Beperk de consumptie van dierlijke vetten, onder elke vorm. Wees bovendien zuinig met plantaardige vetbronnen die door de industrie, door verhitting of oxidatie zijn gedegenereerd. Gebruik bij voorkeur rauwe olijfolie van prima kwaliteit of beter nog : vetten in combinatie met hun natuurlijke drager, d.w.z. waarin vetten geïntegreerd zijn in het geheel.  Verhitte vetten zijn in de Natuurlijke hygiëne geen welkome klanten. 

** Eten is meer dan alleen een fysieke behoefte. Dat weten ze ook wel in de Natuurlijke Hygiëne. Eten wordt dan ook met veel zorg en liefde bereid, zonder het te verknoeien door koken of door industriële processen, en als een lust voor ogen, neus en mond op de tafel gebracht. Door langzaam kauwen gun je jezelf een maximum aan tijd om ten volle te genieten van de heerlijke natuurlijke aroma’s van alle lekkere dingen uit de natuur. 

** Het natuurlijke zo natuurlijk mogelijk is een gouden regel voor de Natuurlijke hygiëne. De natuur is niet te verbeteren. De natuur getuigt van de enorme wijsheid van de Schepper die het allemaal op een harmonieuze wijze heeft ontworpen. Ook de voeding getuigt van een ongelofelijke samenhang die de wetenschap steeds verder doorgrondt. De wetenschap heeft niet het recht haar halve waarheden als een experiment over te dragen op de bevolking, maar moet wijzen op de risico’s en de belastingen van bepaalde onnatuurlijke activiteiten. Door het feit dat een groot gedeelte van de knapste geesten en wetenschappers niet in dienst staan van het algemeen belang, maar van commerciële ondernemingen, en zich concentreren op fragmentarisch onderzoek, biedt de “wetenschap” een onvolledig en juist beeld van wat van nature de juiste voeding is. De wetenschap spreekt van bereiden en “verbeteren” van de voeding, die volgens haar onvolkomenheden heeft die door het geavanceerde onderzoek gecorrigeerd worden… Dit heeft te maken met het feit dat mensen onjuist voedsel eten dat bereid moet worden, waardoor men in de spiraal van onbevredigbaarheid en effecten komt. Elke ingreep betekent een verarming en berooft het voedingsmiddel, en later de eter ervan, omdat de bestanddelen worden gewijzigd. Dit kan resulteren in tekorten en wijzigingen.

** Natuurlijke hygiëne is geen saai dieet. Het is een voedingsstijl die totaal anders is. Toch heeft geen enkel mens die de natuur observeert, apprecieert en respecteert er moeite mee. Het is zo logisch en vanzelfsprekend, omdat het de dichtst mogelijke benadering is van het voedselprobleem met de wetten van de natuur zelf.

Saaie diëten werken psychologisch nefast. Daarom kan niemand ze blijven volhouden. Meestal zijn ze gebaseerd op onjuiste principes en ontbreekt de motivatie. Natuurlijke hygiëne is geen afstraffing of beproeving. Het lijkt meer op een traktatie voor al je cellen die nu, na zoveel jaren eindelijk krijgen waar ze recht op hebben.

**  Natuurlijke hygiëne probeert door de juiste voedselkeuze slechts een minimum aan giftige stoffen in het lichaam toe te laten en door de toepassing van de juiste voedselkeuze zo weinig mogelijk gifstoffen zélf te vormen.  Alle gevormde toxinen die in het lichaam al/nog aanwezig zijn dienen het lichaam zo snel mogelijk te verlaten. Natuurlijke hygiëne schept zo gunstig mogelijke voorwaarden voor het ontgiften van het lichaam o.m. door de voedselkeuze die duidelijk eliminerend werkt.

** Natuurlijke hygiëne houdt rekening met de biologische cyclussen, die de fysiologische intensiteit van het lichaam en zijn organen volgens de tijd bepalen.  Zo spreken wij van drie dagindelingen, m.n. 

– de eliminatiecyclus in de vroege ochtenduren tot de middag (04 tot 12 uur)

– de assimilatiecyclus vanaf de middag tot de avond (12 tot 20 uur)

– de ordeningscyclus (transformatie) tijdens de nacht (20 tot 04 uur)

Door het voedsel op de juiste manier te kiezen, wordt deze kringloop zo goed mogelijk gerespecteerd en wordt overbelasting vermeden.

** Natuurlijke hygiëne  volgt de behoefte van het lichaam en kiest voedsel volgens deze behoefte. De mens heeft een specifiek verteringsstelsel en heeft behoefte aan voeding die aangepast is aan de kenmerken van dit verteringssysteem. Wat hieraan niet aangepast is, kan geen menselijke voeding zijn. De behoefte tot koken of bereiden komt precies door deze verkeerde voedselkeuze. 

** Natuurlijke hygiëne kiest voeding die uit zichzelf een genoegen is om gegeten te worden. De nood-zaak tot specerijen, scherpe kruiden, peper en zout is het resultaat van een verkeerde, gekookte en smaakloze voeding. Natuurlijke hygiëne wil het natuurlijke smaakgevoel herwaarderen en ontwikkelen.

** Natuurlijke hygiëne distantieert zich van de gangbare technieken van prikkelen, kalmeren, stimuleren en andere ingrepen op het menselijke systeem. Zij gaat ervan uit dat het menselijk organisme zichzelf regelt en geen enkele onnatuurlijke inbreng behoeft. Elke onnatuurlijke inbreng door prikkelende stoffen, voedingssuppletie, medicijnen heeft tot doel de natuurlijke werking en zin van het organisme te wijzigen, met de bekende gevolgen. 

Het probleem van constipatie is bij de Natuurlijke hygiëne onbestaand. Door de aanbreng van voldoende natuurlijke voeding en vezelstoffen functioneert de darm probleemloos en worden ongebruikte (en opgebruikte) stoffen snel afgevoerd. De stoelgang is normaal en verlaat het lichaam zonder inspanning of pijn.

** Natuurlijk voedsel bevat veel water. In deze natuurlijke verhouding is het perfect en gezond, aangepast aan de behoefte.

** Voedsel wordt niet klakkeloos door elkaar gegeten. Het spijsverteringsstelsel wordt niet langer als een afvalbak behandeld. De darm wordt niet herleid tot een vuile, stinkende riool. In de Natuurlijke hygiëne worden de voedselcombinaties gerespecteerd, in overeenstemming met de natuurlijke wetmatigheden. 

** Fruit is volledig voedsel. Het is het ideale begin van de dag en behoeft geen aanvulling.

** Gewichtscontrole zal overbodig worden door de ontgiftiging van het lichaam, door juiste voedselkeuze en juiste combinaties. 

** Overeten behoort tot het verleden omdat de voedingsmiddelen die eigen zijn aan de Natuurlijke hygiëne zich daar niet toe lenen.

** Fruit en groenten zijn de basis van gezonde energievoeding. Iedere dag zijn er groene groenten, broccoli, salade, gekiemde zaden, kool, enz. Eet mooie oranje vruchten, sinaasappel, tomaat, enz. Deze voeding bevat veel vitamines en biologisch actieve mineralen.  

** Word energievriendelijk : eet juist. Stop alle verspillingen van je energie door verkeerd te eten.  

Het is zoals Aterhov schrijft in RAUW ETEN, dat het werk van de landarbeiders voor de massa tot niets anders dient dan om door te spoelen in de dure toiletten. Ecologie begint bij de mens. In zijn eigen buik. 

** Natuurlijke hygiëne heeft aandacht voor onze kinderen en jeugd. Zij vindt dat deze jonge mensen recht hebben op het beste. Zij hebben recht op goede informatie (opvoeding) en voeding.

** Energiebewust etende mensen verkiezen geen gebruik te maken van alcohol, koffie, rookwaar en de vele andere aanvaarde drugs. Zij zijn tegen de na-tuur en tegen het leven. Omdat wij teveel van het leven houden, dat we als een geschenk ontvangen, verkiezen wij het niet door eigen toedoen te beschadigen. 

** Natuurlijke hygiëne  is geen therapie, maar een verzameling levensgedragingen die aan de biologische en persoonlijke noden van een persoon beantwoorden. De beleving van dit gedrag helpt gezondheid te vrijwaren en/of te herstellen tot het hoogst mogelijke niveau, zonder geweldpleging op het lichaam.

** In Natuurlijke hygiëne is therapie enkel en alleen gerechtvaardigd wanneer ze voor het lichaam een absolute noodzaak betekent. Een gezond lichaam en geest behoeven geen therapie.

Als dit je keuze is, dan is Natuurlijke Hygiëne voor jou, van jou en in jou. 

De toepassing ervan brenge je veel geluk, gezondheid & levenskracht 

Gezondheid is dichterbij dan je denkt

Voor veel mensen zijn gezondheid en ziekte onbekende terreinen. De mogelijkheid om deze te sturen komt in hen meestal niet eens op. Het boek “het twaalf-punten-programma voor uw gezondheid” van Stefaan De Wever is daarom een oogopener met een verrassend heldere kijk op een totaal nieuw perspectief op het herstel van gezondheid. Veel mensen zullen dit boek toejuichen en er inspiratie in vinden en ontdekken dat op dit vlak verantwoordelijkheid te dragen valt. Ons systeem van ziekteverzorging maakt veel van deze zelfverantwoordelijkheid in bepaalde opzichten minder interessant. Precies op dat vlak moeten de bressen gedicht worden en moeten mensen ophouden blind te geloven in de onuitputtelijkheid van het zorgverstrekkingssysteem dat jammer genoeg nà de feiten komt.  

De manier waarop de verschillende toegangswegen tot gezondheid in dit boek worden gebracht zijn zo logisch en indringend dat u niet kunt geloven waarom er niet meer aandacht aan geschonken wordt… en dat terwijl het allemaal zo eenvoudig is. 

De boodschap van dit boek is duidelijk: verlaat de wegen die tot ziekte leiden. Moedig alle gezondheidsbevorderende aspecten aan en verminder de invloed van de risico’s. Zelfs al lijkt het dat die risico’s het leven interessant maken, zult u na het lezen van dit boek afstappen van dergelijke ideeën. 

De prijs van ziekte is afschuwelijk. Het is de moeite waard om zich volledig in te zetten voor een betere gezondheid. De visie in dit boek is : leer de instructies en signalen van je lichaam kennen en leer hoe de natuur gebruik maakt van ziekte om gezondheid voort te brengen. Het spreekwoord luidt : “We mogen niet eerder genezen van ziekte, dan voor ziekte ons beter heeft gemaakt.” Daarom moeten wij de reden van ziekte leren kennen en vooral datgene leren doen wat niemand anders in onze plaats kan doen. Niemand kan ademen, bewegen, eten, genieten, denken… in je plaats. 

Allergie, astma, diabetes, hart- en vaatziekten, huidaandoeningen, verkoudheid, ontstekingen, nierproblematiek, reuma, jicht, artrose, osteoporose, kanker, zenuwziekten, slapeloosheid, spierziekten, verteringsproblemen…? Miljoenen mensen hebben ermee te maken en zien hun toestand als onvermijdelijk. Toch heeft een bepaalde oorzaak hun conditie noodzakelijk gemaakt. De Amerikaanse Dr. Tilden noemde “intoxicatie” de oorzaak van alle ziekten, ongeacht hoe die ziekte ook mag noemen. 

Ziekte moet niet bestreden worden. De ziekte is de genezing. Als je dat maar begrijpt.

Zo zoeken heel veel mensen in klassieke en alternatieve kampen naar verlichting. Ziek zijn is geen pretje… vooral niet als ziek-zijn een lang verhaal wordt.  Maar voor mensen die “het geheel” zien, is het duidelijk dat ziekte niet geneest met kruidenthee, een kruidenpilletje of therapie, of een super-remedie. Genezen kan als er voorwaarden voor genezing worden geschapen, d.w.z. als de oorzaak wordt voorkomen en het zieke organisme de kans krijgt te doen wat nodig is.  De helft van de oplossing kan u niet helpen. Halve maatregelen blijken in de praktijk niets op te lossen. Ze zijn net als de rest gebaseerd op symptoomonderdrukking, en zijn dus onnatuurlijk…

Lees het hele verhaal in het boek het twaalf-punten-programma voor uw gezondheid”.