Gezondheid is… 4

Als je ziet hoeveel mensen over hebben om dit tijdelijke, vergankelijke leven ook maar een beetje te verlengen, dan moet de gedachte aan een ‘eeuwig’ leven toch als muziek in de oren klinken? Het is waar, er zijn twee soorten mensen: mensen die berusten in dit korte leven, die er nu maximaal willen van genieten, zonder beperkingen. Alles moet mogelijk zijn. “Dat kunnen ze me in ieder geval al niet meer afnemen”… Meestal is het een misrekening, want of ze echt zoveel meer ‘genieten’ is de vraag en of de kwaliteit of de inhoud van dit verkorte leven zoveel intenser was, is een ander bediscussieerbaar punt. In feite moet er niets speciaals worden gedaan. Gewoon normaal, natuurlijk, gewoon. Feit is echter dat normaal nu abnormaal is en abnormaal veelal normaal… We hebben dat zo dikwijls gezien hoe gewoonten – hoe destructief ze ook zijn – gezien worden als normaal en hoe iemand die zich probeert los te maken uit dat patroon, wordt gezien als een rebel. Alles heeft zijn prijs. Voor de waarheid moet gestreden worden. Opkomen voor de waarheid vraagt durf, visie en geloof. Elke verandering ging gepaard met opofferingen en inzet. Iemand die zich in die arena begeeft, krijgt te maken met een tegenstander. Dan wordt duidelijk wat het betekent om een “overwinnend leven” te leiden. Daarom ben ik blij dat in het Nieuwe Start-programma ook het onderdeel “Geloof” zit. We kennen mensen die moesten gewicht verliezen, maar die tientallen vruchteloze pogingen hadden ondernomen. Maar toen ze er een geloofszaak van maakten, leidde het tot succes. De uitspraak van Dr Tilden: “Er is moed nodig om gezond te zijn.” zouden we dus kunnen aanvullen met “Er is geloof nodig om gezond te zijn.” Onthoud dat alles mogelijk is met geloof. Geloof wordt niet op een schoteltje aangereikt. Het wordt als een bundel spieren “gekweekt” door het verleggen van grenzen, ervaring op ervaring.

Het is voor veel mensen moeilijk om God te nemen op zijn woord. Veel mensen hun geest is bestormd met zoveel verwarrende gedachten, dat zij nog nauwelijks een eigen geloof kunnen vormen. Wat biedt God als middel tot genezing? De vraag waarom er zoveel verschillende christelijke kerken en waarom er zoveel tegenspraak is tussen al die groepen, is me zo dikwijls gesteld. Ooit bezorgde het me kopbrekers en veroorzaakte het opstandigheid. Waarom hebben godsdiensten zoveel aanleiding gegeven tot oorlogen? Wat een verschil met het optreden van Jezus die zei dat als je een klap krijgt op je ene wang, je de andere ook moet aanbieden. !

Het naleven van Jezus’ principes is geen kleinigheid en snel worden compromissen gemaakt. Ja, als je de Bijbel leest, zijn er al snel een aantal dingen die je niet goed uitkomen en waar je liefst een bocht omheen maakt. Je zoekt verontschuldiging en je sluit aan bij die groep die het beste verklaart waarom dit niet van toepassing is. In al die compromissen vinden we het ontstaan van al die verschillende groepen die 90 % van de waarheid nemen, maar 2, 5, 10 of meer % in twijfel trekken, of onderwijzen als achterhaald of veranderd. !

Gods Kerk heeft zich door de eeuwen heen gehandhaafd. Het is een “klein kuddeke” (Lucas 12:32), Neen, het zijn geen honderden miljoenen mensen, zelfs al goochelen wij graag met cijfers over christenen in de wereld. God is Zijn belofte altijd trouw gebleven, dat “de poorten van het dodenrijk zijn kerk niet zullen overweldigen”. (Matteüs 16:18)!

Als je aan mensen vraagt of Gods wet nog bindend is, krijg je meestal bevestiging. Alleen is die wet gewijzigd door mensen… En welke wet moet je dan houden? Het probleem is niet nieuw. Het belang van de wet zorgde voor een controverse van ongeveer 50 tot 200 n. Chr. Het werd niet opgelost tot het Concilie van Nicea (325 n. Chr.) en Laodicea (363 n. Chr.), toen de Romeinse staat er bij betrokken was. De essentie van het conflict werd bewaard in de confrontatie tussen Polycrates van Klein Azië en Victor, bisschop van Rome in 190 n. Chr. ” Victor van Rome probeerde later de kerken van Klein Azië te intimideren door zich aan te passen aan de praktijk van de Roomse (paas)zondag.” ” Polycrates schreef aan Victor: “Wij vieren de ware dag en voegen daar niets aan toe, noch nemen er niets van af. ! …Deze vierden allen op de veertiende dag het Pascha, volgens het evangelie, in geen enkel opzicht afwijkend, maar het voorschrift van het geloof volgend… en mijn familieleden vierden altijd de dag, waarop de mensen het gezuurde wegdeden. Daarom broeders, ik ben nu 65 jaar in de Heer en heb met de broeders in de wereld beraadslaagd en alle heilige Schriften bestudeerd en ben helemaal niet verontrust over die dingen waarmee ik word bedreigd om mij te intimideren. Want degenen, die groter zijn dan ik hebben gezegd, “Wij moeten God gehoorzamen in plaats van mensen“. (Eusebius, xxiv)!

Gezondheid is… 3

In het gedicht “de Leerling-Tovenaar” vertaalt de dichter het proefstuk waar de mens voor stond: het woord van God voor waar aannemen – zelfs al begreep men het niet in zijn geheel, maar erop vertrouwen dat God hiermee een hoger doel had :

“Waanzin dicht de ogen en noodt de ondergang,

herleidt wat eeuwig goed was tot oneindig kwaad

en trekt sporen van vernieling over ‘s mensen lieve aard’

God, sterker dan wat slechts een afdruk naar Hem is

slaat heimelijk ga de nar en weent bij ‘t zien

hoe de “ik-ben-god” in zijn eigen vallen trapt.”

SDW

Wat een Paradijs heeft hij geschapen! Hij heeft zich een leger dokters en verplegers opgeleid, royale ziekenhuis infrastructuur, mét cafetaria en rokershoek en diëtisten, een farmaceutische industrie die iedereen op vraag bedient met corrigerende remedies voor dat onvolmaakte en hulpeloze schepsel. Vanaf de wieg tot aan het graf, staan we onder bewaking en als een onderdeel het begeeft, is er iemand bereid om ons een ‘wisselstuk’ te lenen. Maar als de pijn, ellende en last hun climax bereiken, kijkt nog een oog betraand omhoog.

“Ach, als er een God had geweest… dan zou dit nooit zijn gebeurd… Daar is het bewijs geleverd. Het tranendal moet nu de negenproef zijn dat God dood is. Maar God leeft, en Zijn oog rust op de aarde, de enige plaats in het universum, waar verzet is tegen zijn hoge raadsbesluiten, als bewijs voor de eeuwigheid, waartoe dat leidt. Dat is wat God ons leert doorheen zijn woord. Hij waarschuwt ons ervoor dat er een leugenaar aan het werk is – hij die ooit de Engel des lichts was – die alles wat aan God doet denken vervalst. Vraag God om kracht, moed en durf, onderscheidingsvermogen en liefde voor alles wat van Hem is. Loof de Heere, zing Hem toe, om al zijn wonderbare werken. Mocht God je duidelijk maken wat goed en aangenaam is in Zijn ogen.

Gezondheid is… 2

Verminkt en geschonden komen we tot God. Er liggen eeuwen achter ons en generatie na generatie heeft zich bezondigd aan het verwaarlozen van Gods advies. We zochten het elders. Tenslotte werden we daarin zo knap en geperfectioneerd, dat we niets nog heel lieten van wat God had ingesteld. Toen Mozes Genesis schreef – zoals God het hem had opgedragen – werden de Israëlieten door God onderhouden in de woestijn en aten er het manna – het brood des hemels. Ook dat is merkwaardig, dat mensen kunnen onderhouden worden door slechts één voedingsmiddel. Dat is in strijd met alle moderne adviezen die ons leren om gevarieerd te eten – van alles wat, maar vooral van wat je nooit zou moeten eten… De tocht door de woestijn, veertig jaar, als een symbolische weergave van jouw en mijn leven hier op aarde – met hemels brood, manna, met woorden van eeuwig leven, zoals alleen Jezus die had… Ik weet niet hoe dat manna was, maar lees: “het was wit als korianderzaad en de smaak ervan was als die van een honigkoek.” Bovendien bedierf het snel. Dat doet me denken aan een zoete bes. Ze waren op weg naar het Beloofde Land – een land van melk en honing… Hoe lezen we dat met een bril van het jaar 2020? Een land van grote imkerijen en gigantische melkveehouderijen? Dat was het niet en dat werd het nooit. Het was beeldspraak om de overvloed aan te duiden, wat er gebeurt als een heel volk met God wil meewerken. Hoe alles ten goede meewerkt, als God op de eerste plaats staat. Ondanks alle voordelen, kwam God dikwijls op het onderste schap. Profeten werden erop uitgezonden met de boodschap “Keer terug tot Mij”. Hun boodschap was niet welkom, maar God liet het opschrijven, als een verslag voor de volgende generaties. Die tijden zijn we ontgroeid. Vandaag bekijken we het rationeel, wetenschappelijk. Alles wat we deden, was “verbeteren.” De Schepper had zich vergist of het was onvolmaakt. We sleutelden aan formules en ontfutselden de natuurlijke grendels. Maar de leerling-tovenaar was blind voor de gevolgen. Hij zag plagen en problemen, maar die hadden niets te maken met het voorgaande. Dat waren nieuwe uitdagingen en die moesten de kop ingedrukt worden?

Gezondheid is 1

We hebben allemaal een definitie over wat gezond en wat ongezond is, maar het is merkwaardig hoe tegenstrijdig die inzichten kunnen zijn. De adviezen die in de wereld rondgaan volgen bepaalde ‘modes’. Wat vandaag zo geprezen wordt, kan morgen verguisd worden. Dat is een vreemde gang van zaken en ik stel me daar al heel mijn leven lang vragen bij. Hoe kan iets dat zo essentieel is voor het menselijk bestaan, zo onderhevig zijn aan speculatie – en de voorbije honderd jaar aan vervalsing – dat de meesten niet meer weten wat hun Schepper aanbiedt voor het in goede staat houden van het lichaam? Dat is God: bij de schepping duidde Hij voor elk levend wezen zijn voeding aan. Voor de mens – het kroonstuk van zijn schepping, waarin God alles van Zichzelf legde – verkoos God het beste wat er van voeding op de wereld bestaat – vruchten. Schilders hebben prachtige schilderijen gemaakt, soms met een poging om er de betoverende schoonheid van het paradijs in te verweven. George Malkmus verwoordde dat jarenlang in zijn tijdschrift “Back to the Garden” of “Terug naar dé Tuin”. Dat is het opzet van God. Daar wil God jou en mij naartoe. Dat is wat de Bijbel duidelijk maakt. En nadat God alles duidelijk gemaakt heeft, en niet alleen met woorden, maar door het geven van zijn eigen Zoon, zegt Hij: “wat had Ik nog meer kunnen doen?” Het eerste paradijs is teniet gegaan, maar ons streven is naar de vernieuwde Tuin, waar de vloek van de zonde niet meer zal zijn. Stel je voor, een echte wereld waar elk woord waarheid is, waar je vrij kunt spreken, waar de tijd geen rol meer speelt, waar geen bloed meer wordt vergoten, waar geen dieren meer moeten sterven om andere in leven te houden. Klinkt het sentimenteel? Zo ben ik. Daar droom ik van. En ondertussen oefen ik me al een beetje om “Wat ik ook eet of drink te doen ter ere Gods.” Dat omvat heel veel, maar vooral veel respect voor alles, wat we slechts gebruiken als rentmeesters in afwachting van het échte…

Reuma natuurlijk genezen

Reuma heeft vele oorzaken. Bepaalde vormen hebben typisch met de stofwisseling te maken en er bestaat een direct verband met de voeding, zoals duidelijk aangetoond bij jicht. In dit geval kan een maaltijd met een overvloed aan zure afval (te veel eiwitten en alcohol) bij bepaalde personen een aanval uitlokken. Het teveel aan zuren zal een vaste vorm aannemen en zich als zure kristallen in bepaalde gewrichten afzetten, wat leidt tot scherpe pijnen met zwelling en roodheid van het gewricht. Het nemen van ontstekingsremmende middelen maakt over het algemeen binnen enkele dagen een einde aan de crisis, maar bij de minste overdaad qua voeding valt een nieuwe acute aanval te verwachten. Buiten deze acute episodes, die zich meestal voordoen aan de dikke teen doch ook andere gewrichten kan aantasten, kan het zuurder worden van de weefsels ook minder pijnlijke vormen aannemen en zich uiten via chronische pijnen. Dit overschot aan zuren kan op lange termijn tot beschadiging van de getroffen gewrichten leiden. Ook chronische rugpijnen kunnen het gevolg zijn. Meestal geeft dit ochtendlijke rugpijnen die de slaper wekken en dwingen van positie te veranderen of zelfs op te staan. Deze pijnlijke ochtendstijfheid gaat meestal voorbij na een tijdje bewegen.

Er zijn ook vormen van reuma waar andere mechanismen aan de basis liggen, doch bij alle reumapatiënten vinden we steeds een toestand van verzuring, die bijdraagt tot het versterken van de pijnlijke gewrichtsverschijnselen. Door middel van een aangepaste voeding en het gebruik van alkaliserende zouten kan de pijn en de duur van de ochtendstijfheid verminderd worden.

Eén zaak is zeker, de meeste reumapatiënten reageren gunstig op het overschakelen naar een gezondere levensstijl en voeding. Bijna iedereen in onze samenleving is in een toestand van weefselverzuring, hoofdzakelijk te wijten aan een verkeerd voedingspatroon. Ook vegetariërs kunnen hieraan lijden als ze teveel graanproducten, rijst, noten en soja in verhouding tot groenten en fruit gebruiken. 

Weefselverzuring opent de weg naar de meest uiteenlopende gezondheidsproblemen en het moet voor iedereen die iets om zijn gezondheid geeft een constante bekommernis zijn deze toestand te corrigeren. Over het algemeen moeten groenten, en in het bijzonder de groene groenten gezien worden als de beste ontzuurders van het lichaam. 

We hebben het vroeger gehad over zuiveringskuren en de noodzaak om ons lichaam te ontgiften. We hebben altijd de vage term “gifstoffen” of toxines gebruikt, zonder er verder op in te gaan waaruit deze gifstoffen bestonden. De reden hiertoe is dat het verzamelnamen zijn voor een verscheidenheid aan stoffen die schadelijk of gevaarlijk zijn voor onze gezondheid en die dienen verwijderd. Voorbeelden hiervan zijn de natuurlijke afvalstoffen van onze stofwisseling zoals koolstofdioxide en urinezuur en de onnatuurlijke gifstoffen zoals pesticiden en insecticiden die we via de voeding binnen krijgen. Vandaag belichten we het probleem van het zuur basen evenwicht en bekijken hoe het komt dat er teveel zuren in ons lichaam kan ontstaan en hoe deze een verwoesting in ons lichaam kunnen aanbrengen. We bekijken ook wat we kunnen doen om een toestand van verzuring te corrigeren.

Als we over zuren en basen spreken, spreken we over scheikunde. We kunnen er niet omheen eerst enkele principes van de scheikunde uit te leggen, al zijn deze misschien een beetje saai.

Het al dan niet verzurend effect van een voedingsmiddel op ons lichaam heeft niets te maken met de smaak. Citroen bv smaakt voor ons zuur doch heeft een ontzurende werking, terwijl witte rijst bij voorbeeld een verzurend voedingsmiddel is. Verzurende voedingsmiddelen smaken niet zuur maar de vertering ervan levert zuren op.

Het regelen van het zuur basen evenwicht gebeurt door verschillende organen en orgaansystemen:

 • de spijsverteringsorganen
 • het bloed
 • het bindweefsel
 • de lever

De eliminatie van waterstofionen gebeurt ter hoogte van 3 goed gespecialiseerde oppervlakken:

 • de longen : lozing van koolstofdioxide
 • de nieren : de productie van zure urine
 • de huid : de productie van zuur zweet

Het zuur basen evenwicht kan verbroken worden, ofwel doordat de eliminatiewegen onvoldoende worden, bij voorbeeld door ademhalings- of nierinsufficiëntie, ofwel door een te grote productie van waterstofionen, zoals dit bij voorbeeld bij suikerziekte gebeurt, ofwel door een langdurig gebrek aan mineralen en ontzurende voedingsmiddelen.

Onze opslagplaatsen voor basische mineralen zijn:

 • onze beenderstelsel
 • onze tanden
 • haren en nagels
 • kraakbeen en pezen
 • het bloed

Met deze achtergrond begrijpen we, dat bij te verzurende voeding (en levenswijze) de basis wordt gelegd voor chronische ziekten en verzuringsziekte nummer één is de groep van reumatische ziekten.

Het graf is leeg

De verbazingwekkende les die volgt, is een geweldig voorbeeld van waarom elk woord in de Bijbel zo belangrijk is. De moderne vertalingen hebben met veel verzen geknoeid en voor de oppervlakkige lezer van de Bijbel lijkt de vermelding van het mooi opgevouwen doek in dit vers misschien niet belangrijk. Zoals je zult zien, werd het doek achtergelaten als het “visitekaartje” van de Heer! Het is direct verbonden met de tekst in Johannes 14:3 : “En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.”

Weet je waarom Jezus het doek vouwde dat over Zijn gezicht lag tijdens de tijd dat Hij in het graf lag?

Johannes 20:7 vertelt ons dat het zweetdoek, dat over Jezus’ gezicht werd gelegd, niet zomaar opzij werd gegooid zoals de grafkleden. De Bijbel heeft een heel vers nodig om ons te vertellen dat het netjes was opgerold en apart van de grafkleren was geplaatst.

“En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf weggenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel, die Jezus liefhad,  en zei tegen hen: Ze hebben de Heere uit het graf weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten, en de andere discipel, en zij kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats.” Johannes 20:1-7

Was dat belangrijk? Absoluut.

Heeft dat echt iets te betekenen? Ongetwijfeld.

Om de betekenis van het gevouwen doek te begrijpen, moet je een beetje begrijpen van de Hebreeuwse cultuur en traditie. Het opgevouwen doek had te maken met de meester en knecht, en elke joodse jongen kende deze traditie.

Toen de bediende de eettafel voor de meester dekte, zorgde hij ervoor dat het precies was zoals de meester het wilde..

De tafel was perfect ingericht en dan wachtte de knecht, net uit het zicht, tot de meester klaar was met eten, en de knecht durfde die tafel niet aan te raken, totdat de meester klaar was.

Nu, als de meester klaar was met eten, zou hij van tafel opstaan, zijn vingers en mond afvegen en zijn baard schoonmaken, en dan zou hij het servet verfrommelen en het op tafel gooien.

De bediende zou dan weten de tafel af te ruimen. Want in die tijd betekende het achtergelaten servet: ‘Ik ben klaar’.

Maar als de meester van de tafel opstond, zijn servet oprolde en naast zijn bord legde, zou de dienaar de tafel niet durven aanraken, want……….. Het opgerolde servet betekende, ‘Ik kom terug!’

Jezus komt terug! Vind je het niet geweldig hoe onze Hemelse Here aandacht besteedt aan elk klein detail?! Jezus zei of deed niets dat geen deel uitmaakte van het vervullen van Zijn doel.

Het servet werd in de Bijbel opgetekend als een teken van de wederkomst van Jezus Christus. Het was Zijn “visitekaartje”.

Openbaring 22:20 “Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!”