Zo God het wil

“Als het ‘Gods wil’ is…” Onzeker spreken mensen het uit : “Gods wil”, alsof Gods wil onbekend en duister gebied is. 

Moeten wij in onzekerheid leven als het om Gods wil gaat of als wij bidden : “Uw wil geschiede” ? 

“Uw wil geschiede” is een deel van het gebed ons door Jezus gegeven, wat wij kennen als het “Onze Vader”. Het duidt op een volledige onderwerping aan Gods beschikkingen, in de overtuiging dat dit het beste is voor ons. In die overgave ligt de erkenning van Gods eeuwige kracht en wijsheid. 

Wat is Gods wil voor jou? Wat is Gods wil voor je gezondheid? Er is een antwoord op deze cruciale vraag : “het goede”. 

Romeinen 8: 28 zegt : “Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.”

Ik weet dat je vragen hebt, waarom dit kosmische schouwspel tussen goed en kwaad precies op dié manier moet plaats vinden, waarom al dit lijden en ellende mogelijk zijn, waarom God niet ingrijpt…

Op deze aarde wordt het pleit beslecht van het kwaad. Vrije wil geeft ons keuzemogelijkheid. Wij kunnen ons hierover uitspreken in ons leven… en God heeft voorzien dat dat niet te lang moet ondergaan worden. Maar Hij staat klaar om de tijden af te sluiten. In zoveel feiten zie ik dat er deuren dicht gaan, dat de tijd dringt voor diegenen die zich tot Gods familie willen rekenen. Wat God WIL? De Bijbel zegt het ons : “Zo wil jullie Vader in de hemel niet dat een van deze kleinen verloren gaat.” God wil – zo mogelijk – iedereen erbij. Allen zijn uitgenodigd… maar de roep wordt niet altijd beantwoord.

Of zoals Johannes 6:40 schrijft : “Want mijn Vader wil dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven zal hebben en dat ik hem uit de dood zal opwekken op de laatste dag.”

En Romeinen 12:2 zegt het zo : “U moet andere mensen worden met een nieuwe gezindheid. Dan kunt u beoordelen wat God wil, wat goed is en volmaakt en wat hem aangenaam is.”

In Deuteronomium 30:15 stelt God ons voor de keuze : “Ik houd u heden het leven en het goede voor”.  Of in Jesaja 55:1-2 : “O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige.”

Er is dus veel te doen rond Gods wil. Daarover denken we samen na in de volgende weken.

Jezus Volgen

  • Ik heb besloten om Jezus te volgen’ is een christelijke hymn afkomstig uit India. De tekst is gebaseerd op de laatste woorden van een man in Garo, Assam.

Ongeveer 150 jaar geleden was er een grote opwekking in Wales. Als gevolg hiervan gingen veel missionarissen naar Noordoost-India om het evangelie te verspreiden. De regio die bekend staat als Assam bestond uit honderden stammen die agressieve koppensnellers waren

In deze vijandige en agressieve gemeenschappen kwam een ​​groep missionarissen van de American Baptist Missions de boodschap van liefde, vrede en hoop in Jezus Christus verspreiden. Ze werden niet verwelkomd. Een zendeling slaagde erin een man, zijn vrouw en twee kinderen te bekeren. Het geloof van deze man bleek besmettelijk en veel dorpelingen begonnen het christendom te accepteren.

Boos riep het dorpshoofd alle dorpelingen bij zich. Vervolgens gebood hij de familie die zich het eerst had bekeerd om hun geloof in het openbaar af te zweren of terecht te staan. Bewogen door de Heilige Geest, zong de man een lied dat in de loop der jaren beroemd werd. Hij zong: “Ik heb besloten om Jezus te volgen. Ik heb besloten om Jezus te volgen.Geen weg terug, geen weg terug.” Woedend om de weigering van de man, beval de chef zijn boogschutters om de twee kinderen neer te schieten. Terwijl beide jongens spiertrekkend op de vloer lagen, vroeg de chef: ‘Wil je je geloof ontkennen? Je hebt je beide kinderen verloren. Je zult ook je vrouw verliezen. 

“Maar de man zong als antwoord: ‘Hoewel niemand me bijtreedt, zal ik toch volgen. Geen weg terug, geen weg terug.” Het opperhoofd was buiten zichzelf van woede en beval zijn vrouw neer te schieten. Een oogwenk later voegde ze zich bij haar twee kinderen in de dood. Nu vroeg hij voor de laatste keer: “Ik zal je nog een kans geven om je geloof te ontkennen en te leven.” In het aangezicht van de dood zong de man de laatste gedenkwaardige regels: “Het kruis voor mij, de wereld achter mij. Hij werd doodgeschoten net als de rest van zijn familie. Maar met hun dood vond er een wonder plaats. De chef die de opdracht had gegeven tot de dood werd bewogen door het geloof van de man. Hij vroeg zich af: “Waarom zouden deze man, zijn vrouw en twee kinderen sterven voor een man die zo’n 2000 jaar geleden in een ver land op een ander continent woonde? Er moet een opmerkelijke kracht achter het geloof van het gezin zitten, en ook ik wil dat geloof proeven.” In een spontane geloofsbelijdenis verklaarde hij: “Ik behoor ook Jezus Christus toe!” Toen de menigte dit hoorde uit de mond van hun leider, aanvaardde het hele dorp Christus als hun Heer en Redder. Het lied is gebaseerd op de laatste woorden van Nokseng, een man uit de Garo-stam. Het is vandaag het lied van het Garo-volk.

I have decided to follow Jesus

Ouders en onderwijs

De rol van de ouders

1/ Ouders hebben een overweldigende verantwoordelijkheid. De vader is het hoofd van het gezin en het gezin is de kinderkamer van de kerk, de school en de samenleving. Als de vader zwak, onverantwoordelijk en zijn rol niet vervult, ondervinden gezin, kerk, school en maatschappij de gevolgen. Vaders moeten de vrucht van de Geest laten zien: ‘liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’  Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Ef. 6:4 Hoe zou dit gebeuren?  Vaders worden beschreven als het hoofd van het gezin. de Hu(i)s-band die het gezin tezamen houdt.  Als een vader sterk staat in het geloof, is een familie sterk in het geloof. Als een vader zwak is, zal dat zijn gevolgen hebben. 

Zeker vroeger waren vaders daar om de discipline aan te leren. Dat gebeurde niet zelden met groot vertoon, weinig bemoedigende woorden en nog minder bemoedigende handelingen. Moeders waarschuwing : “Wacht maar tot je vader thuiskomt!” Er moet een evenwicht zijn in het gezin. Men kan erover gaan, of te laks zijn…

In Kollossenzen 3:21 vertelt ons waarom : omdat ze niet ontmoedigd worden.
Er is altijd de vraag hoe een ouder zijn autoriteit in het gezin kan verwerven… Met gezond verstand of met een losse hand. Jezus zegt ook : diegenen die ik liefheb, tuchtig ik… Niet om ons te ontmoedigen, maar om ons te winnen. 

Als een vader straft, zou het hem meer pijn moeten doen dan aan het kind dat gestraft wordt.   Waarschuwingen prenten in de geest van het kind. 

Moeders hebben misschien wel de belangrijkste rol in de samenleving. Ze hebben grote invloed op het vormgeven van de karakters van hun kinderen. Zij bepalen de sfeer en de stemming in het huis.   ‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen.’ Spreuken 31:10

Moeders lijken de belangrijkste taak te hebben in het huis. Deuteronomium 6 waar staat : leer hen in de morgen, leer hen op de middag en leer hen in de avond…De verantwoordelijkheid die we hebben naar God en naar onze kinderen is hen de wegen des Heren te leren. 

Christelijke ouders hebben de morele verplichting door hun gedrag het Bijbels model te laten zien van Christus en de gemeente. De huwelijksrelatie is een beeld van Christus’ relatie met de gemeente. Als ouders weigeren leiding te geven, of als ze dat op een tirannieke manier doen, geven ze een verkeerd beeld van Christus aan hun kinderen en aan de wereld. God beveelt alle christelijke ouders hun kinderen te allen tijde te onderrichten. Ze hebben de verantwoordelijkheid hun kinderen te leren de Heer met hun hele hart lief te hebben. Ze moeten hun ontzag voor de Heer bijbrengen. Het gaat om een totale liefdevolle toewijding en onderwerping aan Hem. Israël kreeg specifieke instructies aangaande het opvoeden van hun kinderen als het gaat om de grote dingen die de Heer voor zijn volk had gedaan. Deze ouders hadden hun kinderen een geweldig verhaal te vertellen. Wij leven na het kruis van Christus en hebben dus een nog veel beter verhaal te vertellen! Wij moeten genezing of training geven. Dat is een altijd doorgaande proactieve gebeurtenis waarbij we de waarheid van God aan onze kinderen geven en hen voorbereiden op hun eigen relatie met Christus.

Opdat we niet zouden vergeten

Voordat Israël het beloofde land zou binnengaan, sprak Mozes opnieuw tot hen. Hij wees nog eens op de wegen waarop de Heer hen wonderbaarlijk had geleid. Hij spoorde hen telkens weer aan niet te vergeten wat de Heer voor hen had gedaan. Deuteronomium was in veel opzichten het testament van Mozes. Het werd duizenden jaren geleden geschreven, in een cultuur- en levenssituatie die radicaal verschilt van alles waar we vandaag mee te maken hebben. Toch zijn die principes ook op ons van toepassing.

Lees Deuteronomium 6. Wat kunnen we uit dit hoofdstuk leren aangaande de principes van christelijk onderwijs? Wat moet centraal staan in alles wat we onderwijzen? Dat geldt voor onze kinderen, maar ook voor iedereen die God en zijn grote daden van redding niet kennen, zoals wij die kennen. Welke waarschuwingen staan er ook in deze verzen?

De geweldige dingen die God onder zijn volk deed, moeten centraal staan in alles wat ze hun kinderen onderwijzen. Er werd ook een duidelijke waarschuwing gegeven om niet te vergeten wat God allemaal voor hen had gedaan. Ouders spelen de belangrijkste rol bij het integreren van Bijbelse leerstellingen in het leven van hun kinderen. Als dat zo is dan hebben ze de verantwoordelijkheid hun eigen leven zo in te richten en zich zo voor te bereiden dat ze voldoende kennis en tijd hebben om met hun kinderen door te brengen.

‘Het kind ontvangt de eerste lessen van de moeder. Gedurende de periode van de grootste ontvankelijkheid en de snelste ontwikkeling ligt zijn opvoeding grotendeels in haar handen.’ 10 Dit is het essentiële moment waarop ouders de liefde en beloften van God aan hun kinderen dienen over te brengen. Ruim regelmatig tijd in om de wijsheid en beloften van God persoonlijk aan je kinderen te onderwijzen. Dat heeft een positieve invloed op je gezin en dat werkt door in de komende generaties.

Lees deze tekst: ‘Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.’11 

Waarover gaat het hier, en wat moet het ons vertellen over hoe belangrijk het is altijd voor ogen te houden dat de Heer er werkelijk is? Dat geldt niet alleen voor onze kinderen, maar ook voor onszelf!

Communicatie en onderwijs

Communicatie

Op een indringende manier is onderwijs op elk niveau eigenlijk communicatie. 

De leraar is degene die kennis, wijsheid, informatie, feiten, wat dan ook, aan de student moet overbrengen. Iemand die kennis heeft, moet deze aan anderen kunnen overdragen.

Goede onderwijsvaardigheden zijn meer dan alleen het vermogen om te communiceren. Voor het hele proces is ook het opbouwen van een relatie van groot belang. ‘De goede leraar kan zijn scholier weinig gaven schenken die zo waardevol zijn als de gave van zijn persoonlijke gezelschap. 

Goed onderwijs werkt onder andere ook op het emotionele en persoonlijke niveau. Dat is zeker in de situatie van een gezin als school erg belangrijk. Er moet een goede relatie worden opgebouwd tussen de student en de leraar. Relaties komen tot stand en worden ontwikkeld door middel van communicatie. Wanneer christenen niet met God communiceren, zoals door het lezen van de Bijbel of door gebed, stagneert hun relatie met God. Gezinnen hebben goddelijke leiding nodig als ze willen groeien in de genade en kennis van Christus.

Communicatie op ieder niveau

5 DO’s en 3 DONTs  van de Communicatie: 

Door de woorden die we spreken, de voorbeelden die we geven, 

kunnen we mensen opbouwen of in stukjes hakken, 

kunnen we leven of dood brengen in een relatie

Spreuken 18:21 : Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.

> Luisteren, nadenken, eerlijk zijn, liefde en consequentie (in handelen)

> Niet veroordelen, niet kwetsen, niet jouw emoties vertalen naar anderen

Luister : Geef aandacht aan wat iemand te zeggen heeft. Geef iemand d kans om zich te verwoorden. Leer de les, voor je antwoordt. Het is een fout die ik zelf maak. Soms ben ik ongeduldig. Ik voel waar het naartoe gaat maar het duurt te lang…

Jakobus 1:19-20 : Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn; 20 want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort.

Denk na : voor je spreekt, filter je woorden door de Geest van God. Wees bedachtzaam. “Drie sterke paarden zijn niet in staat om een verkeerd gesproken woord terug te trekken”. Of om een raad van Jezus te gebruiken in Matheus 10:16 Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven; weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. Dit is natuurlijk niet van toepassing op het gezinsleven, maar het wijst op voorzichtigheid in het spreken. 

Wees eerlijk : zeg de waarheid, ook als dat met moeilijkheden gepaard gaat. 

Spreuken 12:22 : Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.

God houdt van mensen die oprecht zijn. 

Spreuken 27:17 : Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.

Als er een open geest is, een goede verhouding/relatie is het gemakkelijk om in alle openheid eerlijk te spreken over alles wat ter sprake komt, op de gepaste tijd. 

Zeker als mensen dicht bij jou staan.
Wil niet zeggen dat alles OK is, dat je er altijd met de glimlach bijloopt

Wil ook niet zeggen dat je met alles te koop loopt of dat je er alles uitflapt, ongeacht de situatie, hoe, wanneer, 

Wil niet zeggen dat je soms genoodzaakt bent om iets af te wachten tot de tijd het toelaat. 

Reageer met liefde : zeg de waarheid, ja, maar enkel op zo’n manier die gepast is, niet om iemand te breken, of om het eens gezegd te hebben, Hoe je het zegt doet ertoe. 

Efesiërs 4:15 : maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.

Handel naar je woorden : het zeggen is iets, maar het doen is de praktische kant ervan. Laat je acties je woorden volgen.
1 Johannes 3:18 : Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

De 3 Donts : 

* Wees niet te gemakkelijk in het veroordelen of bekritiseren van anderen

Jacobus 4:11 : Spreekt geen kwaad van elkander, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt haar; en indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader, doch een rechter der wet.

Dat woord kwaad komt hier in dat vers 3 x voor, terwijl het in de hele Bijbel (Grieks) slechts 5 x voorkomt. Kwaad spreken zoals hier staat beschreven, heeft te maken met het bewust schaden van iemands goede naam, kwaadsprekerij, geruchten, roddel…

Titus 3:1-2 : Herinner hen eraan, dat zij zich aan overheid en gezag onderwerpen, gehoorzaam, tot alle goed werk bereid zijn, geen lastertaal uiten, niet twisten, vriendelijk zijn en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen.

  • Spreek geen kwetsende taal / Spreuken 12:18 : Er zijn er, wier gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijzen brengt genezing aan.
  • Reageren met jouw gevoelens : Efeziërs 4:29,31 : Geen liederlijk woord (in het Grieks rotten) kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen. 31 Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid.
  • 32 maar daarentegen :  Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

Gods wet en het onderwijs

We zouden kunnen denken dat Adam en Eva niet leerden over de wetten 

maar zonder wet is er geen zonde

Abraham hield zich aan al Gods geboden. 

De Bijbel leert ons dat christenen zich op een speciale manier onderscheiden : Maar gij, geheel anders, 

Efesiers 4 :20-24    Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, 23 dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, 24 en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

Om zich zo te onderscheiden, dat gaat niet vanzelf. Daar is onderwijs voor nodig. 

Christus “kennen”. Hoe kunnen wij Hem kennen? Er zijn 3 manieren 

  • door zijn werken te bestuderen
  • door zijn woorden te bestuderen
  • door zijn voorbeeld te bestuderen. 

‘Het opvoedingssysteem dat werd ingesteld aan het begin der wereld, was bedoeld als een model voor de mens door alle eeuwen. Om een beeld te geven van zijn beginselen werd in het Paradijs, de woonomgeving van onze stamouders, een modelschool opgericht.’3  Christelijk onderwijs is een verplichting om gezinnen en gemeenteleden te onderwijzen in leerstellingen, aanbidding, instructie, gemeenschap, evangelisatie en dienstbetoon. Je deelt in je huisgezin met je gezinsleden de liefde van God en zijn beloften. Daar stel je Jezus voor aan kinderen als hun Heer en Redder en vriend, en daar wordt erkend dat de Bijbel het Woord van God is. In het gezin laat je zien hoe een gezonde relatie met onze hemelse Vader eruit ziet.

In Genesis 4:1-4 zien we dat zowel Kaïn als Abel hun offergaven aan de Heer brengen. We kunnen er zeker van zijn dat ze hebben geleerd wat de betekenis en het belang van de offers is. Dat is een onderdeel van het onderricht in hun gezin met betrekking tot het heilsplan. Zoals het verhaal laat zien, geeft een goede opvoeding natuurlijk niet altijd het resultaat waar je op hoopt.

Jezus Jeugd 

Lucas 1:26–38,46–55; 

In de zesde maand nu werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret, 27 tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria.

28 En toen hij bij haar binnengekomen was, zei hij:

Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u. 29 Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn.

30 En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. 31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven.

Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, 33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.

34 En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb?

35 En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.

36 En zie, Elisabet, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom en dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette.

37 Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

38 En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen.

46 En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot de Here, 47 en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland, 48 omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat zijner dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten, 49 omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de Machtige. En heilig is zijn naam, 50 en zijn barmhartigheid van geslacht tot geslacht voor wie Hem vrezen.

51 Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm, en Hij heeft hoogmoedigen in de overlegging huns harten verstrooid; 52 Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd, 53 hongerigen heeft Hij met goederen vervuld en rijken heeft Hij ledig weggezonden.

54 Hij heeft Zich Israel, zijn knecht, aangetrokken, om te gedenken aan barmhartigheid, 55 gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen – voor Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid.

Matteüs 1:18–24. 

De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus.

Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest.

19 Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden.

20 Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest.

21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden.

22 Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent: God met ons.

24 Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij, zoals de engel des Heren hem bevolen had en hij nam zijn vrouw tot zich.

Wat leren deze teksten ons over Maria en Jozef en hoe kunnen ze ons inzicht geven in hoe Jezus door zijn ouders werd opgevoed?

Lukas 2:41-45

En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem, op het Paasfeest.

42 En toen Hij twaalf jaar was geworden en zij, zoals dit bij het feest gebruikelijk was, optrokken, 43 en de feestdagen voleindigd hadden, bleef het kind Jezus bij hun terugreis te Jeruzalem achter, en zijn ouders bemerkten het niet.

Deze teksten laten zien dat zowel Maria als Jozef trouwe Joden waren, die probeerden te leven in gehoorzaamheid aan de wetten en geboden van God. Toen de Heer tot hen kwam en hun vertelde wat er zou gaan gebeuren, deden zij inderdaad getrouw alles wat hun werd gezegd.

Daar zij vermoedden, dat Hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver en zochten Hem onder de verwanten en bekenden.

45 En toen zij Hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem, Hem zoekende

52 En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen.

EGW/ WDE ‘Het kind Jezus ontving geen onderwijs aan de synagogescholen. Zijn moeder was Zijn eerste menselijke onderwijzeres. Van haar lippen en uit de boekrollen der profeten leerde Hij de hemelse dingen kennen. De woorden die Hijzelf voor Israël tot Mozes had gesproken, werden Hem nu geleerd aan de schoot van Zijn moeder. Toen Hij van kind opgroeide tot jongeman, bezocht Hij niet de scholen van de rabbi’s. Hij had de opvoeding die bij die bron verkregen kon worden, niet van node, want God was Zijn leermeester.’

Jozef en Maria waren ongetwijfeld goede en trouwe leraren voor het kind. Het verhaal in Lucas 2:41-50 laat echter zien, dat er veel was dat ze niet begrepen met betrekking tot hun Zoon. Jezus had kennis en wijsheid die aan Hem was gegeven door de Heer zelf.

Wat doen wij in onze gedachten met wat ze hier schreef over hoe Hij aan de schoot van zijn moeder de woorden leerde die Hij zelf had uitgesproken? Wat vertelt dit ons over de verbazingwekkende liefde van God? Hoe moeten we daarop reageren als gevallen en zondige wezens?

Christelijk Onderwijs

Christelijk onderwijs is niet hetzelfde als werelds onderwijs. Het is gebaseerd op christelijke waarden, op Jezus’ woorden en werken.

Er zijn 7 kenmerken van christelijk onderwijs: 

1 Het is Gericht op Jezus en God: het besef dat ons leven hier volledig in Zijn hand ligt, onze oorsprong, onze zin, onze bestemming. Dat Hij de Schepper is, dat Hij de Spreker is van een woord dat zo scherp is dat het goed en kwaad vaneen scheidt.

2 Het is georganiseerd, het heeft structuur, het wordt geleid door goede afspraken. Het is niet zomaar halsoverkop, geen chaos, maar een progressieve groei in kennis, waarheid, respect;

3 het is aangenaam, prettig, boeiend, uitdagend – ook met een moeilijkheidsgraad; in feite is het niet gelimiteerd. De kennis gaat verder en verder en zal ook in de eeuwigheid doorgaan.

4 Het vraagt betrokkenheid. Het vraagt een engagement van de leraar, want die beseft welke belangrijke taak hij op zich neemt. Het is geen hoop woorden, maar ook het voorbeeld.

5 Het vraagt aandacht voor goed en kwaad : Adam en Eva hadden niet de behoefte om het kwaad te kennen / God wilde hun die ervaring besparen. Daarom gaf God hen onderricht, zodat ze zouden onderscheiden en uit die val zouden blijven. Wij vandaag moeten weten waar we beter wegblijven, en we kunnen nog iets leren uit de ervaring van Adam en Eva in de Paradijstuin. Het is niet voldoende “dat er veel goed in zit”. Een leugen wordt het best verpakt met een goede portie waarheid…

6 Op de praktijk gericht.  

7 Het heeft aandacht voor de groep, maakt bereid tot dienstbaarheid, leert inzet voor de gemeenschap, omdat het zo’n mooie wereld vormt als iedereen gelukkig is. Communicatie, relatie…

  • Dat brengt ons bij het gezin= een mini-maatschappij, de basis voor een hechte en werkende samenleving
  • Hoe beeldt de Bijbel het gezin uit ?

We weten niets over hoe God Adam en Eva in de tuin onderrichtte. Misschien lag zijn eerste les erin, dat hij aan alle dieren een naam gaf.
Hij zag al die dieren en gaf ze een naam. Ze kwamen twee aan twee.
Maar dan groeide het besef dat hij alleen was… 

Daarop nam God een rib uit zijn zijde en vormde daaruit Eva. Toen hij ontwaakte wist hij “dit is vlees van mijn vlees; en been van mijn gebeente“. Daar zit een diepe les in.
Dat zijn dezelfde woorden die Jezus zegt, als Hij zijn bruid ziet: “dit is vlees van mijn vlees, dit is bloed van mijn bloed. Daarvoor werd mijn zijde doorboord.” Daarvoor heeft Hij moeten bloeden….

We weten ook niets van het onderricht dat Adam en Eva gaven aan hun kinderen Kaïn, Abel, Seth en hun dochters…  Gehoorzaam Gods geboden; wees trouw…
Wellicht spraken ze over dat verloren paradijs en hoe hun zonde hen daaruit had verdreven en wat de overtreding van de wet is. De geschiedenissen en hun resultaten, zodat we kunnen voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. Het getuigenis van hun vroegere leven en het resultaat
Ze volgden de Familieschool: het originele model van onderwijs, waar de verhalen verteld worden die moeten worden verteld: 

Ik weet niet of je het lied kent: Tell me the story of Jesus : Het leert dat de Messias komt, de beloofde Redder : Vertel ervan dat Jezus hoop geeft, dat Hij de overwinning heeft behaald aan het kruis, zodat wij kunnen leven, dat de dood niet het einde is voor de christelijk gelovigen, maar alleen maar het einde van het begin, om daarna een begin te kennen zonder einde. 

Als we al die geschiedenissen die zijn opgetekend hebben bestudeerd, zingen we waarschijnlijk een ander lied: Wonderfull Words of Life;

In De Wens der Eeuwen schrijft E.G.White: 

‘Vanaf de vroegste tijden hadden de getrouwen in Israël veel zorg besteed aan de opvoeding van de jeugd. De Here had erop gewezen, dat de kinderen, wanneer ze nog zuigelingen waren, moesten leren van Zijn goedheid en Zijn grootheid, in het bijzonder zoals die in Zijn wet zijn geopenbaard en zoals ze blijken uit de geschiedenis van Israël. Gezang en gebed, en lessen uit de Schriften moesten worden aangepast aan de zich langzaam ontplooiende geest. Vaders en moeders moesten hun kinderen leren, dat de wet van God een uitdrukking is van Zijn karakter, en dat, wanneer zij de beginselen van de wet in hun hart sloten, het beeld van God in de geest en ziel gegraveerd zou worden. Veel van deze lessen werden mondeling gegeven, maar de jeugd leerde ook de Hebreeuwse geschriften lezen, en de perkamenten rollen van de Oudtestamentische Geschriften lagen voor hun studie geopend.’

Mozes schreef later : Exodus 18:20 (gericht naar het volk) “Voorts moet gij hun de inzettingen en de wetten Gods inscherpen, en hun de weg bekend maken, die zij te gaan, en het werk dat zij te volbrengen hebben.”

En in Deuteronomium 6:7 (gericht naar de ouders / de vaders en de moeders);  “gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij neerligt en wanneer gij opstaat.”

In volgende brief gaan we verder in op de inhoud van christelijk onderwijs.