Wat

houvast keting

Niemand zal ontkennen dat er in deze wereld een strijd gaande is tussen goed en kwaad. Terwijl mensen elkaar te hulp snellen bij rampen en er alles aan doen om ziekte en ellende uit de wereld te helpen, doen anderen elkaar en de natuur verschrikkelijke dingen aan. De ene bouwt op en de andere breekt af. Je hoeft niet eens rondom te kijken om het kwaad te ontdekken. Binnenin onszelf ervaren we ook dagelijks een strijd. Niettegenstaande al onze goede voornemens doen we zaken waarvan we weten dat ze niet goed zijn. Pogingen om onszelf te bevrijden van wat niet goed is in ons leven, blijven dikwijls zonder succes. De ene mens kampt tegen ongezonde eetgewoontes, de ander tegen een opvliegend temperament en weer een ander is tegen beter weten in oneerlijk. Ieder mens heeft wel iets wat hem onrust, schuld en ontmoediging brengt en waarmee hij zichzelf en anderen pijn doet.

Waar komt deze strijd vandaan? Is het altijd zo geweest en zal het altijd zo blijven?
Laten we de Bijbel een antwoord geven op al deze vragen. Laat mij nu al zeggen dat het antwoord hoopvol is!
In Zijn boek geeft God geen verklaring voor Zijn bestaan. Hij noemt Zichzelf de “Ik ben” Hij is het leven uit wie alles voorkomt. “In den beginne schiep God de hemel en de aarde.” Genesis 1:1
Het kwade komt dat ook uit God voort? Hebben we redenen om alles wat misloopt aan Hem toe te schrijven? Indien niet, vanwaar dan komt het kwaad, of is het er gewoon? Laat ons bekijken wat God daarover heeft laten optekenen in Zijn boek.

Om te begrijpen waarom God het kwaad toeliet, moeten we God beter leren kennen, door :

Zijn Woord, de Heilige Schrift

De Heilige Schrift, het Oude en het Nieuwe Testament, is het geschreven Woord van God, door goddelijke inspiratie overgeleverd aan „heilige mensen Gods”, die in hun spreken en schrijven gedreven werden door de Heilige Geest. In dit Woord heeft God de mens de nodige kennis aangereikt, voor hun leven van nu, maar vertroost Hij ook Zijn kinderen, door hen een blik te geven achter de schermen. Daar zien we een kosmische strijd die het leven van elke mens aanraakt. In die strijd moeten keuzes gemaakt worden en die keuzes bepalen ons leven op aarde, maar ook daarna. Om ons te helpen de juiste keuze te maken, geeft God ons Zijn woord, de openbaring van Zijn karakter en de hoge roeping van de mens. Het is een uitgestoken hand om Hem te aanvaarden als Heer van ons leven, een smeekbede om het Leven te kiezen. De Heilige Schrift is de onfeilbare openbaring van Gods wil. Het is de norm voor gedrag en geloofsbeleving, de gezaghebbende openbaringsbron van het geloof en het betrouwbare verslag van Gods daden doorheen de geschiedenis.

Wat Hij tot stand bracht, Zijn Schepping

God is de Schepper van alle dingen en heeft in de Schrift het waarachtige verslag van zijn werken geopenbaard. In zes dagen heeft de Heer „de hemel en de aarde” en alle levende wezens op aarde gemaakt, en op de zevende dag van de eerste week heeft Hij gerust. Op deze wijze heeft Hij de sabbat ingesteld als een blijvend gedenkteken van zijn voltooid scheppingswerk. De eerste man en vrouw werden gemaakt naar het beeld Gods als bekroning van de schepping. Hun werd heerschappij gegeven over de aarde, en verantwoordelijkheid haar te onderhouden. Toen de wereld voltooid was, was alles „zeer goed”, en verkondigde deze Gods eer.

Doorheen het voorbeeld, de offerbereidheid en liefde van Zijn Zoon

Door Jezus werd alles geschapen, werd het karakter van God geopenbaard, de redding van de mensheid tot stand gebracht en wordt de wereld geoordeeld. Voor eeuwig waarlijk God, werd Hij ook waarlijk mens: Jezus, de Christus. Hij werd ontvangen uit de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij leefde als mens en werd verzocht, maar openbaarde op volmaakte wijze de rechtvaardigheid en liefde van God.
 In zijn wonderen werd Gods macht zichtbaar. Zij getuigden van zijn goddelijke roeping als Messias.
 Hij leed en stierf vrijwillig aan het kruis voor onze zonden, werd opgewekt uit de doden en voer ten hemel om in het hemels heiligdom voor ons de dienst te verrichten. Hij zal terugkeren in heerlijkheid voor de uiteindelijke verlossing van zijn volk en het herstel van alle dingen. Hij is onze zalige hoop.

En laten we dit alles plaatsen in het licht van :

De natuur van de mens

Man en vrouw werden naar het beeld Gods geschapen met persoonlijkheid, macht en vrijheid om te denken en te doen.
Elk mens is een ondeelbare eenheid van lichaam, ziel en geest. Ofschoon als vrij wezen geschapen, blijft hij van God afhankelijk voor zijn leven en al het overige. Toen onze stamouders God ongehoorzaam werden, ontkenden zij hun afhankelijkheid van Hem, en verloren hun hoge positie onder God. Het beeld Gods in hen werd vervormd, en zij raakten aan de dood onderworpen. Hun nakomelingen delen in deze gevallen natuur en de gevolgen hiervan. Zij worden geboren met zwakheden en de neiging tot kwaad. Maar God verzoende in Christus de wereld met Zichzelf en herstelt door zijn Geest in berouwvolle stervelingen het beeld van hun Maker. Zij zijn geschapen tot eer van God en geroepen om Hem en elkaar lief te hebben en voor hun omgeving te zorgen.

De grote strijd

De hele mensheid is betrokken in een grote strijd tussen Christus en satan aangaande het karakter van God, zijn wet en zijn heerschappij over het universum. Dit conflict begon in de hemel, toen een geschapen wezen, begiftigd met vrijheid van keuze, tot satan, Gods tegenstander, werd, en een deel van de engelen tot opstand aanzette. Hij bracht de geest van opstand in deze wereld toen hij Adam en Eva tot zonde verleidde. Deze zonde van de mens had de vervorming van het beeld Gods in het mensdom tot gevolg. Dit leidde tot wanorde binnen de geschapen wereld, en de uiteindelijke vernietiging daarvan ten tijde van de wereldomvattende zondvloed. Ten aanschouwen van de hele schepping werd deze wereld het strijdperk van een alomvattend conflict. Daarin zal God uiteindelijk als een God van liefde in het gelijk worden gesteld. Om zijn volk in deze strijd bij te staan, zendt Christus de Heilige Geest en getrouwe engelen om hen te leiden, te beschermen, en te ondersteunen op de weg van het heil.

In Christus’ leven van volmaakte gehoorzaamheid aan Gods wil, zijn lijden, dood en opstanding, heeft God voorzien in het enige zoenmiddel voor de zonde van de mens, zodat zij die door het geloof deze verzoening aanvaarden, eeuwig leven mogen ontvangen, en de hele schepping de oneindige en heilige liefde van de Schepper mag verstaan. Deze volmaakte verzoening stelt de rechtvaardigheid van Gods wet en zijn genadevolle karakter op overtuigende wijze vast; want het veroordeelt onze zonde en verschaft ons tegelijkertijd vergeving. De dood van Christus is plaatsvervangend en uitdelgend, verzoenend en herscheppend. De opstanding van Christus verkondigt Gods overwinning op de krachten van het kwade, en verzekert degenen die de verzoening aanvaarden, van hun uiteindelijke overwinning op zonde en dood.

Deze opstanding geeft aan, dat Jezus Christus hun Heer is, voor wie alle knie, in hemel en op aarde, zal buigen.
(Jes. 53; Joh. 3:16; Rom. 1:4; 3:25; 4:25; 8:3,4; 2 Kor. 5:14,15,19-21; Fil. 2:6-11; Kol. 2:15; 1 Joh.2:2; 4:10).

De ervaring van verlossing

In oneindige liefde en genade heeft God Christus – die geen zonde gekend heeft – voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. Door de Geest geleid beseffen wij onze tekortkomingen, erkennen wij onze zondigheid, hebben wij berouw over onze overtredingen en oefenen wij geloof in Jezus als Christus en Heer, als plaatsvervanger en voorbeeld. Dit geloof, dat de verlossing ontvangt, komt door de goddelijke macht van het Woord en is Gods genadegave. Door Christus worden wij gerechtvaardigd, aangenomen als kinderen van God en bevrijd van de heerschappij van de zonde. Door de Geest worden wij wedergeboren en geheiligd; de Geest vernieuwt onze geest, schrijft Gods wetten van liefde in ons hart en geeft ons de kracht een heilig leven te leiden. Wanneer wij in Hem blijven, krijgen we deel aan de goddelijke natuur en hebben wij de verzekering van het heil, nu en in het oordeel.

Groeien in Christus

Door zijn dood aan het kruis triomfeerde Jezus over de machten van het kwaad. Hij, die tijdens zijn dienstwerk op aarde de demonische geesten onderwierp, heeft hun macht gebroken en hun uiteindelijke ondergang verzekerd. Jezus’ victorie geeft ons de overwinning over de boze machten die ons nog steeds in hun ban willen houden, als wij met hem wandelen in vrede en vreugde, verzekerd van zijn liefde. De heilige Geest leeft nu in ons en geeft ons kracht. In onze voortdurende toewijding aan Jezus als onze Zaligmaker en Heer zijn wij bevrijd van de last van onze daden in het verleden.

Wij leven niet langer in duisternis, bevreesd voor boze machten, in onwetendheid en in de zinloosheid van onze vroegere leefwijze. In de nieuwe vrijheid die we in Christus bezitten zijn we geroepen om te groeien in de gelijkvormigheid aan zijn karakter, om dagelijks gemeenschap te hebben met hem in gebed, ons te voeden met zijn woord, te mediteren over dit woord en over zijn voorzienigheid, te zingen tot zijn eer, samen te komen om hem te eren, en deel te hebben aan de zendingsopdracht van de kerk. Wanneer wij onszelf in liefdevolle dienstbaarheid geven aan de mensen om ons heen en getuigen van zijn redding, zal zijn onafgebroken aanwezigheid met ons, door de Geest, elk moment transformeren en elke taak tot een geestelijke ervaring maken.

Mattheus

De belangrijkste grondbeginselen van Gods wet zijn vervat in de Tien Geboden en werden nageleefd in het leven van Christus. Zij zijn een uitdrukking van Gods liefde, zijn wil en zijn bedoelingen t.a.v. het gedrag en de onderlinge verhoudingen van de mens, en zijn bindend voor alle mensen in alle tijden. Deze voorschriften zijn de grondslag van Gods verbond met zijn volk en vormen de maatstaf in Gods oordeel. Door de werkzaamheid van de Heilige Geest wijzen zij zonde aan en wekken het besef dat wij een Zaligmaker nodig hebben. De verlossing is geheel uit genade en niet uit (de) werken, maar de vrucht ervan is gehoorzaamheid aan de geboden. Deze gehoorzaamheid draagt bij tot de ontwikkeling van een christelijk karakter en loopt uit op een besef van vrede. Zij is blijk van onze liefde voor de Heer en onze zorg voor onze medemens. De geloofsgehoorzaamheid toont de macht van Christus om mensen te veranderen en ondersteunt daarom het christelijk getuigenis.

%d bloggers liken dit: