Gezondheid is… 4

Als je ziet hoeveel mensen over hebben om dit tijdelijke, vergankelijke leven ook maar een beetje te verlengen, dan moet de gedachte aan een ‘eeuwig’ leven toch als muziek in de oren klinken? Het is waar, er zijn twee soorten mensen: mensen die berusten in dit korte leven, die er nu maximaal willen van genieten, zonder beperkingen. Alles moet mogelijk zijn. “Dat kunnen ze me in ieder geval al niet meer afnemen”… Meestal is het een misrekening, want of ze echt zoveel meer ‘genieten’ is de vraag en of de kwaliteit of de inhoud van dit verkorte leven zoveel intenser was, is een ander bediscussieerbaar punt. In feite moet er niets speciaals worden gedaan. Gewoon normaal, natuurlijk, gewoon. Feit is echter dat normaal nu abnormaal is en abnormaal veelal normaal… We hebben dat zo dikwijls gezien hoe gewoonten – hoe destructief ze ook zijn – gezien worden als normaal en hoe iemand die zich probeert los te maken uit dat patroon, wordt gezien als een rebel. Alles heeft zijn prijs. Voor de waarheid moet gestreden worden. Opkomen voor de waarheid vraagt durf, visie en geloof. Elke verandering ging gepaard met opofferingen en inzet. Iemand die zich in die arena begeeft, krijgt te maken met een tegenstander. Dan wordt duidelijk wat het betekent om een “overwinnend leven” te leiden. Daarom ben ik blij dat in het Nieuwe Start-programma ook het onderdeel “Geloof” zit. We kennen mensen die moesten gewicht verliezen, maar die tientallen vruchteloze pogingen hadden ondernomen. Maar toen ze er een geloofszaak van maakten, leidde het tot succes. De uitspraak van Dr Tilden: “Er is moed nodig om gezond te zijn.” zouden we dus kunnen aanvullen met “Er is geloof nodig om gezond te zijn.” Onthoud dat alles mogelijk is met geloof. Geloof wordt niet op een schoteltje aangereikt. Het wordt als een bundel spieren “gekweekt” door het verleggen van grenzen, ervaring op ervaring.

Het is voor veel mensen moeilijk om God te nemen op zijn woord. Veel mensen hun geest is bestormd met zoveel verwarrende gedachten, dat zij nog nauwelijks een eigen geloof kunnen vormen. Wat biedt God als middel tot genezing? De vraag waarom er zoveel verschillende christelijke kerken en waarom er zoveel tegenspraak is tussen al die groepen, is me zo dikwijls gesteld. Ooit bezorgde het me kopbrekers en veroorzaakte het opstandigheid. Waarom hebben godsdiensten zoveel aanleiding gegeven tot oorlogen? Wat een verschil met het optreden van Jezus die zei dat als je een klap krijgt op je ene wang, je de andere ook moet aanbieden. !

Het naleven van Jezus’ principes is geen kleinigheid en snel worden compromissen gemaakt. Ja, als je de Bijbel leest, zijn er al snel een aantal dingen die je niet goed uitkomen en waar je liefst een bocht omheen maakt. Je zoekt verontschuldiging en je sluit aan bij die groep die het beste verklaart waarom dit niet van toepassing is. In al die compromissen vinden we het ontstaan van al die verschillende groepen die 90 % van de waarheid nemen, maar 2, 5, 10 of meer % in twijfel trekken, of onderwijzen als achterhaald of veranderd. !

Gods Kerk heeft zich door de eeuwen heen gehandhaafd. Het is een “klein kuddeke” (Lucas 12:32), Neen, het zijn geen honderden miljoenen mensen, zelfs al goochelen wij graag met cijfers over christenen in de wereld. God is Zijn belofte altijd trouw gebleven, dat “de poorten van het dodenrijk zijn kerk niet zullen overweldigen”. (Matteüs 16:18)!

Als je aan mensen vraagt of Gods wet nog bindend is, krijg je meestal bevestiging. Alleen is die wet gewijzigd door mensen… En welke wet moet je dan houden? Het probleem is niet nieuw. Het belang van de wet zorgde voor een controverse van ongeveer 50 tot 200 n. Chr. Het werd niet opgelost tot het Concilie van Nicea (325 n. Chr.) en Laodicea (363 n. Chr.), toen de Romeinse staat er bij betrokken was. De essentie van het conflict werd bewaard in de confrontatie tussen Polycrates van Klein Azië en Victor, bisschop van Rome in 190 n. Chr. ” Victor van Rome probeerde later de kerken van Klein Azië te intimideren door zich aan te passen aan de praktijk van de Roomse (paas)zondag.” ” Polycrates schreef aan Victor: “Wij vieren de ware dag en voegen daar niets aan toe, noch nemen er niets van af. ! …Deze vierden allen op de veertiende dag het Pascha, volgens het evangelie, in geen enkel opzicht afwijkend, maar het voorschrift van het geloof volgend… en mijn familieleden vierden altijd de dag, waarop de mensen het gezuurde wegdeden. Daarom broeders, ik ben nu 65 jaar in de Heer en heb met de broeders in de wereld beraadslaagd en alle heilige Schriften bestudeerd en ben helemaal niet verontrust over die dingen waarmee ik word bedreigd om mij te intimideren. Want degenen, die groter zijn dan ik hebben gezegd, “Wij moeten God gehoorzamen in plaats van mensen“. (Eusebius, xxiv)!

Gezondheid is… 3

In het gedicht “de Leerling-Tovenaar” vertaalt de dichter het proefstuk waar de mens voor stond: het woord van God voor waar aannemen – zelfs al begreep men het niet in zijn geheel, maar erop vertrouwen dat God hiermee een hoger doel had :

“Waanzin dicht de ogen en noodt de ondergang,

herleidt wat eeuwig goed was tot oneindig kwaad

en trekt sporen van vernieling over ‘s mensen lieve aard’

God, sterker dan wat slechts een afdruk naar Hem is

slaat heimelijk ga de nar en weent bij ‘t zien

hoe de “ik-ben-god” in zijn eigen vallen trapt.”

SDW

Wat een Paradijs heeft hij geschapen! Hij heeft zich een leger dokters en verplegers opgeleid, royale ziekenhuis infrastructuur, mét cafetaria en rokershoek en diëtisten, een farmaceutische industrie die iedereen op vraag bedient met corrigerende remedies voor dat onvolmaakte en hulpeloze schepsel. Vanaf de wieg tot aan het graf, staan we onder bewaking en als een onderdeel het begeeft, is er iemand bereid om ons een ‘wisselstuk’ te lenen. Maar als de pijn, ellende en last hun climax bereiken, kijkt nog een oog betraand omhoog.

“Ach, als er een God had geweest… dan zou dit nooit zijn gebeurd… Daar is het bewijs geleverd. Het tranendal moet nu de negenproef zijn dat God dood is. Maar God leeft, en Zijn oog rust op de aarde, de enige plaats in het universum, waar verzet is tegen zijn hoge raadsbesluiten, als bewijs voor de eeuwigheid, waartoe dat leidt. Dat is wat God ons leert doorheen zijn woord. Hij waarschuwt ons ervoor dat er een leugenaar aan het werk is – hij die ooit de Engel des lichts was – die alles wat aan God doet denken vervalst. Vraag God om kracht, moed en durf, onderscheidingsvermogen en liefde voor alles wat van Hem is. Loof de Heere, zing Hem toe, om al zijn wonderbare werken. Mocht God je duidelijk maken wat goed en aangenaam is in Zijn ogen.

Gezondheid is… 2

Verminkt en geschonden komen we tot God. Er liggen eeuwen achter ons en generatie na generatie heeft zich bezondigd aan het verwaarlozen van Gods advies. We zochten het elders. Tenslotte werden we daarin zo knap en geperfectioneerd, dat we niets nog heel lieten van wat God had ingesteld. Toen Mozes Genesis schreef – zoals God het hem had opgedragen – werden de Israëlieten door God onderhouden in de woestijn en aten er het manna – het brood des hemels. Ook dat is merkwaardig, dat mensen kunnen onderhouden worden door slechts één voedingsmiddel. Dat is in strijd met alle moderne adviezen die ons leren om gevarieerd te eten – van alles wat, maar vooral van wat je nooit zou moeten eten… De tocht door de woestijn, veertig jaar, als een symbolische weergave van jouw en mijn leven hier op aarde – met hemels brood, manna, met woorden van eeuwig leven, zoals alleen Jezus die had… Ik weet niet hoe dat manna was, maar lees: “het was wit als korianderzaad en de smaak ervan was als die van een honigkoek.” Bovendien bedierf het snel. Dat doet me denken aan een zoete bes. Ze waren op weg naar het Beloofde Land – een land van melk en honing… Hoe lezen we dat met een bril van het jaar 2020? Een land van grote imkerijen en gigantische melkveehouderijen? Dat was het niet en dat werd het nooit. Het was beeldspraak om de overvloed aan te duiden, wat er gebeurt als een heel volk met God wil meewerken. Hoe alles ten goede meewerkt, als God op de eerste plaats staat. Ondanks alle voordelen, kwam God dikwijls op het onderste schap. Profeten werden erop uitgezonden met de boodschap “Keer terug tot Mij”. Hun boodschap was niet welkom, maar God liet het opschrijven, als een verslag voor de volgende generaties. Die tijden zijn we ontgroeid. Vandaag bekijken we het rationeel, wetenschappelijk. Alles wat we deden, was “verbeteren.” De Schepper had zich vergist of het was onvolmaakt. We sleutelden aan formules en ontfutselden de natuurlijke grendels. Maar de leerling-tovenaar was blind voor de gevolgen. Hij zag plagen en problemen, maar die hadden niets te maken met het voorgaande. Dat waren nieuwe uitdagingen en die moesten de kop ingedrukt worden?

Gezondheid is 1

We hebben allemaal een definitie over wat gezond en wat ongezond is, maar het is merkwaardig hoe tegenstrijdig die inzichten kunnen zijn. De adviezen die in de wereld rondgaan volgen bepaalde ‘modes’. Wat vandaag zo geprezen wordt, kan morgen verguisd worden. Dat is een vreemde gang van zaken en ik stel me daar al heel mijn leven lang vragen bij. Hoe kan iets dat zo essentieel is voor het menselijk bestaan, zo onderhevig zijn aan speculatie – en de voorbije honderd jaar aan vervalsing – dat de meesten niet meer weten wat hun Schepper aanbiedt voor het in goede staat houden van het lichaam? Dat is God: bij de schepping duidde Hij voor elk levend wezen zijn voeding aan. Voor de mens – het kroonstuk van zijn schepping, waarin God alles van Zichzelf legde – verkoos God het beste wat er van voeding op de wereld bestaat – vruchten. Schilders hebben prachtige schilderijen gemaakt, soms met een poging om er de betoverende schoonheid van het paradijs in te verweven. George Malkmus verwoordde dat jarenlang in zijn tijdschrift “Back to the Garden” of “Terug naar dé Tuin”. Dat is het opzet van God. Daar wil God jou en mij naartoe. Dat is wat de Bijbel duidelijk maakt. En nadat God alles duidelijk gemaakt heeft, en niet alleen met woorden, maar door het geven van zijn eigen Zoon, zegt Hij: “wat had Ik nog meer kunnen doen?” Het eerste paradijs is teniet gegaan, maar ons streven is naar de vernieuwde Tuin, waar de vloek van de zonde niet meer zal zijn. Stel je voor, een echte wereld waar elk woord waarheid is, waar je vrij kunt spreken, waar de tijd geen rol meer speelt, waar geen bloed meer wordt vergoten, waar geen dieren meer moeten sterven om andere in leven te houden. Klinkt het sentimenteel? Zo ben ik. Daar droom ik van. En ondertussen oefen ik me al een beetje om “Wat ik ook eet of drink te doen ter ere Gods.” Dat omvat heel veel, maar vooral veel respect voor alles, wat we slechts gebruiken als rentmeesters in afwachting van het échte…

Dat goede glaasje Wijn…

Scientific Perspectives – Dr. Rick Westermeyer.

Velen van u hebben gehoord of gelezen dat matig alcoholgebruik gunstig kan zijn voor uw gezondheid. Hier is een voorbeeld van een persbericht van de New York Times van 11 december 1997. Het verklaarde dat “onderzoekers melden dat bescheiden drinken per saldo gezond is en dat de nadelige effecten van alcohol worden gecompenseerd door de voordelen van alcohol voor het hart.”

Als arts was het belangrijk voor mij om zelf naar de wetenschappelijke literatuur te gaan om het bewijsmateriaal te onderzoeken voordat ik patiënten zou gaan adviseren – zoals sommige artsen hebben gedaan – om alcohol voor medicinale doeleinden te gebruiken.

Eerst kreeg ik het originele onderzoeksartikel dat in december 1997 in het New England Journal of Medicine was gedrukt en daarna deed ik een literatuuronderzoek naar alle artikelen die de afgelopen drie jaar over alcohol zijn gepubliceerd. Wat ik ontdekte was nogal verrassend, gezien alle populaire berichtgeving in de pers over de heilzame en geneeskrachtige eigenschappen van alcohol. De grootste en langste studie tot nu toe werd gepubliceerd in de New England Journal of medicine in december 1997 en was getiteld “Alcohol Consumption and Mortality between Middle-aged and Elderly U.S. Adults”. (Thun et al., NEJM 1997; 337: 1705-14).

Het volgde negen jaar lang bijna 500.000 personen en rapporteerde een daling van 20% in de mortaliteit voor degenen van 35 tot 70 jaar tijdens de onderzoeksperiode van zij die ten minste één alcoholische drank per dag consumeerden in vergelijking met niet-drinkers. Ze schreven bijna alle lagere sterftecijfers toe aan de geneeskrachtige effecten van alcohol in bescherming tegen hart- en vaatziekten. Moeten artsen, vanuit puur medisch oogpunt, alcoholgebruik aanbevelen ter bescherming tegen hartziekten en ter bevordering van een goede gezondheid? Veel mensen hebben deze bevindingen geïnterpreteerd om te suggereren dat matig drinken van alcoholische dranken deel zou moeten uitmaken van een gezonde levensstijl.

Na zorgvuldige bestudering van het originele onderzoeksartikel van de New England Journal of Medicine (NEJM) en het bekijken van meer dan vijftig andere alcoholgerelateerde artikelen die in de afgelopen drie jaar in de medische literatuur zijn gepubliceerd, moeten de volgende punten in overweging worden genomen voordat alcohol voor medicinale doeleinden wordt gebruikt:

1) Alcohol is een gevestigde risicofactor voor tal van vormen van kanker. De NEJM-studie toonde een toename van 30% in borstkanker bij vrouwen die slechts 1 drankje per dag consumeerden. Dit droeg bij aan de reeds bekende verhoogde incidentie van mond-, keel-, slokdarm-, maag-, pancreas- en leverkanker geassocieerd met alcoholgebruik. (Rosener L. “Alcoholconsumptie en het risico op borstkanker.” Epidemiology Review 1993: 15:133-44). De enige reden dat een algemeen verlaagd sterftecijfer werd aangetoond in de alcoholconsumptie, was omdat veel meer mensen sterven aan hartaandoeningen dan aan kanker. Hoe kan een arts het hoofd bieden aan een patiënt die een langzame, pijnlijke dood sterft aan een kanker die duidelijk verband houdt met de alcohol die eerder was aanbevolen als een manier om de kans op een hartaanval met slechts 30% te verminderen, terwijl andere, minder risicovolle preventieve maatregelen beschikbaar zijn zonder kanker te veroorzaken als bijwerking?

2) Door alleen de 35- tot 70-jarigen te analyseren, gaf de studie niet nauwkeurig het levenslange risico van alcoholgebruik weer. Alcoholgerelateerd letsel is doodsoorzaak nummer één in de leeftijdsgroep van 15 tot 30 jaar. (McGinnis, J.M. “Werkelijke doodsoorzaken in de Verenigde Staten”, Journal of the American Medical Association, 1993; 279:2207-12)

3) Het mechanisme waarmee alcohol het hart beschermt, kan schadelijk zijn voor andere lichaamssystemen. Alcohol lijkt op twee manieren te beschermen tegen hartaanhechting. Ten eerste door het niveau van HDL-cholesterol te verhogen, wat de opbouw van atherogene plaque in de bloedvaten vermindert, en ten tweede door te werken als een “bloedverdunner” die stolsels vormt in de reeds vernauwde kransslagaders, wat in de meeste gevallen de eerste gebeurtenis is bij hartaanvallen. (Kannel, WB. “Serumcholesterol, lipoproteïnen en het risico op coronaire hartziekte”, The Framingham Study, Ann Int Medicine 1971: 38: 1224-32). Het verstoren van het delicate evenwicht in het bloedstollingsmechanisme kan gevaarlijk zijn. Een paar jaar geleden werd opgemerkt dat aspirine bloedverdunnende eigenschappen had die hartaanvallen voorkwamen. De eerste rapporten waren zo indrukwekkend dat duizenden artsen vrijwillig dagelijks aspirine begonnen te nemen als onderdeel van een studie om de voordelen op lange termijn te bekijken. Het onderzoeksproject werd voortijdig stopgezet toen werd vastgesteld dat de aspirinegroep een onverwacht hoge incidentie van hemorragische beroerte had. Terwijl ze probeerden een hartaanval te voorkomen door het bloed te verdunnen, stierven sommige van deze artsen, of raakten permanent gehandicapt door een bloeding in hun hersenen. Nu raden de meeste artsen aspirine alleen aan aan patiënten die al één hartaanval hebben gehad. De redenering is dat het risico op een tweede hartaanval groter is dan de door aspirine veroorzaakte beroerte en dat het potentiële voordeel opweegt tegen het risico. Het wijst duidelijk op het gevaar van interferentie, zoals alcohol doet, met het delicate evenwicht van het lichaam in dergelijke gebieden van bloedstolling. Bovendien is alcohol, hoewel het bepaalde soorten hartaandoeningen voorkomt, duidelijk in verband gebracht met hartritmestoornissen en cardiomyopathie die leiden tot congestief hartfalen. (Cowie, M.R. “Alcohol en het hart”, British Journal of Hospital Medicine, 1997; 57: 548-51).

4) De daling van 30% in het sterftecijfer als gevolg van hartaandoeningen die aan alcohol wordt toegeschreven, kan worden bereikt en overtroffen door andere, veel minder risicovolle methoden. Talrijke onderzoeken hebben aangetoond dat eenvoudige levensstijlmaatregelen het hartrisico met 50 tot 70% kunnen verminderen zonder de vele schadelijke bijwerkingen die zijn gedocumenteerd bij alcoholgebruik. (Miller, G.J. “Alcoholconsumptie: bescherming tegen hart- en vaatziekten en risico’s voor de gezondheid.” Int. Journal Epidemiology, 1990; 19:923-30)

5) De methodologie en analyse van het onderzoek doen twijfels rijzen over de geldigheid van de conclusies. Het moet duidelijk zijn dat alle onderzoeken met betrekking tot gezondheidsrisico’s en alcoholgebruik afhankelijk zijn van het correct invullen van vrijwillige vragenlijsten. Niemand volgt de patiënten echt om hun consumptie te documenteren of hun claims te verifiëren. Een van de redacteuren van de NEJM die een redactioneel antwoord schreef, wees erop dat de studiegroep rapporteerde dat hun jaarlijkse alcoholgebruik slechts de helft bedroeg van de schattingen per hoofd van de Amerikaanse overheid op basis van de productie en verkoop in de sector. (Potter, J.D. “Gevaren en voordelen van alcohol”. NEJM 1997: 337: 1763-

6). Hij wees erop dat deze onderzoeksgroep ofwel de gemiddelde Amerikaanse drinkgewoonten niet weerspiegelde, ofwel hun vragenlijsten niet nauwkeurig invulden. (Een derde mogelijkheid die hij niet noemde, zou zijn dat de helft van de in dit land geproduceerde alcohol in de afvoer wordt gegoten of wordt gebruikt om slakken te vangen). Iedereen die ooit met alcoholisten heeft gewerkt, weet dat ze hun drinkpatroon vaak ontkennen en sommigen hebben zichzelf misschien onnauwkeurig in de statistieken van de niet-drinkende groepen geplaatst, wat de geldigheid van de conclusies zou hebben beïnvloed. Bovendien sloot de NEJM-studie uit hun statistieken zonder uitleg 32.000 personen uit, die aan het begin van de studie kanker of cirrose hadden. Van deze zieken is bekend dat ze nauw verband houden met alcoholconsumptie en hun uitsluiting zou een duidelijk effect kunnen hebben op de sterftecijfers.

Natuurlijke Pijnbestrijding 3

uit Houvast 2 / 2017

In vorige brieven werd gewezen op het belang van het onderkennen van de oorzaak. Als een chronische ontsteking aan de basis ligt, moet de ontsteking opgespoord worden en stopgezet.

Als de ontsteking een voedingsoorzaak heeft, eveneens :

Natuurlijke pijnstillers, bestaan die wel? Of zijn we veroordeeld tot de pijnstillers die pijn als symptoom bestrijden, zonder het lichaam in balans te brengen? Ja die pijnstillers zijn er. Via reclame of via de farmaceutische industrie zal je ze niet vinden. Ook artsen kennen deze in het algemeen niet. Want artsen-bezoekers spreken er niet over.

Volg de natuur!

In 1986 gaf professor Erminio Costa, een beroemd neuroloog, een lezing met als titel “to follow where nature leads”.

Hierin sprak Costa met grote visie over hoe de natuur zelf onze onderwijzer kan zijn bij het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Hij benadrukte dat er een nieuwe innovatieve studie moet komen, waarbij het oude monocausal denken wordt afgewezen. Dat kunnen we doen door te volgen waarheen de natuur ons leidt, door gebruik te maken van helende en pijnstillende mechanismen die al in ons lichaam aanwezig zijn. We hoeven die mechanismen alleen maar te stimuleren, en ons lijf en de natuur doen de rest.

Het idee erachter is dat er in de natuur een hele serie moleculen voorkomen, die al van huis uit de balans in ontwrichte biologische systemen kunnen herstellen. Stoffen die ons lichaam zelf maakt. Stoffen met door de natuur geleide werkingsmechanismen. Gezien het laboratorium van de natuur de stempel draagt van haar Maker, zijn we nergens beter, dan zo kort mogelijk bij wat Hij heeft gemaakt. Wist je dat de gebruikelijke medicijnen geen genezing geven maar symptomen onderdrukken? Je kunt dan even de pijn niet voelen, maar ondergronds woekert het probleem verder. Natuurlijke moleculen doen meer dan alleen pijn stillen. Met natuurlijke pijnstillers bereik je meer in je lichaam dan met aspirines en paracetamol of iboprofen en opiaten. Dat zijn synthetische pijnstillers die pijn onderdrukken, je alarmsignaal saboteren en niets aan de oorzaak van de pijn doen. Bovendien veroorzaken deze veel bijwerkingen.

De meest onderzochte natuurlijke pijnstillers

Natuurlijke pijnstillers werken anders, en kennen geen bijwerkingen van betekenis. Voorbeelden van middelen die aansluiten bij het natuurlijke helingsvermogen van ons lichaam zijn: palmitoylethanolamide, alfa-liponzuur (veel merknamen), Boswellia preparaten en Curcuma. Daarnaast zijn er tal van andere helpers als MSM, DMSO, zuurstoftherapie, colloïdaal zilver en veel andere.

Er zijn natuurlijke stoffen die enorm veel onderzocht zijn, en waar honderden wetenschappelijke publicaties de werking en de veiligheid bij chronische pijnen ondersteunen. Dat zijn Palmitoylethanolamide, Alfa-liponzuur, Boswellia en Curcuma.

Voor chronische pijnen worden patiënten meestal naar huis gestuurd met bv paracetamol (zelfs tot 6-8 per dag). Of met stoffen zoals iboprofen, de NSAIDs. Deze middelen doven de pijngewaarwording door remmend te werken op enzymsystemen, zonder veel gerichtheid, met als gevolg mogelijke leverschade bij paracetamol of maagbloedingen bij NSAIDs. Het is merkwaardig dat eerst dit soort pijnstillers gebruikt worden, met alle gevaren, terwijl er natuurlijke alternatieven bestaan.

Het enige voordeel dat farmaceutische pijnstillers hebben, is dat ze vaak meteen een systeem remmen, blokkeren, waardoor snel effect bereikt wordt. Omdat natuurlijke pijnstillers aansluiten bij de mechanismen die het lichaam zelf heeft om weer in balans te komen, duurt het vaak langer voordat pijnstilling intreedt. Toch is bekend dat natuurlijke pijnstillers, zoals PEA direct pijnstilling kunnen geven, bv tijdens en na het trekken van een verstandskies. 

Voor acute pijnen kan je kiezen voor een farmaceutische pijnstiller, dan wordt de pijn als het middel aanslaat snel minder. Voor chronische pijnen, zoals bij reumapijnen, pijnen bij diabetes, lage rugpijn, pijn bij hernia, enz is het beter eerst een natuurlijke pijnstiller te kiezen en te kijken of die het leven dragelijker maakt. Bovendien kunnen deze natuurlijke pijnstillers / ontstekingsremmers gecombineerd worden met kruiden of andere substanties die wèl iets doen aan de oorzaak en de conditie van het lichaam verbeteren. 

Uiteraard is voorkomen ook hier veel beter dan genezen. Hoe is reuma ooit zo’n probleem kunnen worden? Is er sprake van verzuring? Is de voeding onvoldoende groen en veel te geconcentreerd? We zullen moeten graven naar de oorzaken of risico’s en die vermijden… en alles doen dat ontsteking vermijdt. Isq er een fysieke oorzaak, dan kunnen colloïdaal zilver of H2O2 een rol spelen om het ontstekingsniveau te verlagen.

Maandelijkse bijbelsamenkomsten 
“Woorden van eeuwig leven”
plaats : Erwetegem / Potaardestraat 2 – één maal per maand :

woensdag 24 november 2021 – 14-15.30 uur – “De oorsprong van het kwaad” Was de schepping niet perfect? Kon God niet voorkomen dat het kwaad (de zonde) in de wereld kwam, of had het kwaad toch een positieve bedoeling?