Behoefte aan zekerheid

Elke mens heeft behoefte aan momenten van rust en sereniteit. We kunnen jarenlang roofbouw plegen op lichaam en geest, en sommigen kunnen wellicht meer verdragen dan anderen, maar er zijn voor iedereen grenzen aan de draagkracht. In beproevingen en tegenslagen, ziekte of tegenvallende resultaten, kunnen mensen ook hun eigen vijand worden. Terwijl ze rust, vertrouwen en kalmte nodig hebben, kan hun geest de spanning verhogen, kunnen gedachten van angst en onrust de laatste druppel vertrouwen doen verdampen… 

Jawel, het leven kan hard zijn, er kunnen harde noten te kraken zijn en mensen kunnen klappen krijgen, tegenslagen verduren, mentaal en fysiek gekraakt worden… In alles blijft er behoefte aan houvast. 

Ik denk dan aan Jezus, na een leven in een vijandige wereld, lijdend aan dat ruw houten kruis, voor mij, voor u… In dat duistere moment van zijn leven, nadat Hij had gebeden “indien het mogelijk ware, laat deze beker aan Mij voorbijgaan”… ging Hij door tot het einde, verlaten van zijn Vader, verlaten van vrienden… tot wanneer die woorden klonken “het is volbracht!” Aan die woorden ging geen gemakkelijk leven vooraf. Van bij Zijn geboorte was er geen plaats, maar heel zijn leven vond Hij troost en kracht in het gesprek met zijn Hemelse Vader. En daar in dat duistere moment op Golgotha, was het akeligste, dat er geen antwoord uit de hemel kwam, dat de hemel bleef zwijgen… Maar ondanks dat, zie je daar Jezus, zoals altijd, boven de pijn uit, bekommerd om diegenen die achterblijven, begaan met mensen die hun zondigheid niet begrijpen, spot en laster trotserend. 

Kijkend naar Hem vind ik kracht, luisterend naar Zijn woorden vind ik bemoediging. Ik word stil want ik weet dat mijn Verlosser leeft. Ik bid voor mezelf, maar net zoveel voor u die dit leest, dat onze goede God je rijkelijk van Zijn kracht mag toebedelen, gewoon voldoende voor elke dag. Lees en herlees dat Woord, waar Jezus zoveel kracht uit putte, zonder hetwelk Hij zou bezwijken. Kijk naar Hem en vind houvast in die Woorden van eeuwig leven.

Aan onze kant

Dacht je erover na wat dat éne is, dat we niet mogen missen?

De inzet is dat mijn naam (en natuurlijk ook uw naam) geschreven zou worden in het boek des levens. Daar gaat het om. Niet dat we dat kunnen forceren of afkopen of door speculatie kunnen binnenhalen… maar alles bij elkaar is dìt het belangrijke punt in ons leven. Staat mijn naam er, of staat hij er niet ?

Verblijdt u in de Here te allen tijde!  Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. (Fil. 4:4-9)

God staat aan onze kant. 

De enige overlevende van een schipbreuk werd na dagen rondzwalpen op de oceaan, zich vastklampend aan stukken wrakhout, aangespoeld op een onbewoond eiland. 

Hij bad met aandrang tot God om hem te redden. Iedere dag onderzocht hij de horizon voor hulp, en ondanks het voortschrijden van de dagen en de weken scheen er niets uit voort te komen. Teneergeslagen bouwde hij met takken een aangespoelde wrakstukken een overdekte zone, om zich te beschermen tegen de wind en de zon en om zijn kleine bezittingen die hij had kunnen redden te bewaren. 

Op een dag, wanneer hij erop uit getrokken was om wat voedsel te verzamelen, kwam hij ‘thuis’ bij zijn kleine hut, die door de vlammen werd verteerd. Het vuur was zo hevig dat niets meer kon worden gered, en sloeg tenslotte over in de aanliggende bomen. 

Het ergste was gebeurd en alles was verloren. De achtergelaten kleding en andere bezittingen waren in de rook opgegaan. Dit alles maakte hem boos en verdrietig. “God, hoe kan U mij dit aandoen… Ik begrijp niets meer van U. Waarom antwoordt U niet? Waar bent U ? Waarom laat U mij in de steek terwijl ik U het meest nodig heb ?” riep hij uit. Hij was opstandig en het lukte hem die avond moeilijk om in slaap te raken. Tenslotte sliep hij in.

Vroeg in de volgende morgen ontwaakte hij door een geluid dat heel anders was dan alle geluiden die hij in weken had gehoord. Hij schoot wakker en keek naar de zee. Daar zag hij een schip dat tot het eiland naderde om hem te redden. Er werd een roeiboot uitgezet om de schipbreukeling op te halen.

“Hoe hebben jullie ontdekt dat ik hier was” vroeg de man aan de roeiers die hem naar het schip brachten. 

“Wij hebben je rooksignaal gezien” was hun antwoord. 

Het is gemakkelijk om ontmoedigd te raken als de zaken slecht gaan. Maar we mogen de moed niet verliezen, want God werkt in ons leven, zelfs midden in de pijn en het lijden. 

Denk eraan wanneer je hut de volgende keer in brand staat en tot op de grond vernield wordt… het kan een rooksignaal zijn dat een sein geeft naar de hemel, een hartekreet om gezegend te worden. 

Moesten wij voorkennis hebben, zouden wij begrijpen waartoe omstandigheden dienen. Alleen God heeft die voorkennis. Binnenkort komt de tijd dat wij inzage zullen krijgen hoe vaak God in ons leven heeft ingegrepen, en het kwade heeft verhinderd ons te vernietigen. Houd moed, zie op Jezus, vertrouw op de Here; hij zal het maken.

Gezondheid & Geloof

Je bent uitgenodigd op :

Sinds september 2022 loopt de cursus Natuur&Gezondheid. We zijn nu gekomen aan les 18 over geloof en gezondheid. Op welke manier ondersteunt een stevig HouVast het bereiken van gezondheidsdoelstellingen… en geeft het rust en vrede – ondanks iedere situatie.

Lees ook :

  • Waarom christenen ziek woden / gedrukt & digitaal
  • Er is iets beter / gedrukt en digitaal
  • God geneest nog steeds / gedrukt en digitaal
  • Of bestudeer het allemaal in de digitale Module C / Gezondheid & Christelijk Leven / een Module met honderden digitale artikels, ebooks, en informatie die je altijd al had moeten gekend hebben !

Bidden naar Gods wil

Ik weet dat God alle dingen ten goede doet meewerken voor diegenen die Hem liefhebben. Hij leidt de omstandigheden. Hij wil dat het ware karakter van de duivel ontmaskerd wordt, dat wij inzien dat het Menselijk Paradijs in feite een hel is, met de folterkamers van ziekte en aftakeling en degeneratie die Gods reflectie in de mens zodanig hebben beschadigd dat het een aanstootgevende aanblik is. 

Veel mensen bidden om kracht -en leiden een leven waarin al hun krachten worden verspild. 

Veel mensen bidden om gezondheid – maar leiden een leven, waarin ze zichzelf iedere kans op een redelijke gezondheid of herstel ontnemen. 

Wanneer onze handelingen indruisen tegen de gezondheidsprincipes die God ingesteld heeft, kunnen we niet verwachten dat God ons gezondheid geeft. 

Zal God onze gebeden verhoren als wij bidden om gezondheid ? Dan moet Hij een ander deel van zichzelf opzij zetten, om de natuurwetten buiten werking te stellen. Ik weet dat Hij dat doet, zoals in het leven van Jezus, omdat de ware aard van God zou duidelijk worden, omdat de aanwezigheid van de Levengever het dode in de mens kan doen verdwijnen. Mar God is niet die automaat. Hij is een God van orde en wetmatigheid. Hij heeft ons verstand gegeven om verstandig te leven, om Zijn machtige wetten die het leven beheersen te bestuderen en er onze conclusies uit te trekken. En wij kunnen slechts bidden dat ons onderscheidingsvermogen groot genoeg mag zijn om waarheid en leugen van elkaar te kunnen onderscheiden. 

Niet elke keer dat de naam ‘God’ of ‘Jezus’ wordt genoemd, wordt God geëerd. Het vraagt een onderscheidingsvermogen om te zien wanneer wèl en wanneer nièt. Het ontleedmes om dàt verschil te maken heeft Jezus ons geleerd. Wanneer Hij iemand van antwoord diende, was dat altijd onderbouwd met een citaat uit het Oude Testament : “Er staat geschreven…”

In een wereld waarin men vaak niet wil weten van God en gebod, waarin ruimdenkendheid neerkomt op het verzwijgen van de Eeuwige Waarheden,  doen we wat we kunnen om Gods wil kenbaar te maken, om Gods bedoeling met de mens – zijn wonderlijk plan van redding en genezing – te herhalen. 

Als ik denk over God, word ik stil, want ik voel dat ik op heilige grond kom, met al mijn zwakte, met lege handen, met zoveel nood die alleen door onze Heer Jezus kan worden ingevuld. Het zijn stille momenten van bezinning, waarin de vernieuwende krachten door het lichaam stromen. 

Het is waar, er is al veel geschreven en tenslotte is er maar één ding belangrijk. 

Heb je daar ooit over nagedacht wat dat éne belangrijke ding kan zijn? Je sluit je ogen en je stelt jezelf de vraag : wat zou dat éne ding zijn dat voor mij zo bepalend is, dat zo belangrijk is, dat als ik dàt mis, ik ook al het overige mis? Denk erover na. 

Want wat baat het een mens, als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt? (Lukas 9:20)

Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? (Mattheus 16:26)

De wedloop moet gelopen worden. Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ík ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. (Fil. 3:12-14) 

Leven naar Gods wil

De eerste brief van Johannes (2:17) wijst ons op een contrast : “Die wereld met al haar verlokkingen gaat voorbij, maar wie de wil van God doet, blijft eeuwig leven.” En vers 5:14 leert ons dat ook onze gebeden op Gods wil moeten afgestemd worden : “Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij ons verhoort als we maar vragen wat in overeenstemming is met zijn wil.”

Vandaag is de kerk een ziekenhuis. Gods woord is er tot genezing van al diegenen die ziek zijn, die leven in een wereld vol verboden bomen. In de cursus Gezondheidsopvoeding staat dat zo verwoord: 

Een heel bijzonder paradijs -door de mens geschapen.

“Aan het eind van de geschiedenis staan we als alle grote culturen : we hebben de verboden boom niet uit ons midden gedaan, we hebben er geen muur rond gebouwd. De verboden boom is verheven tot een gezagwekkende status waarop wij onze econmieën hebben afgestemd. Wij kunnen niet zonder de verboden boom die ons macht en aanzien geeft. Het is de boom van het vermogen en groot kapitaal. Het is de boom die zich laat horen en die de berichtgeving controleert. En dan worden we door elkaar geschud, wanneer wij het enige kapitaal dat wij hebben, onze gezondheid, bijna opgeofferd hebben aan de boom, dat de boom het niet waard was. Erger nog, dat de boom verantwoordelijk is voor onze fysieke of mentale gebreken. We zullen het paradijs niet ingaan omdat we onze voeding veranderen. We kunnen wel kiezen voor kwaliteit, in overeenstemming met de bedoeling van ons leven en zo de neergang afremmen of omkeren… en genieten van elke dag en van alles wat goed en positief is. 

Ziekte en lijden komen niet uit God. Het zijn onze “overtredingen” die scheiding hebben gemaakt tussen ons en God. 

Een deel van de christelijke missie ligt erin om het goede nieuws van verlossing te brengen. Kijken we naar het leven van Jezus, dan zien we dat hij al weldoende rondging, dat Hij genas, dat Hij zijn krachten niet voor zichzelf gebruikte, maar om iets te doen aan de beklagenswaardige toestand waarin zijn schepping door het toedoen van de mens (die gehoor geeft aan de tegenstander) was gekomen. En dat is het vandaag nog. We hebben ziekenhuizen, een leger van verzorgend personeel, reservaten voor ouderlingen… Maar zijn ze een deel van het paradijs? Brengen ze ons dichter tot God ? Is het iets waar wij God kunnen mee eren en prijzen, als we er de resultaten van onze leefwijze zien? Gezondheid is een deel van onze eredienst, onze voedingskeuzes, een uiting van het vertrouwen in Gods wijsheid gelegd in de natuur, tegenover de eigenwijsheid van de leerling-tovenaar die het werk van God denkt te verbeteren. 

God heeft zich niet vergist in zijn schepping. God heeft er al zijn liefde ingelegd, en heeft ons ogen en een verstand gegeven om dat te doorzien. 

Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. (Romeinen 1:20) Dat is een tekst met zoveel dimensies.

Psalm 139 leert tot welk besef het ons kan brengen : “Ik dank u, want het is een wonder zoals ik ben gemaakt. Alles wat u maakt, is een wonder. Dat besef ik heel goed.” In het aanschouwen en beleven van Gods schepping vloeien wij over van dankzegging en verwondering. “Wonderbaar zijn Uw werken!”

In 1 Corinthiërs 3:16-17 worden wij herinnerd aan onze opdracht : “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!”

In deze blog en via HouVast benaderen wij het aspect “Gezondheid” zoals het door de Bijbel wordt voorgesteld – als iets heilig. Wij kozen daarvoor een boek uit : God wants you well. Hieruit vertaalden wij enkele passages om Gods bedoelingen te illustreren.

Het is waar dat veel mensen – zelfs dokters en verplegers – te goedertrouw handelen, dat zij datgene wat ze hebben geleerd naar de kennis en de mogelijkheden van vandaag toepassen. Net zoals mensen in de voedingsindustrie met zuivere intenties hun werk doen, en ouders met liefde hun babies de producten van deze maatschappij verschaffen.  Het is zelfs mogelijk dat in Jericho de mensen handelden naar wat ze hadden geleerd; dat in Sodom en Gomorra, mensen vonden dat ze goed bezig waren… Dat kan gebeuren als men ophoudt om vragen te stellen, als men de eeuwige bronnen uit het oog verliest. Maar laat niemand zich vergissen, dit is niet de wereld die God heeft “gewild”.

Maar gelukkig, in alle duisternis schijnt soms een lichtstraal. Soms vindt gods Geest nog een gezegend moment om door te dringen tot een mens…

Zo God het wil

“Als het ‘Gods wil’ is…” Onzeker spreken mensen het uit : “Gods wil”, alsof Gods wil onbekend en duister gebied is. 

Moeten wij in onzekerheid leven als het om Gods wil gaat of als wij bidden : “Uw wil geschiede” ? 

“Uw wil geschiede” is een deel van het gebed ons door Jezus gegeven, wat wij kennen als het “Onze Vader”. Het duidt op een volledige onderwerping aan Gods beschikkingen, in de overtuiging dat dit het beste is voor ons. In die overgave ligt de erkenning van Gods eeuwige kracht en wijsheid. 

Wat is Gods wil voor jou? Wat is Gods wil voor je gezondheid? Er is een antwoord op deze cruciale vraag : “het goede”. 

Romeinen 8: 28 zegt : “Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.”

Ik weet dat je vragen hebt, waarom dit kosmische schouwspel tussen goed en kwaad precies op dié manier moet plaats vinden, waarom al dit lijden en ellende mogelijk zijn, waarom God niet ingrijpt…

Op deze aarde wordt het pleit beslecht van het kwaad. Vrije wil geeft ons keuzemogelijkheid. Wij kunnen ons hierover uitspreken in ons leven… en God heeft voorzien dat dat niet te lang moet ondergaan worden. Maar Hij staat klaar om de tijden af te sluiten. In zoveel feiten zie ik dat er deuren dicht gaan, dat de tijd dringt voor diegenen die zich tot Gods familie willen rekenen. Wat God WIL? De Bijbel zegt het ons : “Zo wil jullie Vader in de hemel niet dat een van deze kleinen verloren gaat.” God wil – zo mogelijk – iedereen erbij. Allen zijn uitgenodigd… maar de roep wordt niet altijd beantwoord.

Of zoals Johannes 6:40 schrijft : “Want mijn Vader wil dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven zal hebben en dat ik hem uit de dood zal opwekken op de laatste dag.”

En Romeinen 12:2 zegt het zo : “U moet andere mensen worden met een nieuwe gezindheid. Dan kunt u beoordelen wat God wil, wat goed is en volmaakt en wat hem aangenaam is.”

In Deuteronomium 30:15 stelt God ons voor de keuze : “Ik houd u heden het leven en het goede voor”.  Of in Jesaja 55:1-2 : “O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige.”

Er is dus veel te doen rond Gods wil. Daarover denken we samen na in de volgende weken.