Jesaja 30

En wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.

Jesaja 30:21

Naarmate we het einde der tijden naderen, zal leugen zo vermengd zijn met waarheid, dat alleen degenen die de leiding van de Heilige Geest hebben, waarheid van dwaling kunnen onderscheiden. We moeten er alles aan doen om de weg van de Heer te houden. We mogen ons in geen geval van Zijn leiding afwenden om ons vertrouwen in de mens te stellen. De engelen van de Heer zijn aangesteld om te waken over degenen die hun geloof in de Heer stellen, en deze engelen moeten onze speciale hulp zijn in elke tijd van nood. Elke dag moeten we tot de Heer komen met de volledige zekerheid van het geloof, en naar Hem opzien voor wijsheid…. Zij die geleid worden door het Woord van de Heer zullen met zekerheid onderscheid maken tussen leugen en waarheid, tussen zonde en gerechtigheid. – Manuscript 43, 1907. 7BC 907.1

Het verschil

In 1933 werd ter ere van een bijzonder acteur in Engeland een banket gehouden. Na het feest werd de acteur gevraagd om iets voor te dragen voor de gasten. Hij ging op de vraag in en vroeg of iemand van de aanwezigen iets bijzonders wilde horen.

Na een ogenblik van stilte vroeg een oude predikant: Zou u de 23ste Psalm willen voordragen?

– Ja, antwoordde de acteur, als u het ook wil doen, nà mij.

Na wat aarzeling stemde de predikant hierin toe.

De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets;

Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;

Hij voert mij aan rustige wateren;

Hij verkwikt mijn ziel.

Hij leidt mij in de rechte sporen

om zijns naams wil.

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,

ik vrees geen kwaad want Gij zijt bij mij;

uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen;

Gij zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.

Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen

al de dagen van mijn leven;

ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.

Psalm 23

De acteur hield de aanwezigen aan zijn lippen. Toen hij gedaan had, werd hij uitbundig toegejuicht. Nu stond de predikant op. Er heerste een diepe stilte, toen hij gedaan had; geen toejuichingen – enkel vochtige ogen en gebogen hoofden.

Met zijn hand op de schouder van de predikant sprak de acteur : Vrienden, ik heb uw ogen en oren kunnen raken, maar deze man heeft uw hart geraakt. Ik ken Psalm 23. Deze man kent de Herder.

Een boodschap verkondigd van de bergen

We verstuurden enkele weken geleden de laatste HouVast van dit jaar. Het stond een heel jaar in het teken van de bergen in de Bijbel en de gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden. We hebben de bergen van Israël beklommen… niet de letterlijke bergen in dat land, maar de bergen van mensen die strijden met God en overwinnen. De bergen die we plukten uit de Bijbel zijn voorbeelden uit de hoogtepunten van de verkondiging van het evangelie. Het goede nieuws, ja dat is het wat daar op die bergen werd verkondigd of gedemonstreerd, want stel je eens voor wat voor een wereld dit zou zijn, moesten alle mensen die hemelse waarheden tot hun levensregel maken, als Gods woord ernstig zou worden genomen. 

De boodschap werd op verschillende manieren gebracht, in woord en daad, maar telkens komt het neer op de keuze tussen zegen of vloek. 

Denk aan de tien geboden. Zou dit niet het paradijs zijn als alle mensen hun naaste zouden liefhebben als zichzelf en God boven alles? De hele aarde zou gezegend zijn. Dit zou die plaats zijn die God heeft bedoeld voor mensen om op te wonen. Maar het is niet zo, en we kunnen erover klagen, we kunnen morren, we kunnen God de schuld geven… 

Dat hoor ik mensen in de wereld doen. Als het niet loopt zoals ze willen, is het God. Ze zoeken de schuld niet bij zichzelf, maar bij God. God nam een risico door aan mensen een vrije wil te geven. Hij maakte geen robotten die netjes in de pas lopen en geprogrammeerd zijn op Zijn commando. Dat is het mooie aan mens zijn, vrij zijn… Maar als ik eerlijk ben, heb ik die vrijheid vaak misbruikt, verkeerde keuzes gemaakt, verkeerde beslissingen genomen, me laten meeslepen, onvoorzichtig geweest, mezelf wat op de mouw gespeld, mijn geweten gesust, me overgegeven aan de zonde, verkeerde gedachten gekoesterd… En dan sta ik daar, belast met schuld… en net als Paulus roep ik uit: “wie zal me verlossen uit het lichaam dezes doods?” Ik erken dat ik een verloren mens ben. Ik ben vrij om het goede te doen, maar ik kom op de weg van het kwade. Hoe vaak ik die weg al langs alle kanten heb bekeken, is mijn conclusie dat het een doodlopende weg is. Elke keer klinkt het “ten dage dat gij daarvan eet…” Als ik van Gods wegen afwijk, kom ik telkens daar terecht. Dat is de strijd van het mens zijn op deze planeet, waar volgens Luther niet één verboden boom is, maar waar we goed uit onze ogen moeten kijken, of er in dit bos van verboden bomen nog ergens een goede boom staat. Het kwaad heeft zich geweldig vermeerderd, maar het goede nieuws is, dat er Iemand is, tot voorbeeld van ons allemaal, Die heeft overwonnen. Daarom is er hoop, is er een toekomst, is er leven, een uitweg. 

Dat is het goede nieuws dat van de bergen moet worden verkondigd. Kijk op Jezus, de leider en de voleinder van het geloof. Laat je oog op Hem gericht zijn. Ik moet de raad volgen van Psalm 16: “Ik hou mij de Here voortdurend voor ogen, met Hem aan mijn rechterhand wankel ik niet.” Maar de uitdaging is om met Gods hulp, te doen wat we kunnen en een gewillig instrument zijn om de gloed van Gods genade voelbaar te maken, overal waar je bent of waar je een zekere invloed hebt. Dat is de boodschap die klinkt van de bergen, en die we in dit nummer als een echo horen in de Zaligsprekingen van Jezus. 

In 2022 hebben we in HouVast Gods’ bergen bestudeerd, samen met de boodschap die vandaar verkondigd werd aan de wereld. In 2023 nemen we je mee op een unieke reis door de wereld van de planten, de natuur, verschillende tuinen en alles wat er gedaan moet worden in zo’n tuin. We blijven natuurlijk stilstaan bij onze opdracht om goede tuiniers te zijn, onder leiding van dé Tuinman. Vanaf het zaad, tot de oogst, kijken we geboeid naar de rijke lessen die Gods woord ons geeft. Als je zelf een tuin hebt, zal je op een andere manier kijken naar zaaien, planten, spitten, verzorgen. Als je geen tuin hebt, vallen er rijke geestelijke lessen te trekken uit die stille tijd waarin je God wonderbaar aan het werk ziet. 

In ieder nummer vind je uitvoerige beschrijvingen van het wonderbare lichaam om te begrijpen dat God alles zorgvuldig en bewust heeft geschapen, zodat de studie van het lichaam ons dankbaar doet opkijken naar Hem Die wijsheid en kennis heeft, waar mensen niet kunnen komen. 

Het abonnement op HouVast voor 2023 kost 10 euro (NL 15 euro).

Aanmelden met opgave van het verzendadres. Betalen op rekening van Natur-El

Wilt gij gezond zijn

De algemene gezondheidstoestand van de westerse wereld is verontrustend. Terwijl veel burgers van ontwikkelingslanden lijden aan een gebrek aan voedsel en weinig controle hebben over hun welzijn, zijn die in rijkere landen nalatig geworden in het beheren van hun gezondheid. Miljoenen mensen zijn ongelukkig, te zwaar en voortdurend ziek, met een lagere kwaliteit van leven in vergelijking met eerdere generaties.

Hoe kan je zoiets verklaren, terwijl een leger van gezondheidswerkers toeziet op je conditie… Op iedere hoek van de straat vind je mogelijkheden en hulpdiensten om tussenbeide te komen als het nodig is… Wat ontbreekt er dan?

Een uitstapje naar de supermarkt is onthullend. Shoppers maken de ene verkeerde keuze na de andere. Winkelwagentjes zijn gevuld met “non-foods” boordevol suiker, opgebruikte en gebleekte granen, ongezonde vetten en overbewerkte voedingsmiddelen vol chemicaliën en vreemde ingrediënten. Maar daar zien we geen graten in. We gaan ervan uit dat de overheid over ons waakt, dat die niet zou toelaten dat er voedingsproducten op de markt zouden komen die ons schade kunnen toebrengen… En als het nodig is, wanneer we dan toch zouden getroffen worden door ziekte, dan is daar een medisch corps met ongeziene middelen en mogelijkheden zoals nooit gezien. En als niets mocht baten, ze hebben hun best gedaan…

Nog nooit waren er zoveel gezondheidsproblemen. De totale kosten van medische zorg is fenomenaal. Het verstikt bijna de mogelijkheden van de overheden om nog andere bestedingen te doen. .Ondanks dat al die instellingen de meest geavanceerde gezondheidszorg ter wereld bieden en mensen zelf geven een duizelingwekkende hoeveelheid geld uit aan hun gezondheid… Toch worden ze steeds ziek… waarom is dit?

Er zijn twee wegen voor de behandeling van ziekten

Er zijn twee tegengestelde concepten van de behandeling van ziekten. Het traditionele concept van ziekte is niet veel anders dan voodoo. Het enige verschil is dat “boze geesten” zijn vervangen door vijandige kiemen, bacteriën of virussen. Het traditionele concept is dat ziekte op onvoorspelbare wijze nietsvermoedende slachtoffers treft – dit zijn dingen die mensen ‘opvangen’. De taak van de moderne “medicijnman” is om het slachtoffer te redden door de kwaadaardige indringers (de kiem of het virus) te doden of te verdrijven met “magische” medische kracht uit het arsenaal aan naalden en voorschriften.

Het biologische concept maakt een uitzondering op traditionele symptomatische medicamenteuze therapie bij de behandeling van ziekten. Het is gebaseerd op onweerlegbaar bewijs dat binnendringende bacteriën of virussen niet de primaire oorzaak van ziekte zijn. Het is eerder een verzwakte weerstand, veroorzaakt door een gezondheidsvernietigende levensstijl. Bacteriën komen pas in de latere stadia in beeld. Ze helpen bij het beëindigen van organismen die geen sterke verdediging tegen hen hebben. Sterke immuniteit is gemeenschappelijk voor alle gezonde organismen.

Wetenschappers en biologen weten dat bacteriën altijd aanwezig zijn in onze omgeving, ook in een slapende toestand in alle organismen. Deze bacteriën zijn vrijwel altijd volledig onschadelijk als de natuurlijke gezondheid en weerstand behouden blijven. Ze zullen echter ingrijpen en het gastheerorganisme vernietigen zodra de vitaliteit en weerstand ervan verzwakken of afnemen.

In plaats van de symptomen te behandelen met medicijnen, legt het biologische systeem de nadruk op het vinden en corrigeren van de oorzaak van de ziekte. Daar wringt dikwijls het schoentje, want wat als ongeveer alles wat we eten en drinken en doen kan gezien worden als een (mede)oorzaak of een bijdrage levert aan de ontwikkeling of het onderhoud van een conditie? De resultaten zijn soms snel gerealiseerd. Andere keren duurt het langer voordat de resultaten verschijnen. In een notendop, de oorzaak-en-gevolgbenadering is succesvoller dan het behandelen van de symptomen.

Een goede gezondheid is een kostbaar bezit. Je moet het onderhouden. Anders verslechtert het. Traditionele leefgewoonten en omgevingen zijn vijandig voor een goede gezondheid. Tenzij u zich inspant om het te beschermen en te behouden, kan een goede gezondheid gemakkelijk verdwijnen, zelfs op jonge leeftijd. Gezien de juiste gewoonten en omgeving, is het lichaam ontworpen om zelfgenezend en natuurlijk gezond te zijn.

Ziek of Gezond

Ziekte of goede gezondheid: u beslist!

Het zou kunnen dat u nu wat ongemakkelijk op uw stoel zit, en protesteert… Want voor die vicieuze cirkel van ziekte hebt u niet gekozen. Als u kon kiezen, zou het er allemaal heel anders uitzien ! En toch zou het mooi zijn, indien u nog even verder leest en de argumenten bestudeert die mogelijk een oplossing zijn om uit deze cirkel te ontsnappen. Daar is niet alleen de kennis, maar ook moed voor nodig. 

Miljoenen voelen zich ziek en ellendig en gaan van kwaad naar erger. Ze vertrouwen erop dat professionelen erover waken dat hun gezondheid maximaal gegarandeerd wordt. Maar kan dat?Een nauwkeurig onderzoek van de feiten onthult dat sommigen ervoor kiezen ongezond te zijn. Hoe zit het met u?

Ronkende titels kijken u aan : “Loop er 30 kilo af in acht weken” – “10 eenvoudige manieren om kanker te voorkomen” – “Een supplement dat uw verkoudheid de pas afsnijdt!” Alle informatie die nodig is om een ​​gezond leven te leiden, vindt u in boeken, internethulpsites en tijdschriftartikelen, maar toch lijden miljoenen mensen aan zwaarlijvigheid, hartaandoeningen, kanker, diabetes, artritis, ontstekingen en andere kwalen. Jammer genoeg schijnt veel van de beschikbare informatie elkaar tegen te spreken, afhankelijk van wie het schreef of naar welke aankoop de advertentie u wil leiden. 

Gezond blijven en worden lijkt een mysterie en daarom vragen we ons af waarom we hoegenaamd ziek worden?

Als het op gezondheid aankomt, heeft alles wat u doet een effect – goed of slecht. Zo simpel is het. Voedselkeuze, hoeveelheid, tijdstip, bereiding, combinatie, lichaamsbeweging, ademhaling, waterverbruik en slaapgewoonten hebben allemaal een bijdrage aan het resultaat, ook al merkt u hun directe of individuele invloed niet.

Over het algemeen is het menselijk lichaam een ​​ongelooflijke machine die veel misbruik kan verdragen, anders zouden we ons eerste levensjaar al niet overleven. We hebben geleerd het uit te dagen, het zijn elementaire behoeften te ontzeggen, het uit te putten en het te verhinderen om te recupereren. Maar als een wonder spartelt dat lichaam dat wil leven er altijd weer door, zodat we het normaal vinden dat het lichaam zich herstelt, ook als we het ongenadig martelen. Maar naarmate men ouder wordt, en onze recuperatiekrachten verzwakken, en onze reserves aan mineralen en enzymen beginnen af te brokkelen, begint het misbruik door te wegen. Jarenlang overdaad aan leeg voedsel en gebrek aan activiteit en gebrek aan herstellende slaap en zoveel meer essentiële factoren die we ons lichaam ontzeggen, kunnen hun sporen getrokken hebben en al vroeg in het leven aangeven welke richting we uitgaan. Uiteindelijk  tekent het zich af in zwaarlijvigheid, acute ziekte, chronische ziekte, kanker, huidproblemen, slaapstoornissen, enz. Dit zijn effecten van beslissingen die u eerder hebt genomen. 

Noem iets – wat dan ook – in uw leven dat geen direct gevolg was van een keuze. Zelfs de keuze om iets niet te doen, is een beslissing die effect heeft. U was vermoeid en u koos ervoor om niet te rusten, maar in plaats daarvan rookte u nog een sigaret, slurpte u nog een bakje koffie, of sabbelde u een vettig taartje naar binnen… Of u wist zich op te peppen door hevige muziek en andere zenuwagitatie. Luisteren naar het lichaam? Nee, dat niet. 

Over het algemeen leven mensen die verstandige beslissingen nemen een rijker leven. Het is natuurlijk mogelijk dat u het maar saai vindt om al die regeltjes op te volgen, dat u zich daarvoor allerlei pleziertjes moet ontzeggen… Want het is zo leuk om twee uur ’s nachts; het is zo gezellig om samen nog een fles wijn te ontkurken, en wat kunt u ervan genieten om al die exotische gerechten te ontdekken. Het is een investering om beslissingen te nemen die gericht zijn op het behoud van een goede gezondheid en risico’s te vermijden.

Dan zijn er aan de andere kant die het allemaal niets vinden. Wat men eet, hoe men leeft, het maakt allemaal niets uit. Dat gezondheidsgedoe is flauwe kul.  “Ze hebben dat al ondervonden”, of zoals een kennis het verwoordde “Als je te voorzichtig bent, kan je binnenkort nergens meer tegen”. Hij heeft een punt, want als uw lichaam zuiverder wordt, wordt het gevoeliger voor abnormaliteiten en zal het signaleren wanneer u iets doet dat het schade toebrengt, maar is dit een goed of een slecht signaal? Indien de signalen goed zouden werken, zouden we tenminste nog weten wat juist is en wat verkeerd, want dat is voor de meesten al lang niet meer duidelijk.  We hebben wetenschappelijke studies nodig die ons precies vertellen hoeveel % voordeel een bepaalde daad is, voor we beslissen of het nu echt de moeite is om het te doen. Naar het eigen lichaam luisteren zit er niet meer in. Dat is onbetrouwbaar en verschilt van moment tot moment. Trouwens, hoe interpreteert men  de signalen die het lichaam geeft? 

Het is een beeld van de wereld waarin we leven. Het lijkt alsof niets meer vast staat en dat het “ieder zijn waarheid” is. Laat iedereen gerust. De scheppingsorde is niet meer van toepassing. Het credo is “zichzelf zijn”. Ik heb daar veel vragen over, want men is wat men denkt + de som van alle acties. Als iets lang genoeg wordt herhaald, wordt dat een deel van jezelf. Zo ben je.

Terwijl sommige dagelijkse beslissingen routine zijn en ons minimaal beïnvloeden, hebben andere een blijvende impact. Een van de vitale gebieden is gezondheid. Tenzij je succesvol bent in het besturen van dit aspect van je leven, is bijna niets anders van belang. Of u het zich nu realiseert of niet, u maakt de keuze of u een vitale gezondheid wilt genieten of een slechte gezondheid wilt doorstaan.

Dus vind ik het nuttig om de komende weken te wijzen op wat voor een genezer God wel is en hoé Hij vandaag nog steeds geneest. God gaf ons een vrije wil – en dat betekent heel eenvoudig dat je Hem gelooft of niet gelooft, dat je Hem volgt of een andere… en dat is ook op het vlak van gezondheid niet anders.

-wordt vervolgd –

Wat is jouw hoop

Een tijd geleden luisterde ik naar een populaire christelijke song en daar klonk: “Een baby is geen speelgoed, maar een onsterfelijke ziel.” Een andere keer was ik op een afscheidsviering van een kennis, waar de voorganger duidelijk maakte, dat de overledene nu gelukkig is aan de rechterzijde van Jezus. Op een avond liep ik met een groep door een levende kerststal, gepresenteerd door een plaatselijke kerk. Aan het einde van de rondleiding vertelde de gids “dat we de hele eeuwigheid in de hemel of in de hel zouden doorbrengen”.

Keer op keer, zelfs in christelijke kringen, is de leugen van de slang, “Gij zult voorzeker niet sterven”, zo vaak herhaald dat veel mensen het als feit accepteren. Velen worden misleid omdat ze de leugen van de slang niet in twijfel trekken. In Genesis 3:17 zegt Eva: “De slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten.” Waarom werd Eva bedrogen? In Genesis 2:17 staat duidelijk dat als ze van de verboden boom zouden eten, ze zouden sterven. Wat viel er niet te begrijpen? Het enige wat Eva hoefde te doen om niet misleid te worden, was Gods Woord geloven. Het was toen of nu niet ingewikkeld.

Terwijl we keer op keer de leugen van de slang horen dat de ziel onsterfelijk is, wat zegt Gods Woord dan?

Hij de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Here der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht!.. 1 Timoteüs 6:15-16

Terwijl een groot deel van de wereld zegt dat de ziel onsterfelijk is, zegt Gods Woord duidelijk dat alleen God momenteel onsterfelijkheid heeft.

“vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beerven en het vergankelijke beerft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning.” 1 Korintiërs 15:51-54

Gods Woord zegt dat we onsterfelijkheid ontvangen na de opstanding bij de wederkomst. Niemand heeft op dit moment onsterfelijkheid. De doden slapen in hun graf en weten niets. Gods Woord zegt dat de geredden onsterfelijkheid zullen krijgen bij de wederkomst. Daarom zijn de wederkomst en de opstanding de gezegende hoop van het Nieuwe Testament. In Johannes 14:3 troostte Jezus Zijn discipelen door tegen hen te zeggen: “wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.” Is het opgevallen dat Jezus hen nooit troostte door hen te vertellen dat ze bij Hem zouden zijn zodra ze stierven? Hij vertelde hen duidelijk dat Hij terug zou moeten komen om hen weer samen te laten zijn. De populaire theorie van de onsterfelijkheid van de ziel en het rechtstreeks naar de hemel gaan als je sterft, maakt de wederkomst en opstanding zinloos en onnodig. Paulus maakt in 1 Korintiërs 15 duidelijk dat er zonder de opstanding geen leven na de dood zou zijn. De populaire theorie van de onsterfelijkheid van de ziel en het rechtstreeks naar de hemel gaan als je sterft, staat niet in Gods Woord, het is een lering uit het spiritisme.

Het spiritisme leert ook dat zondaars door de onophoudelijke eeuwen van de eeuwigheid zullen worden gemarteld. Toen ik een kind was, vertelde een dame dat zelfs als het lichaam in de hel wordt vernietigd, de ziel voor eeuwig gekweld zal worden. Maar er is geen reden om bedrogen te worden. Wat zegt Gods Woord over de bestraffing van de goddelozen?

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” Johannes 3:16

Dat is Gods doel : zoveel mogelijk mensen redden. De tegenstander wil zoveel mogelijk mensen doen verloren gaan. Dat is de strijd tussen Jezus en de Satan.

“Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” Romeinen 6:23

Paulus is het met Jezus eens dat de gelovige eeuwig leven heeft terwijl de zondaar omkomt en sterft.

“De ziel die zondigt, zal sterven.” Ezechiël 18:4

Terwijl de dame vertelde dat de ziel van de zondaar tot in alle eeuwigheid gemarteld zal worden, was er voor mij geen reden om misleid te worden. Gods Woord zegt duidelijk dat de zondaar vernietigd zal worden en zal sterven. Nogmaals, alles wat Eva hoefde te doen om niet misleid te worden toen de slang zei: “Je zult zeker niet sterven”, was Gods Woord geloven toen Hij zei: “Gij zult sterven.” Genesis 2:17. Het enige wat we vandaag de dag hoeven te doen om te voorkomen dat we worden misleid, is eenvoudig Gods Woord geloven.

Gods Woord is niet moeilijk te begrijpen als sommigen het doen voorkomen. Paulus schrijft in 2 Thessalonicenzen 2:10-11 dat de reden waarom mensen worden misleid, niet is omdat Gods Woord onduidelijk is, maar omdat mensen niet houden van de duidelijke leringen van Gods Waarheid en in plaats daarvan de voorkeur geven aan leugens. Velen geven de voorkeur aan de leugen van de onsterfelijke ziel en rechtstreeks naar de hemel gaan als je sterft, denkend dat het goed klinkt. Maar is het echt?

Jaren geleden was ik op de begrafenis van een meisje dat werd aangereden en gedood door een auto. De moeder zat op de eerste rij onbedaarlijk te huilen terwijl de pastoor sprak over hoe gelukkig het kleine meisje en Jezus op dit moment in de hemel waren. Ik moest eraan denken hoe wreed de prediker Jezus deed kijken naar die arme moeder. De moeder laten geloven dat Jezus haar wereld verscheurde zodat Hij plezier kon hebben met haar dochter in de hemel.

De theorie van de onsterfelijke ziel vertekent, net als elke andere valse doctrine, ons begrip van Gods liefde. Satan weet dat we niet gered worden door doctrine. We worden gered door genade alleen. Dus waarom doet Satan de moeite om ons begrip van de leer te vertekenen? Zodat hij ons begrip van Gods liefde en genade waardoor we gered zijn, kan vertekenen. Trouwens, die bedienaar gebruikte ook een illustratie van David “die stierf en rechtstreeks naar de hemel ging om bij zijn zoon te zijn die stierf”. Weer geen reden om bedrogen te worden. Gods Woord zegt duidelijk in Handelingen 2:29 en Handelingen 2:34 dat David nog niet naar de hemel is gegaan, maar nog steeds in zijn graf rust. Om niet misleid te worden, hoeven we alleen Gods Woord te geloven wanneer de slang liegt en zegt dat we zeker niet zullen sterven.

Een tijdje geleden las ik een passage uit het boek To Sleep with the Angels, over een verschrikkelijke brand in een school, waarbij meer dan 90 mensen omkwamen. De auteur van het boek maakte verslag over de priesters die probeerden de ouders te troosten die kinderen verloren. De priesters vertelden de ouders dat God hun kinderen nodig had. De ouders zeiden: “Nee! Wij hadden onze kinderen nodig!” De priesters vertelden de ouders dat God alleen het allerbeste neemt, in de veronderstelling dat dat hen zou troosten, maar de ouders antwoordden: “Wat maakt dat van ons die overblijven? Gehakt?” Sommige leugens klinken glad aan de oppervlakte, maar in werkelijkheid zijn ze niet troostend en helpen ons niet om Gods liefde te begrijpen.

In 1 Thessalonicenzen 4:18 zegt Paulus dat we elkaar moeten troosten “met deze woorden” over de opstanding, beschreven in 1 Thessalonicenzen 4:13-17. Gods waarheid is zoveel troostrijker dan de leugens van de slang. Gods Woord is Waarheid en kan worden vertrouwd en Zijn Woord van Waarheid is goed nieuws dat we kunnen geloven.

Heilig hen door Uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Johannes 17:17

Toen de slang loog over de onsterfelijkheid van de ongehoorzamen, hoefde Eva alleen in Gods Woord te geloven en ze zou niet zijn misleid. Het enige wat wij hoeven te doen om te voorkomen dat we worden misleid, is Gods Woord geloven. 

De leer van de Onsterfelijke ziel, is niet het enige discussiepunt over de toestand van de doden. Er is zoveel verwarring, dat we besloten er een prediking over te vertalen. Je kunt “Verwarring op het Kerkhof” gratis downloaden via deze link.