Wie

Houvast

De Christelijke Vereniging voor Natuurlijke Hygiëne werd opgericht in 1992 naar aanleiding van het verschijnen van de Christian Good News Letter, met het verlangen iets dergelijks te doen in het Nederlands.
In 1992 werd gestart met de Goed Nieuws-brief, waarin aanmoedigende, verdiepende, maar ook waarschuwende teksten werden gepubliceerd.
Deze vereniging is er voor christenen die geloven in een Schepper die alles heeft geschapen en die aan mensen de vrije wil heeft gegeven om te kiezen.
De vereniging gaat uit van het rentmeesterschap, dat door God aan de mensen is gegeven, zoals beschreven in Genesis.
De CVNH werd in 2002 herdoopt in “De Levensark”
Met het beëindigen van de publicatie van de “Goed Nieuws-brief” ging zij over in Groene Dag vzw.
Sinds eind 2012 neemt De Levensark de publicatie waar van het tijdschrift Houvast.
Houvast verscheen in 2013 en 2014 tweemaandelijks en vanaf 2015 driemaandelijks.
De Levensark neemt de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God.

EGW1

Boodschap en Visie CVNH
* Gods werk ondersteunen in de vervulling van haar opdracht en impulsen geven voor herbronning en bezinning.
* De Natuurlijke Hygiëne, een beweging die opgestart werd door christenen die recht wilden verschaffen aan Gods schepping, bekend maken onder christenen en niet-christenen.
Geloofsondersteunend werken,
* door terug te gaan naar de wortels van het geloof : de erkenning van het bestaan van een Schepper die op zijn woord alles tot aanschijn bracht, die bekommerd is om het leven van zijn schepselen, een relatie wil, en beloften geeft van herstel.
* Ieder van God ingegeven schriftwoord is waard om te worden bestudeerd. Gods bekommernissen hebben ook te maken met ons leven van vandaag. Maar Gods volk gaat te gronde, bij gebrek aan kennis.
“Zodra men heeft ontdekt dat er geld kon verdiend worden aan ziekte, ontstond de medische discipline en industrie. Terwijl God nochtans in alles voorziet om gezond te worden en te blijven.”
De dageraad van het menselijk leven
* is beschreven in het bijbelboek Genesis. Hier staat de grondslag voor de situatie voor de mens van vandaag, maar ontvouwt God ook zijn actieplan dat in Jezus Christus zijn vervulling kende.
Jezus kwam niet naar deze aarde om af te schaffen en te ontbinden, maar om te vervullen. Hij betaalde de prijs van de zonde… maar het is of was niet goedkoop.

egw2

Een gezondheidsboodschap voor mensen vandaag
De gezondheidsboodschap voor christenen staat niet los van of vervangt niet het evangelie. Het is goed nieuws. En het is goed nieuws voor iedereen. Er is geen behoefte aan dure technieken, ingewikkelde theorieën of onderzoekingen. In feite bewijst de wetenschap vandaag dat de Bijbel correct was in zijn advies – hoe verminkt de aarde ook is en hoe erg de risico’s voor ziekte ook zijn toegenomen.

  • God erkennen als de Schepper is belangrijk, omdat zonder schepping de hele bijbelse doelstelling waardeloos is. Als God niet kon scheppen, kan hij ook niet herscheppen. Als wij ontstaan zouden zijn uit een ketting van miljarden keren toeval en mutaties en transformaties… hebben we ook geen redding nodig… dan was Jezus alleen maar “een goed mens”.
  • De 66 boeken van de Bijbel zijn het geschreven Woord van God. De natuur is het voortbrengsel van God, waarin Hij zijn macht en kracht en wijsheid tentoon spreidt. De Bijbel en de natuur vullen elkaar aan, als het gaat om de erkenning van God.
  • De Bijbel is door God geïnspireerd en volledig en in zijn geheel te nemen. Het is mogelijk dat wij over bepaalde punten nog in onduidelijkheid zijn, dan kunnen wij erop vertrouwen dat God ons de wijsheid geeft die nodig is om te begrijpen wat nu voor ons leven belangrijk is.
  • De Bijbel geldt als het hoogste gezag, niet enkel in zaken die het geloof en gedrag aangaan, maar in alles wat de Bijbel onderwijst. Zijn gezag is niet beperkt tot zaken die het geestelijke leven, de religie of de verlossing betreffen, maar omvat ook de uitspraken op terreinen als geschiedenis en wetenschap.
  • De gids tot interpretatie van de Schrift is de Schrift zelf. Door vergelijking van schriftwoord met schriftwoord, verklaart Gods woord zichzelf.
  • Het verslag in Genesis van het ontstaan van alles is een eenvoudige, maar feitelijke weergave van werkelijke gebeurtenissen. Daarom voorziet het in een betrouwbaar raamwerk voor wetenschappelijk onderzoek naar de vragen rondom het ontstaan en de geschiedenis van leven, de mens, de aarde en het heelal.
  • Door het inrichten van ontmoetingsmomenten mogelijkheden scheppen om van gedachten te wisselen en de diepere betekenis van bijbelse woorden onderzoeken, het stimuleren van initiatieven die gelijkaardige acties ondernemen buiten onze kring.
  • Door het uitgeven en verspreiden van literatuur voorzien in aanmoedigende en ondersteunende informatie.
  • Door het publiceren van teksten over de relatie gezondheid – christelijk leven via andere kanalen.
  • Door gebed om Gods leiding en kracht, Hem aan het werk laten voor het werk dat moet worden gedaan, en vragen dat Hij ons duidelijk maakt wat Hij van ons verlangt. “Uw wil geschiede.”

egw3

Na achttien jaar publicatie van de Goed Nieuws brief en zeven jaar Houvast, en even veel jaren de website goednieuws.org herleiden we nu alle informatie naar deze blog over gezondheid en christelijk leven.
Daarnaast hebben we onze digitale Modules, de digitale tijdschriften, gedrukte en digitale informatie over de meest uiteenlopende gezondheidsonderwerpen, in het licht van het geloof.

Het zou kunnen dat je de relatie niet ziet tussen gezondheid en geloof. Het is waar, gezond leven geeft niet het eeuwige leven. Maar als we de opdracht begrijpen, zien we dat het één van de manieren is om gehoorzaamheid te oefenen en een goede rentmeester te zijn. Wie anders dan God weet beter hoe Hij de mens (en de rest van Zijn schepping) heeft ontworpen? Daarom vertrouw ik erop dat wat Hij schiep in alle opzichten beantwoordt aan de behoeften van Zijn schepselen. Als we wat God schiep om als voedsel te worden genoten, verminken, veranderen, en in eigenwijsheid ‘verbeteren’, blijft dat niet zonder gevolgen.

%d bloggers liken dit: