Hoe is God echt

De Bijbel vertelt ons dat er één God in drie Personen is. God is eeuwig; Hij kan niet sterven. God weet ook alle dingen. Hij is almachtig. Hij is overal en Hij is heerlijk. Een van de centrale boodschappen van het evangelie is dat God een vriendelijke, geduldige, vergevingsgezinde en barmhartige Vader is. Hij is genereus, betrouwbaar, altijd aanwezig, altijd geïnteresseerd in elk aspect van ons leven. Hij heeft een warm en zorgzaam hart dat zich verheugt als het goed met ons gaat, treurt als we lijden, ernaar verlangt Zichzelf aan ons te openbaren en ernaar verlangt met ons herenigd te worden. De Schrift vertelt ons keer op keer dat Hij de zondige mensheid op de allerhoogste en onvoorwaardelijke wijze liefheeft, en daarom heeft Hij Zijn Zoon gestuurd om ons van de zonde te verlossen en het eeuwige leven voor ons veilig te stellen. Bovendien voedt, beschermt en leidt Hij ons ook dagelijks. God zorgt voor ons. Hij is vergevingsgezind. En daarom is Hij ons respect, gehoorzaamheid en aanbidding waard.

GODS WOORD ZEGT dat Hij de Vader van de hele mensheid is.

Maleachi 2:10 Hebben we niet allemaal één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij elk verraderlijk tegen zijn broeder om het verbond van onze vaderen te ontheiligen?

Efeziërs 3:14-15 Om die reden buig ik mijn knieen voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,

GODS WOORD ZEGT dat Hij barmhartig en eeuwig geduldig is in de omgang met zondige mensen.

Psalm 103:8-11 Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid; Niet altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig zal Hij toornen; Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden; Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen.

Micha 7:18-19 : Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbijgaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid! Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.

Jouw Brug over moeilijke wateren

De meesten zullen wellicht ooit het lied van Simon & Garfunkel gehoord hebben, “Bridge over Troubled water”.  Letterlijk zou je dat kunnen vertalen met Troebel water, maar wellicht is het beter te spreken van ‘Moeilijke Wateren’. Sommigen zullen dat aanvullen met hun eigen ervaringen, als ze al moeilijke waters doorzwommen hebben. Maar sommigen zijn aan het eind van hun krachten, en krijgen dan het bemoedigend bericht dat er een Brug is over hun moeilijkheden heen. Uit Jezus’ mond klinkt het zo : “Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.”

Het leven kan goed gaan, het kan je de ruimte en de vrijheid geven, maar het kan er ook hard aan toe gaan. Als het van de duivel afhangt, maakt hij het leven ondraaglijk, of schept hij contrasten van ongelijkheid om mensen afgunstig of verwaand te maken… Ja, er zijn veel methoden om mensen van God weg te leiden. Of je het wil of niet, elke mens is betrokken in de ‘verkiezingsstrijd’, waarbij God en de Satan ijveren voor de gunst van de kiezer. De middelen zijn ongelijk. Satan strijdt met alle middelen en gebruikt alle technieken inclusief misleiding, leugen, het scheppen van illusies, het ontketenen van oorlogen, het opwekken van gevoelens van haat, agressie, het verminken van de voeding waardoor men controle krijgt over de geest van de mens, het produceren van nefaste producten en gewoonten. 

God daarentegen kan maar één manier hanteren, namelijk die van de liefde en de waarheid. Hij heeft een Woord, dat alleen maar geestelijk kan worden begrepen. Hij heeft een Geest die alleen maar kan worden verstaan door wie de goddelijke stem hebben leren onderscheiden. 

Jezus heeft de troebele wateren gesmaakt, terwijl zijn hart zich eenzaam gebroken voelde en het uitriep: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?”  Niemand zal ooit kunnen zeggen dat men voor diepere beproevingen heeft gestaan, dan Hij die zonder zonde stierf voor hen wiens zonde scheiding maakte tussen God en hen. Daar op Golgotha heeft Gods Zoon voor de zonde geboet. In alle lijden en vernedering bleef Zijn hart zacht en Hij bad: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.”
Misschien is Hij het wel die vandaag tegen je zegt : 

Als je moe bent, het gevoel hebt niets te zijn, wanneer de tranen in je ogen staan, zal Ik ze allemaal drogen. Ik sta aan jouw kant. Wanneer de tijden gaan met geweld en vrienden niet meer worden gevonden… Ik zal me uitstrekken als een Brug over troebel water. Hou me dan vast. 

Als je de bodem hebt bereikt, als je op straat staat en de avond valt zo hard, zal Ik je troosten. Ik zal jouw deel nemen, als de duisternis valt en je pijn is overal…  Ik zal me uitstrekken als een brug over troebel water. Hou me dan vast.”

Fillipenzen 4

Onbezorgd blijven 

Om ervoor te zorgen dat de bezorgdheid niet terug komt, moet je lezen in Filippenzen 4:8-9, waar het gaat over positief denken.  

Corrie ten Boom had haar eigen manier om praktische levenslessen uit te delen. Hier is een anekdote uit haar bijbels dagboek: 

“Iemand zei tegen mij: Als ik mij zorgen maak, ga ik voor de spiegel staan en zeg tegen mijzelf: ‘Voor die grote zorg van mij bestaat geen oplossing. Het is veel te moeilijk voor de Here Jezus om ermee klaar te komen.’ En als ik dat gezegd heb, glimlach ik en schaam ik mij.” 

Heer, leer mij om een blije christen te zijn. Dat ik een uitstraling van Uw goed nieuws  met mij mag meedragen, dat ik het positieve van U mocht begrijpen, Uw geduld, Uw liefde, Uw kracht, Uw oneindig geduld met mij. 

Heer, soms schiet mijn geloof tekort. Leer mij vertrouwen in U, bron van leven. Maak mij duidelijk wat ik moet doen, hoe ik met de talenten die U mij gaf kan bijdragen tot het ontwaken in de mens, dat Uw wereld komt, heerlijker dan enig oog heeft aanschouwd, of wat de mens kan bedenken. Eender wat gisteren was, 

Gij geeft mij een nieuwe dag,  Zo’n fantastische dag om mij te verwonderen om de schoonheid en de goedheid van het leven. En is het leven moeilijk, dan vraagt Gij mij om zo weinig mogelijk te concentreren op het gemis, de pijn, de angst, het verdriet. 

Maak het stil in mij voor een ogenblik. En breng mij op Uw heilige berg in de voorkamers van Uw hemel. Laat mij U ontmoeten. En alles neerleggen  zodat ik opsta met moed,  verlicht, verlost, dankbaar, gelukkig. Met kracht voor weer een dag.  

Heer ik dank u voor mijn broeders en zusters, Voor de schoonheid van Uw natuur. Maak van mij een instrument van Uw vrede.

Gedachten zijn krachten

Gods herscheppingswerk in de mens om hem van binnenuit te veranderen begint met een verandering van denken. Dat is een nadere uitwerking van de ommekeer in het denken dat bij de bekering is begonnen. Die omslag in het denken is niet het product van menselijk denkvermogen en ook niet het product van bijbelstudie alleen. Herschepping is en blijft het werk van God. Zoals bij alles wat God in het hart van een gelovige doet, is de wil van een gelovige nadrukkelijk betrokken. Gods beloften houden tegelijk een opdracht in.  

“Het openen van uw Woord verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.” 

Psalm 119:130

Aan de ene kant is het God die je verstand verlicht met zijn waarheid, aan de andere kant heb je als gelovige de opdracht om de waarheid te zoeken en je gedachten ermee te vullen (Filipenzen 4:8). Als je je hart openstelt door het lezen en bestuderen van zijn Woord, zul je deze vernieuwing van denken ervaren.  

Geen hoofd-kennis, maar vernieuwingskennis 

Het gaat niet om meer bijbelkennis of theologisch inzicht, maar om kennis die tot levensverandering leidt. Alle andere kennis kan nuttig zijn als ondersteunende basiskennis, maar alleen kennis tot levensverandering brengt resultaten voort. Waar geen verlangen is naar vernieuwing van denken, blijft de geestelijke groei achter. Weinig is zo neerdrukkend als een ontmoeting met kerkmensen die alles al denken te weten en niets meer hoeven te leren. Zij zijn stil blijven staan in hun geestelijke groei en hebben dat niet door. 

God wil je verlevendigen door zijn Woord.  

“maak mij levend naar uw Woord.”  

Psalm 119:25

Er is een immens verschil tussen wie jij vandaag bent en wat God van je wil maken. Ik hoop dat wij altijd blijven verlangen om steeds weer door Gods Geest vernieuwd te worden.  

Leren denken vanuit de hemel

De manier van denken, die Jezus aan de mensen probeerde duidelijk te maken, was: denken vanuit de hemel, denken vanuit het Koninkrijk van God. Deze denkwijze is radicaal anders dan het denken vanuit de aarde, vanuit het menselijk bestaan, vanuit onze eigen ervaringswereld. We moeten leren elk aspect van het leven bezien vanuit het perspectief van de hemel. We hebben het beste zicht op een situatie als we er het licht van Gods Woord op laten schijnen.  Gods Woord laat zien  wat goed of slecht is, wat belangrijk of onbelangrijk is, waar je gelukkig of ongelukkig van wordt. 

Werelds denken is denken vanuit de duistere engte van het “zelf” en staat meestal lijnrecht tegenover hemels denken. 

Wat God goed noemt, vindt de wereld slecht; wat God slecht noemt, vindt de wereld goed.  

Wat God belangrijk noemt, vindt de wereld onbelangrijk; en andersom. Waarvan God zegt dat het je gelukkig maakt, vindt de wereld stom, saai en andersom. 

Denken vanuit de hemel begint bij het besef dat God goed is en uitsluitend het allerbeste met je voor heeft.  God houdt van je; God KAN je het allerbeste geven, God WIL het en Hij ZAL het doen.  

Deze kernwaarheid moet je vastgrijpen, je eigen maken en nooit meer loslaten, ongeacht je levensomstandigheden en wat er ooit met je gebeurt.  

Toch is het geen gemakkelijke waarheid, want als er tegenslag komt in je leven, hoe reageer je dan?  

Positief denken is geen levensverzekering, het verhindert niet dat er dingen  gebeuren in je leven. Maar het laat toe om in christelijk vertrouwen je last te dragen. Het is het lichte juk, een steun en een staf die helpen om beproevingen te doorstaan. 

Je hoeft jezelf niet op te peppen of jezelf iets aan te praten. Het gaat erom dat je zicht krijgt op de werkelijkheid en dat is de werkelijkheid waarin God de hoofdrol speelt. 

We mogen als christen niet zomaar veronderstellen dat onze kijk per definitie juist is. Hoe hebben we leren kijken? Hoe denken we? Het is zoals Jezus de vraag stelde : “Hoe leest gij?” Veel mensen laten de Bijbel zeggen wat hun goed uitkomt door selectieve bevoordeling van sommige teksten en het negeren of minimaliseren van andere. 

Nochtans is ieder van God ingegeven schriftwoord nuttig om te onderzoeken. 

Je mag het voorbeeld niet gebruiken om in het kwaad toch iets goeds te zien en omgekeerd. Wat God als kwaad beschrijft, is en blijft dat. We moeten niet proberen iets goeds te vinden in een rotte appel. Misschien ken je dat voorbeeld. Je denkt “ik moet die appel dringend opeten, want er komt een slecht plekje in…” Maar als je hem gaat schillen, ontdek je dat het rot al dieper zit dan je dacht. En zelfs al blijft er nog een halve appel over waar niets zichtbaar slecht aan is, toch merk je dat de smaak van het rot in het goede deel ook zit…

Positief denken mag geen verdraaiing van de waarheid zijn, maar is een kracht voor de christen in dienst van God. Door positief te denken kan hij zijn leven be-leven en ziet geen moeilijkheden waar ze niet zijn. Integendeel, hij weet zich in zijn strijd gesteund door de Almachtige. In plaats van angst en onzekerheid, is het leven met vertrouwen op Hem die ons in het verleden zo heeft bijgestaan. Als we zien op welke manier God jou en mij, en doorheen de hele geschiedenis leidt, is dat een bron van kracht. Wat jij en ik niet kunnen – dat doet God. Mocht dat ook jouw ervaring zijn in het jaar dat voor ons ligt. De toekomst ligt in Zijn hand. Wij hebben niets te vrezen van de toekomst, tenzij we vergeten hoe God ons tot hiertoe heeft geleid. Eben Haezar.

Denk Positief

Positief denken is meer op God zien en minder op onszelf.

Is dat wat Paulus bedoelt met “minder worden, om God meer ruimte te gevenʼ? 

Dat is de strijd, zich niet laten meeslepen in goedgelovigheid, maar de talenten die God geeft, gebruiken tot zijn eer, door zijn leiding. En keuzes maken naar de raad die we van God krijgen.  

Als er één tijd is waarin gekozen moet worden is het nu.  

Je kunt zoveel dingen doen, maar waar besteed je die tijd aan?  Je kunt die tijd doorbrengen in ergernis… je storen aan bedrog en morele achteruitgang, je opwinden over de machtsspelletjes en de misdadige praktijken die over de ruggen van miljoenen worden gespeeld… en dan? Ik heb geleerd dat je aan alle problemen die er zijn, slechts één kunt afdoen of er één aan toevoegen.  Daarom is mijn advies: als je dat alles bewust bent geworden, kijk hoe je, in de gegeven omstandigheden, er het beste kunt van maken. Je zou misschien méér willen, maar dan loop je op een muur. 

Het is mogelijk dat men, na zoveel aandacht gegeven te hebben aan negatieve zaken, zelf ongeschikt is om aan diezelfde problemen het hoofd te bieden. Het is mogelijk dat men, terwijl men sterk moet zijn om de omstandigheden aan te kunnen, zichzelf verzwakt heeft door teveel aandacht te geven aan de vijand.  

Het perfecte positieve voorbeeld is het leven, werk, de Woorden en het offer van Jezus. Hij leefde in de nabijheid van zijn Vader. Die nabijheid verliet Hij vrijwillig, om hier mens te zijn als wij, om hier dat kruis te dragen, die afstand tussen wat het had kun nen zijn en wat het is en het bewijs te leveren dat het mogelijk is tot het einde toe te gaan zonder zonde

Hij bewees dat Gods wet positief is : heilig, waarachtig, goed, rechtvaardig. Maar in alles wat Hij deed, deed Hij beroep op de aanwezigheid van zijn Vader. De zwartste uren van zijn leven maakte Jezus door aan het kruis, toen Hij uitriep: “mijn God , mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” De scheiding was zo zwaar en de last zo groot, maar zijn liefde voor de mensen was groter dan dat alles, zodat Hij doorging tot het einde, voor jou en mij.  

Als je in de wereld zaken hoort of ziet, kan je met recht verontwaardigd zijn. Het kan een gevoel oproepen wanneer je ziet dat mensen misleid worden, of meegesleurd worden in onwetendheid… maar dan komt de vraag : “wat doe je ermee, hoe ga je er mee om, of wat is je antwoord?”  

Dat gevoel van ontsteltenis, die boosheid of geïrriteerdheid kan je op je eigen rekening zetten, maar het verandert niets aan de situatie. Er wordt niemand door gered of gewaarschuwd. Het ondermijnt alleen je eigen kracht, en die heb je hard nodig.  

Als dit niet de hemel op aarde is, kan je niets beter dan “er het beste van maken”.  

Zou dat geen mooi uitgangspunt zijn, “ik maak van alles het beste”? Denk niet dat dit een excuus is, het wegwimpelen van verantwoordelijkheid. Het beste is een hoog doel; beter kan je niet. En met God als Gids, kan je er zeker van zijn dat dit geen zwak resultaat zal zijn. 

Om het met de woorden van Corrie ten Boom te zeggen : “Wijzelf kunnen niet sterk zijn in deze strijd. Wij kunnen niet overwinnen in de eindstrijd. Maar Jezus is overwinnaar. En als wij onze zwakke hand leggen in de sterke hand van Hem, die alle macht heeft in hemel en op aarde, dan maakt Hij ons méér dan overwinnaars.” 

Misschien dat met een dergelijke houding, je de hemel een beetje dichter bij de aarde kan brengen, in Gods kracht.  

Stel, dat er op aarde nooit iemand ooit één negatieve gedachte had gehad, dat iedereen altijd met groot vertrouwen Gods weg had gevolgd… 

Nee, dat is niet de realiteit, het is alleen maar een denkoefening.  Kan je dit voorstellen? Kan je het voorstellen hoe iedereen die leeft of leefde, alleen maar positieve ge dachten zou denken?  

Ik kan het niet voorstellen, ik weet alleen dat het in de buurt van het paradijs zou komen, een hemelse plek. Door positiever te denken (zonder de schaduwen van de zonde) en te handelen komt het verloren paradijs weer ietsje dichterbij. Gods Woord helpt om dat waar te maken.  

Als de spanning te hoog ligt, is het kwestie om alles weer in zijn juiste proportie te brengen. Laat los, relativeer. Ik zie het hele leven als één grote les in het loslaten. Hoe krampachtiger we proberen om iets vast te houden, hoe meer het allemaal aan onze handen ontglipt. Als we vertrouwen op God en zijn wonderlijke voorzieningen, weten we dat Hij voor ons zorgt. Maak je dan niet bezorgd. 

Leven is een levenslang geestelijk groeiproces waarin men leert het verstand te laten verlichten door Gods waarheid en om te gaan met de leugens waarmee satan een aanval doet op je gedachten. Overwinning over verkeerde manieren van denken en bevrijding van de beknellende en misvormde denkpatronen vormen daar van het sluitstuk.  

Accepteer je verantwoordelijkheid om goed met je leven om te gaan. Vertrouw op Gods aanwezigheid in het hele bevrijdingsproces en spreek in geloof uit dat Hij samen met jou tot overwinning zal komen. God levert de overwinningskracht, maar jij bent verantwoordelijk om je hart er telkens voor te openen. 

Accepteer het Woord van God als de bron van bevrijdende waarheid. Spreek vooral na wat de Bijbel zegt over je probleemgebied. 

Besef dat negatieve gedachtenpatronen niet op waarheid berusten, maar ontmasker ze als leugens. De Bijbel is een goede gids om je te leiden en te helpen dit onderscheid te maken. Het is niet wat anderen zeggen, want er zijn altijd mensen die welbespraakt zijn en mensen kunnen aanraken met hun argumenten. Het zijn ook niet de tekenen en wonderen die sommige mensen doen en die velen misleiden. Niet door stromingen, rages, trends, zogenaamde spiritualiteit, nieuwe ontdekkingen, kom je bij God, maar door de Geest en door zijn onveranderlijke woord, de Bijbel. 

De Bijbel bevat krachtige bemoediging. Het is een houvast in moeilijke dagen.  

Jesaja 41,10: “Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 

Jesaja 35:3: “Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën. Zegt tot de versaagden van hart: Weest sterk, vreest niet; zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen. 

Jakobus 1;5-8: “Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.

Wie twijfelt is reeds verloren. Daarom hebben we Gods Woord nodig, om ons geloof te voeden. Geloof heeft niets gemeen met twijfel. Dat betekent natuurlijk niet dat alles zwart-wit is in de Bijbel. Maar de din gen waar het om gaat zijn duidelijk. Dit wil niet zeggen, dat er geen waarschuwingen bij zijn om waakzaam, nuchter, onderzoekend te zijn. Die heb je nodig, naast een dosis geduld, voorzichtigheid in het spreken, liefde in je kijk naar anderen, respect voor iedereen waarmee je te maken hebt… bestudeer ook de geestelijke wapenrusting…  

De tocht is moeilijk, maar de gids is ervaren.  

Positief denken  volgens wereldse filosofieën

Positief denken heeft iets te vertellen voor christenen en niet christenen. Je kunt het zien als een denkwijze die je leidt naar het beste resultaat. Het is absurd om te denken aan falen, terwijl je alles zou moeten zetten op succes. Er zijn heel wat boeken in omloop over positief denken. De meeste gaan min of meer uit van de eigen wilskracht als energiebron en maken gebruik van de menselijke verbeeldingskracht. Ze leren hoe je jezelf kunt oppeppen en bepaalde methoden kunt toepassen om jezelf de illusie te geven dat alles fantastisch gaat. Jaren geleden werd het bekende boek van Norman Vincent Peale, “de kracht van positief denken” een bestseller, ook onder christenen. De schrijver gebruikt de Bijbel als uitgangspunt, en vult ze aan met psychologische trucs. Peale was predikant, maar hij maakte er geen geheim van dat hij vrijmetselaar was en in de loge opklom tot het 33e niveau. Daardoor werd hij dikwijls met argusogen bekeken en werd ook zijn boodschap van positief denken vaak verworpen, terwijl het vaak alleen maar gaat om levens- en geesteswetten die zo vanzelfsprekend zijn, dat ze basisonderricht zouden moeten zijn voor jong en oud. Al die zorgen die mensen zich maken, piekeren, vastgekluisterd zijn aan ideeën, tijd, geld, mensen, dingen… zijn zaken die ons van God weghouden en God verhinderen om te bewijzen wat Hij in ons leven kan doen. 

Dat een positieve levensinstelling en de geesteskracht ook werden gebruikt en misbruikt door sommige groepen of methoden, doet niets af van de waarde van een positief, hoopvol, enthousiast leven…. alleen moet het een richting krijgen. Als het ons bij God brengt en ons de uitstraling van blijdschap geeft, voor en door het evangelie, heeft het zijn doel bereikt.  

* Talrijke uitspraken van N.V. Peale (vooral aan het einde van zijn leven) zijn terecht schokkend. Het is een blaam voor het ambt van christelijke predikant en zijn boodschap.

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt onderkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.”

Romeinen 12:2

Vind inspiratie in dit stukje van het Adagio van Felix Timmermans:

‘k Huiver van ontzag en glorie als ik U in mij herken.

Maar ik schaam mij U te dragen, daar ik zo ellendig ben.

Heden zal ik voor U knielen, morgen glijd ik weer vandaan,

om gebroken weer te keren. ’t Licht gaat uit en ’t licht gaat aan.

Als betoverd aangetrokken, draai ik immer rond Uw schijn,

aarzelend en toch verlangend vlam van Uwe vlam te zijn.

Ach, ik weet het, ’t kan niet helpen, eerst moet ik de trotse muur

van mijn eigen ik afbreken, en dan slaat dat zalig uur.

Dat is juist mijn angst en zorge, en dàt is mijn laffe pijn,

dat Gij dan te groot geworden, ik mij zelf niet meer zou zijn.

Felix Timmermans, Adagio

Positieve gedachten

“Want waarvoor ik vrees, dat overvalt mij, en wat ik ducht, dat treft mij.” – Job 3,25

Ik neem aan dat iedereen zo van die teksten uit de Bijbel kent, waarbij men kan mediteren. Het bovenstaande is een uitspraak uit het boek Job. Dit boek is wellicht door velen gekend als het boek dat verklaringen geeft op zeer diepe problemen, onder andere waarom het kwaad ook goede mensen treft.

Dit ene zinnetje vind ik erg merkwaardig. In al zijn miserie kijkt Job terug en schudt zijn hoofd: hoe is het mogelijk dat al die dingen die ik gevreesd heb, me nu overvallen…? Dit is één van de vele zaken die ik meermaals heb gehoord, dat mensen bevreesd waren voor iets, en het gebeurde. Zelfs als het niet gebeurde, hadden ze er al nadeel van. Maar je hoort toch vaak mensen zeggen: “had ik het niet gedacht!”

Ja, gedachten zijn krachten en er zijn methodes om ze een richting te geven. Leven heeft zo zijn moeilijkheden en je kunt er je ogen niet voor sluiten. het is niet het paradijs dat het had kunnen zijn. Iedereen voert hier beneden een strijd en het zou kunnen dat de grootste strijd die we strijden, tegen onszelf is.

Sommigen zullen zich herinneren hoe ik twintig jaar lang voordrachten en cursussen begeleidde over positief denken. Wat aanvankelijk een gedeelte was van de cursus Anti-Stress, begon tenslotte een eigen leven te leiden. Maar al snel kom je dan ook in contact met mensen die problemen hebben, die lijden, die iets niet verwerkt hebben, die aan iets blijven vasthangen of die op een of andere manier zichzelf gevangen zetten. Toen dacht ik bij mezelf “welk een prachtig werk dit zou kunnen zijn, als ik de vrijheid zou hebben om met het volle Woord van God mensen een weg te wijzen”. Ik heb de gelegenheid gehad om vaak met mensen individueel te praten en met hen Gods woord te delen. In het groepsgebeuren beperkte ik dat tot enkele citaten, legde ik vaak gewoon even de link naar het evangelie.

We zijn denkende mensen. Daar kan je niets af doen. Dat denken onderscheidt ons van de rest van de natuur. Het is een oneindige dimensievergroting, een geweldige kans, de mogelijkheid om te kiezen. Een gave van God.

We bepalen zelf wat we denken. Neen, we denken niet allemaal hetzelfde. Er is ook verschil hoe we denken.

Ik zie twee polen.

Aan de ene kant krijg je positief denken, een leven lang hemelse gedachten, liefdevolle, opbouwende gelukkig makende en creatieve gedachten die tot leven leiden; langs de andere kant negatieve gedachten, die doorspekt zijn met laagheid, gemene verlangens, opstand en kwaadwilligheid, gedachten waarbij je zelfs niet meer wil leven. Tussen deze twee polen speelt zich ons leven af.

Veel mensen zeggen dat positief denken moeilijk is. Dat kan zijn, als we bedoelen het uiterste van de pool, dat ideaal waarbij je hoofd een fontein is van liefdevolle, tedere en heilige gedachten, zonder aandacht te schenken aan ook maar één gebeurtenis of ervaring die tegen de borst stoot. Als je zo denkt, ben je al in de hemel. Maar ondertussen leven we nog op aarde, en zijn er nog zaken die ons aanstoot geven, die in ons reflexen van weerstand en afstoting geven… En dat is een groot deel van de christelijke strijd, de spanning van het leven in deze wereld met het verlangen om deel te hebben aan dat hogere.

Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des HEREN.”  – Jesaja 55,8

“Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.” – Jesaja 55,9

“Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.” – Jeremia 29,11

Wat God betreft, is er geen twijfel mogelijk. Zijn gedachten zijn hoger en zuiver. En de ganse Bijbel door leren we dat God ons – u en ik – wil optillen om in die richting te bewegen. Zijn Woord bemoedigt ons, vermaant, versterkt, corrigeert, waarschuwt, deelt ervaringen (slechte en goede) van profeten, koningen en vissers, om wijs te maken en om de weg te tonen als het duister (geestelijk) wordt om ons heen.

Verrast het ons dat de Bijbel ons wil aansporen tot positievere gedachten? Het is een overbodige vraag, want de mens zit diep. Het is zelfs mogelijk dat hij het zelf niet beseft hoe diep hij zit. Allerlei theorieën doen de ronde. Mensen denken wijs te zijn. Maar het is menselijke wijsheid, die beweert van alles op de hoogte te zijn. We weten alles over het ontstaan van de aarde en het leven op aarde, maar God vraagt: “waar waart gij toen Ik de aarde formeerde?” We weten alles over het menselijk lichaam, maar ondertussen zijn we nog niet verder dan het onderdrukken van symptomen. Dat oorzaken ook wel eens gevolgen kunnen hebben, schijnt ons bovenmatig te verwonderen.

We hebben onze eigen manieren van spiritualiteit bedacht, helemaal zoals we het graag hebben. We schrapten het woord ʻzondeʼ, want dat is niet positief en modern. We noemden het een leerschool, of iets wat moet gebeuren, iets waar je zelf niets kunt aan doen… We zetten God van zijn troon, en gaan er zelf op zitten, of zetten er onze andere goden op.

Een paar jaar geleden kreeg ik een reactie van een dame die onze site had bezocht. Ze vroeg op welke manier we aan Raël verbonden waren. Ik kon me niets voorstellen bij Raël, maar ze vertelde dat we een citaat van Raël hadden gebruikt op de site en zijn naam stond eronder. Dus ging ik op zoek naar de naam Raël. Voor mij klonk het als een van de oude Grieken of Latinisten, maar dat bleek niet zo te zijn. Het was een spiritist van de bovenste plank. Hoewel het citaat perfect was, nl. dat veel mensen hun genezing veel te ver zoeken, terwijl de genezende vermogens in het lichaam zitten, dwingt een dergelijke vingerwijzing mij dit om voorzichtiger te zijn met het gebruik van citaten. Iedereen zegt in zijn leven wel iets goeds, en dan ga je zo iets citeren en mensen denken dat je op dezelfde lijn zit… 

Kort nadien zag ik een videovertoning van een persoon die ik ken en waar ik af en toe mee te doen heb. Het filmpje bevatte veel waarheid. Ik schat dat 80 % van de stellingen, uitspraken en onderzoeken op een grond van waarheid berusten, terwijl de rest gevaarlijke en verleidende fantasieën zijn, die vandaag door veel verschillende groepen worden omarmd. 

“Godsdienst is een rem op onze spirituele ontwikkeling, het is een leugen” en veel andere uitspraken worden gemaakt door mensen die de zin van de Bijbel nooit voldoende hebben onderzocht.  

Als ik me als positief denkende mens concentreer op al die waarheden, en mijn kritische zin verlies om waarheid en leugen te onderscheiden, ben ik de beklagenswaardigste van alle mensen. Want ik laat me meeslepen in volle naïviteit en positief denken wil nooit zoiets zeggen!  

Dus, wat positief denken Niet is:

  • altijd akkoord zijn met alles wat wordt gezegd
  • je eigen mening opgeven
  • je kritisch vermogen om dingen te onderzoeken opgeven

We leven in deze wereld en het negatieve is vaak bijzonder goed vermomd. Satan heeft zesduizend jaar ervaring en weet na al die jaren hoe de mens het best te strikken valt. Is het zijn ego? Is het zijn buik? Is het zijn gezondheid? Is het zijn beginselvastheid? Is het zijn ijdelheid? Is het zijn fortuin, zijn macht, zijn goede naam, zijn verleden…? De duivel vindt zeker iets dat als een valkuil dienst kan doen. Hij weet ons op zekere manier te boeien en omdat we geen weerwoord hebben, worden we meegesleurd. In de overtuiging in een groeiproces te zitten, aan persoonlijke ontplooiing te doen, en ondersteund door de overtuiging dat het wetenschappelijk onderbouwd is… zitten we in een diepe valstrik waar we ons nauwelijks kunnen uit bevrijden, want het heeft te maken met iemands manier van denken…

Mijn gebed is dan dat God jou en mij met zijn Geest wil leiden en beschermen en dat Hij ons onderscheidingsvermogen mag geven: “Geef uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij onderscheide tussen goed en kwaad.” Dat wil ik graag bidden voor u als lezer, maar ik besef ook dat het je eigen keuze is om daar al dan niet zelf gehoor aan te geven. Is het je verlangen om de waarheid – welke die ook is – te kennen en ze toe te laten in je leven? Onthoud trouwens dat de waarheid je niet altijd goed uitkomt, ja zelfs vervelende consequenties heeft… Maar het is de waarheid en ze doet er niets vanaf.

We leven nu. En hoe kunnen we in deze wereld met zijn verscheidenheid aan gedachten die taak vervullen waartoe we geroepen zijn? Hoe kunnen we iets positiefs verwezenlijken voor God en door God, misschien door met Gods hulp nog enkele stukken “brandhout uit het vuur te rukken”, door het goede nieuws te brengen? Ja, als onze gedachten er helemaal vol van zijn, als we zo begeesterd en begaan zijn, dan zien we niet op wat zou kunnen verloren gaan, maar op wat gered kan worden.  Positief denken is aandacht geven aan kansen en minder aan moeilijkheden. Zet het geloof aan het werk. En als je daar mee worstelt, kan je nog altijd bidden :”Here ik geloof; kom mijn ongeloof ter hulp”.

wordt vervolgd