Maar gij, heel anders

Antonio Maldonado kende niet veel Engels, dus gebaarde hij naar een tolk bij de receptie van het Amerikaanse Witte Huis in Washington.

Antonio, een lid van een mijndelegatie die uit Peru op bezoek was, zag dat de gasten de beste whisky geserveerd kregen, maar hij wilde gewoon een glas zuiver water om te proosten met president Lyndon B. Johnson. Via de tolk sprak hij beleefd zijn wens uit aan een ober.

Het was een moeilijk verzoek om te doen. Iedereen leek glazen whisky vast te houden en Antonio wilde geen scène maken. Hij wilde zijn collega-afgevaardigden niet in verlegenheid brengen bij het afronden van de handelsbesprekingen met de VS. Maar als jonge man had hij zich ertoe verbonden nooit te drinken nadat hij de ravage had gezien die alcohol in Peru thuis bracht. Twee jaar eerder, in 1963, had hij zijn hart aan Jezus gegeven na het horen van de Voice of Prophecy radio-uitzendingen.

Terwijl Antonio zachtjes met de ober van het Witte Huis sprak, keken een paar ogen hem aan. Die ogen volgden de ober terwijl hij Antonio een glas water bracht. Toen Antonio het water aannam, hoorde hij een stem spreken.

‘Ober, wacht,’ zei de stem. “Wat heeft meneer van u gevraagd?”

‘Deze gast wilde dat we zijn whiskyglas verwisselden voor een glas met zuiver water, meneer de president,’ antwoordde de ober.

Lyndon Johnson stak een arm uit en overhandigde de ober zijn eigen glas whisky. “Breng me alsjeblieft ook een glas water,” zei hij.

Na de toast kwam de president naar Antonio toe en vroeg bijna fluisterend: “Waarom drink je niet zoals de anderen?” Met de hulp van de tolk antwoordde Antonio met een brede glimlach. “Toen ik jong was, beloofde ik mezelf dat ik nooit zou drinken, en vele jaren later hernieuwde ik die belofte aan God”, zei hij. “Tot nu toe werkt alles goed.”

De president stak een hand uit. “Gefeliciteerd dat je zo’n prachtig voorbeeld bent”, zei hij. “Ook ik ben een gelovig man. God zegene je.” Een stevige handdruk maakte een einde aan het gesprek.

Terwijl Antonio zich bij de receptie mengde, voelde hij nieuwsgierige blikken. Zijn gewoonte om geen alcohol te drinken, versterkt door zijn geloof, had geleid tot een onverwachte ontmoeting met een van de machtigste mensen op aarde. Zijn hart verheugde zich dat hij God in het Witte Huis had kunnen vertegenwoordigen.

Tegenwoordig probeert Antonio God elke dag te vertegenwoordigen in Concepción, Peru, waar hij woont met zijn vrouw, Enma. Hij is negenennegentig en zij is negentig – een levende getuige van hun overtuiging dat “of u nu eet of drinkt, of wat u ook doet, alles doet tot eer van God” (1 Korintiërs 10:31, NBV).

Zeg aan het Kerstkind dat het wegblijft, moeder!

Laat het niet komen, wij hebben geen stal,

Geen os en geen ezel, geen schapen, geen voeder.

Geen avondlucht open voor englengeschal.

*

Wij hebben geen geest meer die nog durft geloven,

Dat God waarlijk goed is; Geen wijzen zien op

In het holst van de nacht naar de sterren hierboven;

Geen lied houdt de maat van ons angst- harteklop.

*

Wij hebben hier enkel vijandige troepen

Tot heugenis der ziel aan uw heilige nacht

En de plicht om luidkeels ‘Heil Herodes’ te roepen

Met de kans om onschuldig te worden geslacht.

Anton van Duinkerken (geschreven tijdens de tweede wereldoorlog)

Eén ding is belangrijk

Als ik denk over God, word ik stil, want ik voel dat ik op heilige grond kom, met al mijn zwakte, met lege handen, met zoveel nood die alleen door onze Heer Jezus kan worden ingevuld. Het zijn stille momenten, waarin vernieuwende kracht door je lichaam stroomt. 

Het is waar, er is al veel geschreven en tenslotte is er maar één ding belangrijk. 

Heb je daar ooit over nagedacht wat dat éne belangrijke ding kan zijn? Dat moet je beslist even doen. Stel dat je nu even stopt met lezen, je sluit je ogen en je stelt jezelf de vraag : wat zou dat éne ding zijn dat voor mij zo bepalend is, dat zo belangrijk is, dat als ik dàt mis, ik ook al het overige mis? 

Denk erover na. 

Want wat baat het een mens, als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt? (Lukas 9:20)

Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? (Mattheus 16:26)

De wedloop moet gelopen worden. Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ík ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. (Fil. 3:12-14) 

De inzet is dat mijn naam (en natuurlijk ook uw naam) geschreven zou worden in het boek des levens. Daar gaat het om. Niet dat we dat kunnen forceren of afkopen of door speculatie kunnen binnenhalen… maar alles bij elkaar is dìt het belangrijke punt in ons leven. Staat mijn naam er, of staat hij er niet ?

Verblijdt u in de Here te allen tijde! 

Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! 

Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. 

De Here is nabij. 

Weest in geen ding bezorgd, 

maar laten bij alles uw wensen 

door gebed en smeking 

met dankzegging bekend worden bij God. 

En de vrede Gods, 

die alle verstand te boven gaat, 

zal uw harten en uw gedachten behoeden 

in Christus Jezus. 

Voorts, broeders, 

al wat waar, al wat waardig, 

al wat rechtvaardig is, al wat rein, 

al wat beminnelijk, al wat welluidend is, 

al wat deugd heet en lof verdient, 

bedenkt dat; 

wat u geleerd en overgeleverd is, 

wat gij van mij gehoord en gezien hebt, 

breng dat in toepassing 

en de God des vredes zal met u zijn. 

Fillipenzen 4:4-9

God staat aan onze kant. 

De enige overlevende van een schipbreuk werd na dagen rondzwalpen op de oceaan, zich vastklampend aan wrakhout, aangespoeld op een onbewoond eiland. 

Hij bad met grote aandrang tot God om hem te redden. Iedere dag onderzocht hij de horizon voor hulp, en ondanks het voortschrijden van de dagen en de weken scheen er niets uit voort te komen. Teneergeslagen bouwde hij met takken en aangespoelde wrakstukken een overdekte zone, om hem te beschermen tegen de wind en de zon en om zijn kleine bezittingen die hij had kunnen redden te bewaren. 

Op een dag, wanneer hij erop uit getrokken was om wat voedsel te verzamelen, kwam hij ‘thuis’ bij zijn kleine hut, die door de vlammen werd verteerd. Het vuur was zo hevig dat niets meer kon worden gered, en sloeg tenslotte in de aanliggende bomen. 

Het ergste was gebeurd en alles was verloren. De achtergelaten kleding en andere bezittingen waren in de rook opgegaan. Dit alles maakte hem boos en verdrietig. “God, hoe kan je mij dit aandoen… Ik begrijp niets meer van U. Waarom antwoordt U niet? Waar bent U ? Waarom laat u mij in de steek terwijl ik U het meest nodig heb ?” Hij was opstandig en het lukte hem die avond moeilijk om in slaap te raken. Tenslotte sliep hij in.

Vroeg in de volgende morgen ontwaakte hij door een geluid dat heel anders was dan alle geluiden die hij in weken had gehoord. Hij schoot wakker en keek naar de zee. Daar zag hij een schip dat tot het eiland naderde om hem te redden. Er werd een roeiboot uitgezet om de schipbreukeling op te halen.

“Hoe hebben ontdekt dat ik hier was” vroeg de man aan de roeiers die hem naar het schip brachten. 

“Wij hebben je rooksignaal gezien” was hun antwoord. 

Het is gemakkelijk om ontmoedigd te raken als de zaken slecht gaan. Maar we mogen de moed niet verliezen, want God werkt in ons leven, zelfs midden in de pijn en het lijden. 

Denk eraan wanneer je hut de volgende keer in brand staat en tot op de grond vernield wordt… het kan een rooksignaal zijn dat een sein geeft naar de hemel, een hartekreet om gezegend te worden. 

Moesten wij een voorkennis hebben, dan zouden wij begrijpen waartoe omstandigheden dienen. Alleen God heeft die voorkennis. Binnenkort komt de tijd dat wij inzage krijgen hoe vaak God in ons leven heeft ingegrepen, en het kwade heeft verhinderd ons te vernietigen. 

De Weg van Grote Vrede

uit De Hoeksteen 103

Die Uw wet beminnen, hebben grote vrede, en zij hebben geen aanstoot.” Psalm 119: 165 (SV). 
De wereld moet de vervulling van deze grote waarheid nog zien. De gemeente van God moet het nog in de volste betekenis ervaren. Maar het zal worden vervuld tot vreugde van de gemeente, tot lof en heerlijkheid van God en tot tevredenheid van het toeziende universum. ‘

‘Tot nu toe is er in de geschiedenis van de wereld slechts één Man geweest die dit vers heeft uitgeleefd. Hij had God lief met heel Zijn hart, en ziel, en geest, en kracht. We weten dat de wet van God een afdruk van Gods heilige karakter is en dat Jezus, toen Hij Gods wet uit kwam leven, een demonstratie kwam geven van het karakter van Zijn Vader. 

Het leven van Jezus kan samengevat worden door de volgende woorden:  “Hij nam nooit aanstoot!” De gevoelens van Jezus waren nooit gekwetst, Zijn trots was nooit gekrenkt, Hij voelde Zich nooit beledigd en eiste nooit een excuus – Hij nam nooit aanstoot. 

De reden is eenvoudig. Hij kwam om Gods karakter te demonstreren, en er werd van Hem gezegd: “Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest.” Jesaja 57: 15. Jezus was te nederig en te ootmoedig om aanstoot te nemen aan wat mensen Hem aandeden. Hij zegt van Zichzelf: “Ik ben zachtmoedig en nederig van hart”. Zulke eigenschappen van het hart kunnen door trotse en hoogmoedige mensen worden misbruikt zonder gekwetst te worden.

‘Dat was het karakter van God dat Jezus kwam openbaren. De mensen hadden zulke verkeerde ideeën over God dat Jezus bereid was alles te doen om de bedekking van het ongeloof weg te rukken en het ware karakter van hun hemelse Vader te onthullen. Hij deed precies wat God gedaan zou hebben. 

Ellen G. White schrijft dat Hij “de onvermoeide Dienaar was van de noden van de mensen”. Laten we Hem stap voor stap volgen op Zijn weg van nederigheid en zachtmoedigheid, terwijl Hij bij elke stap de ondergeschikte taken van een dienaar verricht voor het welzijn van iedereen die Hij ontmoet, en zo een openbaring geeft van Zijn Vader. Wij zien Hem in de wereld komen, niet aangekondigd door de koningen van de aarde, niet geboren in een paleis, niet gewikkeld in satijn en kant en gelegd in een gouden wieg, maar Hij werd in een stal geboren, omringd door dieren, in de goedkoopste doeken gewikkeld en in een kribbe gelegd. Alleen zo kon Gods karakter worden geopenbaard. Dit is onbeschrijflijke nederigheid. Dit is een openbaring van Gods wet. Dit is de weg tot “grote vrede”.

Wij zien Hem opgroeien tot een volwassen man, niet in de weelde en het comfort van een koninklijke familie, niet met goed betaalde privé onderwijzers en luxe overeenkomstig Zijn afkomst. Hij groeide op in een eenvoudig huisje, en werd onderwezen door een eenvoudige jonge vrouw, en Hij hielp Zelf om in de behoeften van het arme gezin te voorzien door te werken in een eenvoudige werkplaats. 

‘Hij geeft Zichzelf onophoudelijk in werken van liefde “om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid.” In drie en een half jaar heeft hij meer gediend dan enig ander mens in een heel mensenleven, waarvoor Hij als beloning meestal bespot, bedreigd, beledigd, bekritiseerd en verkeerd voorgesteld werd. Hij gaf nooit op of raakte nooit ontmoedigd, maar wanneer iemand leed die Hij kon helpen, dan was Hij er. Geen afstand was te groot voor Zijn voeten, geen geval te ontaard voor Zijn medelevende hart, geen bedreiging te ernstig om Hem te belemmeren in Zijn daden van barmhartigheid. Iedere vraag om hulp werd beantwoord, iedere smeekbede werd gehoord, “Hij leefde om anderen te zegenen”. In dit alles werd het eigen Ik vergeten. Er was geen tijd, geen plaats en geen noodzaak voor zelfbehagen. Het eigen Ik kwam nooit naar voren in Zijn leven en werd dus ook nooit gekwetst door alle laster en onvriendelijkheid die over Hem werd uitgestort. Hij had het leven ten volle lief, want “Die Uw wet beminnen, hebben grote vrede, en zij hebben geen aanstoot”. Hij hield van ieder moment van Zijn onzelfzuchtig leven, want voor Hem was dit het leven. Het was slechts een voortzetting van dat grote leven van onvermoeide dienstbaarheid dat Hij bij de Vader had voordat de wereld bestond. Hij kon zeggen “Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.”

Zoals de zon overvloedig zijn zegeningen van licht en warmte uitgiet over de aarde en zich nooit terugtrekt, hoewel de nietige mens zijn weldadigheid kan geringschatten of onderwaarderen, zo was het ook met Jezus. Als de Zon der Gerechtigheid kwam Hij op met genezing onder Zijn vleugels, om de zegeningen van Zijn leven als een licht te geven en de wereld te verwarmen met Zijn liefde. En niets kon Hem van Zijn stuk brengen, niets kon Zijn liefde verstoren en niets Zijn onzelfzuchtige bedoeling krenken om de lijdende mensheid te zegenen en te helpen. 

We zien Hem het heerlijke hoogtepunt bereiken in Zijn streven om “de Vader te tonen”. Zij bevonden zich in de bovenzaal om het Pascha te eten. Het was een warme dag geweest en ze waren moe van de reis en vuil van de stoffige wegen. Zij konden zich in deze toestand niet verheugen in de zegeningen van de avond. Hun voeten moesten worden gewassen, maar wie zou zijn hart verootmoedigen voor zo’n nederige taak? Petrus niet, de jongeren zouden zijn positie moeten respecteren en het voor hem doen. De begaafdheid van Judas hield hem tegen, het was te vernederend voor de wijste van de apostelen. Johannes niet, de ouderen moesten hem, als de jongste, het goede voorbeeld geven. 

Er was geen vrede in hun harten, alleen de onrust van trots die botste met het geweten, terwijl ze allemaal de waskom en de linnen doek ontweken. Dit was geen probleem voor Jezus. Hij had geen trots om neer te halen. Er was geen strijd in Zijn hart. Hij nam de linnen doek en het water en knielde voor hen neer en waste die vuile voeten. Door dat te doen deed Hij wat God gewoonlijk doet. In deze geweldige daad van neerbuigendheid openbaarde Jezus de Vader. 

Dit was niets nieuws, maar een openbaring voor ons zwakke verstand van Gods houding ten opzichte van Zijn hele schepping. God was altijd al bezig geweest met het “wassen van de voeten” van iedereen in Zijn universum. Hij leefde om anderen te zegenen. Hij heeft hen geschapen zodat Hij aan hen kon geven. Hij schiep hen om Zijn liefde over hen uit te storten. 

God is de gewillige dienaar van Zijn schepping. Hij buigt Zich neer om te voorzien in iedere materiële en geestelijke behoefte, en dat doet Hij overvloedigen zonder ophouden. Hij geeft Zijn leven om te zegenen, te onderhouden, te dragen en vreugde te schenken aan de bewoners van ontelbare werelden. Hij was te nederig om dit feit te verkondigen en Zichzelf te openbaren aan Zijn kinderen. Maar op deze aarde werd drieëndertig en een half jaar lang het gordijn opzij geschoven, en de Eniggeborene van de Vader openbaarde dat wat door de eeuwen heen verborgen was geweest. Die nacht in de bovenzaal werd het universum verlicht met de glorieuze openbaring van Gods karakter zoals die nooit eerder was gezien. 

Maar een nog een grotere daad zou de openbaring van Gods nederigheid, zoals die werd gezien in de bovenzaal, overstijgen. Op de rotsachtige heuvel Golgotha zag het universum met ontzag en verbazing de hoogte en de diepte, de lengte en de breedte van Gods nederigheid en zachtmoedigheid, toen Jezus het kruis verdroeg en schande verachtte. Daar, opgeheven tussen de aarde en de hemel, voor beide om te aanschouwen, was de machtigste openbaring van Gods gewilligheid om te geven. “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij… gegeven heeft.” En in Zijn geven hebben wij enig inzicht gekregen in Zijn wet van ultieme liefde. We zagen de weg van overwinning over trots en het eigen ik, we zagen de weg van vrede – grote vrede.

Alleen wanneer we naar deze taferelen kijken, kunnen we hopen Gods wet te begrijpen en lief te hebben. Zijn wet is geen reeks beperkingen, of een ontmoedigende serie verboden, maar de weg van liefdevolle dienst aan anderen, de weg van “geen aanstoot”. 

De gebeurtenissen voor de kruisiging: het spuwen in Zijn gezicht, het uitrukken van Zijn haar, de wrede behandeling door de soldaten, de vernedering en schande, spreken duidelijk tot u van de uiterste inspanning die God zal doen om Zijn liefde voor u te bewijzen, door het tonen van Zijn wet in daden. Zijn wet is onzelfzuchtige, liefdevolle, nederige dienstbaarheid, die geen rekening houdt met de gevolgen voor zichzelf bij het dienen van de behoeftigen. De zonde zorgde voor een grotere noodzaak voor God om Zijn wet nog duidelijker te laten zien. Deze gedoemde wereld was de achtergrond van grote menselijke nood, waartegen Gods demonstratie van Zijn grote liefde afstak. De duisternis van onze zonde en ellende werd een heerlijk tafereel dat des te volmaakter Gods bereidheid toonde om tot elke diepte af te dalen en Zichzelf op te offeren teneinde te dienen, te helpen, te verheffen en tot het uiterste te gaan.
Het kruis bevestigde Gods wet voor Zijn schepping. Zr. White schrijft: “God te kennen is Hem lief te hebben”. Toen Jezus’ leven van onzelfzuchtig dienstwerk tot het hoogtepunt van het kruis kwam, begon heel het universum God te kennen zoals ze Hem nog nooit hadden gekend. Zij zagen Zijn wet in actie. Zij zagen in het onwankelbare, onvermoeibare en onzelfzuchtige leven van Christus de onveranderlijke wet van het universum aan het werk. Toen begrepen zij God en hadden Hem lief vanwege Zijn weergaloze gave, en door Hem lief te hebben vervulde de vrede die alle kennis te boven gaat heel Zijn universum, want “grote vrede hebben zij die Uw wet beminnen, en zij hebben geen aanstoot.” We zouden kunnen zeggen dat het nooit anders was geweest, maar dat is niet zo. Er was een tijd dat er “oorlog was in de hemel”, en die oorlog beïnvloedde heel het gebied van Gods schepping. Satan had hen wijsgemaakt dat zij door God werden misleid en dat Hij weliswaar deed alsof Hij vriendelijk en liefdevol voor hen was, maar dat ze in werkelijkheid onder de ijzeren heerschappij van een hardvochtige dictator stonden, die hen op straffe van de dood tot strikte gehoorzaamheid dwong, en dat God van hen getrouwheid eiste, maar dat Hij Zelf niets gaf.

Een derde van de engelen in de hemel geloofde het, en “nam aanstoot” aan wat zij beschouwden als Gods misleiding. Hoeveel andere schepselen van God genoeg “aanstoot” hebben genomen om een vraagteken in hun geest achter te laten, zullen we nooit weten. Maat het leven van Jezus en Golgotha namen de twijfel weg. Het nam de bedekking van ongeloof weg en zij zagen God in Zijn wet. De vrede van volledige en volmaakte liefde voor, en het vertrouwen in hun grote hemelse Vader was hersteld, en zij begrepen als nooit tevoren dat wie “Uw wet beminnen, hebben grote vrede, en zij hebben geen aanstoot.” Daarom kan de zonde nooit een tweede keer ontstaan. 

Er bleef nu nog slechts één ding over, en dat was de gemeente op aarde op dezelfde wijze te overtuigen zoals de hemel. Daarom is er de drie-engelenboodschap, om een volk op te roepen op Gods wet te zien en te begrijpen, en dat bereid is om die wet door Hem in hun hart te laten schrijven. Voor dit doel is er een deur geopend tot in het binnenste van het hemelse heiligdom, en door deze opening heeft God stralen van licht, liefde en kennis laten neerdalen over Zijn gemeente, zoals dat nog nooit eerder aan stervelingen was gegeven.

Hij heeft hun het Lam getoond “dat verwond was en bloedde” – het eeuwige beginsel van Zijn gewilligheid om alles te geven – in de hoop dat zij Zijn liefde zullen beantwoorden. En dat zullen ze ook! Gods volk zal Hem alsnog kennen en Hem liefhebben, en alles opgeven om Zijn naam te verheerlijken. Zo’n volk wordt getoond in Openbaring 7 en 14. Zij hebben Zijn naam, Zijn zegel en Zijn karakter, en tot Zijn lof zullen zij het kruis van dienstbaarheid opnemen. Voor hen is de doop met vuur bewaard, bekend als de “tijd van benauwdheid zoals er nog nooit is geweest”. Alles wat goddelozen en duivels kunnen bedenken zal tegen hen worden gezegd en hen worden aangedaan, maar zij zullen, net als Jezus, niet falen noch ontmoedigd worden, want zij zullen het geheim hebben geleerd: “Die Uw wet beminnen, hebben grote vrede, en zij hebben geen aanstoot.’

Uit: Marian Pel. ‘De Hoeksteen 103

De spirituele kant van alcohol

Geestelijke gevolgen van alcohol

Als christenen moet onze beslissing om alcoholische dranken te drinken niet alleen gebaseerd zijn op wetenschappelijke gegevens, maar ook op de morele en spirituele implicaties. Met mijn wereldbeeld als christen beschouw ik mijn leven niet als slechts een reeks chemische reacties die kunnen worden getest in laboratoriumexperimenten en gerapporteerd in de medische literatuur. Afgezien van de fysiologie van mijn lichaam, geloof ik dat mijn bestaan ​​spirituele en mentale dimensies heeft die nauw met elkaar verbonden zijn. De medische wetenschap erkent in toenemende mate dat de patiënt moet worden behandeld als een complex wezen met een ingewikkeld verband tussen lichaam, geest en ziel. Onlangs woonde ik een conferentie van de Harvard Medical School bij, getiteld “Spiritualiteit en genezing”, die deze holistische kijk op de mens op dramatische wijze documenteerde. Het wordt duidelijk dat beslissingen die ik over mijn lichaam neem een ​​grote invloed hebben op mijn mentale en spirituele dimensies. Hier zullen we de morele en spirituele implicaties van alcoholgebruik bespreken.

In de sectie Gezondheid (vorig artikel) hebben we in detail het medische onderzoek rond de medicinale waarde van alcoholgebruik bij het voorkomen van hartaandoeningen besproken. We hebben talloze recent gepubliceerde bevindingen over de schadelijke effecten van alcohol op veel andere lichaamssystemen onderzocht en vergeleken met de beschermende effecten op het hart.

Sommigen zouden nu beweren dat de nadelige effecten van alcohol het gevolg zijn van overmatige hoeveelheden en dat matig gebruik relatief onschadelijk is. Laten we het dus hebben over de gevolgen van matig of recreatief drinken. Ten eerste worden de kankerverwekkende en osteoporotische effecten, evenals de verhoogde incidentie van traumatisch overlijden, zelfs waargenomen bij lichte drinkers. Hoewel het waar is dat levercirrose en ernstige hersenschade zoals regelrechte dementie voornamelijk worden geassocieerd met zwaar drinken, maak ik me persoonlijk genoeg zorgen over de schade die het verouderingsproces aan mijn hersenen aanricht zonder de effecten van een bekend neurotoxine toe te voegen!

Dit is een lijst van de algemene effecten op een individu, op basis van het alcoholgehalte in het bloed:

  • 0.05% Euforie en minimale motorische afwijkingen
  • 0.08% Verminderd rijvermogen
  • 0.1% Groot motorische coördinatieverlies
  • 0.2% Geheugenverlies m.b.t. de ervaring
  • 0.3% Coma
  • 0.5% Dood (Medical Pharmacology: Lange, pg. 246)

Gelukkig verliezen de meeste mensen hun bewustzijn, voordat ze een dodelijke dosis kunnen drinken, maar het feit blijft dat het een medicijn is dat tot de dood kan leiden en een aanzienlijke fysiologische stoornis heeft, zelfs bij de laagst meetbare bloedspiegels.

Welnu, hoe zit het met de effecten van alcohol op menselijke relaties en gedrag? Wil je praten over huiselijk geweld, partner- en kindermishandeling? Wil je praten over verkrachting, moord, zelfmoord of andere vormen van geweld? Praat met elke politieagent, elke maatschappelijk werker, elke hulpverlener, en ze kunnen je verhaal na verhaal vertellen over gewelddadige en beledigende handelingen, gepleegd terwijl men dronken was.

Ik ga duidelijk schrijven. Er is nauwelijks een mens op deze planeet die niet weet dat wanneer hij een vrouw probeert te verleiden, zijn kansen enorm zullen verbeteren als hij haar eerst kan laten drinken. Waarom? Omdat haar redenering vertroebeld zal zijn en haar wilskracht verminderd. Een gynaecoloog vertelde onlangs dat hij regelmatig vrouwen laat binnenkomen met een soortgelijk verhaal. “Nou, ik ging uit en dronk een paar drankjes en dacht niet al te helder na en belandde in bed met een vreemde. Nu ben ik bang voor aids en wil ik me laten testen op hiv.

Ik hoorde eens een prominente christelijke leider publiekelijk zeggen dat “… alcohol geen morele kwestie is. Het is geen kwestie van een zwak karakter … Het is geen moreel goed of fout. Het is geen ‘ja’ of ‘nee’ kwestie. Het is niet moreel negatief om te drinken.” Nu zou je kunnen zeggen dat alcoholgebruik geen morele kwestie is, maar als een stof mijn remmingen vermindert, mijn oordeel schaadt en mijn beslissing om immoreel gedrag te vertonen, faciliteert, dan komt dat gevaarlijk dicht bij een morele kwestie. Is dat een terechte uitspraak? Zelfs een vrouwelijke seculiere politicologieprofessor schreef over het groeiende fenomeen ‘date rape’ op universiteitscampussen: ‘We kunnen zoveel discussiëren als we willen over toestemming, maar zolang we dat concept toepassen op situaties waarin mensen zichzelf hebben verkleind tot toestanden van dronkenschap waarin ze nauwelijks woorden kunnen vormen, dan weet ik niet hoe toestemming enige betekenis kan hebben.” (Diana J. Schaub, Loyola College Afdeling Politieke Wetenschappen)

Er zijn mensen die zouden zeggen dat deze illustraties extreme voorbeelden zijn van alcoholmisbruik en geen eerlijke weergave zijn van de verantwoordelijke sociale drinker. Wat dacht je van een glas wijn om mijn jubileum te vieren? Mijn beste vriend op de medische school probeerde me ervan te overtuigen dat een glas wijn mijn eetervaring zou verbeteren. Ik vertelde hem het verhaal van de tragische dood van mijn grootvader na een ‘gezellige’ borrel, en hij noemde het nooit meer. Te vaak heeft een “onschuldige” sociale of recreatieve drank tot een ramp geleid. Alleen al de Verenigde Staten hebben naar schatting 6 tot 10 miljoen alcoholisten of probleemdrinkers, en geen van hen begon ooit met gedachten dat dit hen op een pad naar vernietiging bracht. “Er is een weg die een mens goed lijkt, maar het einde daarvan is de weg van de dood.” Spreuken 14:12 We kunnen dat risico niet nemen met ons leven.

Heeft iemand in al deze discussies echt uitgelegd waarom de wedergeboren christelijke gelovige een geestveranderende drug moet introduceren om genot te ervaren?

Heeft een christen chemisch opgewekt geheugenverlies nodig om het verleden te vergeten of om “alle dingen nieuw te laten worden in Christus Jezus”?

Heeft de christen de voorbijgaande euforie van fles “geesten” nodig om vrede, vreugde en liefde te ervaren, of zijn dit blijvende gaven van de Geest van God?

Het bewijs in de geneeskunde en sociologie alleen zou voldoende zijn om mij persoonlijk te overtuigen dat alcohol zowel mijn lichaam als mijn relaties met anderen kan schaden. Het zou een redelijk intelligente beslissing zijn om alcohol te vermijden, zelfs op deze basis alleen, maar als christen baseer ik mijn leven op het Woord van God, en als ik de Bijbel lees, wijst het overweldigende bewijs erop dat onthouding de beste manier van leven is .

Laat me er snel op wijzen dat de meerderheid van de christenen en christelijke geleerden totale onthouding als een extreem standpunt beschouwen. Maar we moeten onze standpunten niet baseren op wat de meerderheid zegt, want de geschiedenis van de mensheid heeft ons geleerd dat de meerderheid het vaak bij het verkeerde eind heeft. Jezus leerde dat Zijn volgelingen vaak in de minderheid zouden zijn. Weet je, ik vind het niet erg om “bekrompen” genoemd te worden, omdat Jezus zei dat Zijn volgelingen op de smalle weg zouden zijn en de brede, populaire weg naar vernietiging zou leiden. Mattheüs 7:13,14

Kijk naar het Bijbelverslag. In Genesis wordt Noach publiekelijk vernederd door zijn naaktheid in het openbaar te tonen. Lot gaat dronken een incestueuze relatie aan met zijn dochters. Babylon valt terwijl soldaten genieten van een dronken orgie. Jesaja beschrijft een scène waarin “…Priesters en profeten wankelen van bier en dronken van wijn; ze wankelen van bier, ze wankelen bij het zien van visioenen, ze struikelen bij het nemen van beslissingen. Alle tafels zijn bedekt met braaksel en er is geen plek zonder vuil.” Jesaja 28:7,8

Wat zei Jezus? In een van zijn laatste openbare preken, opgetekend in Lukas 21:34, zei Hij: “Wees voorzichtig, anders zal uw hart bezwaard worden door drankzucht, dronkenschap en de zorgen van dit leven, en die dag zal onverwachts over u komen.” Misschien zijn de meest overtuigende uitspraken van de apostelen van Christus die werkten en spraken met degenen die leefden in afwachting van de wederkomst. Paulus zegt in Efeziërs 5:17-18: “Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp de wil van God. Wordt niet vervuld met wijn, maar wordt vervuld met de Geest.” Petrus schreef in 1 Petrus 4:7: “Het einde van alle dingen is nabij, blijf daarom gezond en nuchter in uw gebeden.” En dan die bekende waarschuwing: “Wees nuchter, wees waakzaam, want uw tegenstander gaat rond als een woedende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Als u net als ik gelooft dat we het voorrecht hebben om in de slotscènes van de geschiedenis van de aarde te leven, dan weten we dat we worden onderworpen aan de laatste wanhopige en meest verleidelijke misleidingen van de duivel “die weet dat zijn tijd kort is”. Er is nooit een tijd geweest waarin helder denken, gezond oordeel en onaangetast inzicht belangrijker waren voor Gods volk. Vrienden, we kunnen niet waakzaam blijven als we een stof in het lichaam binnenlaten die onze geest vertroebelt en ons oordeel schaadt.

Hoe communiceert God met ons? Door de geest.

Hoe communiceren we met God? Door de geest.

De vraag is of we het kanaal waardoor God tot ons spreekt te allen tijde duidelijk open willen houden?

Hoe zit het met Paulus’ advies aan Timoteüs om “een beetje wijn te drinken vanwege je maag en frequente ziektes”? Hier zullen theologen u vertellen dat Paulus duidelijk verwijst naar alcohol. De geleerden zullen je vertellen dat dit een weerspiegeling was van de Palestijnse omstandigheden van geen koeling en dat alle druivendranken snel tot op zekere hoogte alcoholisch werden. Nu zou het moeilijk zijn om veel artsen te vinden die het idee ondersteunen dat alcohol gunstig is voor de maag. Het hart? Misschien. De buik? Nee.

Alcohol is duidelijk in verband gebracht met gastritis, maagzweren en maagkanker. Sommigen hebben gesuggereerd dat de bacteriedodende eigenschappen van alcohol nuttig kunnen zijn geweest bij het voorkomen van dysenterie door besmet water. Maar zelfs als je me zou kunnen overtuigen dat Paulus aan Timoteüs suggereerde dat alcohol medicinale waarde had voor Timotheüs’ maagkwaal, dan nog kun je deze tekst niet gebruiken om het routinematige recreatieve gebruik van alcohol in de christelijke levensstijl te ondersteunen. Het gaat mijn begrip te boven waarom mensen wetenschappelijke, taalkundige en intellectuele argumenten zouden aanvoeren om een ​​twijfelachtige bijbeltekst te interpreteren op een manier die niet in harmonie is met andere onmiskenbaar duidelijke passages in het Woord van God. Het eenvoudige, duidelijk gesproken Woord van God in Spreuken 8:1 zegt: “Wijn is een spotter, sterkedrank een onruststoker, ieder die daardoor gaat zwalken, is niet wijs.

We hebben geen gevorderd diploma nodig om deze tekst te begrijpen. Mijn 9-jarige dochter, Allanna, kon opstaan ​​en het uitleggen. Merk op dat de woorden “spotten” en “bedrog” opnieuw in de Bijbel voorkomen in de waarschuwing van Paulus aan de Galaten. “Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.”

Pastor Dwight Nelson heeft het zo goed gezegd als iedereen zou kunnen: “Het kan me niet schelen welke hermeneutiek, het kan me niet schelen welke taalkundige argumenten u naar voor brengt uit de Schrift. In de schemering van de 20e eeuw lijkt het mij absoluut noodzakelijk dat christenen blijven staan ​​voor totale onthouding van alcoholgebruik in al zijn vormen.”

Vrienden, als we zijn wie we zeggen te zijn – een geloofsgemeenschap die door God is geroepen om een ​​speciale boodschap aan de wereld te brengen en als de duivel bezig is met zijn laatste wanhopige pogingen om de wereld te misleiden, dan is hier nooit een tijd geweest waarin het belangrijker was dat de christen waakzaam en helder blijft en dat elk kanaal voor communicatie met God open blijft. We hebben geen andere keuze dan op te staan ​​zoals Daniël en zijn vrienden, zelfs als de meerderheid van andere christelijke gelovigen zegt dat dit een extreem standpunt is. Laten we “Durven een Daniël te zijn” en God zal ons net als Daniël belonen met wijsheid en kracht van boven.

Dr. Rick Westermeyer, verbonden aan het Portland Adventist Medical Center.

Waarom zouden we gegiste druiven verkiezen, terwijl verse druiven en vers druivensap écht genezend werkt ? – zonder de risico’s van alcoholische dranken.

Kunnen we Gods wil kennen?

artikel gebaseerd op een studie die ooit werd gegeven door W.D.Frazee.

Stel dat ik een Rus ben en God met me wil spreken, welke taal zal Hij dan gebruiken? Stel dat ik Chinees ben, wat zal God dan spreken? Kan God Chinees praten? Hij kan Russisch praten. Ik zeg dit om iets uit te leggen. In zekere zin spreekt en verstaat iedereen hier een aparte taal. Woorden zijn slechts de uitdrukking van ideeën, dat is alles wat ze zijn. Echt diep van binnen, heeft ieder van ons een andere taal. Maar godzijdank is God oneindig en kan Hij elke taal in het universum spreken. En uiteindelijk moeten jij en God elkaar kunnen begrijpen. God weet hoe hij tot jou kan doordringen, en Hij wil dat je leert hoe je tot Hem kunt doordringen. Wees daarom niet verbaasd als je soms iets zegt, dat voor jezelf duidelijk is, en je broer die Russisch spreekt, begrijpt helemaal niet wat je zegt. Laat dat je niet van streek maken.

Als er een machine was waar je een euro in zou kunnen stoppen en een antwoord zou krijgen op de vraag die je vanmorgen verbijsterde, zou je dan gaan? Weet je, er waren momenten dat het speelgoed (als ik erover mag spreken als speelgoed), dat het best verkocht werd, het Ouija-bord was. Weet je wat de aantrekkingskracht van het Ouija-bord is? Het is niet alleen voor de lol, het is om een ​​antwoord te krijgen. En zo met al die horoscoop- en astrologiezaken, de mediums. Mensen willen een antwoord. Zou God elke dag een engel naar beneden kunnen sturen, met mijn programma op een gouden kaart geschreven? Zou Hij dat kunnen doen? Komt hij goud tekort? Nee. Komt hij engelen tekort? Nee. Waarom doet Hij het niet, het zou me veel moeite besparen, dat is het punt.

In ‘Testimonies for the Church, Volume 6, blz 192, lees ik : “Er worden vaak fouten gemaakt, maar elke fout ligt dicht bij de waarheid. Wijsheid zal worden geleerd door mislukkingen …

Heb ik dat goed gelezen? Ik denk niet dat ik naar die school wil, waar je dingen moet leren door fouten te maken.

De lieve dame die jarenlang onze boekhouding heeft gedaan, werkt nu in Afrika. Een van de assistenten zei een paar jaar geleden tegen haar, terwijl ze hielp bij het opsporen van fouten in de boekhouding : “Lidy, het lijkt me geweldig dat je deze fouten zo gemakkelijk kunt vinden, hoe doe je dat?” Ze zei: “Omdat ik er zoveel heb gemaakt”.

Het is een volkomen onrealistisch doel, om aan te nemen dat er een methode is – wat de methode ook is, waarvan je denkt dat als we die maar konden bemachtigen, we nooit enige fout zouden maken. Iedereen die zich zo’n doel stelt en eraan vasthoudt, zal ofwel nep worden of totaal ontmoedigd worden. Het een of het ander. Maar de enige manier waarop God mij bepaalde dingen in mijn arme karakter kan leren, zodat ik ze kan corrigeren, is door mij fouten te laten maken, en niet alleen fouten te maken, maar ook de resultaten ervan te oogsten.

En dus ga ik naar school. Ik zit al een aantal jaren op school; Ik ben nog niet afgestudeerd. Ik werk aan mijn diploma – mijn masterdiploma. Master in de wetenschap van weten wat te doen. En de beloften van God zijn geweldig. Ellen White geeft enkele van de grote kanalen van leiding: Gods woord, Zijn Geest, Zijn voorzienigheid. Laat me eenvoudig zeggen dat er twee soorten dingen zijn die we willen weten. Een daarvan zijn dingen waarvan we onfeilbaar zeker kunnen zijn. De zevende dag is de sabbat, van vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang. Hoevelen zijn daar onfeilbaar zeker van, ? Hoe weet je dat? De Bijbel zegt het, dat is een onderdeel van de tien geboden. God schreef het op stenen tafelen en drukte daarin zijn wil uit.

Er zijn een aantal dingen die ik weet, en ik heb er geen enkele vraag over. Het houden van de sabbat is er een van. Maar er zijn dingen in het leven waarvoor ik het antwoord niet uit de Bijbel kan halen. Ik kan het antwoord niet uit de Bijbel lezen of ik dit jaar in het huwelijk moet treden of niet. De Bijbel geeft me ook niet op een blaadje of ik me moet aanmelden voor een buitenlandse zending. De bewijskracht erop lijkt te wijzen. Ik overweeg de argumenten. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is alles wat ik nodig heb, en dat is alles wat God heeft beloofd. En we moeten duidelijk onderscheid maken in die twee dingen.

Maar iemand zegt: “Ik weet dat de Heilige Geest mij heeft laten zien.” Vergeet dan niet, hoe Ellen White ervoor waarschuwt ‘Pas ervoor op hoe u de impuls volgt en het de Heilige Geest noemt. Sommigen zijn in dit opzicht in gevaar.” Dit werd meer dan 100 jaar geleden aan predikanten geschreven. De waarschuwing werd voorafgegaan met: ‘Ik doe een beroep op onze predikanten om er zeker van te zijn dat hun voeten op het podium van de eeuwige waarheid worden geplaatst. De Heilige Geest is onfeilbaar, maar elke keer dat ik een idee krijg, is dat niet noodzakelijk de Heilige Geest.

Iemand zegt: “Wel, hoe weet ik het?” De manier waarop je het weet, is niet door het Ouija-bord te gaan vragen. En ook niet om een ​​munt op te slaan, kop ik ga en munt blijf ik thuis. Nee! Iemand zegt: “Bid erover”. Ja. Bid erover. Maar je weet dat God ons enkele miljarden hersencellen heeft gegeven. En net zoals God de steen die Lazarus ‘graf bedekt niet eens met engelenhand zal verplaatsen, maar Hij zal menselijke spieren die steen laten bewegen, toch? Op dezelfde manier wil God onze hersencellen gebruiken, dezelfde God die de spiercellen heeft gemaakt en de hersencellen heeft gemaakt, en Hij wil dat wij ze gebruiken. De enige manier waarop onze spieren zich op aarde ontwikkelen, is door wat? Hen gebruiken. En door ze te gebruiken, met de steeds moeilijkere taak, toch? Onze hersencellen ontwikkelen zich op dezelfde manier, broeders. En dus als u nu meer moeite heeft om Gods wil te kennen dan u bijvoorbeeld drie jaar geleden deed, vat dan moed.

De meeste scholen die ik ken, bepalen hun scores niet op de normen van het eerste leerjaar, nietwaar? En het zesde leerjaar is moeilijker dan het derde leerjaar. Dus als je problemen moeilijker worden, krijg je promotie. Maar het is een uitdaging om te studeren en na te denken. En onthoud, dat het niet betekent dat je voor elke test honderd procent krijgt. Toen ik een student was schreef de leraar in de scheikundeklas elke ochtend een of twee vragen op het bord, en we moesten ze beantwoorden. Het doel van de dagelijkse quiz was om erachter te komen wat je hebt onthouden en waar de problemen zitten. Dat is waar deze ervaringen in het dagelijks leven over gaan. En dus godzijdank gebruikt God onze hersenen. We moeten onze hersens niet opzij zetten en een vermoeden of een of ander wonderbaarlijk teken in de lucht verwachten als vervanging daarvoor. God gebruikt af en toe wonderbaarlijke tekenen, Hij gebruikt soms diepe indrukken van de Heilige Geest, maar de zaak die God graag gebruikt en waarnaar Hij verlangt te gebruiken, is een geheiligd oordeel, overgave aan de Heilige Geest. God had van ons “robots” kunnen maken. Ik wil geen robot zijn, en ik wil geen rebel zijn, ik wil dat mijn geest onder controle staat van de Heilige Geest. Niet zoals de duivel de geest van zijn mediums beheerst door zijn misleidingen uit te spreken, maar een geest die wordt beheerst door de Heilige Geest, zodat het menselijke en het goddelijke samenvloeien in het denken over dingen. En vergeet niet dat ik tijdens dit proces een beoordelingsfout kan maken. Ik heb er veel gemaakt. We streven naar perfectie, maar godzijdank, van elke fout leren we iets. En het is de ontwikkeling van de geest die het meest kostbaar is.

“Teleurstelling is een grote beproeving, maar christelijke liefde kan de nederlaag in overwinning veranderen. Mislukking leert voorzichtigheid. We leren door de dingen die we lijden. Zo doen we ervaring op. ” Testimonies for the Church, Volume 7, p 278.

Iemand heeft gezegd dat een goed oordeel het resultaat is van ervaring, en ervaring komt voort uit het oefenen van een slecht oordeel. Als je lang hebt geleefd, ben je het ermee eens. Maar het meest trieste ter wereld zijn mensen die nooit leren van ervaring. Ze blijven steeds dezelfde fout maken. Er zijn zoveel nieuwe fouten onderweg, we zouden de oude zo snel mogelijk uit de weg moeten ruimen. Er valt zoveel te leren, en als we het woord en de getuigenissen op onze knieën bestuderen, terwijl we samen overleggen, al deze goede principes volgen die anderen hebben genoemd, laten we God danken dat onze leraar ons nooit in de steek laat. Hij geeft ons nooit op, en tenzij we Hem verlaten, wees er zeker van dat we nog op school zitten en Hij zal ons gegarandeerd cum laude laten afstuderen.

Het kroonstuk van Gods schepping, in het begin van deze wereld, was het maken van een mens. Hij is nog steeds in die positie, en telkens wanneer God een mens maakt, maakt Hij hem zoals Hij deed met Adam, om Zijn beeld te weerspiegelen. Hij maakt hem zoals hij met Adam deed, volgens een nieuw patroon, nooit twee gelijk. En als je deze ervaringen hoort, beste vrienden, is dat misschien een beetje ontmoedigend. God probeert je niet te maken naar het patroon van iemand. Hij heeft een specifiek werk voor jou. Door het offer van Christus heeft Hij regelingen getroffen zodat iedereen een speciaal werk kan doen.

“Beproevingen en obstakels zijn de door de Heer gekozen methoden van discipline, en Zijn vastgestelde voorwaarden voor succes” Acts of the Apostles, p 524. “Het zijn obstakels die mensen sterk maken. Het is niet de hulp, maar de moeilijkheden, conflicten, afwijzingen, die mensen moreel gespierd maken.” Testimonies for the Church, Volume 3, p 495.

Dit zijn laboratoria waarin God helpt mensen te ontwikkelen, mensen die problemen kunnen aanpakken en oplossen, bij de genade van God. Heeft iemand ooit wiskunde geleerd, zonder dat hem problemen werden toegewezen? Onmogelijk! En God, ik zeg het eerbiedig, God kent geen manier om mensen op deze planeet te maken, zonder hen problemen te geven als een oefenterrein.

De Bijbel staat vol met kostbare voorbeelden van dit feit. Dat mensen hebben gefaald, wil niet zeggen dat ze niet kunnen worden gebruikt. Faalde Petrus? Ja, maar Jezus kreeg Hem recht terug in het harnas. Is hier iemand die heeft gefaald? Mijn vriend, God heeft een werk voor je, geloof me. De waarheid is dat we van onze fouten leren. “Als het duidelijk is dat je fouten hebt gemaakt, is het je voorrecht om deze mislukkingen om te zetten in overwinningen door ze in de toekomst te vermijden”.

Ik vestig je aandacht op het feit dat de grote les die we van fouten moeten leren, is hoe we ze kunnen vermijden. Maar, we leren niet allemaal de eerste keer, noch de tweede keer, of de derde keer. Kettering verklaarde een grote waarheid toen hij zei: “De enige keer dat het fataal is om te falen, is de laatste keer dat je het probeert”. Dus het maakt niet uit hoe vaak je hebt geprobeerd en gefaald om een ​​overwinning in je eigen leven te behalen, of om een ​​werk voor God te doen, God roept je terug naar de wijngaard. God heeft druiven te plukken. Je bent nodig in dit elfde uur. Sta niet stil vanwege de herinnering aan een mislukking of de angst om te falen. God heeft een werk te doen. Onthoud dat ik niet spreek tegen mensen die meegevoerd worden op de golven van succes. God heeft een speciaal werk voor je. Ik weet dat Hij dat doet, er is geen twijfel over mogelijk.

Een van de grote lessen die God nu probeert te leren aan degenen die Hij voor Zijn werk roept, is hoe ze kunnen samenwerken. Dit is geen noodzakelijk kwaad, dit is nodig om te genieten, de volheid van vreugde, de meest volledige vervulling. Door de eeuwigheid heen zullen we met God en met onze broeders en zusters samenwerken. God wil dat we het hier leren. Juist de gevarieerde karaktereigenschappen die mensen geïnteresseerd maken in wat wordt genoemd zelfondersteunend werk, die gevarieerde karaktereigenschappen, brengen een behoorlijke combinatie samen! Denk nooit, dat alleen maar door samen te komen, een persoon met dit talent en deze met dat talent, en nog een met een ander talent, en ze samen te brengen op één meeting, dat je een zelfvoorzienende instelling hebt opgericht. Misschien heb je een laboratorium.

Het beste dat je leert in zelfvoorzienend werk, is niet anatomie en fysiologie, het is niet hoe je lessen over gezonde voeding moet geven of een lezing over matigheid, het is zelfs niet hoe je Bijbelstudies moet geven. Het is hoe samen te leven en samen te werken, en samen te werken op aarde zoals het in de hemel wordt gedaan. Is hier iemand die ontmoedigd is geraakt omdat je niet met broeders kon werken? Of moet ik het met jouw woorden zeggen: “Omdat je broeders niet met jou konden werken”.

Er staat geweldige raad in het boek Handelingen van de Apostelen, p 279. Merk op hoe je bijzondere talenten, met die van anderen zullen passen, niet dat je net als zij moet worden gevormd. Soms vergelijk ik een zelfvoorzienende instelling met groentesoep. Daar zijn de aardappelen en de wortelen, misschien houdt iemand van een beetje kool, en ik zou door kunnen gaan met een lijst. Ik mag de uien niet vergeten. Omdat sommige mensen de soep niet zouden willen als er geen uien in zitten, en anderen er allergisch voor zijn. Wat je bijdrage ook is, vrienden, wees bereid om het te laten mengen met al de rest.

“God heeft in de kerk mensen met verschillende talenten geplaatst, opdat door de gecombineerde wijsheid van velen, de geest van de geest kan worden ontmoet. Mensen die bewegen in overeenstemming met hun eigen karaktertrekken en weigeren een samenspan op te bouwen met anderen die een lange ervaring hebben in het werk van God, zullen verblind worden door zelfvertrouwen en niet in staat zijn om onderscheid te maken tussen het valse en het ware. Het is niet veilig voor zulke personen om als leiders in de kerk te worden gekozen; want ze zouden hun eigen oordeel en plannen volgen, ongeacht het oordeel van hun broeders. Het is gemakkelijk voor de vijand om door hen heen te werken die, die zelf bij elke stap raad nodig hebben, de voogdij over de zielen op zich nemen in hun eigen kracht, zonder de nederigheid van Christus te hebben geleerd. ”Acts of the Apostles, pagina 279.

Indrukken alleen zijn geen veilige gids voor plichten. De vijand haalt mensen vaak over om te geloven dat het God is die hen leidt, terwijl ze in werkelijkheid alleen maar een menselijke impuls volgen. Maar als we goed opletten en met onze broeders overleggen, zullen we inzicht krijgen in de wil van de Heer; want de belofte is: ‘De zachtmoedigen zal Hij leiden in het oordeel, en de zachtmoedigen zal Hij Zijn weg leren.’ Psalm 25: 9 ”.

Een van de beste alibi’s die ik heb gehoord om geen hulp in te roepen, is dit: “Nou, ik weet toch wat hij zou zeggen, dus het heeft geen zin om te vragen.” Mijn beste vrienden, degenen die dat zeggen, zien het fundamentele doel van raad over het hoofd. Als er iemand is die ik moet raadplegen, is het niet dat ze mij hun mening kunnen geven, maar dat ze me kunnen helpen verwijzingen te vinden die mij niet zijn opgevallen, dat ze mijn aandacht kunnen vestigen op principes, die Ik heb over het hoofd gezien dat ze me kunnen helpen feiten te ontdekken die ik nog niet heb gevonden, en dat ze me kunnen helpen die dingen af ​​te wegen op de weegschaal van het oordeel. Goede raad, zegt de wijze, is als diepe wateren. En een man van begrip zal het eruit halen.

Als we de grote laatste crisis naderen, zal er gezien worden, godzijdank, een eenheid, een vereniging. Niet om individualiteit te vernietigen, maar om te gebruiken in een team, een team van vele teams, verenigd om het werk van God op aarde af te maken. Nu wordt een van de meest interessante aspecten hiervan onder onze aandacht gebracht in het derde hoofdstuk van het evangelie van Johannes. Hier horen we Johannes de Doper spreken. U zult zich herinneren dat Christus Zelf over Johannes zei dat er nog nooit iemand uit vrouwen was geboren die groter was dan deze man. Een van de grootste dingen die hij ooit heeft gezegd, staat in Johannes3:30. Hier is Johannes die over Jezus spreekt: “Hij moet toenemen, maar ik moet verminderen”. Zeven woorden, een perfecte uitdrukking van een mooie waarheid. Wist je dat dit het recept voor geluk was? Ik zal het je voorlezen. Het staat in De Wens der Eeuwen. “God roept een mens om een ​​bepaald werk te doen; en wanneer hij het heeft gedragen voor zover hij gekwalificeerd is om het te nemen, brengt de Heer anderen binnen, om het nog verder te dragen…. Van tijd tot tijd zal de Heer verschillende instanties inschakelen, door wie Zijn doel het beste kan worden bereikt. Gelukkig zijn zij die bereid zijn zichzelf te vernederen en samen met Johannes de Doper zeggen: ‘Hij moet toenemen, maar ik moet minder worden’. Dit vers is in de eerste plaats hierop van toepassing: dat ieder van ons zou moeten proberen mensen te leiden naar Jezus, in plaats van naar onszelf.” Maar de toepassing is niet de enige, tussen het menselijke en het goddelijke. Zoals ik hier heb gelezen. Bij de ontwikkeling van Zijn werk brengt God van tijd tot tijd verschillende middelen in. Hij voegt steeds verschillende groenten toe aan de groentesoep. Waarom? Hij heeft een bepaalde smaak die Hij wil ontwikkelen, alleen een blend kan dit tot stand brengen. Ben je bereid je bijdrage te leveren, ook al is het niet de hele soep?

Ben je bereid, als er een bepaald ingrediënt in die soep zit dat een broer of zus levert, dat je erg lekker vindt, ben je dan bereid voor God, de Meester-soepmaker, om andere ingrediënten binnen te halen waar je niet aan hebt gedacht? Andere menselijke middelen die Hij wil gebruiken. Ik ben vandaag een gelukkig man. En een van de redenen waarom ik gelukkig ben, is dat ik een werk zie ontwikkelen dat groter, veel groter is dan deze kleine handjes zouden kunnen tot stand brengen. Ik zie een werk ontwikkelen dat groter is dan een mens of een stel mensen aankunnen. Het wordt vervuld als God de touwtjes in handen neemt.

Laat je God toe jouw ingrediënten toe te voegen aan zijn hemelse soep, en je te laten oplossen in zijn perfecte mengsel voor het bekomen van de perfecte blend ?

Een Weg, niet van God

Wat zegt de Bijbel over ALCOHOL, SIGARETTEN & TABAK – DRUGGEBRUIK ?

“En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.” – Lukas 2:13,14

Bijna iedereen weet wat de engelen zongen toen Jezus werd geboren, maar heel weinig hebben de VREDE leren kennen die God ons beloofd heeft in Zijn Zoon. In plaats daarvan zijn mensen bezorgd en niet op hun gemak over iets – sommigen meer dan anderen. Zo, zegt Gods Woord zal de wereld er uitzien.

“Wat toch heeft een mens voor al zijn zwoegen en voor het streven van zijn hart, waarmee hij zich aftobt onder de zon, wanneer hij gedurende al zijn levensdagen zijn werk doet in smart en verdriet, en zelfs des nachts zijn hart geen rust vindt? Ook dit is ijdelheid.” – Prediker 2:22-23

“De mens, uit een vrouw geboren, is kort van dagen en zat van onrust.” – Job 14:1

God heeft ons de uitweg gegeven door Zijn Zoon Jezus: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.” – Jesaja 9:5

“Inderdaad bemerk ik, dat er bij God geen aanneming des persoons is, maar onder elk volk is wie Hem vereert en gerechtigheid werkt, Hem welgevallig, naar het woord, dat Hij heeft doen brengen aan de kinderen Israëls om vrede te verkondigen door Jezus Christus. Deze is aller Heer.” – Handelingen 10:36

Maar in plaats daarvan, hebben de mensen, door alle tijden heen, er de voorkeur aan gegeven zich naar andere dingen te keren om hun verstand van hun problemen af te houden en hun spanningen te verminderen; tegenwoordig is de meest gebruikelijke methode, door allerlei chemicaliën – DRUGS – op kunstmatige wijze in te nemen. Dat omvat de drugs ALCOHOL (sterke drank), NICOTINE (tabak roken), en allerlei soorten KALMERENDE MIDDELEN (sommige mensen gebruiken regelmatig pijnstilers en tabletten, als ‘opkikkertje’), evenals illegale en meer ongebruikelijke drugs (marihuana, heroïne enz.). Hiervan was alleen alcohol in Bijbelse tijden algemeen genoeg om in de Bijbel zelf genoemd te worden; hier volgt wat er is geschreven in Gods woord :

Spreuken 20:1 “De wijn is een spotter, de drank een luidruchtige, ieder die zich daaraan overgeeft, is onwijs.”

Spreuken 21:17 “Wie van vermaak houdt, zal gebrek lijden; wie olie en wijn liefheeft, wordt niet rijk. “

Spreuken 23:20-21 “Verkeer niet met wie zich te buiten gaan aan wijn en vlees; want een drinker en een doorbrenger verarmen, en slaperigheid doet lompen dragen.”

Spreuken 23:29-33 “Bij wie is ach? bij wie is wee? bij wie is twist? bij wie geklaag? bij wie zijn wonden zonder reden? bij wie troebele ogen? Bij hen die laat opzitten bij de wijn, die komen om de gemengde drank te proeven. Zie niet naar de wijn, wanneer hij roodachtig fonkelt, wanneer hij in de beker parelt; vlot glijdt hij naar binnen, ten slotte bijt hij als een slang en spuwt gif als een adder. Dan zien uw ogen vreemde dingen en uw hart spreekt wartaal.”

God bedoelt hiermee dat we begrijpen wat alcoholische drank doet: ze MISLEIDT en BESPOT diegene die ze drinkt en veroorzaakt ellende, zorgen en ziekte.

En wanneer we verder lezen tot vers 35 krijgen we een beeld van de effecten van sterke drank! Naast ziekte en ‘katers’ veroorzaakt alcohol onverantwoordelijk gedrag, gewelddadigheid, humeurigheid enzovoorts, vaak resulterend in verkeersslachtoffers, misdaden, gebroken gezinnen, armoede en de rest. Het veroorzaakt zoveel problemen, maar in plaats van te ontsnappen aan deze problemen, keren de mensen ernaar terug! Hoe dwaas!

Spreuken 31:6-7 “Geef bedwelmende drank aan wie te gronde gaat, en wijn aan wie bitter bedroefd zijn; opdat hij drinke en zijn armoede vergete, en aan zijn moeite niet meer denke. ”

Iedereen die erover nadenkt, zal zich realiseren dat sterke drank geen oplossing is voor wat dan ook, en dat alcoholisten in een wanhopige toestand zijn.

De zogenaamde ‘wijn’ die Jezus dronk was ‘nieuwe wijn’, wat betekent; vers druivensap dat niet gegist is. ALCOHOL is een VERGIF – en hetzelfde geldt voor alle andere dingen die hiervoor genoemd zijn – NICOTINE en andere drugs. Zelfs als er geen directe medische effecten zijn, veroorzaken al deze dingen een denkwijze waardoor de persoon meer en meer afhankelijk wordt van chemicaliën voor ‘kicks’ en zogenaamd ‘geluk’ – en op lange termijn, zoniet al eerder, zal het lichaam eronder lijden. Iedereen weet wat voor een smerige gewoonte roken is en wat voor een verschrikkelijk effect het heeft op het lichaam van degene die eraan verslaafd is. Onze lichamen zijn niet van onszelf: God zal alle mensen oordelen naar de manier waarop wij ermee omgegaan zijn:

2 Korinthiërs 5:10 “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. “

Romeinen 14:12 “Zo zal [dan] een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven [aan God].”

Laat je niet misleiden. Laat niemand je vertellen dat Gods Woord verkeerd is. De tijd nadert dat Jezus terugkeert om de aarde te oordelen.

De hele aarde zal verontrust zijn – God zegt het. Zelfs nu zoeken mensen overal naar vrede en kunnen die niet vinden – WAAROM?

Jesaja 48:22 “De goddelozen, zegt de HERE, hebben geen vrede.”

God toont ons de weg om vrede te vinden: “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus,” (Romeinen 5:1). Hij kwam om ons een vredesboodschap te brengen: “en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.” (Hebreeën 2:15).

Er is een duivelse kracht werkzaam die mensen bindt in slavernij. Terwijl God ons wil bevrijden van waanideeën en waanzinnige gewoonten, is het een duivels werk om mensen in de ban te brengen van onechte producten en onware theorieën.

De weg van de drugs – is niet van God.

Johannes 14:27 : “Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.”

De wereld probeert ons vrede (en genot) te geven door alcohol, tabak, drugs enzovoorts; geen van deze dingen duren lang en allen zijn op de een of andere manier schadelijk. Jezus, geeft ons Zijn onvergelijkbare vrede door de kracht van Zijn Heilige Geest die in ons is. Daarvoor is geen vervanging.

Wanneer u ooit aan de feest- of kersttafel zit, kunt u daarover nadenken : is er geen vreugde zonder alcohol, zonder sigaretten of zonder andere door mensen gemaakte prikkelmiddelen? Is het feest niet mogelijk zonder de pijn van het dier ?

(Drs. Hans Bouma schreef in 1980 hierover een klein pamfletje : “Zoiets doe je niet met een dier”. Het is nog verrassend actueel.)

Het onderwerp “Wijn” en “Alcohol” in de Bijbel is vaak omstreden. Voor wie er interesse in heeft adviseer ik : Le Vin dans la Bible: Une Étude Biblique de l’usage de boissons alcooliques / Samuele Bacchiocchi