Perfecte Antwoorden

Perfecte Antwoorden op de grote vragen van het leven

Wat is de waarheid? Deze vraag heeft de mensheid door de eeuwen heen uitgedaagd. Het verbaasde Pilatus zelfs toen de belichaming van de waarheid recht voor Hem stond, maar hij liet de gelegenheid om dé waarheid te kennen aan zich voorbijgaan. In het Romeinse denken was er niet zoiets als dé waarheid, maar kon je beter spreken van ieder zijn waarheid. Dat laat verstaan waarom er zo’n babylonische spraakverwarring is over ongeveer alle zaken van het leven, ook op het vlak van geloof en religie. Het aantal verschillende doctrines en geloofsovertuigingen in onze wereld van vandaag kan ons er alleen maar van overtuigen dat we niet erg goed zijn geweest in het vinden van antwoorden op deze uiterst belangrijke vraag naar wat de waarheid is? Of maakten we een bocht, wanneer we net als Pilatus oog in oog stonden met de waarheid. En maakte onze trots toen een bocht, omdat we niet bereid waren om onze geleerdheid en positie op te geven voor de nederige Man van Nazareth? 

God heeft ons een onfeilbare en onbetwistbare bron van waarheid gegeven: Zijn Woord. Wanneer we in de war zijn, zet het ons weer op het pad, wanneer we ontmoedigd zijn, tilt het ons op, wanneer we twijfelen, herstelt het ons vertrouwen, wanneer we antwoorden nodig hebben op de grote vragen van het leven, heeft het die allemaal.

De vragen die door alle mensen worden gesteld, over hun oorsprong en bestemming, de zin van hun leven en de levensweg, worden allemaal beantwoord in het Heilige Boek, en deze antwoorden zijn samengevat in de komende serie nieuwsbrieven. Je mag je absolute vertrouwen stellen in Gods Woord – want het is de grote en volmaakt nauwkeurige gids naar Diegene die de weg, de waarheid en het leven is. (Johannes 14:6)

“De waarheid is in Jezus.” (Efeziërs 4:21)

Moge God heel dicht bij je zijn, en Zijn Geest jou de weg tonen, terwijl je dieper en dieper graaft in de wonderen van Zijn onfeilbare Woord.

GODS WOORD ZEGT dat Hij de ultieme Definitie, Personificatie en Gever van liefde is.

1 Johannes 4:7-8 : Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

GODS WOORD ZEGT dat God zoveel van de hele wereld hield dat Hij zijn enige Zoon gaf om te sterven zodat wij voor altijd kunnen leven.

Johannes 3:16 Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

GODS WOORD ZEGT dat Hij onvoorwaardelijk van ons houdt. Hij houdt niet van ons omdat Jezus voor ons stierf. Jezus stierf voor ons omdat Hij en de Vader ons eerst liefhadden.

Johannes 16:26-27 Te dien dage zult gij in mijn naam bidden en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van God ben uitgegaan.

GODS WOORD ZEGT dat Jezus naar de aarde kwam in de gedaante van een mens om ons te laten zien hoe de Vader is. Zoals Jezus was, zo is de Vader.

Johannes 14:8-9 Filippus zei tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader?

GODS WOORD ZEGT dat Hij eeuwig is en het leven in Zichzelf heeft, wat betekent dat Hij op zichzelf bestaat en leven bezit dat ” hij niet moet van iemand ontvangen”, maar dat het leven in Hem en door Hem is.

Psalm 90:2 Eer de bergen geboren waren, en Gij aarde en wereld hadt voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.

Jesaja 44:6 Zo zegt de Here, de Koning en Verlosser van Israel, de Here der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God.

Jesaja 43:10 Gij zijt, luidt het woord des Heren, mijn getuigen, en mijn knecht, die Ik verkoren heb, opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; voor Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn

Lees ook Jesaja 57:15, Jesaja 40:28, Genesis 21:33 en Deuteronomium 33:27.

Indien gij wildet…

Ik heb altijd geleerd dat “de wil” het begin van alles is. Iemand die gewillig is, komt in ieder geval in beweging. Maar willen is meer dan wensen. Iedereen wenst vrede, geluk, voorspoed… maar wensen gaat niet gepaard met een engagement. Terwijl, als je iets echt wil, doe je er iets voor.  Je moet natuurlijk weten wàt, en dus moet je instructies krijgen en als het gaat om het geloof, “uit goede bron”.  In Deuteronomium 8 klinkt echter al : “omdat gij naar de stem van de HERE, uw God, niet wilde luisteren”. 

Dat is opgeschreven voor u en mij en houdt ons een spiegel voor. Zijn we ook vandaag, zoveel eeuwen later gewilliger om te luisteren?

We kennen de woorden van Jezus in Mattheus 23:37-38 : “Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild.” Daar was dan hun  Koning en Heer, Hij waarnaar de profeten vooruitwezen, waar vanaf Adam was naar uitgekeken, Hij die sprak en het was er, die sprak zoals niemand voor Hem ooit had gesproken… Hoe tragisch, dat ondanks dat alle tekenen op Hem wezen, ze niet het geestelijke oog hadden van Simeon en Hanna. En weer kunnen we zeggen… “en wij?” Is ons oog beter geoefend om de waarheid te ontdekken en de schriften te onderzoeken en daaruit te leren wat God van ons wil? Zullen wij ons niet laten misleiden door succesrijke groepen, pracht en praal, aanzien, macht, de show, het aantal… in plaats de eenvoud van die eenvoudige man van Nazareth, met zijn eenvoudige boodschap die niet verandert. Kan ook niet – want alles wat God doet is eeuwig. 

Zou het mogelijk zijn dat we vandaag verloren lopen tussen de bijkomstigheden en de essentie missen? Iemand vroeg me recent hoe het komt dat ik – een leek – mij zo tot het evangelie en de verkondiging aangetrokken voel… Ja, voor sommigen is het extreem, een beetje religie, dat wel, maar niet teveel. Dat is niet wat de Bijbel me leert. God is niet tevreden met halve keuzes. 

In Jeremia 5:3  vraagt de profeet zich af : “Gij hebt hen geslagen, zij voelden geen pijn; Gij hebt hen vernield, zij hebben geweigerd tuchtiging aan te nemen; zij hebben hun aangezichten harder gemaakt dan een rots, zij hebben geweigerd zich te bekeren.” en in Jesaja 30:15 : “Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, – maar gij hebt niet gewild.”

Wat hebben wij niet gewild? Is het zijn liefde? Nemen we aan. Maar zijn onderwijzing? Dat is ouderwets. Een mens moet niet te ‘wettisch’ zijn… Laten we ieder woord onderzoeken, zoals Johannes 5 beschrijft : “Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen,en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben.” We willen wel het leven, maar niet hét Leven, niet Zijn vraag: kom en volg Mij…

Laat alles los en vertrouw op Mij, laten we samen overleggen… Zo leer je Mij kennen.” “Want dat is het eeuwige leven, dat zij U kennen, Vader, en Jezus Christus die U gezonden hebt.”

Dat is wat Jozua het volk voorhield : “leven of dood – zegen of vloek”.
Mijn gebed voor u is : “kies dan het leven”!