De Exodus en de gezondheidshervorming

Prediking door Taylor G. Bunch over de parallellen tussen het oude en het nieuwe Israël en de Exodus en diegenen die Jezus’ wederkomst verwachten. Wat toen zo belangrijk was, is dat nu ook.

Het doel van de uittocht van het oude Israël was om hen terug te brengen naar het geloof en de gebruiken van Abraham, Izak en Jakob.

Terwijl zij in Egypte waren, hadden zij geleerd om de gruwelen van de heidenen te volgen en waren de bepalingen en voorschriften die hun vaderen toepasten vergeten.

Gezondheidshervorming was een belangrijk onderdeel van de beweging om Egypte te verlaten. De eerste stap in deze hervorming was het verbieden van het eten van vlees dat de Heere onrein had verklaard en een “gruwel” noemde. (Zie Leviticus 11 en Deuteronomium 14). Dit was geen nieuwe bepaling, aangezien het onderscheid al was gemaakt vóór de zondvloed. Deze goddelijke voorschriften werden zorgvuldig in acht genomen door de gelovigen na de zondvloed. 

‘En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo.” “En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten.” Genesis 1: 29, 30; 2: 16.

Na de zondeval was de aardbodem vervloekt en daardoor moest de mens leven door te zwoegen in het zweet van zijn gezicht. Toen voegde de Heere kruiden en groenten toe aan zijn dieet. “En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren.” Genesis 3: 17-19. 

Dit aangepaste dieet is Gods ideaal voor Zijn volk tijdens de heerschappij van de zonde. De Heere trachtte Israël naar dit ideaal toe te leiden en dat doet Hij ook nu voor het hedendaagse Israël. Wanneer het Paradijs is hersteld, dan zal het oorspronkelijke dieet volkomen worden hersteld. Degenen die zich voorbereiden op de wederkomst zullen terugkeren tot het aangepaste dieet en daarmee één stap verwijderd zijn van het oorspronkelijke plan. 

Naarmate de rebellie van de mens ten opzichte van God toenam, werden alle beperkingen afgebroken en de mensen begonnen het voorbeeld van de dieren te volgen door het verslinden van hun medeschepselen. De zondige mensen waren niet meer tevreden met voedsel direct uit het plantenrijk, zij begonnen het vlees van lagere schepselen te eten. In een poging om de afvalligheid tegen te houden, maakte de Heere een scheiding tussen de dieren. Hij koos de meest gezonde en verklaarde die “rein” met de toestemming om ze te eten en alle andere als “onrein” en absoluut ongeschikt als voedsel, zelfs een “gruwel”. Maar deze tweede beperking werd snel afgebroken door de rebellen en de afval ging door tot ieder levend schepsel in het dierenrijk werd gebruikt als voedsel. De mensen begonnen zelfs andere mensen te eten. 

Het doel van het evangelie is het herstel van wat verloren is gegaan door de zonde en de mens terug te brengen in zijn oorspronkelijke toestand. De stappen in rebellie en afvalligheid moeten allemaal worden teruggedraaid door degenen die het herstelde Paradijs binnen zullen gaan. Wanneer het evangelie de meest gedegradeerde mensen bereikt, houdt het kannibalisme op. Dan zullen zij de onreine gruwelen, die verboden zijn in de Bijbel, uit hun dieet wegdoen. Wanneer de hervorming, die een volk voorbereidt om het hemelse Kanaän binnen te gaan, is voltooid onder de wederkomst-beweging, zullen alle stappen in voedingshervorming genomen zijn, behalve de laatste die bestemd is voor de volmaakte zondeloze toestand. 

Om Israël terug te leiden tot het oorspronkelijke dieet, gaf de Heere hen Manna. “En heel de gemeenschap van de Israëlieten morde tegen Mozes en tegen Aäron in de woestijn. De Israëlieten zeiden tegen hen: Och, waren wij maar door de hand van de HEERE gestorven in het land Egypte, toen wij bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadiging toe! Want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn om heel deze gemeente van honger te laten sterven. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Het volk moet eropuit gaan en de per dag benodigde hoeveelheid verzamelen, zodat Ik het op de proef kan stellen of het naar Mijn wet wandelt of niet.” “De Israëlieten aten veertig jaar lang het manna, totdat zij in bewoond gebied kwamen. Zij aten manna, totdat zij aan de grens van het land Kanaän kwamen.” Exodus 16: 2-4, 35. In Psalm 78: 23-25 wordt het manna “brood van de machtigen”, of “brood der engelen” (NBG) en “hemels koren” genoemd. Het was het voedsel dat gebruikt werd door engelen en ongevallen wezens, het beste voedsel in heel het universum. Er was niets op aarde dat het kon evenaren. Het bevatte meer essentiële voedingsstoffen dan enig ander voedsel dat de mens kent. 

Het manna wordt als volgt beschreven: “Het huis van Israël gaf het de naam manna. Het was wit als korianderzaad, en de smaak ervan was als van een honingkoek.” Exodus 16: 31. “Het manna leek op korianderzaad en de kleur ervan leek op de kleur van balsemhars. Het volk liep overal rond, verzamelde het, en maalde het met handmolens, of stampte het fijn met een stamper. Dan bereidde men het in een pot en maakte er koeken van. De smaak ervan leek op de smaak van baksel in olie.” Numeri 11: 7, 8. Korianderzaad is het zaad van een plant die in het wild groeit in Israël en de omliggende landen. De smaak, geur en kleur waren aangenaam. In feite vergelijk ik manna het meest met een zoete, geconcentreerde bes, gezien zij bedierf wanneer ze werd overgehouden voor de volgende dag.

‘Israël was niet tevreden. Maar de Israëlieten hadden zo’n bedorven smaak als gevolg van hun verblijf in Egypte dat ze zelfs niet tevreden waren met het voedsel van engelen. “Het samenraapsel van vreemdelingen dat in hun midden verkeerde, werd met gulzigheid bevangen; daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden: Wie zal ons vlees te eten geven? Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten, aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Maar nu droogt onze ziel uit, er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen!” Numeri 11: 4-6. Zij waren het manna beu en verlangden naar de vleespotten van Egypte, zelfs naar het onreine vlees. Deze opstand tegen de gezondheidsprincipes van de Exodusbeweging begon bij het “samenraapsel van vreemdelingen”. 

De Heere gaf hen niet waar zij naar verlangden en om vroegen, maar gaf hun het reinste van alle reine vleessoorten – wilde kwakkels.

‘Toen hoorde Mozes het volk jammeren, geslacht na geslacht, ieder voor de ingang van zijn tent. En de toorn van de HEERE ontbrandde hevig; ook in de ogen van Mozes was het kwalijk. En Mozes zei tegen de HEERE: Waarom hebt U Uw dienaar kwaad gedaan en waarom heb ik geen genade gevonden in Uw ogen, dat U de last van heel dit volk op mij legt?… Waar zou ik vlees vandaan moeten halen om al dit volk te geven? Want zij jammeren tegen mij: Geef ons vlees, zodat wij kunnen eten!” “Toen stak er van de kant van de HEERE een wind op en voerde kwakkels aan vanaf de zee, en verspreidde ze boven het kamp, ongeveer een dagreis naar de ene kant en een dagreis naar de andere kant, rondom het kamp, ongeveer twee el hoog boven het aardoppervlak. En het volk stond op, die hele dag en die hele nacht, en heel de volgende dag, en men verzamelde de kwakkels. Wie het minst had, had tien homer verzameld, en men spreidde ze wijd voor zich uit, rondom het kamp.  Het vlees zat nog tussen hun ‘tanden, voordat het gekauwd was, toen de toorn van de HEERE tegen het volk ontbrandde, en de HEERE bracht het volk een zeer grote slag toe.” Numeri 11: 10-13, 31-33. 

Terwijl ongeveer drie liter manna per persoon per dag voldoende was, waren zij zo begerig naar vlees, dat het minste aantal kwartels dat door één persoon werd verzameld tien homer was. Een homer is een korenmaat van ongeveer 300 liter. Het was hun vraatzucht waardoor de Heere toornig op hen  werd. Zij waren zo hongerig naar vlees dat ze nauwelijks de tijd namen om het te bereiden. Zie Psalm 78: 17, 18, 26-31; 106: 14, 15. De Heere gaf waar ze om vroegen om hun een les te leren. Hun verlangen, gulzigheid en ongehoorzaamheid brachten een uittering voor hun zielen. 

“God gaf het volk datgene wat niet voor hun bestwil was, omdat ze  ernaar bleven vragen; ze waren niet tevreden met die dingen die goed waren voor hen. Hun opstandige wensen werden bevredigd, maar ze moesten lijden onder de gevolgen. Ze aten zonder zich te beperken, en al spoedig kwam de straf op hun vraatzucht. “De Here sloeg het volk met een zeer zware slag”. Velen lagen neer met hoge koortsen, en de voornaamste schuldigen werden gedood terwijl ze het voedsel dat ze geëist hadden, nog aten.” Patriarchen en Profeten, blz. 345.
“Zij verafschuwden het voedsel dat hun werd gegeven en wensten dat zij weer in Egypte waren, waar zij bij de vleespotten konden zitten. Zij verdroegen liever de slavernij en zelfs de dood, dan zonder vlees te moeten leven. God schonk hun het vlees en liet hen eten tot hun gulzigheid een plaag veroorzaakte, waaraan velen stierven.” Counsels on Health, blz. 111.

“Wanneer iemand een opstandige, ongehoorzame zoon heeft die niet naar de stem van zijn vader en naar de stem van zijn moeder luistert, en hij, ook als zij hem gestraft hebben, niet naar hen luistert, moeten zijn vader en zijn moeder hem grijpen en naar buiten brengen, naar de oudsten van zijn stad, naar de poort van zijn woonplaats. Zij moeten tegen de oudsten van zijn stad zeggen: Deze zoon van ons is opstandig en ongehoorzaam, hij luistert niet naar onze stem, hij gaat zich te buiten en is een dronkaard. Dan moeten alle mannen van zijn stad hem met stenen stenigen, zodat hij sterft. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Laat heel Israël het horen en bevreesd zijn.” Deuteronomium 21: 18-21. 

“Het woord van God plaatst de zonde van de gulzigheid in dezelfde categorie als dronkenschap. Deze zonde was zo aanstootgevend in de ogen van God, dat Hij Mozes opdroeg dat een kind dat zich op het punt van de eetlust niet liet beteugelen, maar zich volpropte met alles wat zijn smaak maar begeerde, door zijn ouders voor de leiders in Israël moest worden gebracht en gestenigd moest worden. De toestand van de vraatzuchtige werd als hopeloos beschouwd. Hij zou van geen nut zijn voor anderen en was een vloek voor zichzelf. Men kon in niets op hem vertrouwen. Zijn invloed zou altijd anderen besmetten, en de wereld zou beter af zijn zonder zo iemand, want zijn verschrikkelijke gebreken zouden worden doorgegeven.” Counsels on Health, blz. 71.

Deze zonde komt tegenwoordig veel voor en is nu niet minder ernstig dan in de tijd van Israël. Ouders doen weinig of geen moeite om hun kinderen ervan te weerhouden zich vol te proppen. Teveel eten of dronkenschap zijn zonden van de laatste dagen. “Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt.” Lukas 21: 34. 

De juiste basis voor gezondheid. “Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.” Exodus 15: 26 (lees ook  Deuteronomium 7: 5-15). Gezondheid hangt af van gehoorzaamheid aan Gods morele en fysieke wetten. Gehoorzaamheid aan de wetten van de natuur is niet voldoende. De belangrijkste invloed voor een gezond leven is een geestelijke ervaring. Het is net zo onmogelijk om volmaakte gezondheid te hebben door gehoorzaamheid aan natuurwetten of door biologisch eten, als het is om verlossing te verkrijgen door menselijke gehoorzaamheid aan de morele wet. Geloof en werken moeten samengaan om zowel gezondheid als verlossing te verkrijgen. Een goede christelijke ervaring is het allerbelangrijkste in gezondheidshervorming. Samen met onze gehoorzaamheid aan gezondheidsbeginselen moet er een goddelijke, wonderwerkende kracht in ons zijn. Dit was het geheim van de gezondheid van de Israëlieten. “Onder hun stammen was niemand die struikelde.” Psalm 105: 37 (zie ook Deuteronomium 8: 4). 

“En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben.” “Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is.” 1 Korinthe 10: 6, 11. In de tijd van de apostelen hield de gemeente zich aan de regels voor gezondheid en voedselvoorschriften. Toen de gemeente naar Babylon ging leerde ze alle gruwelen te eten van de heidenen of de Babyloniërs. Het doel van de Adventbeweging is Gods volk uit Babylon te roepen en het terug te brengen tot het geloof en de leefwijze van Christus en de apostelen. Het overblijfsel zal geen onrein vlees eten. “Want zie, de HEERE zal komen in vuur,
en Zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind, om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden, Zijn bestraffing in vlammen van vuur. Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE een rechtszaak voeren met alle vlees. Zij die door de HEERE dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn. Zij die zich heiligen en reinigen in de tuinen achter één in hun midden, die varkensvlees eten, afschuwelijk gedierte en muizen, tezamen zullen zij weggevaagd worden, spreekt de HEERE.”
Jesaja 66: 15-17. 
Naarmate wij het einde van de reis naderen en ons voorbereiden om het hemelse Kanaän binnen te gaan, zal de Heere Zijn volk terug trachten te leiden tot het oorspronkelijke dieet dat zij zullen hebben in het herstelde Paradijs.

“Het licht dat God heeft gegeven en zal blijven geven over de kwestie van het voedsel moet voor Zijn volk nu zijn wat het manna was voor de kinderen van Israël. Het manna viel uit de hemel, en het volk werd opgedragen het te verzamelen en te bereiden om gegeten te worden. Zo zal in de verschillende landen van de wereld licht gegeven worden aan het volk van de Heere, en gezond voedsel, geschikt voor deze landen, zal worden bereid… In granen, vruchten, groenten en noten zijn alle voedingselementen te vinden die wij nodig hebben. Als we met eenvoud van geest tot de Heer komen, zal Hij ons leren hoe we gezond voedsel kunnen bereiden, vrij van vlees.” Medical Ministry, blz. 267.’

Gezondheidshervorming is een groot onderwerp dat veel meer omvat dan ons dieet. “Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.” 1 Korinthe 10: 31. “Alles” omvat ook werkelijk alles. Het omvat beweging, ontspanning, werk, rust, slaap en kleding. Hoewel gezondheidshervorming nauw verband houdt met ons geestelijke leven, is het niet het evangelie. “Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehaaglijk voor God en in achting bij de mensen.” Romeinen 14: 17, 18. 

“We kunnen ons niet naar de hemel eten, want dat zou verlossing door werken betekenen. Maar de manier waarop wij eten, kan ons wel buiten het koninkrijk houden. Zij die lid worden van Gods gezin, zullen eten, drinken en zich gedragen zoals de andere leden van Zijn gezin. Deze dingen maken hen geen burgers van het hemelse koninkrijk, maar vormen het bewijs dat zij burgers zijn. Het burgerschap is een gave van God, terwijl het gedrag een bewijs is van die relatie. 

Er bestaat een nauwe band tussen een sterk lichaam en een sterk verstand en een sterke geest. “Want velen – ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen – wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is in hun schande; zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus.” Filippenzen 3: 18-20. (zie ook 1 Korinthe 9: 24-27). Wij kunnen geen heldere geest hebben zonder een gezond lichaam. In het leger wordt er alles aan gedaan om de soldaten in de best mogelijke conditie te houden. Het is een van de belangrijkste invloeden op het moraal van de strijdkrachten. Atleten weten dat succes afhankelijk is van de strengste matigheid. Zij onthouden zich van alles wat hun lichamelijk zou schaden. ‘
“De vraag hoe wij de gezondheid kunnen bewaren is van groot belang… God wil dat de begeerten gereinigd zullen worden, en dat er zelfverloochening betracht wordt op punten die niet goed zijn. Dit werk dient te gebeuren voordat Zijn volk volmaakt vóór Hem kan staan.” Getuigenissen voor de Gemeente, deel 9, blz. 148, 149.

“Ware matigheid onderwijst ons dat we alles moeten nalaten wat nadelig is, en alleen datgene moeten gebruiken wat gezond is. Weinigen beseffen in hoeverre hun eetgewoonten te maken hebben met hun gezondheid, hun karakter, hun bruikbaarheid in deze wereld, en hun eeuwige bestemming. De eetlust moet altijd ondergeschikt zijn aan zedelijke en verstandelijke krachten. Het lichaam moet de geest dienen, niet omgekeerd.” Patriarchen en Profeten, blz. 511. 

“Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat.” 3 Johannes 1: 2. De gezondheid van het lichaam is afhankelijk van de gezondheid van de ziel. Geestelijke genezing moet eerst komen, omdat het zoveel belangrijker is dan lichamelijke genezing, als het eeuwige leven belangrijker is dan het tijdelijke leven. “Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest.” Psalm 103: 3. Er wordt ons gezegd dat wanneer we volledig Gods wil doen “dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden.” Jesaja 58: 8. (Zie Jesaja 58: 1-11; Maleachi 4: 2). 

De oproep tot geestelijke opwekking en geestelijke hervorming is het belangrijkste van alle wegen tot gezondheidshervorming. Dit is de boodschap die de late regen van geestelijke en lichamelijke genezing zal brengen. Dan zal er geen zwakke onder Gods ware volk zijn. Goddelijke wonderwerkende kracht zal samenwerken met gehoorzaamheid aan de gezondheidswetten en een volk voortbrengen “als een wonderteken” in gezondheid en wijsheid, net zoals Daniël en zijn vrienden in het oude Babylon. 
“In lichaamskracht en schoonheid, in verstandelijke vermogens en letterkundige wetenschappen hadden ze geen evenbeeld. Hun rechte houding, de vaste, verende gang, hun helder gelaat, hun onverzwakte zintuigen, de onbesmette adem – dit alles getuigde van goede gewoonten, het waren bewijzen van de adel waarmee de natuur hen eert die haar wetten gehoorzamen.” Profeten en Koningen, blz. 292. ‘

Uittreksel uit: Marian Pel. ‘De Hoeksteen 103’.