Gods weg naar gezondheid

Gods weg 2Gods Weg naar een Onbegrensde Gezondheid

uit : Goed Nieuws-brief

Zoekt u onbevooroordeeld naar wat God voor de mens heeft bedoeld ? Dan zult u in de Bijbel heel wat aanwijzingen vinden voor uw gezondheid. De Bijbel is uiteraard geen voedingsboek op zich. Het vertelt ons niet wat u moet doen wanneer u weer eens last hebt van brandend maagzuur, of wat u moet eten (of niét eten) als uw volgende aanval van migraine komt opzetten. De Bijbel vertelt ons alleen dat God een weg heeft voor ons geestelijk en lichamelijk welzijn.

In zijn uitgebreid boek “Gods Way to ultimate health” (vervolg op Why Christians get sick) beschrijft George H. Malkmus in 23 hoofdstukken die weg. In Goed Nieuws Brief verscheen eerder een vertaling van een stuk hiervan, waar het ging om de eiwitten. Centraal in zijn boek staat het gebruik van rauwkost.

“En God zei : Zie ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze* dienen.” – Genesis 1:29

* noteer : in de King James-vertaling lezen we hier : “to you it shall be for meat” of het zal u tot vlees zijn.

Rauwe voeding : Gods originele plan voor de menselijke voeding.

Er is heel veel verwarring over wàt nu precies de ideale voeding is. Veel men- sen zijn op zoek naar een gezonde voeding, naar evenwichtig samengestelde maaltijden… en struikelend over vele “theorieën” vinden slechts weinigen de weg… Misschien een verklaring voor de ongelofelijke uitbreiding van het aantal mensen die tegenwoordig lijden aan een ruime variatie van fysieke problemen.

Waarom is de verwarring zo groot ? Waarom lijden zoveel mensen aan zoveel verschillende ziekten ? Een gedeelte van het antwoord kan je vinden in het feit dat veel van de informatie betreffende onze voeding en gezondheid, zelf in on- derlinge tegenspraak is !!! Bijvoorbeeld, de ene bron vertelt ons dat we vlees nodig hebben voor eiwitten en kracht, terwijl andere bronnen vertellen dat vlees de oorzaak is van hartaanvallen, beroerten, kanker enz. Jarenlang is ons aangezegd dat melk de perfecte voeding is, en noodzakelijk, voor tanden en bot- ten. Deze stelling is door tal van vooraanstaande onderzoekers en medici sterk aan het wankelen gebracht. Tegenwoordig zijn honderden van de vooraan- staande medici tégen het gebruik van melk. Dr Benjamin Spock maakte recent een lange termijn-onderzoek bekend met de conclusie dat melk niet goed is voor je en dat het nooit aan kinderen zou moeten gegeven worden. Hoe kunnen we nu weten wat we moeten geloven of wiens waarheid we het meest moeten op- volgen ?

Wat is de ideale voeding ?

Toe God de mens schiep, plaatste Hij hem in een wondermooie omgeving, het paradijs, de tuin, Eden. God vertelde hem dat zijn voeding bestond uit eenvou- dige rauwe vruchten en groenten. Hoe verging het de mens met deze voe- ding? Hij leefde gemiddeld 912 jaar zonder genoemde ziekte(n). Volgend op de zondvloed in Genesis, hoofdstuk 7, werd vlees toegevoegd aan de voeding en de mens begon zijn voeding te koken. Als gevolg van deze verandering in de voe- ding trad ziekte binnen in het menselijke bestaan en kregen we een regelrecht dalende levensverwachting onder de mensen. Tegen de tijd dat je aan het einde van Genesis bent, lees je nog over 100 jaar, tegenover de 912 jaar vòòr de vloed.

Nù in de 20e eeuw is rauw voedsel nog even krachtig, genezend, levengevend als 5.000 jaar geleden ! Getuige daarvan zijn miljoenen mensen die door toe- voeging van, of die door een dieet met uitsluitend rauwe groenten en vruchten, een ommekeer hebben gebracht in hun lijden en verzwakking van hun fysieke vermogens. Rev. Malkmus ervaarde het in 1976 toen hij leed aan colonkanker. Met diezelfde vruchten en groenten, die God oorspronkelijk aan de mensen had toegezegd in Genesis 1:29 wist hij zijn leven te redden en zijn gezondheid te herwinnen. Het is dezelfde voeding die hem in perfecte gezondheid houdt en een extreem hoge energie verschaft !

Zo, als mensen dan vragen “Wat is het ideale voedsel ?”, dan kan ik vanuit mijn eigen ervaring en onderzoek en vanuit mijn kennis van de Bijbel en de geest die doorheen de Bijbel stroomt, met overtuiging zeggen : rauwe vruchten en groenten !

Het zijn deze voedingsmiddelen die oorspronkelijk aan de mens zijn gegeven. Het zijn deze bijzondere, “gegroeide wonderen”, die ook aan miljoenen mensen hun levenskracht hebben teruggegeven.

Na het volgen van lessen waarin het theoretisch begrijpen enerzijds en de prak- tische toepassing anderzijds worden geleerd, gaan de meeste mensen over tot de dagelijkse praktijk in hun eigen voeding of in deze van hun gezin. Het duurt niet lang vooraleer we te horen krijgen welke positieve veranderingen de leven- de voeding heeft kunnen teweegbrengen. Mensen voelen zich spoedig fysiek en mentaal beter of vertellen ons dat hun fysieke klachten ineens totaal verdwenen zijn, al naargelang het niveau waarop de ziekte of klacht zich reeds had inge- bed.

Waarom heeft de invoering van een fruit-groentevoeding in ons leven en in dat van anderen, zo’n bijzondere resultaten gegeven ? Misschien wordt het een stuk duidelijker met een vergelijkend voorbeeld. De meeste mensen beschikken over een wagen en ze realiseren zich dat ze de juiste brandstof moeten tanken , wil men zich verzekeren van een goed draaiende motor. Met diesel-brandstof in een benzinetank wordt dat een heus drama. Indien suiker in de tank raakt, wordt de motor aangetast. Waarom ? Heel eenvoudig omdat de machine ont- worpen is te functioneren op een bepaalde soort brandstof. Omdat we dit we- ten, zorgen we er steeds nauwkeurig voor, dat ons voertuig de juiste brandstof krijgt. Maar hoe zit het met ons lichaam ? Natuurlijk is het veel complexer dan om het even welke motor of machine. Maar veel mensen komen niet tot de essentie dat God voor het menselijk lichaam ook een bepaalde brandstof heeft ontworpen. Wanneer we ons lichaam een arme brandstof, of een dode brandstof of een te zware brandstof geven, dan loopt de machine nog wel een tijdje, maar het zal tenslotte verkeerd gaan. De kanalen slibben dicht, de kleppen verdikken, de cellen worden onbereikbaar, de zuurstofvoorziening komt in het gedrang….

Ons lichaam bestaat uit ongeveer 100 triljoen levende cellen. Elk van deze le- vende cellen heeft een DNA of een blauwdruk van de cel die gebruikt wordt om een andere cel te regenereren. Naarmate onze cellen afsterven en door nieuwe cellen worden vervangen, worden de nieuwe cellen afhankelijk van het bouw- en werkmateriaal dat door de voeding wordt aangebracht. Indien het bouwma- teriaal zwak of ontoereikend is, zullen de nieuwe cellen ook zwakker zijn, dan de cel die vervangen is. Als het bouwmateriaal goed is, zal de vervangende cel even sterk zijn als de cel wiens plaats wordt ingenomen. Er treedt dus geen verval of verzwakking op. Het is dus zeer eenvoudig en zo wordt tenslotte waar wat we zo vaak vertellen “Je bent wat je eet”.

Toch dringt het tot de meeste mensen niet door dat door koken, bakken of inten- se warmtebehandelingen, de voedingswaarde van een voedingsmiddel sterk verlaagt. De enzymen zijn vernietigd door koken. Bij benadering 80% van de vitamines worden door koken verwoest (of hadden we die niet nodig, dacht je?) – De eiwitten veranderen door de warmte in een niet langer opneembare vorm. En naast dit alles zien we dat de mineralen, eens vervat in een levende organische structuur, gedegradeerd worden tot dode mineralen die het niveau van de anorganische benaderen. Of, de levenskracht is eruit ! En dan hebben we het nog altijd over een redelijk normale materie : onze dagelijkse voeding, met verstand gebruikt, met mate gegeten en juist gecombineerd… En we zwij- gen nog over al de drugs die mensen dagelijks in de tank gooien. Het ergste wat onze gezondheid kan meemaken is, behalve het ontzeggen van levende substan- ties, de toevoeging van giftige drogeermiddelen.

Ik heb altijd beweerd dat het éne het andere schraagt. De voeding geeft niet voldoende pit… dus is er een bijkomende prikkel nodig om aan te zwengelen. Stel je maar eens voor hoe onze medemensen er zouden uitzien zònder koffie, zònder zwarte thee en chocolade, zònder alcohol en sigaretten… Echt waar, het volstaat meestal niet om alleen de drug te viseren of te elimineren. Samen met de verwijdering van de schadelijke factoren, moet een voedingscorrectie plaats- vinden. Een betere voeding zal het suikermetabolisme in evenwicht, wat de drang naar alcohol en geïsoleerde suiker zal doen afnemen, en vormt een rege- nererend tegengewicht met enzymen en vitamines die een genezend effect heb- ben op het cellenleven.

 

Bijbel wijsheid

Het zijn echter niet alleen de “genots-drugs” maar ook de zgn. “geneesmidde- len” die worden gebruikt in een poging het fysieke probleem te corrigeren.

Ik hoop dat u mensen bent met een geopend oog. Let er eens op wat er gebeurt als mensen eenmaal in de draaimolen van de medicijnen terecht komen. Al deze drugs maskeren de echte problemen en creëren nieuwe problemen waarvoor dan weer andere middelen moeten gebruikt worden. Elk van deze drugs, inclu- sief aspirine, is lever-toxisch, of anders gezegd, beschadigt de lever. Je kan al- leen maar God loven en prijzen, dat onze arme cellen zo tolerant zijn en dat onze weerstand zò groot is, ja dat onze levenskracht zo intens is en dat iedere cel wil blijven overleven zolang het maar kan… met onjuiste brandstof en on- danks de vergissingen die we begaan tegen de levensprincipes.

Waren onze levende lichamen geschapen om gevoed te worden met dode, kunstmatige voeding, die gekookt en/of bestraald werd, bereid, gebakken, ge- conserveerd met chemicaliën, en op smaak gebracht met bedenkelijke aromaten en zoetmiddelen. ? Was dat de weg – Gods bedoeling ? En waren onze licha- men bedoeld om te worden gerepareerd, geholpen, genezen door… drugs, een leger van medische diensten en behandelingen, bestraling, chemotherapie en andere methodes verstrekt door de moderne geneeskunde.

Als je wil weten welke brandstof goed is voor je wagen, dan kijk je in de ge- bruikershandleiding. Op dezelfde manier kan je, om te leren wat voor voedsel God oorspronkelijk had voorzien om te worden gebruikt als voedsel, de Bijbel raadplegen.

Genesis 1:29 e.v. vertelt ons:”En God zei : Zie ik geef u al het zaaddragend ge- was op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze* dienen.” (Het zal u tot vlees zijn) En Genesis 2:15 zegt verder : “En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren”. (de eerste verbondssluiting van God met de mens) Als je later leest dat God de vloed over de aarde moest laten ko- men omdat de “overleggingen van zijn hart te allen tijde slechts boos was”, kan je begrijpen dat er al iets mis was. Het duivelse spel met het werken aan het hart van de mens en het wekken van begeerten door listige verleidingen zijn op het vlak van de voeding nooit ver weg.

Ik zag ooit een cartoon met een man en een vrouw in het midden, beiden duide- lijk in zwakke gezondheid. De doorgezakte buik en lichaamshouding stond daarbij centraal. Onder de cartoon “We’ve come a long way sweetheart”

Jawel ! We hebben een lange weg gegaan om te zien hoe verzwakking en verval optreedt ten gevolge van het negeren van Gods wetten. Jawel ! We hebben de lange weg genomen, de breeede weg, de weg die ons nu zo normaal schijnt, de verboden bomen, waarvan de aarde nu bezaaid is. We hebben die ‘bomen’ ge- plant onder de vorm van fabrieken, werkhuizen, slachthuizen, restaurants en keukens… de lange weg met veel kapelletjes waar wij de tol betalen voor onze levensstijl.

 

We zijn op weg gegaan, maar onze wandeling had een verkeerde bestemming. Vanaf de tuin van Eden ging het bergafwaarts met de mens. Asjeblief, denk niet dat er een positieve “evolutie” is, naar volmaking van de mens; het tegen- deel is waar. God had niets anders dan goeds voor met de mens : een lang le- ven op aarde in vrede, met liefde gezondheid en geluk, de volle vreugde genie- tend van een dienstbaar leven in relatie tot God en de medemens. En als ultie- me bekroning het eeuwige leven in de nabijheid van de Hemelse Vader. Als de mens deze trein heeft gemist – deze gedachte aan een kwalitatief hoogstaand le- ven – dan is de keuze van de voeding daarvoor minstens een groot stuk verant- woordelijk.

Hoe meer ik de effecten van sommige voedingsmiddelen op mijn eigen lichaam observeer, hoe meer ik overtuigd ben dat één van de grootste tragedies in de menselijke geschiedenis te zoeken is in de verandering van de voeding, van een rauwe fruit-groentevoeding naar een vlees en kookkostvoeding met al zijn kunstmatige uitwassen.

Bij de Schepping was de enige bron van voedingsenergie te zoeken in rauwe voeding. Het menselijk lichaam is een levend organisme, gemaakt van le- vende cellen, die behoefte hebben aan levend voedsel. Wanneer we gekookt voedsel in ons lichaam stoppen, overladen met contaminanten, gaat de levens- kracht gestaan naar beneden. En dat begint soms van in de wieg, terwijl het jonge kind moet groeien, en zo over de jeugdjaren heen zien we kolieken, spas- men, huiderrupties, verkoudheden, oorontstekingen, opgezette maag, klierzwel- lingen, gezwollen amandelen e.d. die aantonen dat het lichaam strijdt.

Terwijl het kind opgroeit ontstaan er tandbederf, puisten en zweren, de nood- zaak tot brillen. En bij het betreden van de volwassen leeftijd is er artritis, hy- poglycemie, hartaanval, beroerte, suikerziekte, kanker… Al deze ziekten en veel meer andere “beschavingsziekten” zijn absoluut overbodig en zijn niets anders dan het resultaat van onze levensstijl. Wij noemen dit “de noodzakelijke prijs van de beschaving”. In werkelijkheid heeft het niets of niets te maken met be- schaving maar met pure decadentie die verval met zich meebrengt.

Zij die profijt trekken uit ziekte hebben ons doen geloven dat al deze ziekten na- tuurlijk en onoverkomelijk zijn. en dat we, indien we eraan lijden, de onschul- dige slachtoffers zijn van sommige bacteriën, kiemen of virussen, of dat het iets te maken heeft met onze “erfelijkheid”. Ze vertellen ons dat het organisme een complexe aangelegenheid is, die zij alleen kunnen verstaan, en gezien hun uit- gebreide studies moeten we hen wel vertrouwen wanneer ze hun dure drugs, bestraling en zorgen als onze enige hoop op verbetering ter beschikking stellen. De resultaten zijn weerzinwekkend, maar worden wel goed verborgen, zodat we niet al te erg schrikken, of om het mentaal aan te kunnen. Ondanks de dui- zenden miljarden die jaarlijks worden gespendeerd voor deze industrie worden wij zieker en zieker. Er is geen sprake van positieve gezondheidszorg waarbij de mens leert een verantwoordelijk gedrag te vertonen. Er is wel sprake van een negatieve, geld verspillende na-de-feiten verzorging met alle denkbare mens- onterende facetten. Ook de christelijke gemeenschap schiet hierbij tekort.

 

 

Tijd voor herbronning.

De Bijbel is het positiefste boek omdat het ons vertelt over genezing, herstel. Het legt ons uit wat er scheelt aan de mens en wijst ons de weg om het allemaal weer goed te maken. De Bijbel vertelt ons over dié liefhebbende God die ons geschapen heeft. Hij heeft het leven begonnen en wil ermee doorgaan. In zijn liefde nodigt Hij ons uit om op zijn aanbod in te gaan. Zo komt er

tenslotte een normaal verkeer tussen mensen die weten aan wie zij alle dank verschuldigd zijn en de Hemelse Vader.

Dankzegging klimt op naar de hemel als een machtig hoera.
Gods machtige daden worden begrepen in hun oneindige grootsheid.

Het eigenlijke doel van het leven hier op aarde wordt gerealiseerd…
Dat is de taal van de Bijbel. De Levengever maakt zich bekend aan de mens die Hij zo liefheeft. In de stilte van de natuur, in alles wat Hij gemaakt heeft zien we iets van zijn hand.
Voel je er iets voor om de Levensark te promoten ? Vertel erover in je vrien- denkring, in je gebedsgroep of kerk. Overal zijn mensen die vinden dat de zin van het evangelie ook moet te zien zijn in onze daden. Er zijn mensen die wachten op je stille wenk.

“Vraag God om je werk te zegenen, niet om het te doen.”

K.H Waggerl

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

%d bloggers liken dit: