God Geneest nog steeds

Bijbel VoedingIk heb alle reden om aan te nemen dat gezondheid voor u een belangrijk onderwerp is. Misschien is het verlangen naar een goede gezondheid des te intenser geworden, toen uw gezondheid, levenslust, energie, kracht verminderden en u een schijnbaar uitzichtloze strijd begon tegen ziekte.

Misschien heeft het u verbitterd, teleurgesteld.

Misschien begreep u niet waarom het u overkomt, en zoveel andere mensen. Heeft het een doel? Zit er een plan achter? Kan u er iets aan doen? Of heeft men u verteld dat dit het resultaat is van toeval, bacteriën en virussen, genetisch bepaald…?

Of misschien hebt u naar boven gekeken, en aan God gedacht… Zit Hij erachter? Waarom liet Hij het toe? Kon Hij de wereld niet beter maken, zodat ziekte en lijden en dood niet hoefden?
Er is geen vingerwijzing naar de Schepper. Hij deed zijn werk zeer goed. Maar hebben wij mensen de instructies goed gelezen en de adviezen gevolgd? En is er nog iets te verwachten, als wij nu beginnen met precies zo te leven, als de Schepper heeft bedoeld? En hoe kan je zeker zijn dat het zò is, en niet anders?
Lees er de Bijbel op na, zonder te willen dat de Bijbel bevestigt wat je graag hoort, maar dat deze aanwijst waarin u tekort schiet en wat u moet veranderen.

De Bijbel heeft heel wat te vertellen over gezondheid, omdat God niet alleen bekommerd is over onze toekomst, maar ook over de geestelijke en lichamelijke toestand nu.

Zult u dat aannemen uit een eeuwenoude bron van wijsheid en kracht? Miljoenen mensen deden en doen het. Het resultaat is verbetering en genezing, geluk en gezondheid. Laten we even enkele vragen en gedachten over dit onderwerp bestuderen. Hebt u aan het einde nog meer vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren.

1. Zijn gezondheidsprincipes werkelijk een onderdeel van op de Bijbel gebaseerde godsdienst?

“Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat.” 3 Johannes 2.
Antwoord: Jawel. In feite plaatst de Bijbel gezondheid aan de top van de belangrijkste zaken. De geestelijke, emotionele en lichamelijke gezondheid worden er gezien als onafscheidelijk en elkaar beïnvloedend. Als het lichaam lijdt of misbruikt wordt, kan onze geestes- en zielstoestand niet gebracht worden op het niveau dat God ervoor had voorzien.

2. Waarom gaf God gezondheidswetten aan zijn volk?

“De HERE gebood ons al deze inzettingen te onderhouden en de HERE, onze God, te vrezen, opdat het ons altijd wèl zou gaan en Hij ons in het leven zou behouden, zoals dit heden het geval is.” Deuteronomium 6:24. “Maar gij zult de HERE, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.” Exodus 23:25.

Antwoord: God gaf gezondheidsregels, omdat Hij weet wat het beste is voor ons. Autofabrikanten stoppen een gebruikershandleiding bij hun product, omdat zij weten wat het best is voor het onderhoud. God, die het lichaam schiep, gaf ook de gebruiksaanwijzing. Dit is de Heilige Schrift. Het veronachtzamen van de aanwijzingen, mondt uit in ziekte, benevelde gedachten, voortijdige slijtage, burn-outs…

Het navolgen van Gods adviezen resulteert in het beschermen van het leven (Psalm 67:2) en overvloedig leven (Johannes 10:10). Gods bijzondere gezondheids- wetten werken als een beschermende muur, die de sata- nische ziekten buiten houdt. God leert dat deze regels erop gericht zijn om uit de valstrikken van de duivel te blijven.

 

3. Hebben Gods gezondheidswetten iets te maken met wat wij eten en drinken?

“Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige.” Jesaja 55:2. “Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods. .” 1 Korinthiërs 10:31.

Antwoord: Ja, een Christen zal op een andere manier eten en drinken – alles tot eer van zijn Maker , door alleen die zaken te eten “die goed zijn”. Als God zegt dat iets niet geschikt is om te eten, heeft Hij daar een goede reden voor. Het is niet omdat Hij de mens een pleziertje wil ontzeggen en hard zijn wetten dicteert, maar als een liefdevolle Vader is al zijn raad voor het goed van elke mens. De Bijbel belooft: “het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen.” Psalm 84:11. Als God iets verbiedt, is dat altijd omdat het niet goed is.

Opmerking: Niemand kan door zijn voedingswijze een plaats in de hemel verdienen. Zelfs al zouden we het voedsel van de engelen eten, zou dit ons nog geen toegang tot het Paradijs verschaffen. Alleen de aanvaarding van Jezus Christus als Heiland en Redder kan dat. Nochtans kan het veronachtzamen van Gods gezondheidswetten maken dat iemand verloren gaat, omdat het oordeelsvermogen vermindert en zonde toelaat.

 

4. Wat Gaf God aan de mensen die Hij schiep te eten als perfecte voeding ?

“Zie, Ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen.” “Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten.” Genesis 1:29; 2:16.

Antwoord: De voeding die God aan de mens in het begin gaf, was fruit, granen en noten. Groenten werden hier later aan toegevoegd. (Genesis 3:18). Als het erop aankomt om te weten wat vandaag goed is voor ons, dan blijft dat oorspronkelijke advies, ook vandaag, nog steeds van kracht. Als iemand ziek is of verzwakt, zijn Gods adviezen van bij de schepping, de beste kans om tot genezing te komen. Voor veel mensen is het “Terug naar die Tuin”, terug naar de natuur, waarin God krachten en wetten van genezing inbouwde.

5. Welke voedingsmiddelen werden door God specifiek vermeld als onrein en verboden?

Antwoord: In Leviticus 11 en Deuteronomium 14, bepaalt God een aantal dieren als onrein voor menselijke voeding. Lees beide hoofdstukken in zijn geheel. De Bijbel vermeldt onder andere volgende onreine dieren die niet mogen worden gegeten, waaronder : varken, eekhoorn, konijn, meerval, paling, kreeft, mossel, krab, garnaal, oester, kikker en vele andere.

6. Maar ik hou nu eenmaal van varkensvlees. Zal God me dit kwalijk nemen als ik het eet?

 

“Want zie, de HERE zal komen als vuur … zal de HERE gericht oefenen over al wat leeft, en de door de HERE verslagenen zullen talrijk zijn. Zij, die zich heiligen en reinigen, om achter de ene man in het midden naar de hoven te gaan, die zwijnevlees eten, gruwelijke beesten en muizen, zullen tezamen verdwijnen, luidt het woord des HEREN.” Jesaja 66:15-17.

Antwoord: Dit kan misschien shockeren, maar het is de waarheid en die moet gezegd worden. De Bijbel stelt duidelijk dat wie zwijnevlees eten en andere onreine zaken die een gruwel zijn, vernietigd zullen worden bij de komst des Heren. Als God waarschuwt om bepaalde zaken niet te gebruiken, zouden we altijd moeten gehoorzamen. Herinner je trouwens hoe de simpele daad van het eten van de verboden vrucht door Adam en Eva, het zondeloze mensenpaar, zonde en dood op de aarde bracht. Kan iemand op aarde dan zeggen dat het er niet toe doet, als God het tegendeel zegt? God zegt dat mensen zullen vernietigd worden omdat ze “gedaan hebben wat kwaad is in mijn ogen en verkozen wat Mij mishaagt.” Jesaja 66:4. Maar alles bij elkaar is het niet God die het eten van vlees aanbeveelt. Het is een keuze die de mens maakt. Bij de schepping had God de mens een andere voeding aangewezen. En die voeding is ook vandaag nog steeds de onveranderde voorkeursvoeding voor het gezond houden van de mens. Fruit, groenten, granen en noten zijn ook vandaag het perfecte voedsel om mensen in de beste fysieke en geestelijke conditie te houden.

7. De bepaling van reine en onreine dieren, is toch gegeven op de Sinaï en was toch alleen voor de Joden. Dat eindigde toch bij het kruis… .

“En de HERE zei tot Noach: Van alle reine dieren zult gij zeven paar nemen, het mannetje en zijn wijfje, maar van de dieren, die niet rein zijn, één paar, het mannetje en zijn wijfje” Genesis 7:1, 2.

Antwoord: De Bijbel is duidelijk dat de kennis over reine en onreine dieren teruggaat tot de scheppingsdagen. Noach leefde lang voor er ook maar sprake was van Joden, en toch kende hij het onderscheid tussen reine en onreine dieren. Openbaring 18:2 refereert naar sommige vogels als onrein – juist voor de wederkomst van Christus. De dood van Christus heeft het nut van de gezondheidswetten niet opzij gezet, gelet op de uitspraak van Jesaja die zegt dat diegenen die ze overtreden, zullen vernietigd worden bij de wederkomst van Jesus (Jesaja 66:15-17). De maag en spijsvertering van de Joden is in geen enkel opzicht verschillend van dat van eender welk andere mens. De gezondheidswetten zijn er voor alle mensen in alle tijden.

8. Verbiedt de Bijbel het drinken van alcoholische dranken?

“De wijn is een spotter, de drank een luidruchtige, ieder die zich daaraan overgeeft, is onwijs.” Spreuken 20:1. “Zie niet naar de wijn, wanneer hij roodachtig fonkelt, wanneer hij in de beker parelt; vlot glijdt hij naar binnen, ten slotte bijt hij als een slang en spuwt gif als een adder.” Spreuken 23:31, 32. “… dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven..” 1 Korinthiërs 6:9, 10.

Antwoord: Ja, de Bijbel verbiedt duidelijk het gebruik van alcoholische dranken.

 

9. Verbiedt de Bijbel het gebruik van tabak ?

Antwoord: Ja, de Bijbel geeft zes redenen waarom het gebruik van tabak God misnoegt :

A. Tabaksgebruik benadeelt de gezondheid en het lichaam. “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!” 1 Korinthiërs 3:16, 17.
B. Nicotine is gewoontevormend en verslaaft. Romeinen 6:16 zegt dat wij in dienst staan van de één of van de ander, en dat we aan deze gehoorzamen. Tabaksgebruikers hebben nicotine als hun meester. Jesus zegt, “De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen..” Mattheüs 4:10.
C. Tabaksgebruik is onrein. “gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine.” 2 Korinthiërs 6:17.
D. Tabak is weggesmeten geld. “Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan?” Jesaja 55:2. Wij zijn Gods beheerders van alles wat ons is toevertrouwd “aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd.” 1 Korinthiërs 4:2.
E. Tabaksgebruik brengt niemand dichter tot Christus.”onthoudt u van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel” 1 Petrus 2:11. Tabak behoort daarbij.
F. Het gebruik van tabak verkort het leven Recent e wetenschappelijke conclusies bevestigen dat het gebruik van tabak de levensverwachting tot één derde kan verkorten. Dit is een overtreding van het gebod tegen het doden. (Exodus 20:13). Stel je begrafenis uit en stop met roken.

Gods woord geeft veel adviezen over hoe wij ons lichaam – en geest – gezond kunnen houden. We kunnen moeilijk God de schuld geven voor het feit dat wij aan zijn adviezen geen gehoor geven. Mensen hebben een vrije keuze, maar door die keuze slaan ze een weg in – voor zichzelf – maar dat beïnvloedt ook het leven van anderen. Zelfs al zijn we verminkt en gedegenereerd, en leven we op een verminkte aarde, toch is onze keuze vandaag belangrijk. Het geeft aan Wie wij willen volgen, Wiens woord wij voor de waarheid nemen. De levenswetten die God van bij de schepping in de hele natuur inbouwde om harmonie, orde en gezondheid te houden onder al het levende, zullen nooit veranderen. God heeft de mens wijsheid gegeven om deze wetten te onderscheiden en in de praktijk te brengen. Maar meer dan ooit gebruikt de mens de vluchtwegen – altijd op zoek naar excuses en oplossingen na de feiten. Gods advies is behoud van gezondheid, niet hoe te herstellen. De Bijbel is gericht op ziektepreventie in de eerste plaats.

Ziekte is afschuwelijk. De prijs van ziekte op het individu, zijn omgeving, de maatschappij… is een enorme last. Maar laat je nooit vertellen dat je er niets kunt aan doen…

page3image11914240

GOD GENEEST nog steeds. ook U ?

 

Christenen zijn zich te weinig bewust welke zegen de natuurlijke hygiëne inhoudt, en welke wonderlijke wegen God voor hun welzijn – ook hier op deze aarde – heeft beschikt. In het ontdekken ervan, wordt ons een nieuwe dimensie geopenbaard van Gods oneindige Liefde.

“Mijn volk gaat te gronde, door het gebrek aan kennis” (Hosea 4:6)

“De mensen zijn gehersenspoeld, zodat ze alleen nog kunnen geloven dat ze een medicijn nodig hebben om te genezen. De mensen zijn geprogrammeerd om te geloven dat ze aangevallen worden van buiten af door slechte bacteriën, microben en virussen die gedood moeten worden en de enige manier om dat te doen is een vergif innemen. Om te doden, moet je een vergif nemen of een anti-bioticum (wat anti-leven betekent). Niet voldoende vergif om de patiënt te doden, maar genoeg om bacteriën, microben en virussen te doden. Men heeft ons verteld dat medicijnen intelligent genoeg zijn om te weten welke slechte kiemen gedood moeten worden en dat de medicijnen alleen de slechte kiemen en virussen doden in bepaalde lokaliteiten van het lichaam.
De vraag naar medicijnen komt van de farmaceutische industrie, de centra voor ziekteopsporing en universitaire onderzoekscentra, gesponsord door de overheid en drug- maatschappijen. Terwijl zij via de media verslag brengen over de vooruitgang van nieuwe ‘wonder’medicijnen, gelooft de massa hoe machtig de geneeskunde is over de killervirussen. Men krijgt te horen over de voordelen, liederlijk bezongen, maar zelden iets over de neveneffecten.”
“Als het lichaam aangeladen raakt, en de eetlust vermindert, is het lichaam overladen en zal het acties ondernemen om zich vrij te maken van zijn overlast, door braken en misselijkheid of het lichaam wekt koorts op om de reinigingsactiviteiten te bespoedigen en de darmen te openen met diarree, de nieren zullen harder werken met veelvuldig urineren, om het lichaam te zuiveren van zijn toxisch materiaal. Al de excretie-organen werken om de toxines uit te drijven. De huid zal zijn poriën openen en toxines zullen naar buiten vloeien met zweet; de longen zullen nu meer toxines vrijgeven. Zelfs de ogen kunnen rood worden en traanvocht afscheiden.
De neus zal lopen en hoesten zal helpen om slijm uit te scheiden. Het is mogelijk dat de symptomen begeleid worden van hoofdpijn, wanneer de vergiften (toxines) met de bloedstroom ook door de hersenen komen. Je kan vermoeid worden, en iedere spier of been kan pijn doen. Klinkt dit vertrouwd ? Al deze symptomen zeggen je dat je rust nodig hebt en dat je het lichaam aan zichzelf moet overlaten.
Wat doen wij eraan ? We hebben op TV al die aankondigingen gezien, in de kranten, radio en magazines hebben we heel wat gelezen…. Wanneer je al die symptomen hebt van verkoudheid of griep, heb je een bacterie, microbe of virus ‘opgeraapt’ en je moet dit doden of het zal je klein krijgen … snel, haast je naar de apotheek en haal “Super X”, het antibioticum of een andere bereiding… Je gaat naar huis met een tas vol gepatenteerde medicijnen (vergiften). Als één goed is, dan zijn twee nog beter en vier is zeker het best.

De symptomen verdwijnen en je denkt dat het je goed gedaan heeft, want alles lijkt weer in orde. Je hebt de symptomen verzacht, of onderdrukt en je hebt het reinigingsproces afgebroken. De verkoudheid was je genezing.”

Als we ziek zijn vinden we altijd een reden. We rapen vergiften op uit onze omgeving, we ademen bedorven lucht, het water is bezoedeld en ons voedsel is niet meer wat het is geweest.

Je bent je eigen architect van je eigen lichaam en als je anderen toelaat je eigen bouwwerk (de Tempel van God) te verwoesten, dan is dit je eigen schuld, want jij liet het hen toe. Onwetendheid is geen excuus, omdat we niet weten wat we doen. “MENS, KEN JEZELF” wordt meer een realiteit in het kennen van de feiten van het leven.
Indien je jezelf kende… zou je weten dat je lichaam volledig gehoorzaamt aan de natuurwetten en men zou zich eraan houden, of lijden aan de gevolgen. Je moét weten hoe je lichaam functioneert. Je moet weten wat het beste is voor je en nalaten daden te stellen die het normaal functioneren in de weg staan. Het lichaam heeft meer wijsheid in één seconde van zijn bediening, dan alle wetenschappers kunnen bedenken in hun hele leven.
De grootste plaag is de gezondheidsverzekering. Sorry voor deze naam maar dit is een absolute misser. Het is in het geheel geen gezondheidsverzekering maar een “ziekte”verzekering. Ze is zo ontworpen dat de enige verzekering is, dat dokters en hospitalen worden betaald. Denk eraan, je betaalt voor een ziekte-verzekering. Toen de medische verzorgingssector uitbreiding nam, gaven zij de toestemming om de prijzen astronomisch te verhogen.
In 1984 sprak Dr. Herbert Armstrong (World of Tomorrow) op de NBC :

“HET IS DE MANIER WAAROP WE LEVEN, DIE AL DEZE KLACHTEN VEROORZAAKT.”
We hebben :
Meer dokters – Meer hospitalen – Meer ziekten
Meer onderzoek – Meer AIDS – Meer hartziekten –
Meer kanker – Meer tandartsen – Meer tandverval – Meer herpes – Meer diabetes
Dan ooit voordien in de wereldgeschiedenis.
Het krachtigste gevecht ontbrandde toen de mens leerde dat er geld te maken valt uit zieke mensen.

 

“We verkwanselen onze gezondheid op zoek naar rijkdom.
We zoeken het uit, we zwoegen ons rot en leggen wat geld opzij. Dan verkwanselen we onze rijkdom op zoek naar gezondheid.
En alles wat we vinden is bloemen op een graf. We leven en bluffen over alles wat we hebben. We sterven en hebben alleen nog een steen.”

 

Het zijn enkele gedachten uit

“God Geneest nog steeds”.

De hele brochure is een lijvig boekwerk met de middelen en de strategie
die God aanreikt voor genezing en gezondheid.
De brochure is te koop voor 7,50 euro + verzendkosten.
Daarnaast bieden we ook vertalingen van andere gezondheidsliteratuur. (ook digitaal)

God geneest

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: