God Vrezen

HV God Vrezenvoor Vrienden van het Evangelie, zoekend naar het ware leven,
onderweg om God beter te leren kennen…

In oktober 1993 verscheen de eerste brief, die ik meende te moeten uitgeven in het Nederlands, nadat ik Victoria BidWell’s “Gods Good News letter” had gelezen. Deze brief sloot zo aan bij datgene wat ik jaren voor- dien had ontdekt : het “goede nieuws” moet prak- tisch gemaakt worden en houdt ook een aspect van gezondheid in. “Gods Good News letter” is jammer genoeg slechts tot nummer 2 gekomen en dat is natuurlijk jammer. Maar dat kon mij niet weerhouden om door te gaan met de publikatie van dit tijdschrift. Er is geen reden om er mee op te houden… er zijn alleen maar redenen om er mee door te gaan. Ik zie het als mijn eigen kleine bijdrage ter verspreiding van het goede nieuws, een boodschap die veel beter is, dan datgene waar ik woorden voor vind… en ik kan slechts bidden dat ik de inspiratie krijg om u te laten delen in de hemelse schatten zoals ze opge- sloten liggen om te worden ontdekt in Gods twee boeken : de natuur en de Bijbel.

Ik kan de lezers alleen maar aanmoedigen om beide boeken te lezen met een hart dat honger heeft naar waarheid, met het opzij zetten van elk vooroordeel. Alleen dan kunnen wij iets beter ontdekken. Het was en is niet Gods bedoeling dat wij ons lichaam verkreupelen en ons ongeschikt maken voor de verspreiding van het evangelie. God kan niet gediend worden, wanneer wij zijn levenswetten verstoren en menen dat Hij toch altijd een achterpoortje heeft om ons te helen. Kan God genezen ? Ja, Hij kan en doet het. Het Goede Nieuws is Gods aanbod tot genezing van een zieke wereld. Het leven, voorbeeld en offer van Christus, zijn het medicijn voor een wereld van zelfzucht, eigengerechtigheid, en geweld.

Via dit tijdschrift beperken wij ons niet tot de uitleg- ging van de Heilige Schrift – waar ik graag meer aandacht zou willen aan besteden, maar ik beveel hiervoor de tientallen publikaties van Houvast en De Hoeksteen aan, waarvan u achteraan de gegevens vindt. Als het versterken van uw geestelijk leven uw zorg is, raden wij u een assortiment van levensvernieuwende boeken en brochures aan, waaronder de

pas heruitgegeven “Uw privé tijger” van Georges Vandeman. Het zijn boeken die tot nadenken stemmen en die ik liefst aan alle lezers zou aanbieden. Wanneer sommige lezers een lijst wensen van bij- zondere boeken en brochures, kunt u ons daarover altijd contacteren.

Behalve het feit dat we signalen geven dat “het geloof in Christus leeft” en dat Zijn boodschap dat- gene is, waarnaar de hele geschiedenis heeft uitgekeken, besteden we via deze Brief ook aandacht aan levensstijl en voeding. We ervaren deze als aspecten die zo belangrijk zijn ter bestendiging van de werkelijkheidswaarde van de Goed Nieuws- boodschap, dat ze onlosmakelijk met elkaar verbon- den zijn.

Ik weet het wel, voeding is niet àlles, en gezonde voeding en een natuurlijke levenswijze maken ons niet zalig… De zaak is, dat het één gewoon voort- vloeit uit het ander. Wanneer we eenmaal bereid zijn om op een zelfstandige manier te denken, en de logica van de feiten doorzien, en voldoende geconfronteerd worden met de “waaroms” van onze lijden- de broeders en zusters, gaan we ongetwijfeld op zoek naar Gods Weg voor Gezondheid.

Denk niet dat God onverschillig toekijkt of zich amu- seert aan het lijden van de mensheid. God heeft geen behagen in de negatieve ontwikkelingen die plaats vinden.Dat mensen niet meer zelfstandig kunnen denken, omdat ze zich in een roes gebracht hebben door medicijnen, alcohol, tabak, koffie, voedingsverslavingen en veel andere…is niét Gods bedoeling. Hij wil de mens op zijn niveau ontmoeten als verloren zonen die terugkeren tot Hem.

Andere krachten zijn aan het werk om Gods schep- ping te verwoesten en de mensheid te bederven, zodat in de mensheid niet langer Gods beeld en gelijkenis herkend wordt. Als christen moeten we daarop reageren en een onderscheid maken. Leven en dood en alles tussenin laten ons niet onverschillig. We gaan op zoek naar de mechanismen van ziekte en gezondheid, en vinden Gods wegwijzers voor een succesvol, overwinnend leven. Overwinnen impliceert ook strijd… maar dat maakt het juist de moeite waard !

In je strijd is er altijd Goed Nieuws, en dat maakt dat je het kan dragen !

 

Een waterdrager in India had twee grote potten. Elke pot hing aan het uiteinde van een sterke draagbalk die de man over zijn schouders legde.
Eén van de potten had een barst over de hele lengte, terwijl de andere perfect gesloten was en altijd zijn volle portie water vervoerde.

Op het einde van de lange wandeling van de rivier tot het huis, verloor de gebarsten pot de helft van zijn inhoud. Zo kwam de gebarsten pot toe met slechts een halve inhoud.
Dat ging zo al twee jaar door dat de waterdrager iedere dag anderhalve pot aan huis bracht.
Natuurlijk was de perfecte pot perfect voor het werk waarvoor hij was gemaakt. Hij was trots op zijn eigen verwezenlijkingen. Maar de gebarsten pot was beschaamd over zijn eigen ontoereikendheid. Hij voelde zich ontsteld over het feit dat hij maar in staat was tot de helft waarvoor hij was gemaakt…

Na twee jaar van wat hij zelf noemde “zijn bitter falen”, sprak de pot tot de rivier : “Ik ben beschaamd over mezelf en ik wil me bij jou verontschuldigen. Ik ben slechts in staat geweest om de helft van mijn lading te vervoeren, tengevolge van de barst in mijn zijde. Daar loopt het water langzaam uit, op de weg naar het huis. Wegens al mijn verlies moet jij meer werk doen, en je behaalt niet de volle vrucht van je inspanningen”, zei de pot.

De waterdrager echter zei : “Heb je niet gezien dat er bloemen groeien en bloeien langs jouw kant van de weg? Dat was, omdat ik altijd heb geweten van jouw verlies, en ik zaaide bloemenzaden langs jouw kant van het pad. Elke dag, wanneer we terug gingen, heb jij ze voorzien van water.
Al meer dan twee jaar kan ik nu prachtige bloemen plukken om de tafel op te fleuren. Als jij niet was geweest wat je bent, zou er nooit die schoonheid en uitstraling zijn in en om het huis.”

De moraal van het verhaal is, dat elk van ons iets rondstrooit. We zijn allemaal gebroken potten, maar de barsten en de uitstroom die we hebben, maken ons leven interessant en lonend.
Kijk daarom niet naar de gebreken van de mens, maar zoek naar hun goede kanten.
Gezegend zijn zij die soepel zijn, want ze zullen zich altijd in hun positie kunnen aanpassen.

Denk eraan om alle soorten vrienden te waarderen in je leven. Ik ben zelf zo dankbaar voor mijn gebarsten pot-vrienden. Ze hebben me gemaakt zoals ik ben…

 

Moeten we God ‘vrezen’ ?

Is God die strenge, straffende, machtswellustige heerser van het universum? Dat zouden sommigen willen besluiten uit enkele passages uit de Bijbel. Maar dit is een droevige voorstelling die niet van God komt. Hij wil Zich leren kennen als de Bron van alle leven, de Schepper van hemel en aarde, de Vader die zoekt om het verlorene te redden. Als we God leren zien als de bron van alle liefde, die in zijn liefde zo ver is gegaan dat Hij deed, wat Hij van niemand anders vraagt… moeten we dan in angst leven voor vergelding ?

Godvrezendheid is een levenshouding, waarbij God als godheid wordt gerespecteerd, en waarbij Hij wordt gediend in een geest van vrijwilligheid, omdat men er geen behagen meer in heeft Gods tegenstander te dienen…

Er is geen angst nodig voor vergelding, geen kruiperig gedoe om zo de straf te ontkomen, maar zich inleven in de normale, natuurlijke positie die God voor de mens heeft voor- zien, terwijl Hij zijn Geest ter beschikking stelt om dit groeiend met Hem waar te maken.

“Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste; En Die leef, en ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods.” – Openb. 1:17.

Denkt u er ooit aan dat u misschien angstig zult zijn als u komt te overlijden? of wanneer de Heer terugkomt in al Zijn glorie? Vrees niet ! Hij zal zachtjes Zijn hand op u leggen, u sterkte geven, en u niet verlaten. Hij heeft het beloofd en op Zijn  woord kunt u bouwen.

Voor zij die Hem verwachten en het van Hem verwachten, is er altijd gehoor bij de Troon der genade.

B Maleachi 4

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: