Een 7e dag

7e DagRedenen voor het vieren van dag 7

In het Nieuwe Start-programma is “Rust” één van de acht genezers door de Schepper in zijn wijsheid aan de mensen geschonken. Zoals Jezus het stelde is de sabbat voor de mens. Wij hebben rust nodig – vrede, en zullen die vinden in gemeenschap met God – niet in de wereld. Mensen die het dààr verwachten, krijgen van God te horen “Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan”.  Kijk naar de wereld, hoe die zich gejaagd voortbeweegt en schijnt te vergeten dat haar bestaan geen eeuwigheidswaarde heeft… maar God gaf ons een dag om Hem te gedenken, om gemeenschap te hebben met Hem, een geheiligde dag, een dag waarop Zijn zegen rust, een dag om Hem als Schepper en Heer te eren, om ons te verwonderen over de grote werken van Zijn hand en om Hem te eren en te danken in gemeenschap met broeders en zusters, als getuigenis voor de wereld.  

Een Chinees spreekwoord zegt, ‘wat ik HOOR vergeet ik, wat ik OPSCHRIJF onthoud ik en wat ik DOE begrijp ik.’ 
Bovenstaand spreekwoord is zeker van toepassing op het vieren van Gods Sabbat – de bijbelse rustdag op dag 7. Het DOEN heeft mij gaandeweg meer kennis gegeven over het WAAROM. Graag deel ik deze kennis met u. U zult het alleen echt BEGRIJPEN, indien u het ook 
DOET! (Het woord in hoofdletters geeft de desbetreffende reden aan. Bovendien staan ze zoveel mogelijk bij ‘hun getal’. God bij 1, Jezus bij 2, en ‘omdat de sabbat heilig is’ bij 3 – vanwege de heilige Geest en het 4e gebod natuurlijk bij 4).

Reden 1 : Ik vier sabbat omdat GOD het wil
Op talrijke plaatsen in de Bijbel gebiedt God de mens sabbat te vieren. Voor Adam, de Jood, de Israëliet, Gods gemeente, de hele Bijbel door, is er en blijft er, een rustgebod voor de zevende dag. Géén enkele andere dag wordt door God geboden. In een vijftiental verzen spreekt GOD over MIJN sabbatten : Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben en MIJN sabbatten houden: Ik ben de Here, uw God (Lev 19:3). MIJN sabbatten zult gij houden en voor mijn heiligdom eerbied hebben: Ik ben de Here. (Lev 19:30)
Reden 2 : Ik vier sabbat, omdat ik het voorbeeld van JEZUS wil volgen
Het Oude Testament zegt dat JHWH de Eerste is en de Laatste. Het Nieuwe Testament stelt dat Jezus de Eerste en de Laatste is, het Begin en het Einde, de Alfa en de Omega. Zijn gehele leven is mij tot VOORBEELD en Hij hield Zijn gehele leven sabbat. Het was Zijn gewoonte. Christus gaf als de scheppende Logos, de sabbat aan de eerste Adam. Hij hield de sabbat als laatste Adam zelf en gaf daarmee het voorbeeld voor christenen, voor zijn volgelingen.
En HIJ kwam te Nazaret, waar HIJ opgevoed was, en HIJ [JEZUS] ging VOLGENS ZIJN GEWOONTE op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen (Luk 4:16).
En HIJ daalde af naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, en HIJ [JEZUS] leerde hen GEREGELD op de sabbat (Luk 4:31).
Reden 3 : Ik vier sabbat, omdat de sabbatdag, de zevende dag, HEILIG is
Na de zes scheppingsdagen HEILIGDE God de zevende dag door op die dag te rusten en door die dag apart te zetten. Alleen God (en geen ander) kan iets HEILIG of onheilig verklaren. God riep uit de brandende braambos Mozes toe zijn sandalen af te doen, daar de grond door Zijn aanwezigheid HEILIG was. Mozes gehoorzaamde. Nergens in de schrift annuleert God de sabbatdag en in geen enkel bijbelvers heiligt Hij een andere dag in plaats van de sabbatdag.
Toen zeide hij tot hen: Dit is wat de Here gezegd heeft: een rustdag, een HEILIGE sabbat is het morgen voor de Here; … (Exodus 16:23).
Ook hebt Gij hen uw HEILIGE sabbat doen kennen en hun geboden, inzettingen en een wet gegeven door de dienst van uw knecht Mozes (Neh 9:14).
Reden 4 : Ik vier sabbat, omdat dat het 4e GEBOD der tien geboden is
God vond de sabbatdag dusdanig belangrijk dat Hij het rusten op de 7e dag tot een deel van Zijn Tien Geboden maakte. In het VIERDE GEBOD vraagt God ons de 7e dag te heiligen. Het bloed van Jezus Christus geeft ons niet het recht om willens en wetens Gods heilige Tien Geboden te overtreden. Paulus stelt heel duidelijk dat wie één van de Tien Geboden overtreedt, alle Tien Geboden overtreedt. Wie de sabbat van de 7e dag niet viert, overtreedt niet alleen het 4e gebod, maar ook de andere 9 geboden. Hij stelt God niet op de eerste plaats (1e gebod); hij luistert niet naar zijn hemelse Vader (5e gebod); hij steelt tijd die aan God toebehoort (8e gebod); hij onderwijst door zijn voorbeeld de verkeerde dag (9e gebod); hij gebruikt Gods naam ijdel door ten aanzien van de sabbat NIET te (willen) DOEN wat God zegt (3e gebod).
GEDENK de sabbatdag, dat gij die heiligt; (Ex 20:8).ONDERHOUD de sabbatdag, dat gij die heiligt, zoals de Here, uw God, u geboden heeft (Dt 5:12).
Reden 5 : Ik vier sabbat, om te gedenken dat God alles GEMAAKT heeft
Niet door evolutie, maar door Gods hand is al het zichtbare geworden en door Zijn spreken is al het leven ontstaan. Dit vond God zo belangrijk, dat Hij hier een wekelijkse feestdag voor regelde. Door de sabbatdag erken ik God als SCHEPPER, als degene Die mij het fysieke leven heeft geschonken. Daarom gaat het sabbatsgebod 2500 jaar aan het Sinaï Verbond van God met Israël, vooraf. Daarom is er ook een sabbatsviering voor iedereen, omdat elk mens zijn oorsprong tot die SCHEPPINGSWEEK kan terug leiden. Een ieder van ons kent de eerste 10 geslachten van zijn stamboom: 1. Adam … 10. Noach.
Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde GEMAAKT, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die (Ex 20:11).
Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij GEMAAKT had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij GEMAAKT had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God SCHEPPENDE tot stand had gebracht. (Gen 2:2-3).
Reden 6 : Ik vier sabbat, omdat de sabbat gemaakt is voor de MENS
Er is geen sabbatdag voor dieren. En geestelijke wezens als God, cherubs en engelen hebben geen rust nodig en bestonden reeds vóór de fysieke schepping. God rekent de dagen van zonsondergang tot de volgende zonsondergang. Er zijn planeten waar de dag van die planeet, jaren duurt. Alleen op aarde werd de afgelopen 6000 jaar elke 6 dagen gevolgd door een rustdag van 24 uur – ingesteld voor de mens. Vandaar dat God de sabbat ook voor mij heeft gemaakt.
En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt OM DE MENS, en niet de mens om de sabbat. (Mk 2:27)
Reden 7 : Ik vier sabbat, omdat God op de ZEVENDE DAG rustte, om Zijn voorbeeld te volgen en zelf te rusten van zes dagen werken
God is mijn Vader en Zijn voorbeeld wil ik volgen. God rustte noch op de EERSTE, noch op de ZESDE dag. Hij had alles op één dag, in één uur in een oogwenk kunnen scheppen – zonder daarna te rusten. God deed zo ‘lang’ over de schepping (wel zes dagen!) – en rustte voorts één dag, DE ZEVENDE DAG, terwijl Hij niet moe was, louter en alleen tot voorbeeld voor de mens.
Toen … rustte Hij op de ZEVENDE DAG van al het werk, dat Hij gemaakt had (Gen 2:2). Toen rustte het volk op de ZEVENDE DAG (Ex 16:30).
… en Hij rustte op de ZEVENDE DAG; … (Ex 20:11).
Want Hij heeft ergens van de ZEVENDE DAG aldus gesproken: En God rustte op de ZEVENDE DAG van al zijn werken; (Heb 4:4)
Reden 8 : Ik vier sabbat, omdat het een FEESTDAG des Heren is
Als men de Tien Geboden (Ex 20) vergelijkt met de feesttijden des Heren (Lev 23), dan blijkt hoe belangrijk de sabbat is. De andere negen geboden zijn geen feesttijden des Heren, alleen de sabbat, het vierde gebod, is dat wel. Andersom behoort geen enkel feest tot de Tien Geboden, behalve de sabbat.
De Here sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des Heren, die gij zult uitroepen als heilige samenkomstenzijn MIJN FEESTTIJDEN. Zes dagen mag arbeid verricht worden, maar op de zevende dag zal er een volkomen sabbat zijn: een heilige samenkomst; generlei arbeid zult gij verrichten, het is een sabbat voor de Here in al uw woonplaatsen (Lev 23:1-3).
Reden 9: Ik vier sabbat, omdat ik verantwoordelijk ben voor de aan mij gegeven KENNIS
Niet alle situaties zijn hetzelfde. Bij Horeb openbaarde God de sabbat speciaal aan Israël, en niet aan Egypte of Assur. Omdat Israël de sabbat en andere kennis verwierp, verwierp God Israël. Zoals fysiek Israël kennis verwierp, kan ook de ‘geestelijke Israëliet,’ lid van Gods Gemeente, kennis verwerpen en verworpen worden door God. De één heeft één, de ander twee en een derde vijf talenten ontvangen in ‘geestelijke kennis.’ Echter een ieder blijve getrouw aan de hem toevertrouwde kennis.
Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij KENNIS verworpen hebt, verwerp Ik u, … (Hosea 4:6).

Reden 10 : Ik vier sabbat, als VOORBEELD aan mijn KINDEREN 
Het sabbatsgebod gebiedt de ouders hun kinderen te leren om de sabbat te vieren, om op die dag te rusten. De 10e reden voor mijn kinderen om sabbat te vieren, is om op die wijze gehoorzaam te zijn aan het vijfde gebod. Mijn 10e reden is de voorbeeldfunctie. Zoals God na zes scheppingsdagen het voorbeeld aan Adam en Eva – zijn kinderen – gaf, zo ook behoor ik het voorbeeld te geven aan mijn kinderen.
…, maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij NOCH UW ZOON, NOCH UW DOCHTER, … (Ex 20:10).
Reden 11 : Ik vier sabbat, omdat ik God wil liefhebben met GEHEEL MIJN VERSTAND
De Bijbel leert God te dienen met ons gehele verstand. Door te lezen, door mijn verstand te gebruiken, kan ik zo’n dertig bijbelse redenen vinden om de sabbat te vieren. Wie de sabbat van de zevende dag niet viert, kan onmogelijk God met zijn GEHELE verstand dienen. Als men de Bijbel aan honderd taalgeleerden kon geven, die nog nooit van Jodendom, Christendom en Islam gehoord hadden en zou vragen: wat is de heilige rustdag van dit Boek? Dan zou niemand op grond van de tekst tot een andere dag komen, dan de zevende dag.
Hij [Jezus] zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel èn met GEHEEL UW VERSTAND (Mt 22:37).
Reden 12 : Ik vier sabbat, omdat het een beeld is van het Koninkrijk Gods
De sabbat is niet ‘slechts’ een schaduw, een symbool, van het komende Messiaanse Vrederijk, maar verbeeldt ook de rust van ‘zonde’. De sabbat is een symbool van Eeuwig Leven in het KONINKRIJK GODS!
ER BLIJFT DUS EEN SABBATSRUST [sabbatismos in het Grieks] VOOR HET VOLK VAN GOD. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Laten wij er dus ernst mede maken om tot DIE RUST IN TE GAAN, … (Heb 4:9-11).
Reden 13 : Ik vier sabbat, omdat God de zevende dag GEZEGEND heeft
Er rust een VLOEK op het verbreken van Gods sabbat en er rust een ZEGEN op het vieren van Gods sabbat. Omdat God de sabbat ZEGENDE is het volgen van Gods voorbeeld hierin ook tot zegen. Zelfs indien het lijden en vervolging meebrengt. 
En God ZEGENDE de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft … (Gen 2:3). … en Hij rustte op de zevende dag; daarom ZEGENDE de Here de sabbatdag en heiligde die. (Ex 20:11). Hebben ook uw vaderen niet zo gedaan en heeft onze God niet daarom al deze rampspoed over ons en over deze stad gebracht? Zult gij nu nog heviger TOORNGLOED OVER Israël brengen door de sabbat te ONTHEILIGEN? (Neh 13:18).
Reden 14 : Ik vier sabbat, omdat mijn BIJBELSE VOORBEELDEN, zoals Abraham, David en Jezus sabbat vierden
DE BIJBEL is voor ons opgeschreven TEN VOORBEELD. Wij worden geacht van de fouten en ook van de goede voorbeelden van de `helden’ van de Bijbel te leren. Het goede voorbeeld was sabbatsviering en het slechte voorbeeld was sabbatsschennis. Van ABRAHAM staat dat hij GODS WETTEN en INZETTINGEN in acht nam; hij zal wellicht sabbat gevierd hebben. ABRAHAM leefde zo’n 400 jaar vóór de instelling van het ‘oude’ verbond op de berg Sinaï. En dat geeft aan hoe Gods geboden van alle tijden zijn, zelfs van vóór de Sinaï. Hierbij zij opgemerkt dat God de sabbat via het manna aan Israël openbaarde (Ex 16), vóórdat ze bij de berg Sinaï (Ex 20) aankwamen. God gaf de sabbat weer aan Israël – als slaven waren ze die kwijtgeraakt – alvorens Hij het verbond met hen sloot bij de Sinaï.
DEZE GEBEURTENISSEN ZIJN ONS TEN VOORBEELD GESCHIED, opdat wij geen lust tot het kwade [wetsovertreding is het kwade (1 Joh 3:4)] zouden hebben, zoals zij die hadden (1 Kor 10:6).
Dit is hun overkomen TOT EEN VOORBEELD (voor ons) en het is opgetekend ter WAARSCHUWING voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is (1 Kor 10:11).
Daarom dat ABRAHAM
[1] Mijn STEM gehoorzaam geweest is, en heeft onderhouden
[2] Mijn BEVEL,
[3] Mijn GEBODEN,
[4] Mijn INZETTINGEN en
[5] Mijn WETTEN. (Gen 26:5, SVV). [430 jaar voor Sinaï]. 
Reden 15 : Ik vier sabbat, omdat héél GODS WOORD WAAR is
Meestal is het zo dat de mens zich niet wil laten corrigeren door de Bijbel, in het voor hem persoonlijk relevante schriftgedeelte. Zou ik dan de sabbat naast mij neer leggen omdat het mij niet uitkomt; terwijl de Bijbel van A tot Z de sabbat onderwijst? Kwam Gods gebod Isaak te doden Abraham dan uit?
Héél uw WOORD is de WAARHEID, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig (Psalm 119:160).
Reden 16 : Ik vier sabbat, om op de sabbat GOED TE kunnen DOEN
Jezus vierde geen andere dag in plaats van de zevende dag. Geregeld ging Hij op de sabbat naar de synagoge om de mensen op die dag te onderwijzen. Zoals Hijzelf op die dag onderwezen was in Zijn jeugd. Wel lag Hij overhoop met de Farizeeën en de schriftgeleerden betreffende de verstikkende bepalingen die men rond Zijn Feestdag had ingesteld (Lev 23). Door tal van genezingen toonde Hij dat het geoorloofd is `goed te doen’ op de sabbat. Het is belangrijk zorg te hebben voor zieken, weduwen, wezen en alleenstaanden. Ook al hoeft de sabbat geen goede doelen dag te worden, het blijft een mooie gelegenheid om goed te doen.
En Hij zei tot hen: Is het geoorloofd OP DE SABBAT GOED TE DOEN of kwaad te doen, een leven te redden of te doden? Maar zij zwegen stil (Markus 3:4). En Jezus sprak … Ik leg u de vraag voor, of het geoorloofd is op de sabbat GOED TE DOEN .. (Luk 6:9).
Reden 17 : Ik vier sabbat, omdat God van mij vraagt ALLES voor Hem OP TE GEVEN
Het eerste gebod van de Tien Geboden zegt in feite, dat niets tussen ons en God in mag komen. Wij moeten onze naaste liefhebben als onszelf, maar niet zo met God – Hem moeten wij méér liefhebben dan onszelf. Van de rijke jongeling vroeg Christus ALLES te verkopen om Hem te volgen, daar Hij wist hoe hij aan zijn goederen hing. Van de meeste christenen vraagt God dit offer niet, maar wel dat ze Zijn geboden onderhouden. Zoals Jezus Christus de geboden van Zijn Vader hield, inclusief het vierde gebod.
… Nog één ding komt gij tekort: verkoop ALLES wat gij bezit, en verdeel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in de hemelen, en kom hier, volg Mij (Luk 18:22). En Petrus zei: Zie, WIJ HEBBEN HET ONZE PRIJSGEGEVEN en zijn U gevolgd (Luk 18:28).
Reden 18 : Ik vier sabbat, om te mogen LEVEN en om NIET TE STERVEN
Niet elke overtreding van de Tien Geboden moest met de dood bestraft worden. Als men stal, dan behoorde men de gestolen goederen te vergoeden. Op het schenden van de sabbat stond de DOODSTRAF. Dat geeft het belang wel aan.
Gij zult de sabbat onderhouden, want deze is iets heiligs voor u; wie hem ontheiligt, ZAL ZEKER TER DOOD GEBRACHT WORDEN, want ieder die daarop werk verricht, zal UITGEROEID worden uit het midden van zijn volksgenoten (Exodus 31:14).
Zes dagen zal werk verricht worden, maar op de zevende dag zal het voor u een heilige tijd zijn, een volledige sabbat voor de Here; ieder, die daarop werk verricht, zal TER DOOD gebracht worden (Exodus 35:2).
Reden 19 : Ik vier sabbat, om DANKBAAR te zijn voor GODS GAVEN
De SABBAT is een GAVE van God aan de MENS. Het is een goede gift, zonder enig gebrek. Wij moeten voor AL Gods gaven dankbaar zijn.
LATEN WIJ DERHALVE … DANKBAAR ZIJN … (Heb 12:28). … EN WEEST DANKBAAR (Col 3:15).
Reden 20 : Ik vier sabbat, om over GOD te LEREN
Als men met werken en hobby’s stopt om zich op het geestelijke te richten, zal men in staat zijn, om OVER GOD TE LEREN. De synagoge, de sjoel, is traditioneel een plek waar geleerd wordt. Ook thuis, in het rusten, in het overpeinzen en Bijbel lezen kan men veel over God leren. Jezus gaf ons ook het voorbeeld van LEREN en ONDERWIJZEN op de sabbat.
En hij daalde af naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, en Hij LEERDE HEN geregeld op de sabbat (Luk 4:31).
En toen de sabbat aangebroken was, begon Hij te LEREN in de synagoge. … (Markus 6:2).
En zij kwamen te Kafarnaüm en terstond op de sabbat ging Hij naar de synagoge 
en LEERDE(Mk 1:21).
Reden 21 : Ik vier sabbat, omdat de rust en vrede van de sabbat, het 1000-jarig VREDERIJK van God uitbeeldt
Gods wekelijkse sabbat beeldt het duizendjarig Vrederijk van God uit (Opb 20). Want één dag is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag (Ps 90:4; 2 Pe 3:8). Zes dagen van werk worden gevolgd door de zevende dag van rust; zes millennia van oorlog zullen gevolgd worden door het zevende millennium van vrede, sjabbat sjalom! De sabbat is (nog steeds) een schaduw (Col 2:16-17!), een symbool, een zinnebeeld, van dat komende millennium van Vrede, wanneer Jezus Christus zal regeren als Koning der koningen, samen met de opgestane heiligen. Elke sabbat ziet vooruit naar die komende werkelijkheid.
Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag (2 Pe 3:8).
… en zij zullen met Hem als koningen heersen, [die] duizend jaren (Opb 20:6).
Reden 22 : Ik vier sabbat, omdat ik het VOORBEELD van PAULUS wil volgen, zoals hij het VOORBEELD van JEZUS CHRISTUS volgde
Het was de gewoonte van Jezus Christus om sabbat te vieren, om op de sabbat te leren en te onderwijzen. Het was ook de gewoonte van Paulus om sabbat te vieren en op de sabbat te leren. Paulus roept mij op ZIJN VOORBEELD na te volgen, zoals hij HET VOORBEELD VAN CHRISTUS NAVOLGDE. Deze oproep geldt ook voor de sabbat.
Wordt MIJN NAVOLGERS, gelijk ook ik Christus navolg (1Kor 11:1).
Reden 23 : Ik vier sabbat, omdat de EERSTE GEMEENTE SABBAT VIERDE
Het Nieuwe Testament bevestigt het Oude Testament en het maakt daarnaast duidelijk dat er alleen door de naam van Jezus behoud is. Het NIEUWE TESTAMENT NEEMT DE HEILIGHEID VAN DE SABBAT NIET WEG en HEILIGT DE EERSTE DAG DER WEEK NIET!Na de opstanding en na de hemelvaart van Jezus ging de gemeente Gods gewoon door met sabbat vieren. Daarom is ‘het sabbatvieren’ geen onderwerp van discussie in de brieven van Paulus. Als die dag veranderd was na de dood en opstanding van Christus, dan zou er heel wat over geschreven moeten zijn door Paulus om de Joden in de eerste christengemeente zover te krijgen, te stoppen met hun sabbatsheiliging. Nee, het is zelfs zo, dat het boek Handelingen bevestigt dat zowel Paulus, als Gods Gemeente, sabbat vierden.Toen Paulus door de Joden verworpen werd en de heidenen hem om onderricht vroegen, was daar een unieke kans voor Paulus om te zeggen: Kom morgen maar, op zondag, op de eerste dag der week! Echter in plaats daarvan kwam men 7 dagen later de volgende sabbat bijeen.
… en op de sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, namen zij plaats (Hand 13:14).
En toen zij vertrokken, verzochten zij hun TEGEN DE EERSTVOLGENDE SABBAT weder deze woorden te spreken (Handelingen 13:42).
EN DE VOLGENDE SABBAT kwam bijna de gehele stad bijeen om het woord Gods te horen (Handelingen 13:44).
En op de sabbatdag gingen wij de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachtten, dat een gebedsplaats zou zijn; en neder gezeten, spraken wij tot de vrouwen, die samengekomen waren (Handelingen 16:13).
En Paulus ging, zoals hij GEWOON was, daar binnen en behandelde DRIE SABBATTEN ACHTEREEN met hen gedeelten uit de Schriften, (Hand 17:2).
En hij hield ELKE SABBAT besprekingen in de synagoge en trachtte Joden en Grieken te overtuigen (Hand 18:4).
Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken [dagelijkse aanbidding] of op het stuk van een feestdag [ jaarlijkse aanbidding], nieuwe maan [ maandelijkse aanbidding] of SABBAT [wekelijkse aanbidding], … dan het lichaam […] van Christus [‘is’ staat niet in het Grieks] (Col 2:16-17, SVV).
Enerzijds waren er mensen die Gods spijswetten, Gods sabbatten, Gods nieuwe manen en Gods Feesten wilden afschaffen. Anderzijds waren er degenen die zware, niet schriftuurlijke, lasten aan deze zaken wilden koppelen. Paulus schrijft dus: Laat u dan niemand blijven oordelen in deze zaken … dan het lichaam van Christus (dwz de Gemeente Gods). Dit zijn ongeveer de slechtst vertaalde verzen van het NT. De Staten Vertaling doet het goed, maar geeft ten onrechte ‘is’ aan, wat niet in het Grieks staat. De King James Vertaling is beter en geeft ‘is’ met teksthaken weer, om te laten zien, dat het niet in het Grieks staat. 
Reden 24 : Ik vier sabbat, omdat ik GOD wil ‘VREZEN’
Er zijn vele verzen betreffende ‘de vreze des Heren.’ De VREZE DES HEREN leidt naar kennis, verstand, wijsheid en inzicht. En door de VREZE DES HEREN acht men Gods Woord hoger dan de leringen van mensen (zondag!).
De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand (Spr 9:10).
Reden 25 : Ik vier sabbat, omdat de sabbat EEN VERLUSTIGING is
Smaak moet ontwikkeld worden. Kinderen hebben meestal een afkeer van dingen, omdat ze de smaak ervoor nog niet ontwikkeld hebben. Zo is het ook met geestelijke zaken. Van nature heeft de zondige mens `geen smaak’ voor het geestelijke. Onder leiding van God wordt hij op het geestelijke pad van normen, principes en waarden, geleid. Na verloop van tijd (soms van veel tijd) wordt er een zekere smaak ontwikkeld. Zoals bij eten komt de smaak door steeds weer te proeven. Men gaat dan uiteindelijk de sabbat EEN VERLUSTIGING noemen en plezier beleven aan GODS DAG.
Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar de sabbat EEN VERLUSTIGING NOEMT, de heilige dag des Heren van gewicht, en die eert door
[1] noch UW GEWONE BEZIGHEDEN te doen,
[2] noch UW ZAKEN te behartigen,
[3] of IJDELE TAAL uit te slaan, (Jesaja 58:13).
Reden 26 : Ik vier sabbat, omdat de sabbat de dag des Heren is, omdat Jezus HEER over de SABBAT is
In het Oude Testament staat reeds dat de sabbat van de Here is (Ex 20:10). In het Nieuwe Testament staat driemaal vermeld dat Jezus Christus, de Zoon des mensen, Heer over de sabbat is. Het is dus de dag des Heren, in die zin.
Want de Zoon des mensen is HEER over de SABBAT (Mt 12:8). En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat. Alzo is de Zoon des mensen HEER OOK over de sabbat (Mk 2:27-28). En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is HEER over de sabbat (Luk 6:5).
Reden 27 : Ik vier sabbat, om naar de HEILIGE SAMENKOMST te gaan
Er is géén heilige samenkomst geboden voor zondag – de eerste dag der week – voor biddag, of dankdag, Allerheiligen, 1e en 2e Kerstdag, Driekoningen, en zelfs niet voor Purim, nieuwe maansdag, Chanoeka of de tussenliggende dagen van het Loofhuttenfeest.
In Leviticus 23 roept God de ‘feesttijden des Heren’ uit: de wekelijkse sabbat en zeven jaarlijkse feesten. De 1e HEILIGE SAMENKOMST in Leviticus 23 is een HEILIGE SAMENKOMST GEBODEN op de wekelijkse sabbat! Dit is de eerst vermelde HEILIGE SAMENKOMST in de Bijbel.
Zes dagen mag arbeid verricht worden, maar op de zevende dag zal er een volkomen sabbat zijn: EEN HEILIGE SAMENKOMST; generlei arbeid zult gij verrichten, het is een sabbat voor de Here in al uw woonplaatsen (Lev 23:3).
Reden 28 : Ik vier sabbat, omdat het de ‘rust’ in Jezus Christus verbeeldt (Matt 11:28).
Het bekende ‘Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust [sabbat = rust] geven’ staat in Matteus 11, vers 28.
De getallen 4 en 7 horen bij de sabbat, want de sabbat is het 4e gebod, dat de 7e dag als rustdag bepaalt. Die 4 en 7 komen terug in het bekende vers, waarin Jezus zegt Rust (=Sabbat) te geven. Het staat in hoofdstuk 11, dat is 4 + 7; en wel in vers 28, dat is 4 x 7. Kortom in Matteus 4 + 7, vers 4 x 7, staat dat Jezus rust (sabbat) zal geven. Die ‘rust’ is dan wel door Zijn kruisdood en door Zijn vergoten bloed. De Tav, de ‘t’, de 22e letter van het Hebreeuwse alfabet, werd oorspronkelijk in het Phoenicisch als + en in het Hebreeuws als xweergegeven, denk ook aan Psalm 22 als de Kruispsalm.
Deze ‘uitnodiging’ van Christus tot ‘rust’ (=sabbat), wordt direct gevolgd door twee sabbat passages in het volgende hoofdstuk, te weten: Aren plukken op de sabbat en Een genezing op sabbat.
28 Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust [sabbat] geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust [sabbat] vinden voor uw zielen; (Mt 11:28-29).
Reden 29 : Ik vier sabbat, omdat er een speciale PSALM VOOR DE SABBATDAG geschreven is
Psalm 92 is speciaal gewijd aan de SABBATDAG. Zou men dan die psalm zingen en niet de dag houden waar hij voor geschreven is?
Een psalm. EEN LIED VOOR DE SABBATDAG. Het is goed de Here te loven, uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste, (Ps 92:1-2).B Jeremia 31

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Eén gedachte over “Een 7e dag”

 1. Beste Stefaan ,
  Alles wordt voor mij stilaan duidelijk.
  Ik bewonder uw moed en doorzettingsvermogen om het blijde nieuws duidelijk te maken. Doe zo verder ! Veel succes gewenst !
  Met mondjesmaat ben ik mij aan het inburgeren bij de zda.
  Vriendelijke groeten ,

  Luc .

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: