Gezondheid en Genezing

De gezondheidszorg is één van de meest snel groeiende bedrijfstakken in het grootste deel van de westerse wereld.

Over de hele wereld is het een multi miljarden zaak. Ondanks al deze miljarden die eraan gespendeerd worden lijden bijna alle westerlingen, in snelgroeiende aantallen aan ziekten, zoals hartziekten, kanker en diabetes. We hebben het recent gehoord welke impact deze ziekten hebben  en de mensen zo verzwakken dat alles wat erbij komt (griep, verkoudheid, COVID) de druppel wordt die de emmer doet overlopen.

Waarom zijn er, ondanks alle uitgaven en onderzoek, zoveel mensen ziek? Wat maakt, dat ondanks alle kennis, alle onderzoeken en de enorme uitgaven die in de gezondheidssector worden verricht, er geen enkel licht schijnt dat ook maar enige hoop geeft op betere tijden?

Het is niet God die in gebreke blijft. Het is niet omdat in de mens zelf niet voldoende zelf genezende vermogens besloten liggen. Wij moeten het zoeken in de manier van leven van de westerse mens, die niet de levensinstructies volgt. Deze levensregels zijn nochtans eenvoudig, gemakkelijk te begrijpen en toe te passen en kunnen door iedereen ontdekt worden, mits logisch redeneren en een beetje onderscheidingsvermogen.

Kan een duizenden jaren oud boek belangrijke informatie bieden in de éénentwintigste eeuw over gezondheid en genezing? Realiseer je dan wel dat de Bijbel feitelijk veel te zeggen heeft over dit essentiële en belangrijke onderwerp!

De meeste belijdende Christenen zijn volslagen onwetend over hetgeen de Schepper onderwijst met betrekking tot gezondheid, maar als je in Zijn instructieboek wil kijken, dan behoor je spoedig niet langer tot deze laatste groep.

De meeste mensen veronderstellen dat het normaal is om ziek te zijn en zich de meeste tijd niet goed te voelen. Maar is ziekte normaal? Waren Adam en Eva bestemd om zwak en ziekelijk te zijn toen God hen schiep – of genoten zij een krachtige gezondheid? Openbaarde God principes – wetten – aan onze eerste voorouders, die ontworpen werden om gezondheid en welzijn te bevorderen? Als wij in Gods Woord studeren, zullen wij zien, dat de Schepper niet alleen geestelijke wetten in werking stelde, maar ook fysieke wetten!

Gods geestelijke wetten zijn gebaseerd op het principe van liefde en worden duidelijk gemaakt in de koninklijke wet van liefde – de Tien Geboden.

De meeste mensen hebben nooit begrepen, dat God vanaf de schepping ook fysieke wetten in werking stelde. Deze wetten regelen heel de natuurlijke wereld om ons heen. Zij bepalen de gezondheid en het fysieke welzijn van de mens, net zoals ze dat doen voor plant en dier. Net zoals Gods grote geestelijke wet werken deze fysieke wetten, of wij deze kennen en begrijpen of niet. Zij zijn automatisch!

Alle basisprincipes van de wetten, bestemd om de menselijke gezondheid te regelen, worden in de Bijbel geopenbaard. Door te bouwen op deze basisprincipes kunnen mensen, die het ontwerp van de Schepper onderzoeken, veel aanvullende informatie te weten komen. Bijbelse openbaring voorziet in een basis om verschillende ontdekkingen van de mensheid te evalueren.

Hoewel de Bijbel niet pretendeert alle kennis over ieder denkbaar onderwerp te bevatten, bevat hij het fundament van alle kennis.

Het oude Egypte en Babylon waren beroemd om hun medische behandelingen en hun medicijnmannen. Het oude Israël was dit niet. Heb je je ooit afgevraagd, waarom? Wist je dat de benadering ten opzichte van ziekte, die geopenbaard werd in de Bijbel compleet afweek van de benadering die in de culturen rondom Israël werd genomen? Let even op dit commentaar uit het artikel “Genezing” in deel 2 van The Interpreter’s Dictionary of the Bible, [Het verklarend woordenboek van de Bijbel], over de wetten, die God door Mozes gaf met betrekking tot ziekten en aandoeningen. “De nadruk werd nu gelegd op het voorkomen van ziekte in plaats van op de behandeling …. Over Mozes kan heel goed gesproken worden als de vader van de preventieve geneeskunde. In de medische verordeningen van de Pentateuch werd sociale hygiëne verhoogd tot het niveau van een wetenschap en de voorschriften van het Mozaïsche tijdperk overleven tot op de dag van vandaag als model voor sanitair en hygienisch inzicht”. (pag. 542)

Behalve het bespreken van de wetten, die een goede gezondheid regelen en bevorderen, heeft de Bijbel veel te zeggen over genezing zelf. In zowel het Oude als het Nieuwe Testament lezen wij, dat de genezing van ziekte een belangrijk onderdeel is in de bediening van Gods oprechte volgelingen. Vele genezingen werden niet alleen door Jezus Christus Zelf verricht, maar ook door Zijn discipelen. Nu denk je waarschijnlijk aan de wonderen die werden verricht door Jezus en zijn apostelen. Maar dat is niet de kern van de bediening. Het kan misschien zijn dat ook vandaag nog veel mensen uit zijn op een ‘wonder’, een spectaculaire genezing, iets waar men niets moest voor doen, iets dat meteen de autoriteit van de genezer benadrukt… Maar als je toekijkt waarom er verslag gemaakt werd over dergelijke genezingen, zie je dat daar altijd een les of een bedoeling in schuilt.

Evenus schreef zoveel eeuwen terug al: “De mensen smeken de goden om genezing; dat het in hun eigen macht ligt om gezond te worden, daar denken ze niet aan.” Ik heb dit ooit van de preekstoel geciteerd, maar dat werd zuur onthaald. “Je gaat het zelf doen”, merkte een broeder nadien schamper op. “Mijn excuses, maar heb je werkelijk geluisterd? Als je de wetten van oorzaak en gevolg overtreedt, breekt ooit wel eens de ketting.”

Wat is de rol van goddelijke genezing in het leven van een Christen volgens de Bijbel?
Wij leven in een tijdperk van een snel ontwikkelende wetenschappelijke technologie. Ontkracht of minimaliseert dit op één of andere manier de noodzaak van goddelijke tussenkomst?

Het is voor ons als menselijke wezens zo vanzelfsprekend om te proberen en te handelen naar inzicht en alleen die dingen te vertrouwen, die wij kunnen zien en meten. De onzichtbare God zien en vertrouwen is de sleutel tot geloof en speelt een belangrijk deel in goddelijke genezing – maar het stuit tegen de borst van onze moderne seculiere gemeenschap. Aan de hand van enkele vragen kunnen wij in de Bijbel ontdekken wat de goddelijke benadering is van gezondheid en genezing. Heeft de Bijbel iets te zeggen over het onderwerp: gezondheid en genezing? Is het Gods wil voor U om ziek te zijn? Is goddelijke genezing reëel? Was het alleen iets voor de dagen van Christus en de apostelen of is het vandaag voor ons nog van toepassing? Onderzoek de bijbelse antwoorden op deze vragen en kijk op welke manieren gezondheid en genezing in verband staan met gehoorzaamheid aan God. Neem je Bijbel erbij en ontdek zelf de antwoorden.

> Is goddelijke genezing een weldaad, die God Zijn volk aanbiedt? Psalm 103:1-3. Wordt de genezing van ziekten in verband gebracht met de vergeving van zonden? `

> Is fysieke genezing een tijdelijke weldaad? Is fysiek menselijk leven bedoeld om blijvend te zijn? Psalm 103:14-16; Jakobus 4:14.

> Staat het ontvangen van enige van Gods weldaden in verband met Zijn barmhartigheid ten opzichte van ons? Psalm 103:11- 13, 17-18. Is Zijn barmhartigheid in het bijzonder voor diegenen, die gehoorzaam zijn en de Schepper en Zijn wegen respecteren?

> Openbaarde de Eeuwige God Zich aan het oude Israël als hun Goddelijke Geneesheer? Exodus 15:26. (Opm.: de term, die als “de Heer, die U geneest” vertaald werd, is in het Hebreeuws YHVH Ropheka / Zie “de namen van God) Was het in deze context, dat God beloofde om Zijn volk tegen de ziekten van Egypte te bescher- men?

> Was een belangrijke reden voor God, ziekten als straf over het oude Egypte te brengen om een oordeel ten uitvoer te leggen tegen de goden van Egypte en hen te laten zien, dat ze totaal machteloos waren? Exodus 12:12; Numeri 33:4. (Opm.: het boek Openbaring laat zien, dat soortgelijke plagen over onze moderne wereld zullen komen en de doelloosheid zullen aantonen van het plaatsen van ons vertrouwen in onze hedendaagse “goden” van technologie en medicijnen. Er is slechts één bron van ware veiligheid, de Levende God)

> Zullen zelfs ware dienaren van God door verschillende beproevingen en moeilijkheden heen moeten gaan? Kan er altijd op hulp van God gerekend worden? Psalm 34:19.

> Psalm 38 is één van de psalmen, die door Koning David geschreven is. Was David ooit ernstig ziek en had hij genezing nodig? Psalm 38:5-9.

> Hoe reageerde hij op deze problemen, toen hij deze ondervond? Psalm 38:15, 18, 21-22.

Koning David was een man naar Gods hart; iemand, die vertrouwde op de Schepper voor genezing en redding. Begreep David echter, dat zelfs Gods’ wonderbaarlijke genezing een tijdelijke fysieke weldaad was, omdat menselijk leven kort en tijdelijk is? Psalm 39:4-5.

> Wat is veiliger en het beste: om vertrouwen te stellen in de kennis en vakkundigheid van de mens of te vertrouwen in de kracht en de wijsheid van God? Psalm 118:8-9; 146: 1-6.

> Hoe groot is Gods barmhartigheid ten opzichte van diegenen, die Hem waarlijk eerbiedigen? Psalm 107:1, 20-22; 118:1, 4.

Schaft het Nieuwe Testament de Gezondheidswetten af?

De meeste Christenen geloven, dat de vastgestelde gezondheidswetten in het Oude Testament slechts een onderdeel van de Mozaïsche Wet waren en niet op ons van toepassing zijn. Zij verwijzen naar twee schriftgedeelten in het Nieuwe Testament als bewijs van dit denkbeeld. Laten wij deze schriftgedeelten beknopt onderzoeken en begrijpen wat zij werkelijk zeggen.

Het visioen van Petrus in Handelingen 10 wordt wellicht het meest geciteerd. Petrus was naar het plat dak gegaan van het huis waar hij verbleef om wat tijd alleen te hebben om te bidden, terwijl zijn gastheer het middagmaal klaar maakte. Terwijl hij bad raak- te hij in vervoering en zag een laken uit de hemel komen, die alle soorten onreine dieren bevatte. Toen hij een stem hoorde, die hem opdroeg om “op te staan, te doden en te eten”, antwoordde Petrus, dat hij zoiets niet kon doen, omdat hij nooit iets onreins gegeten had. Dit werd drie keer herhaald en toen werd Petrus wakker. Ons wordt gezegd, dat hij na deze ervaring “bij zichzelf twijfelde” wat dit visioen betekende. Velen, die dit schriftgedeelte tegenwoordig lezen hebben dergelijke twijfels echter niet. Zij nemen automatisch aan, dat het betekent, dat de wetten van rein en onrein voedsel niet langer van toepassing zijn. Maak geen overhaaste gevolgtrekkingen, maar laat de Bijbel zichzelf interpreteren.

Het verslag in Handelingen 10 laat zien, dat Petrus nadat hij wakker werd drie mannen zag, die naar hem vroegen en wilden, dat hij met hen meeging naar Caesarea, naar het huis van de Romeinse hoofdman Cornelius. Petrus ging de volgende dag, vergezeld van verschillende broeders, met hen mee. Bij deze gelegenheid werden de eerste onbesneden heidenen gedoopt en aangenomen in de broederschap van de Kerk. Bij de ontmoeting met Cornelius en zijn familie begreep Petrus uiteindelijk de betekenis van het visioen, waarover hij diep had nagedacht. “Mij heeft God doen zien, dat ik niemand onheilig of onrein mag noemen” (Handelingen 10:28), verklaarde Petrus.

Petrus had drieëneenhalf jaar met Jezus Christus doorgebracht en niets van wat hij gedurende die tijd ooit had gezien of gehoord heeft hem op de gedachte gebracht, dat de wetten van rein en onrein vlees veronachtzaamd moesten worden. Het visioen werd gegeven om tot Petrus en het Joodse leiderschap van de Kerk door te laten dringen, dat zij menselijke wezens – gemaakt naar Gods beeld – degradeerden tot de geestelijke status van onreine dieren en dat dit gewoon verkeerd was! Het had niets te maken met het veranderen van hun eetgewoonten. Tientallen jaren later, toen hij in de gevangenis in Rome verbleef, verzekerde de Apostel Paulus de leiders van de joodse gemeenschap daar, dat hij nooit iets begaan had tegen “de voorvaderlijke gewoonten” (Handelingen 28:17) en toonde aan, dat hij zelf de wetten van rein en onrein vlees nooit veronachtzaamd had.

Let nu op de verklaring in 1 Timoteüs 4:4: “Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt”. Om dit vers op de juiste manier te begrijpen moeten wij naar de voorafgaande en volgende verzen kijken. Zij maken duidelijk wat Paulus zegt. De context spreekt over ketterijen, die zich in de Kerk beginnen te verspreiden en bestempelt deze als leerstellingen van duivels. Één van deze dwaalleringen betreft het gebod om zich te onthouden van voedsel, dat God had geschapen om in dank te worden ontvangen door degenen, die de waarheid weten. Wat is waarheid? Johannes 17:17 zegt dat Gods Woord de waarheid is! Openbaart het Woord van God welk vlees, dat God schiep, als voedsel ontvangen moest worden? Absoluut! Zowel Leviticus 11 als Deuteronomium 14 geven een lijst van die dieren, voor die mensen die een uitbreiding wensen van de instructies die werden gegeven in de paradijstuin.

De wetten van rein en onrein vlees waren door Noach gekend, vele eeuwen vóór de tijd van Mozes en het Sinaiverbond. (Genesis 7:2) Dit waren gezondheidswetten, die vanaf het begin door de Schepper in beweging waren gezet. Veel gezondheidsproblemen, die de mensheid tegenwoordig overvallen, zijn een direct gevolg van het negeren van de voorschriften van de Schepper.

> De Bijbel geeft richtlijnen over afvalverwerking en hygiëne. Wat moest iemand doen, die in contact kwam met een zieke persoon met een etterende afscheiding? Leviticus 15:2-8.

Benadrukte God aan onze vroegste voorouders het belang van het eten van vers fruit en groenten? Genesis 1:29.

> Waren Daniël zijn vrienden na tien dagen gezonder door het drinken van veel water en het eten van fruit, groenten en granen dan degenen, die het vetrijke voedsel van de koningstafel hadden gegeten? Daniël 1:12-15.

> In de afgelopen tientallen jaren heeft de medische wetenschap veel geleerd over het onderlinge verband tussen geest en lichaam en heeft ontdekt, dat vele ziektes emotioneel veroorzaakt worden. Benadrukt de Bijbel het belang van een positieve geestelijke en emotionele zienswijze om een goede gezondheid te bevorderen? Spreuken 14:30; 17:22.

Gods schepping is heel goed; het probleem is altijd geweest, dat de bemoeizucht van de mens, in het algemeen gemotiveerd door hebzucht, onnoemelijke problemen heeft voortgebracht. Laten wij naar enkele verklaringen kijken, die de Bijbel geeft met betrekking tot voedsel, zoals bedoeld door de Schepper.

Psalm 104:15 zegt, dat de Schepper brood bedoeld heeft als een gift om “het hart des mensen te versterken”. Brood, op de traditionele manier gemaakt van volkoren granen, is gevuld met belangrijke vitaminen en bouwstoffen. Is de verwijzing naar het versterken van het hart slechts een poëtische beeldspraak? Het is interessant, dat de medische onderzoekers in de afgelopen tientallen jaren ontdekt hebben, dat vitamine E, één van de belangrijkste bouwstoffen voor een gezond hart is. Deze vitamine is overvloedig aanwezig in tarwekiemen. Voeding, die rijk is aan gekiemde granen bevat veel vitamine E en is bevorderlijk voor het versterken van het hart. De traditionele manier van broodbereiding, was het laten drogen van fijngestampte gekiemde granen tot een soort broodkoek.

Tegenwoordig horen wij veel over het onderwerp cholesterol en de problemen, die dat veroorzaakt. Cholesterol wordt in verband gebracht met verstopte aders en er is aangetoond, dat het een rol speelt bij hartaanvallen. Er is heel wat geschreven over dit onder- werp en veel mode-diëten worden verspreid als preventief of als een wondermiddel. De antwoorden op deze problemen stonden eigenlijk altijd al in de Bijbel.

Modern onderzoek laat zien dat oliën, die rijk zijn aan verzadigde vetten, een schadelijke vorm van cholesterol produceren en bijdragen aan verstopte aders. Dat in combinatie met tientallen andere voedingsabsurditeiten vormen een onnoemelijk risico voor de mensen. Welke olie is de beste? Het is interessant, dat vele onderzoekers tot de conclusie komen, dat olijfolie de beste olie is om op regelmatige basis te gebruiken. Door de hele Bijbel heen worden olijven en olijfolie genoemd als een belangrijk deel van het voedsel voor de mens, In Deuteronomium 8:8 zei Mozes aan de Israëlieten, dat God hen naar een land bracht, dat rijk was aan olie-rijke olijfbomen. Stelselmatig wordt deze olie beschreven in een mengsel met meel om brood te maken voor de priesters als voedsel en om als offer aan God te offeren. Moderne medische onderzoekers hebben geleerd, dat de Bijbel altijd juist was. Voeding, waarin olijfolie wordt toegepast is goed.

In discussies over cholesterol worden melk en andere melkproducten vaak genoemd. Velen waren ervan overtuigd, dat deze ongezond waren en bijdroegen aan verstopte aders en hartziekten. Aan de andere kant benadrukt de Bijbel op talrijke plaatsen, dat God Israël zegende door hen naar een land te brengen “overvloeiende van melk en honing”. De gezondheidsproblemen, die in de regel met melkproducten in verband worden gebracht, komen niet van de producten zelf, maar van wat de mens ermee gedaan heeft! Melk, die bedoeld is om als voedsel gebruikt te worden, wordt in de regel gepasteuriseerd. De hitte tijdens het proces van pasteuriseren doodt niet alleen de bacteriën, die in de melk zitten, het vernietigt ook lecithine en de mekvettenverterende enzymen! De natuurlijke lecithine, die zich in ongepasteuriseerde melkproducten bevindt, zou normaal voorkomen, dat de cholesterol zich ophoopt in de aderen. Met de juiste zuiverheidsmethoden wordt pasteurisatie overbodig gemaakt. Margarine, wat velen als een botervervanger gebruiken, werd oorspronkelijk in de jaren 1920 ontdekt als een bijproduct bij het vervaardigen van plastiek. Dit “plastiek vet” draagt veel meer bij tot verstopte aders dan boter en kaas, gemaakt van ongepas- teuriseerde melk.

Ander voedsel, dat regelmatig in de Bijbel wordt genoemd is honing en honingraat. Honing verdient meer de voorkeur als zoetstof dan witte tafelsuiker. De meeste medische onderzoekers erkennen, dat het overmatig gebruik van geraffineerde suikers hebben bijgedragen aan de toename van suikerziekte en andere aandoeningen in de westerse wereld. In het bijzonder honingraat, dat in het plaatselijke gebied geproduceerd is waar een persoon leeft, bleek heilzaam te zijn voor het afweren van seizoensallergieën en om het immuunsysteem te versterken. Spreuken 24:13 was al die tijd juist!

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: