Positief denken en de Bijbel

Eén ding doe ik…. Vergetende hetgeen achter mij ligt…

Luister even mee :

In een wereld van ongelovige Thomassen die “eerst willen zien en dan zullen geloven” is de tekst van Markus 11:24 een terechte aanbeveling. Nog nooit heeft een oogst kunnen plaatsvinden vòòr het uitzaaien van het zaad. Nog nooit kon een huis worden bewoond vooraleer het werd gebouwd.

Positief Denken & de Bijbel

Jarenlang is het mijn bedoeling aan te tonen dat Gods woord een woord van leven is. En er zijn vele redenen om zo te denken. Misschien hoef ik dat niet eens te bewijzen. Gods woord bewijst zichzelf. Toch is het aangenaam voor die mensen die het positiefste boek nog niet goed kennen, om te ontdekken welke schatten erin opgeborgen zijn.

Vergeten we niet dat ieder woord, van het begin tot het einde de bedoeling heeft om ons iets heel belangrijk te leren: leven naar Gods wil; slagen in datgene wat God in zijn oneindige liefde voor ons heeft weggelegd. God verwacht dat wij van “zijn leven” kunnen genieten en al het schone, al het goede op prijs stellen. Behalve de openbaring van Gods wil is de Bijbel er ook om ons inzicht te geven waarom er iets misgelopen is met de mens. Ondanks het nijpende probleem van schuld, trekt God zijn helpende hand niet terug, integendeel. Hij houdt zijn hand uitgestrekt en houdt zijn Geest ter beschikking. Hij staat aan de deur en klopt, we moeten slechts opendoen; Hij geeft ons een check, maar we moeten hem zelf nog gaan ontvangen. Vinden we het de moeite waard of niet ? Ja, lees de Bijbel  om de bemoediging, de troost, de verlichting te vinden. Er is véél meer in te ontdekken ! Bij het lezen kan het zijn dat het ons allemaal niets zegt. Hoe kunnen we in staat zijn deze positieve kwaliteiten op te merken? Terecht wordt de vraag gesteld: “Hoe leest gij?” Wat verstaan wij als wij deze bladzijden van eeuwige wijsheid  openen er er de ervaringen lezen van zwakke mensen? Blijven we dan stilstaan bij de gebreken, de soms gruwelijke ervaringen…?  De manier waarop wij de Bijbel lezen bepaalt mede de onderwerpen waarvoor wij aandachtig zijn. Misschien dat het dan ook goed is eens van bril te veranderen.  Wie vertrouwd is met de Bijbel weet zeker dat doorheen de Heilige Schrift een eeuwig licht schijnt met een ongewone helderheid. Dit licht ontdekken we in Gods beloften aan de mens, in Gods heilsplan, maar ook in de geest waarin de Bijbel is neergeschreven. Wie goed leest weet dat God van zijn schepselen houdt, hen wil leiden, hen wil beschermen, maar hen ook de vrijheid geeft om anders te doen. Het door God geschonken leven is positief  en God heeft mogelijkheden gegeven opdat alle schepselen het goed zouden hebben. De overtreding van Gods wetten maken scheiding tussen God en de mens. Ik hoor nog de reactie van één van mijn vrienden een tijd geleden : “Maar in de Bijbel staan toch ook een verzameling afschuwelijke dingen…” De Bijbel doet er geen doekjes om. Gods woord vertelt onverbloemd over de menselijke zwakheid en overtredingen. Het verzwijgt niet de laagheid en de ontrouw… Maar na dat alles is er weer de positieve kant  : God voorziet in een oplossing. Ja, ook voor wie in onze ogen niet te redden valt, heeft God een oplossing. 

Gebed heeft te maken met geloof. Veel mensen zijn teleurgesteld over hun onbeantwoorde gebeden en twijfelen aan de zin ervan. De belofte dat een ernstig gebed altijd zal worden verhoord kan hen niet troosten. De grenzen van het gebed liggen dààr waartoe wij zelf God in staat achten. Al de rest is onbekend, ongezien en krachteloos. Bij het gebed is geloof nodig; hetzelfde geloof zoals werd gedemonstreerd bij genezingen door Jezus. Heeft Hij zelf niet gezegd : “Uw geloof heeft u behouden”…?

Geloof is een grote kracht, zeker als het gericht is op een eervol doel. De wonderen van het geloof zien wij doorheen de ganse Bijbel. Maar ook in het dagelijks leven kunnen wij veelvuldig met de kracht van het geloof in aanraking komen. 

Geloof – vertrouwen is een neutraal beginsel en kan zowel op een positief als op een negatief doel worden gericht. Daarom spreken we ook van een constructief geloof (hét geloof) en een destructief geloof (met eigengereid optreden). Aan alles wat we doen, ook aan onze dagelijkse kleine karweitjes en dagelijkse bezigheden ligt geloof aan de basis. Als het positiefste boek ons vertelt over dit geloof en ons bepaalde principes voor ogen houdt, dan moeten we weten dat bepaalde principes te maken hebben met een religieus geloof maar dikwijls ook een praktische toepassing hebben.

De machtige tekst uit het evangelie van Markus is daarvan een schitterende illustratie :

“Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.” Marcus 11:24 

Denk hier eens over na, en pas het toe! Het is hetzelfde principe als waarop ook positief denken is gebouwd. In een wereld van ongelovige Thomassen die “eerst willen zien en dan zullen geloven” is dit een zeer terechte aanbeveling. Geloof me, nog nooit heeft een oogst kunnen plaatsvinden vòòr het uitzaaien van het zaad. Nog nooit kon een huis worden bewoond vooraleer het werd gebouwd. Dat zijn pure wetmatigheden. Als het huis tenslotte zijn steigers zal zijn ontgroeid en zal worden tot een veilig nest, is dat zonder twijfel het resultaat van een intens en volgehouden geloof. 

Als mensen in hun gebed niet verkrijgen waarom zij hadden gebeden, kunnen wij twee dingen navragen : 

1. hoe was het gebed – was het een overwinnend gebed waarbij het gevraagde als een realiteit werd gezien ? 

2. paste datgene waarvoor men bad in Gods plan ?

Het zou kunnen dat de mens van de wereld bovenstaande regel, zo krachtig beschreven in het evangelie van Markus, beter kent dan de christenen. De wereldse mens maakt gebruik van dit principe al de universele wet van het denken.  Hij vult zijn verlangen en zijn begeerte in en oefent zich in het geloof om het te verkrijgen. Hij ziet zijn doel voor ogen als “reeds bereikt”. Hij verzwakt zich niet door zijn twijfel of innerlijke onrust. Hij gaat recht op zijn doel af. Een krachtiger uitdrukking van positief denken kan in niet bedenken. Geloof als basis voor buitengewone prestaties, voor het zoeken van de mens naar verbetering, naar het verleggen van grenzen… Ik weet het, God is in dit alles niet zelden de grote afwezige. Als christen kunnen we God de plaats geven die Hem toekomt, in het geloof dat alles van Hem en tot Hem is.

“Al wat gij bidt en begeert….”  Velen verlangen naar verbetering, ontspanning, genezing, bevrijding,… maar waar is het geloof ? Zelfs al was het geloof slechts zo groot als een mosterdzaadje… Maar geloof is dood zonder werken die voortkomen uit het geloof… Geloof moet daden voortbrengen die met het geloof in overeenstemming zijn. Zonder dat brengt het niet op…We bidden dan wel, maar we zijn teleurgesteld om die God die nooit luistert…

Misschien moeten we helemaal opnieuw beginnen en de rijke lessen uit Gods woord opnieuw bestuderen. Misschien kunnen we een onbevooroordeelde bril opzetten en vragen om geestelijk licht. Gods wonderen zijn er nog. God wil zijn succesformule in onze geest griffen, omdat we op die manier de meest representatieve vertegenwoordigers van Gods koninkrijk zullen zijn. En waarschijnlijk lukt het ons, door Geloof en in Zijn kracht, om hier, in dit tranendal tekens van hoop en bemoediging achter te laten, naar de zin van het Woord. Dan is de oplossing nabij : de hemel en de aarde raken elkaar weer zoals in den beginne, toen de hemel hier op aarde was.

Geestelijke vergroting  van lijden

Waaraan een mens het meest kan lijden, is niet meteen uit te drukken. Een feit is, dat gees-telijke vergroting van problemen en lijden de zaak alleen erger maken. Het verinnerlijken van een probleem maakt dat je iets bijna geheel voor de buitenwereld onzichtbaar en volledig in ge-dachten zal beleven. Daarom kan ook niemand je begrijpen. De normale gang van zaken, nl. het verkleinen, het vergeten, wordt door het denken zelf tegenge-werkt. Dit is de grootste rem op ieder helingsproces. Laat het geestelijk oog steeds minder gericht zijn naar de hindernissen, de problemen, de ongemakken. Laten we al het schone, het goede, het aangename in het centrum van onze belangstelling plaatsen. Het positieve verdient in onze gedachten een belangrijke rol te vervullen, niet om ons van de ‘realiteit’ los te koppelen, maar om zo goed en zo kwaad mogelijk, een bijdrage te leveren aan het omslaan van de realiteit naar de norm van God. Wat er ook gebeurt, ondanks alles; constructief denken is een gezonde keuze. Het impliceert dat wij niet teveel met het geestelijk onkruid bezig zijn, en onze kennis vergroten tot we echte ‘onkruidspecialisten’ zijn.  Laten we het negatieve negeren. Het mag niet al onze aandacht opslorpen. In plaats daarvan geven we het positieve de volle kans. 

Een goede raad : bezaai je denkakker dag na dag met goede zaden. Voed en verrijk het terrein met al het goede. Automatisch zal het negatieve minder worden en dat willen we toch ?

Wat een geluk !

Positief denken is zo goed mogelijk terugkeren naar de basisgedachte “de mens geschapen voor het geluk”. Echt waar, God gunt je dit oprechte geluk, elke dag van je leven. Dàt is die check die we dagelijks kunnen incasseren. Om dat geluk nog te kunnen “zien”, moet men veel opzij schuiven. Maar als we het zien, gaan de grijze wolken opzij en kunnen zonnestralen ons beter bereiken. Dan kan je zeker zijn : het geluk is nooit veraf.Voor wie het geluk wil zien : het is het vermogen open te blijven staan voor al het goede, een houding van dankbaarheid ontwikkelen, loskomen van het gevoel dat zoveel zegeningen “vanzelfsprekend” zijn.

Het geluk is reeds 

  • te weten dat je zoveel geluk hebt…
  • de verzekering dat je nooit boven je vermogen beproefd zullen worden : wordt het lijden niet al te vaak geestelijk vergroot en dat door de mens zelf ?
  • Gods beloften en richtlijnen voor een geslaagd leven
  • Gods bescherming en verlossing
  • Gods geestelijke leiding die ons alles wat van belang is voor ons leven openbaart.
  • Kijk naar je leven en zie die ‘rode draad’ : nooit was je alleen of verlaten. Op de meest pijnlijke momenten van je leven heeft Hij je gedragen of je geholpen van richting te veranderen. Zo zien we dat God van een schijnbaar zinloze situatie nog iets zinvols kan maken. Zullen we dit als levenshouding nemen ?

 

Geen buitenbeentje !

Velen gaan ervan uit dat positief denken vooral of alleen geknipt is voor de goede momenten van het leven, voor die tijd waarin het je allemaal voor de wind gaat: bv. als je nog jong bent en niet door het leven getekend. Is dat misschien waarom Jezus zo hield van kinderen en waarom Hij opriep om de eenvoud van zo’n kind te behouden? Kinderen kunnen dicht bij Hem komen omdat ze niet door zo’n complex denksysteem worden opgesloten. Het is het ingewikkelde (geleerde) denken, dat alles zo moeilijk maakt. Het niet op God afgestemde denken doet ons schrikken als we naar Jezus kijken. Het is als een spiegel die ons vertelt wie we werkelijk zijn. Niet voor niets vertelt de Bijbel ons : “Wordt vernieuwd door de vernieuwing van uw denken”… We zijn de mens die we in gedachten zijn. Hoe kan het ook anders ? Al de plannen en overleggingen worden in de geest gesmeed. Het is de machinekamer waar alle plannen  vorm krijgen. Het atelier van de geest. Ja, dat vind ik zo’n wonder. 

En precies in de moeilijke momenten van het leven kan in dit wonderlijke brein een actie ten goede worden ondernomen. 

Wat ik de voorbije jaren heb ontdekt is, dat je positief denken vooral in die minder goeie dagen nodig hebt. Dàn help je jezelf weer omhoog met een geloof dat verder reikt dan die dingen die  op dat ogenblik gebeuren, hoe zinloos of afstompend die wel zijn.

Positief denken is een visie op feiten en gebeurtenissen. Je hebt er alle belang bij precies in moeilijke tijden de lasten en problemen niet op te schroeven. Het leven wordt lichter als je kan relativeren. Bekijk de zaken af en toe eens van op afstand. Het is zeker niet zo dat positief denkende en levende mensen geen problemen of mislukkingen meer ervaren. Het verschil vinden we in wat ze ermee doen, of anders gezegd : “in wat het hun doet”. Wie leert uit mislukkingen en uit het verleden wordt zonder ophouden verrijkt. De levenslessen maken de mens rijper en milder. De scherpe kanten worden weggevlakt. Ook dat hoort in het christelijke opvoedingspatroon. 

Kijkend naar een in onze ogen verdorven wereld 

Waar is de allesdragende Atlas die leeft in een wereld waarin alles fout loopt ? Aan al diegenen met een Atlas-mentaliteit, gebukt onder al het negatieve van de wereld, nog even dit : de wereld verbetert niet door alsmaar in de grote problemen van deze wereld te roeren en niets te doen. 

De positieve mens houdt op met roeren en doét gewoon wat hij kan, gedreven door zijn eigen, positieve engagement. Precies daarin vind je een taak : in het verlichten van het lijden, gedreven voor Gods zaak  die boodschap van hoop te brengen. Het is een ontmaskering van het kwaad. 

Positief denken betekent dan niet een algehele onverschilligheid, wel een positieve inzet en gedrevenheid om er naar eigen vermogen iets aan te doen. Dan zie je niet de problemen, maar raap je alle energie bij elkaar om hulp te bieden.

Weet je, wat ik zo mooi vind aan positieve mensen ? Dat is hun pure, ongeschonden ingesteldheid, hun serene indruk, hun beheersing en zelfmeesterschap, hun liefde, hun verlangen naar verbetering. En weet je hoe deze kwaliteiten zijn ontstaan ? Heel eenvoudig door eraan te beginnen… met de visie : “Ik maak van alles het beste”. Laat de geest ons leiden en ons kracht en inzicht geven om dit waar te maken, voor Gods zaak !

Op zoek naar Houvast? Het tijdschrift Houvast leidt je naar het lezen en begrijpen van Gods woord. Sinds 2013 verschijnt het om de 3 maanden en biedt verhelderende, bemoedigende artikels om het oog gericht te houden op je kostbaarste schat. Er zijn nog 10 pakketten met minstens 20 verschillende nummers beschikbaar voor de prijs van 20 euro + 5 euro verzendkosten. Ideaal om ook met anderen te delen. Bestellen via info@natur-El.org

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: