Wie stelde de Bijbel samen?

Veel mensen stellen zich vragen over de inspiratie van de schrijvers van de Bijbel. Daarnaast worden vragen gesteld hoe de vroege christelijke kerk de verslagen, te boek gestelde evangeliën en profetische geschriften geselecteerd heeft om het Nieuwe Testament samen te stellen. – gebaseerd op een artikel van Keith King

Tegenwoordig vertellen bestverkochte boeken zoals The Da Vinci Code ons dat vroege christenen bewust boeken voor de Bijbel kozen op basis van hun politieke agenda. De rest van de boeken zou zijn vernietigd, behalve een paar exemplaren waarvan de ‘verloren boeken’ het overleefden. Maar dit scenario is totaal onjuist. De kerk heeft alle aanwijzingen dat joodse en christelijke schrijvers werden geleid door de Heilige Geest (zoals 2 Petrus 1:20-21 stelt) bij het selecteren van de Schriften die het Oude en Nieuwe Testament werden. Naast deze richtlijnen waren er nog andere factoren die hielpen bij het bepalen van de geldigheid van een boek:

•    Het boek moest worden geschreven door een profeet (iemand met de gave van profetie, zoals David, Salomo en Ezra) of een apostel (iemand die daadwerkelijk getuige was van de opgestane Christus). Het boek zou de authenticiteit en autoriteit hebben die de auteur had.

•    Vroege kerkvaders zoals Polycarpus, Justinus de Martelaar, Tertullianus, Origenes, Eusebius, Athanasius, Hiëronymus en Augustinus bevestigden de langdurige, zorgvuldige acceptatie van een boek als deSchrift. In tegenstelling tot populaire bestsellers (zoals de Da Vinci Code) heeft de kerk nooit een bijeenkomst gehad waar autocratisch over de Schrift werd beslist en vervolgens aan de rest van de kerk werd opgedrongen. Lees wat de oude theoloog Josephus te zeggen heeft over de geldigheid van het Oude Testament:

Want we hebben niet een ontelbare veelheid van boeken onder ons die het oneens zijn met elkaar en elkaar tegenspreken [zoals de Grieken hebben] maar slechts tweeëntwintig boeken, die de verslagen van alle voorbije tijden bevatten; waarvan terecht wordt aangenomen dat ze goddelijk zijn; en van hen zijn er vijf van Mozes, die zijn wetten en de tradities van het ontstaan ​​van de mensheid tot aan zijn dood bevatten. Dit tijdsinterval was niet minder dan drieduizend jaar; maar wat betreft de tijd vanaf de dood van Mozes tot de regering van Artaxerxes, de koning van Perzië, die regeerde na Xerxes, schreven de profeten, die na Mozes waren, in dertien boeken op wat er in hun tijd gebeurde. De overige vier boeken bevatten hymnen aan God en voorschriften voor het gedrag van het menselijk leven. Het is waar dat onze geschiedenis sinds Artaxerxes in het bijzonder is geschreven, maar door onze voorouders niet met dezelfde autoriteit werd gewaardeerd als de eerstgenoemde, omdat er sinds die tijd geen exacte opeenvolging van profeten is geweest; en hoe stevig we deze boeken van onze eigen natie hebben erkend, blijkt uit wat we doen; want gedurende zoveel eeuwen als er al verstreken zijn, is niemand zo stoutmoedig geweest om er iets aan toe te voegen, er iets van af te nemen of er enige verandering in aan te brengen; maar het is alle joden onmiddellijk en vanaf hun geboorte natuurlijk geworden om deze boeken als goddelijke leerstellingen te beschouwen en erin te volharden, en, als de gelegenheid zich voordoet, gewillig voor hen te sterven.

In plaats daarvan werden de boeken die tot de Schrift behoorden bepaald door langdurig en voortdurend gebruik door zowel kerkleiders als leden. Veel boeken werden geaccepteerd vanwege de grote invloed die het boek bleek te hebben op het leven van de mensen. Sommige boeken werden aanvaard omdat de kerkleden zelf konden getuigen hoe God het boek gebruikte om velen tot Hem te trekken en hun leven te veranderen.

•    Veel boeken werden afgewezen omdat ze heidense doctrines ondersteunden die door de vroege kerk als onbijbels werden bestempeld. Velen onderwezen vreemde doctrines die het gnostische concept van verlossing promootten door middel van ‘verborgen kennis’. Sommige boeken leerden dat Christus niet echt mens was en niet echt aan het kruis stierf. Dergelijke boeken konden door de kerk niet worden aanvaard omdat ze in strijd waren met de bewijzen.

De vroege kerken verspreidden theologische brieven om te gebruiken voor onderwijs. Hoewel sommige van deze brieven van de apostelen waren, werden er ook vaak valse brieven verspreid.

Geleidelijk werd duidelijk dat er een definitieve lijst van de geïnspireerde Schriften nodig was. Ketterse bewegingen kwamen op, elk koos zijn eigen geselecteerde geschriften, waaronder documenten als het evangelie van Thomas, de herder van Hermas, de apocalyps van Petrus en de brief van Barnabas.

De apostel Paulus merkte op dat de vijand aan het werk was en de gelovigen probeerde te verwarren met valse leerstellingen (2 Thessalonicenzen 2:7-8).

Zo stelde de kerk vijf hoofdvragen over een boek om de geldigheid ervan als Schrift te bepalen:
1.    Bevat het boek een ‘zo zegt de Heer’?
2.    Is het geschreven door een profeet of apostel (of door degenen die beweerden geïnspireerd te zijn)?
3.    Werd het geaccepteerd en op grote schaal gebruikt door de kerkgemeenschap?
4.    Heeft het levens veranderd, waardoor mensen Christus en redding hebben leren kennen?
5.    Kwam de leer ervan overeen met de andere gevestigde Schriftplaatsen?

Een van de belangrijke factoren voor het bepalen van de opname van een boek is de overeenstemming met de rest van de boeken. De Bijbel kan zichzelf niet tegenspreken. Als dat zo was, was het niet te vertrouwen. Een van de basisprincipes bij het bestuderen van de Bijbel is erop kunnen vertrouwen dat de Bijbel een samenhangend werk is dat zichzelf niet tegenspreekt.

De 44 auteurs die de Bijbel over een periode van 1500 jaar schreven, spraken elkaar niet tegen. Dat alleen is een van de wonderen van het Woord. Elk ander boek dat in dezelfde periode is geschreven, zou moeilijk zijn om een ​​dergelijke samenhang en continuïteit te bereiken.

Iedereen die suggereert dat er nog een boek aan de canon van de Schrift moet worden toegevoegd, moet ervoor zorgen dat het nieuwe boek de bestaande informatie ondersteunt en de samenhang en continuïteit van de Bijbel behoudt.

We zien dat Josephus rond 100 na Christus duidelijk stelt dat de inhoud van het Oude Testament werd geschreven tussen de tijd van Mozes en de dagen van Artaxerxes I (koning van Perzië van 465 tot 424 v.Chr.).

Volgens Josephus erkenden de Joden 22 boeken als de Schriften van de Joodse Bijbel. Waarom is er een verschil in het aantal boeken, aangezien moderne protestantse bijbels 39 boeken in het Oude Testament vermelden? Het antwoord is simpel: de Joden groeperen de boeken anders.

In een typisch joodse uitgave van de Schrift is de indeling als volgt:

• De wet: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium: 5 boeken
• De profeten: Jozua, Samuël, Koningen, Jesaja, Jeremia-Klaagliederen, Ezechiël, Het boek van de twaalf (Hosea tot Maleachi): 7 boeken
• De geschriften: Psalmen, Spreuken, Job, Hooglied, Ruth-Rechters, Prediker, Esther, Daniël, Ezra-Nehemia, Chronicles: 10 boeken

In protestantse bijbels zijn veel van de boeken verdeeld: Samuël wordt 1 en 2 Samuël, Kronieken wordt 1 en 2 Kronieken, Ezra en Nehemia zijn afzonderlijke boeken, net als Ruth en Rechters.

De canon van het Nieuwe Testament werd door Johannes op Patmos samengesteld, zodat tegen het jaar 90 van onze tijdrekening het Nieuwe Testament, zoals we dat vandaag onveranderd kennen, was vastgelegd.

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: