Wat is jouw hoop

Een tijd geleden luisterde ik naar een populaire christelijke song en daar klonk: “Een baby is geen speelgoed, maar een onsterfelijke ziel.” Een andere keer was ik op een afscheidsviering van een kennis, waar de voorganger duidelijk maakte, dat de overledene nu gelukkig is aan de rechterzijde van Jezus. Op een avond liep ik met een groep door een levende kerststal, gepresenteerd door een plaatselijke kerk. Aan het einde van de rondleiding vertelde de gids “dat we de hele eeuwigheid in de hemel of in de hel zouden doorbrengen”.

Keer op keer, zelfs in christelijke kringen, is de leugen van de slang, “Gij zult voorzeker niet sterven”, zo vaak herhaald dat veel mensen het als feit accepteren. Velen worden misleid omdat ze de leugen van de slang niet in twijfel trekken. In Genesis 3:17 zegt Eva: “De slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten.” Waarom werd Eva bedrogen? In Genesis 2:17 staat duidelijk dat als ze van de verboden boom zouden eten, ze zouden sterven. Wat viel er niet te begrijpen? Het enige wat Eva hoefde te doen om niet misleid te worden, was Gods Woord geloven. Het was toen of nu niet ingewikkeld.

Terwijl we keer op keer de leugen van de slang horen dat de ziel onsterfelijk is, wat zegt Gods Woord dan?

Hij de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Here der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht!.. 1 Timoteüs 6:15-16

Terwijl een groot deel van de wereld zegt dat de ziel onsterfelijk is, zegt Gods Woord duidelijk dat alleen God momenteel onsterfelijkheid heeft.

“vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beerven en het vergankelijke beerft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning.” 1 Korintiërs 15:51-54

Gods Woord zegt dat we onsterfelijkheid ontvangen na de opstanding bij de wederkomst. Niemand heeft op dit moment onsterfelijkheid. De doden slapen in hun graf en weten niets. Gods Woord zegt dat de geredden onsterfelijkheid zullen krijgen bij de wederkomst. Daarom zijn de wederkomst en de opstanding de gezegende hoop van het Nieuwe Testament. In Johannes 14:3 troostte Jezus Zijn discipelen door tegen hen te zeggen: “wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.” Is het opgevallen dat Jezus hen nooit troostte door hen te vertellen dat ze bij Hem zouden zijn zodra ze stierven? Hij vertelde hen duidelijk dat Hij terug zou moeten komen om hen weer samen te laten zijn. De populaire theorie van de onsterfelijkheid van de ziel en het rechtstreeks naar de hemel gaan als je sterft, maakt de wederkomst en opstanding zinloos en onnodig. Paulus maakt in 1 Korintiërs 15 duidelijk dat er zonder de opstanding geen leven na de dood zou zijn. De populaire theorie van de onsterfelijkheid van de ziel en het rechtstreeks naar de hemel gaan als je sterft, staat niet in Gods Woord, het is een lering uit het spiritisme.

Het spiritisme leert ook dat zondaars door de onophoudelijke eeuwen van de eeuwigheid zullen worden gemarteld. Toen ik een kind was, vertelde een dame dat zelfs als het lichaam in de hel wordt vernietigd, de ziel voor eeuwig gekweld zal worden. Maar er is geen reden om bedrogen te worden. Wat zegt Gods Woord over de bestraffing van de goddelozen?

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” Johannes 3:16

Dat is Gods doel : zoveel mogelijk mensen redden. De tegenstander wil zoveel mogelijk mensen doen verloren gaan. Dat is de strijd tussen Jezus en de Satan.

“Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.” Romeinen 6:23

Paulus is het met Jezus eens dat de gelovige eeuwig leven heeft terwijl de zondaar omkomt en sterft.

“De ziel die zondigt, zal sterven.” Ezechiël 18:4

Terwijl de dame vertelde dat de ziel van de zondaar tot in alle eeuwigheid gemarteld zal worden, was er voor mij geen reden om misleid te worden. Gods Woord zegt duidelijk dat de zondaar vernietigd zal worden en zal sterven. Nogmaals, alles wat Eva hoefde te doen om niet misleid te worden toen de slang zei: “Je zult zeker niet sterven”, was Gods Woord geloven toen Hij zei: “Gij zult sterven.” Genesis 2:17. Het enige wat we vandaag de dag hoeven te doen om te voorkomen dat we worden misleid, is eenvoudig Gods Woord geloven.

Gods Woord is niet moeilijk te begrijpen als sommigen het doen voorkomen. Paulus schrijft in 2 Thessalonicenzen 2:10-11 dat de reden waarom mensen worden misleid, niet is omdat Gods Woord onduidelijk is, maar omdat mensen niet houden van de duidelijke leringen van Gods Waarheid en in plaats daarvan de voorkeur geven aan leugens. Velen geven de voorkeur aan de leugen van de onsterfelijke ziel en rechtstreeks naar de hemel gaan als je sterft, denkend dat het goed klinkt. Maar is het echt?

Jaren geleden was ik op de begrafenis van een meisje dat werd aangereden en gedood door een auto. De moeder zat op de eerste rij onbedaarlijk te huilen terwijl de pastoor sprak over hoe gelukkig het kleine meisje en Jezus op dit moment in de hemel waren. Ik moest eraan denken hoe wreed de prediker Jezus deed kijken naar die arme moeder. De moeder laten geloven dat Jezus haar wereld verscheurde zodat Hij plezier kon hebben met haar dochter in de hemel.

De theorie van de onsterfelijke ziel vertekent, net als elke andere valse doctrine, ons begrip van Gods liefde. Satan weet dat we niet gered worden door doctrine. We worden gered door genade alleen. Dus waarom doet Satan de moeite om ons begrip van de leer te vertekenen? Zodat hij ons begrip van Gods liefde en genade waardoor we gered zijn, kan vertekenen. Trouwens, die bedienaar gebruikte ook een illustratie van David “die stierf en rechtstreeks naar de hemel ging om bij zijn zoon te zijn die stierf”. Weer geen reden om bedrogen te worden. Gods Woord zegt duidelijk in Handelingen 2:29 en Handelingen 2:34 dat David nog niet naar de hemel is gegaan, maar nog steeds in zijn graf rust. Om niet misleid te worden, hoeven we alleen Gods Woord te geloven wanneer de slang liegt en zegt dat we zeker niet zullen sterven.

Een tijdje geleden las ik een passage uit het boek To Sleep with the Angels, over een verschrikkelijke brand in een school, waarbij meer dan 90 mensen omkwamen. De auteur van het boek maakte verslag over de priesters die probeerden de ouders te troosten die kinderen verloren. De priesters vertelden de ouders dat God hun kinderen nodig had. De ouders zeiden: “Nee! Wij hadden onze kinderen nodig!” De priesters vertelden de ouders dat God alleen het allerbeste neemt, in de veronderstelling dat dat hen zou troosten, maar de ouders antwoordden: “Wat maakt dat van ons die overblijven? Gehakt?” Sommige leugens klinken glad aan de oppervlakte, maar in werkelijkheid zijn ze niet troostend en helpen ons niet om Gods liefde te begrijpen.

In 1 Thessalonicenzen 4:18 zegt Paulus dat we elkaar moeten troosten “met deze woorden” over de opstanding, beschreven in 1 Thessalonicenzen 4:13-17. Gods waarheid is zoveel troostrijker dan de leugens van de slang. Gods Woord is Waarheid en kan worden vertrouwd en Zijn Woord van Waarheid is goed nieuws dat we kunnen geloven.

Heilig hen door Uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Johannes 17:17

Toen de slang loog over de onsterfelijkheid van de ongehoorzamen, hoefde Eva alleen in Gods Woord te geloven en ze zou niet zijn misleid. Het enige wat wij hoeven te doen om te voorkomen dat we worden misleid, is Gods Woord geloven. 

De leer van de Onsterfelijke ziel, is niet het enige discussiepunt over de toestand van de doden. Er is zoveel verwarring, dat we besloten er een prediking over te vertalen. Je kunt “Verwarring op het Kerkhof” gratis downloaden via deze link.

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: