Gods wet en het onderwijs

We zouden kunnen denken dat Adam en Eva niet leerden over de wetten 

maar zonder wet is er geen zonde

Abraham hield zich aan al Gods geboden. 

De Bijbel leert ons dat christenen zich op een speciale manier onderscheiden : Maar gij, geheel anders, 

Efesiers 4 :20-24    Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, 23 dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, 24 en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

Om zich zo te onderscheiden, dat gaat niet vanzelf. Daar is onderwijs voor nodig. 

Christus “kennen”. Hoe kunnen wij Hem kennen? Er zijn 3 manieren 

  • door zijn werken te bestuderen
  • door zijn woorden te bestuderen
  • door zijn voorbeeld te bestuderen. 

‘Het opvoedingssysteem dat werd ingesteld aan het begin der wereld, was bedoeld als een model voor de mens door alle eeuwen. Om een beeld te geven van zijn beginselen werd in het Paradijs, de woonomgeving van onze stamouders, een modelschool opgericht.’3  Christelijk onderwijs is een verplichting om gezinnen en gemeenteleden te onderwijzen in leerstellingen, aanbidding, instructie, gemeenschap, evangelisatie en dienstbetoon. Je deelt in je huisgezin met je gezinsleden de liefde van God en zijn beloften. Daar stel je Jezus voor aan kinderen als hun Heer en Redder en vriend, en daar wordt erkend dat de Bijbel het Woord van God is. In het gezin laat je zien hoe een gezonde relatie met onze hemelse Vader eruit ziet.

In Genesis 4:1-4 zien we dat zowel Kaïn als Abel hun offergaven aan de Heer brengen. We kunnen er zeker van zijn dat ze hebben geleerd wat de betekenis en het belang van de offers is. Dat is een onderdeel van het onderricht in hun gezin met betrekking tot het heilsplan. Zoals het verhaal laat zien, geeft een goede opvoeding natuurlijk niet altijd het resultaat waar je op hoopt.

Jezus Jeugd 

Lucas 1:26–38,46–55; 

In de zesde maand nu werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret, 27 tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria.

28 En toen hij bij haar binnengekomen was, zei hij:

Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u. 29 Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn.

30 En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. 31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven.

Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, 33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.

34 En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb?

35 En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.

36 En zie, Elisabet, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom en dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette.

37 Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

38 En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen.

46 En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot de Here, 47 en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland, 48 omdat Hij heeft omgezien naar de lage staat zijner dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten, 49 omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de Machtige. En heilig is zijn naam, 50 en zijn barmhartigheid van geslacht tot geslacht voor wie Hem vrezen.

51 Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm, en Hij heeft hoogmoedigen in de overlegging huns harten verstrooid; 52 Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd, 53 hongerigen heeft Hij met goederen vervuld en rijken heeft Hij ledig weggezonden.

54 Hij heeft Zich Israel, zijn knecht, aangetrokken, om te gedenken aan barmhartigheid, 55 gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen – voor Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid.

Matteüs 1:18–24. 

De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus.

Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest.

19 Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van zins in stilte van haar te scheiden.

20 Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest.

21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden.

22 Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent: God met ons.

24 Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij, zoals de engel des Heren hem bevolen had en hij nam zijn vrouw tot zich.

Wat leren deze teksten ons over Maria en Jozef en hoe kunnen ze ons inzicht geven in hoe Jezus door zijn ouders werd opgevoed?

Lukas 2:41-45

En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem, op het Paasfeest.

42 En toen Hij twaalf jaar was geworden en zij, zoals dit bij het feest gebruikelijk was, optrokken, 43 en de feestdagen voleindigd hadden, bleef het kind Jezus bij hun terugreis te Jeruzalem achter, en zijn ouders bemerkten het niet.

Deze teksten laten zien dat zowel Maria als Jozef trouwe Joden waren, die probeerden te leven in gehoorzaamheid aan de wetten en geboden van God. Toen de Heer tot hen kwam en hun vertelde wat er zou gaan gebeuren, deden zij inderdaad getrouw alles wat hun werd gezegd.

Daar zij vermoedden, dat Hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver en zochten Hem onder de verwanten en bekenden.

45 En toen zij Hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem, Hem zoekende

52 En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen.

EGW/ WDE ‘Het kind Jezus ontving geen onderwijs aan de synagogescholen. Zijn moeder was Zijn eerste menselijke onderwijzeres. Van haar lippen en uit de boekrollen der profeten leerde Hij de hemelse dingen kennen. De woorden die Hijzelf voor Israël tot Mozes had gesproken, werden Hem nu geleerd aan de schoot van Zijn moeder. Toen Hij van kind opgroeide tot jongeman, bezocht Hij niet de scholen van de rabbi’s. Hij had de opvoeding die bij die bron verkregen kon worden, niet van node, want God was Zijn leermeester.’

Jozef en Maria waren ongetwijfeld goede en trouwe leraren voor het kind. Het verhaal in Lucas 2:41-50 laat echter zien, dat er veel was dat ze niet begrepen met betrekking tot hun Zoon. Jezus had kennis en wijsheid die aan Hem was gegeven door de Heer zelf.

Wat doen wij in onze gedachten met wat ze hier schreef over hoe Hij aan de schoot van zijn moeder de woorden leerde die Hij zelf had uitgesproken? Wat vertelt dit ons over de verbazingwekkende liefde van God? Hoe moeten we daarop reageren als gevallen en zondige wezens?

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: