Een bijzonder Paradijs

door de mens geschapen.

Aan het eind van de geschiedenis staan we als alle grote culturen : we hebben de verboden boom verheven tot een gezag wekkende status waarop wij onze economieën hebben afgesteld. Wij kunnen niet zonder de verboden boom die macht en aanzien geeft. Het is de boom van het vermogen en groot kapitaal. Het is de boom die zich laat horen en die alle berichtgeving controleert. En dan worden we door elkaar geschud, wanneer wij het enige kapitaal dat wij hebben, onze gezondheid, bijna opgeofferd hebben aan de boom, dat de boom het niet waard was. Erger nog, dat de boom verantwoordelijk is voor onze fysieke of mentale gebreken. We zullen het paradijs niet ingaan omdat we onze voeding veranderen. We kunnen wel kiezen voor kwaliteit, in overeenstemming met de bedoeling van ons leven en zo de neergang afremmen of omkeren… en genieten van elke dag en van alles wat goed en positief is. 

Ziekte en lijden komen niet uit God. Het zijn onze “overtredingen” die scheiding maken tussen ons en God. Daardoor moeten wij het stellen zonder de goddelijke zegen.

Een deel van de christelijke missie ligt erin om het goede nieuws van verlossing te brengen. Kijken we naar het leven van Jezus, dan zien we dat hij al weldoende rondging, dat Hij genas, dat Hij zijn krachten niet voor zichzelf gebruikte, maar om iets te doen aan de toestand waarin zijn schepping door het toedoen van de mens was gekomen. En dat is het vandaag nog. We hebben ziekenhuizen, een leger van verzorgend personeel, reservaten voor ouderlingen… Maar zijn ze een deel van het paradijs ? Brengen ze ons dichter tot God ? Is het iets waar wij God mee eren en prijzen, als we er de resultaten van onze leefwijze zien ?

Gezondheid is een deel van onze eredienst, onze voedingskeuzes een uiting van het vertrouwen in Gods wijsheid, gelegd in de natuur, tegenover de eigenwijsheid van de leerling-tovenaar die het werk van God denkt te moeten overdoen. 

God heeft zich niet vergist in zijn schepping. God heeft er al zijn liefde ingelegd, en heeft ons ogen en een verstand gegeven om dat te doorzien. 

Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. (Romeinen 1:20)

Psalm 139 leert ons tot welk besef het ons kan brengen : “Ik dank u, want het is een wonder zoals ik ben gemaakt. Alles wat u maakt, is een wonder. Dat besef ik heel goed.” In het aanschouwen en beleven van Gods schepping vloeien wij over van dankzegging en verwondering. “Wonderbaar zijn Uw werken!”

In 1 Corinthiërs 3:16-17 worden wij herinnerd aan onze opdracht : “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!”

Uit God wants you well vertalen wij enkele passages om Gods bedoelingen te illustreren:

“Het is waar dat veel mensen – zelfs dokters en verplegers – te goedertrouw handelen, dat zij datgene wat ze hebben geleerd naar de kennis en de mogelijkheden van vandaag toepassen. Net zoals mensen in de voedingsindustrie met zuivere intenties hun werk doen, en ouders met liefde hun babies de producten van deze maatschappij verschaffen. Ik kan slechts bidden om meer geestelijke helderheid, om een oprecht ontwaken van het bewustzijn onder de mensen. 

Ik weet dat God alle dingen ten goede doet meewerken voor al diegenen die Hem liefhebben. Hij leidt de omstandigheden. Hij wil dat het ware karakter van de duivel ontmaskerd wordt, dat wij inzien dat het Menselijk Paradijs in feite een hel is, met de folterkamers van ziekte en aftakeling en degeneratie die Gods reflectie in de mens zodanig hebben beschadigd dat het een aanstootgevende aanblik is. 

Veel mensen bidden om kracht en leiden een leven waarin al hun krachten worden verspild. 

Veel mensen bidden om gezondheid, maar leiden een leven, waarin ze zichzelf iedere kans op een redelijke gezondheid of herstel ontnemen. 

Wanneer onze handelingen indruisen tegen de gezondheidsprincipes die God ingesteld heeft, kunnen we niet verwachten dat God ons gezondheid geeft. 

Zal God onze gebeden verhoren als wij bidden om gezondheid ? Dan moet Hij een ander deel van zichzelf opzij zetten, om de natuurwetten buiten werking te stellen. Ik weet dat Hij dat doet, zoals in het leven van Jezus, omdat de ware aard van God zou duidelijk worden, omdat de aanwezigheid van de Levengever het dode in de mens kan doen verdwijnen. Mar God is niet die automaat. Hij is een God van orde en logica. Hij heeft ons verstand gegeven om verstandig te leven, om Zijn machtige wetten die het leven beheersen te bestuderen en er conclusies uit te trekken. En wij kunnen slechts bidden dat ons onderscheidingsvermogen groot genoeg mag zijn om waarheid en leugen van elkaar te onderscheiden. 

Niet elke keer dat de naam ‘God’ of ‘Jezus’ wordt genoemd, wordt God geëerd. Het vraagt onderscheidingsvermogen om te zien wanneer wèl en wanneer nièt. Het ontleedmes om dàt verschil te maken heeft Jezus ons getoond. Wanneer Hij iemand antwoordde, was dat altijd onderbouwd met een citaat uit het Oude Testament : “Er staat geschreven…”

In een wereld waarin men vaak niet wil weten van God en gebod, waarin gelijke kansen en ruimdenkendheid neerkomen op het verzwijgen van de Eeuwige Waarheden,  doen we wat we kunnen om Gods wil kenbaar te maken, om Gods bedoeling met de mens – zijn wonderlijk plan van redding en genezing – te herhalen. De dag is dichtbij dat het menselijke “Paradijs” en wat mensen “genieten” noemen, zullen ophouden te bestaan… Het is duidelijk dat er iets Beter is. Dat is ons beloofd en daar houd ik aan vast.

Het verhaal achter “Welk een vriend is onze Jezus”

De grote Amerikaanse evangelist Dwight L. Moody nam het lied “Welk een Vriend is onze Jezus” op in zijn preken, geschriften en leringen. Het is geschreven door een geëmigreerde Ier in Canada.

Joseph Scriven had rijkdom, opleiding, een toegewijd gezin en een prettig leven in zijn geboorteland Ierland. Joseph, zoon van een kapitein van de Britse Royal Marines, werd in 1819 in Ierland geboren. Nadat hij zijn universitaire graad had behaald aan het Trinity College in Londen, schreef hij zich in aan een militaire school om zich voor te bereiden op een loopbaan in het leger. Een slechte gezondheid dwong hem echter om die ambitie op te geven. Joseph vestigde zich spoedig nadien als leraar, werd verliefd en maakte plannen om zich in zijn geboortestad te vestigen.

Toen gebeurde het onverwachte. Op de avond voor het geplande huwelijk van Scriven verdronk zijn verloofde. In zijn diepe verdriet realiseerde Joseph zich dat hij de troost en steun die hij nodig had alleen kon vinden in zijn dierbare Vriend, Jezus.

Kort daarna verliet Scriven Ierland om een ​​nieuw leven te beginnen in Canada. Hij vestigde een huis in Port Hope, waar hij Eliza Rice ontmoette en verliefd werd. Slechts enkele weken voordat ze de bruid van Joseph Scriven zou worden, werd ze plotseling ziek. Binnen enkele weken stierf ook Eliza, de tweede verloofde van Scriven.

Een verbrijzelde Scriven wendde zich tot het enige dat hem tijdens zijn leven had verankerd: zijn geloof. Door gebed en bijbelstudie vond hij niet alleen troost, maar ook een missie. De vijfentwintigjarige Scriven veranderde zijn levensstijl drastisch. Joseph legde een gelofte van armoede af, verkocht al zijn aardse bezittingen en zwoer zijn leven in te zetten voor lichamelijk gehandicapten en financieel behoeftigen. Vaak gaf hij zijn kleren en bezittingen weg aan mensen in nood, en werkte hij onbetaald voor iedereen die hem nodig had. Scriven werd bekend als “De barmhartige Samaritaan van Port Hope.”

Het verhaal gaat dat twee zakenlieden op een straathoek in Port Hope stonden, terwijl een kleine man met een zaag langsliep. Een van de zakenlieden zei: “Nu is er een man die gelukkig is met zijn lot in het leven. Ik wou dat ik zijn vreugde kon kennen. Misschien kan ik hem zover krijgen dat hij mijn wintervoorraad hout zaagt.’ De andere zakenman antwoordde: ‘Ik ken die man. Hij zou je brandhout niet hakken. Hij hakt alleen hout voor de financieel behoeftigen en voor degenen die lichamelijk gehandicapt zijn en hun eigen brandhout niet kunnen hakken.”

Tien jaar nadat Eliza stierf, kreeg Scriven te horen dat zijn moeder erg ziek was geworden. Vanwege zijn gelofte van armoede had Joseph niet het geld om naar huis te gaan om voor haar te zorgen. Hij was diepbedroefd en voelde de behoefte om contact met haar op te nemen. Hij schreef een troostende brief met de woorden van zijn nieuw geschreven gedicht, met het gebed dat deze korte regels haar zouden herinneren aan een nooit falende Vriend die ze in Jezus had.

Enige tijd later, toen Joseph Scriven zelf ziek werd, zag een vriend die hem kwam bezoeken toevallig een kopie van woorden die op een stuk papier naast zijn bed waren gekrabbeld. Na het lezen van de gekrabbelde woorden vroeg de vriend: “Wie heeft deze mooie woorden geschreven?” Scrivens antwoord: “De Heer en ik deden het met ons twee.”

Dit zijn die gekrabbelde woorden…

Welk een vriend is onze Jezus,

die in onze plaats wil staan.

Welk een voorrecht dat ik door Hem,

altijd vrij tot God mag gaan.

Dikwijls derven wij veel vrede,

dikwijls drukt ons zonde neer,

juist omdat wij ’t al niet brengen,

in ’t gebed tot onze Heer.

Zijn wij zwak, belast, beladen

en terneer gedrukt door zorg.

Dierb’re Heiland, onze toevlucht,

Gij zijt onze hulp en borg.

Als soms vrienden ons verlaten,

gaan wij biddend tot de Heer,

in Zijn armen zijn wij veilig,

Hij verlaat ons nimmermeer.

Joseph Scriven

Wat een Vriend hebben wij in Jezus, die al onze zonden en smarten wou dragen! Wat een voorrecht om alles in gebed tot God te brengen!

Ironisch genoeg verdronk Joseph Scriven in 1886 in een Canadees meer. Hij leefde niet lang genoeg om er getuige van te zijn dat zijn lied naar alle uithoeken van de wereld werd gedragen, en hij had ook nooit kunnen vermoeden dat we het vandaag over hem en die woorden zouden hebben.

We leven in gekke tijden, maar wat er ook in je leven gebeurt, weet dat er iemand is die smoorverliefd op je is en altijd klaar staat om je te ontmoeten en troost te bieden. Feitelijk is Jezus zo verliefd op jou dat hij het bewees door voor jou te sterven… 

“Niemand heeft grotere liefde dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.”

Johannes15:13

Moge dit lied je aandacht vestigen op de grootste vriend aller tijden… Denk aan wat Hij deed voor jou. Is de vriendschap ook wederzijds?

Is melk goed voor elk ?

Melk drinken is Uier-propaganda !

De meesten hebben van jongs af aan geleerd dat melk het ‘perfecte voedsel’ is, dat iedereen elke dag zou moeten drinken. Ons wordt geleerd dat kinderen een liter per dag nodig hebben en volwassenen minstens een glas. Het lijkt me dus een belangrijke vraag om te weten of we zuivelproducten echt nodig hebben voor een optimale gezondheid? Het antwoord is “NEE!” De mens heeft van de koe een moderne fabriek gemaakt – een permanente melkmachine. Drieduizend jaar geleden gaf een koe ongeveer 200 liter melk in een jaar.

Tegenwoordig geeft de moderne koe meer dan 10.000 liter of 50 keer zoveel melk. En deze overproductie veroorzaakt meer ziekten bij koeien (en ook bij mensen). In feite heeft het grootste percentage (89%) van de koeien tegenwoordig het runderleukemievirus.

Het is nooit Gods bedoeling geweest dat een koe 50 keer de hoeveelheid melk zou geven waarvoor zij oorspronkelijk was geschapen. Melk is een zeer delicate substantie, die in verband staat met bijna elke klier en elk orgaan van het lichaam van de koe. Het was bedoeld als een normale functie van het dier bij het scheppen van leven. Alle beste elementen in het lichaam moeten worden samengebracht om melk te maken, zodat het kalf een goede start kan maken.

Tegenwoordig drinken we onnatuurlijke melk. Het wordt geproduceerd uit een koe die verkeerd is verwekt door selectief fokken, door kruisen en/of door kunstmatige inseminatie. De melk wordt gehaald uit zieke koeien, uit opgeblazen melkzakken en/of uit zware, chemische voedingen die vaak niet vrij zijn van antibiotica en hormonen.

Als u denkt dat u alleen antibiotica krijgt als uw arts ze heeft voorgeschreven, overweeg dan dit: ongelooflijk, meer dan de helft van de totale antibioticaproductie van het land, gaat niet rechtstreeks naar mensen, maar naar voer voor dieren bedoeld voor menselijke consumptie, om ze sneller aan te laten komen en (vermoedelijk) ziektevrij te houden.

Elke slok melk heeft 59 verschillende krachtige hormonen. Welke hormonen wil je dat je familie consumeert – oestrogeen, progesteron of prolactine?

ANDERE VREEMDE ADDITIEVEN!

De zuivelindustrie voegt dierlijke producten (schapenhuid) toe aan melk (in de vorm van vitamine D3) en kan binnenkort bewerkte rauwe visorganen toevoegen. Zuivelverwerkers staan ​​op het punt goedkeuring te krijgen om visolie toe te voegen aan kaas, yoghurt, melk en ijs.

• Er is 21,2 pond melk nodig om een ​​pond boter te maken
• Er is 10 pond melk nodig om 1 pond harde kaas te maken
• Er is 12 pond melk nodig om 1 pond ijs te maken
• Er is 11 pond melk nodig om 1 pond magere melkpoeder te maken
• Er is 7,4 pond melk nodig om 1 pond droge volle melk te maken
— Robert Cohen, Melk het dodelijke gif

KOEMELK BEVAT OOK:

59 Actieve Hormonen Scores van allergenen vet en cholesterol

De meeste zuivelproducten die we kopen hebben de volgende in meetbare hoeveelheden:

Herbiciden – Pesticiden – Dioxine (tot 2.200 keer het veilige niveau) – Tot 52 krachtige antibiotica Bloedpus Bacteriën en virussen

Waarom is melk verantwoordelijk voor zoveel ziekten?

Veel voorwaarden met betrekking tot melkverbruik hebben invloed op het immuunsysteem. Deze laatste wordt zwaar misbruikt wanneer het nodig is om dierlijke eiwitten van vreemde origine te neutraliseren, zoals koemelk. Deze taak wordt nog moeilijker gemaakt doordat de gebruikte melk gemengd is en afkomstig is van veel verschillende koeien, waardoor zoveel gedifferentieerde eiwitten worden geproduceerd. Bovendien worden tijdens de industrialisatiestadia (in het bijzonder pasteurisatie en sterilisatie) de structuur van de melkmoleculen op een onnatuurlijke manier gemodificeerd.

Dit en andere info vind je in ZuivelVrij (digitaal of gedrukt)Archeologie bevestigt de Bijbel

gebaseerd op het artikel : Archaeology Confirms the Bible van:Professor Walter J. Veith, PhD

De Bijbel bevat 66 boeken die over een periode van 1500 jaar zijn geschreven door 44 verschillende auteurs. De authenticiteit van zijn verhalen en van de mensen die in zijn geschiedenis leefden, is geverifieerd door de ontdekking van de Dode Zeerollen in 1948.

The Cyrus Cylinder CC BY-SA Dynamo Mosquito https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyrus%27_cylinder.jpg

De rollen dateren uit 150-170 v.Chr. en bevatten alle of delen van de oudtestamentische boeken, behalve het boek Esther. Vele andere ontdekkingen hebben geholpen om vele details van de Bijbel te bewijzen die door hogere critici werden bespot:

De Cyrus-cilinder, ontdekt in 1879, vermeldt Cyrus’ omverwerping van Babylon en zijn daaropvolgende bevrijding van de Joodse gevangenen.

De Steen van Rosetta, ontdekt in 1799 in Egypte door de wetenschappers van Napoleon, was in drie talen geschreven: hiërogliefen, demotisch en Grieks. Het ontsluierde het mysterie van de hiërogliefen die hebben geholpen de authenticiteit van de Bijbel te bevestigen.

De Moabitische Steen die in 1868 in Dibon, Jordanië werd ontdekt, bevestigde de Moabitische aanvallen op Israël, zoals opgetekend in 2 Koningen 1 en 3.

De Lachish-brieven, ontdekt in 1932-1938, 38 kilometer ten noorden van Bersheba, beschrijven de aanval van Nebukadnezar op Jeruzalem in 586 voor Christus.

Archeologische opgravingen
De authenticiteit van de Bijbel wordt ook bewezen door archeologische opgravingen die het bestaan ​​bewijzen van namen van mensen en steden die in de Bijbel worden gevonden. De ontdekking van de stad Petra, bijvoorbeeld, hielp de authenticiteit van het bijbelse verslag te bevestigen.

Bovendien zijn veel van de bijbelse profetieën al uitgekomen. Profetieën betreffende Babylon (Jesaja 13:19-22), Tyrus (Ezechiël 26:3-5), Sidon (Ezechiël 28:21-23), Cyrus (Ezra 4:3; 5:13-14; Jesaja 44:28; 45:1), Medo Perzië (Daniël 8:20-21), Griekenland (Daniël 8:20-21) en Jezus’ geboorteplaats Bethlehem (Micha 5:2) zijn allemaal precies vervuld zoals voorspeld. Deze vervulde profetieën zijn een sterk argument voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. Ze betekenen dat we de profetieën over de antichrist en andere eindtijdprofetieën kunnen vertrouwen.

Eenheid in de Schrift

Een ander bewijs van de inspiratie van de Bijbel wordt gevonden in zijn samenhangende eenheid. Op meer dan 3000 plaatsen verklaart de Bijbel zich geïnspireerd. Het spreekt zichzelf niet tegen. De profetieën van de Bijbel in gevallen als Babylon, Tyrus, Petra en Egypte, evenals de Messiaanse profetieën, bewijzen de authenticiteit van de Bijbel.

The Moabite Stone or Meshe Stele. CC BY 3.0 Mbzt https://commons.wikimedia.org/wiki/File:P1120870_Louvre_st%C3%A8le_de_M%C3%A9sha_AO5066_rwk.JPG

De Bijbel heeft eeuwen en zelfs millennia overleefd. Ondanks alle pogingen van Satan om het te verbergen, te vernietigen en ontoegankelijk te maken voor de gewone mens, is de Bijbel door God bewaard gebleven. “De woorden van de HEER zijn zuivere woorden: zoals zilver beproefd in een oven van aarde, zevenmaal gezuiverd. U zult ze bewaren, HEER, voor altijd zult u ze bewaren voor dit geslacht” (Psalm 12:6-7). Jezus belooft ook dat “hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan” (Matteüs 24:35).

Maar wat zegt de Bijbel over zijn inspiratie? Waar zegt het dat het zijn openbaring krijgt? 2 Petrus 1:21 zegt: “Want de profetie kwam niet in de oude tijd door de wil van de mens, maar heilige mannen spraken van godswege, zoals ze werden bewogen door de Heilige Geest.”

In feite stelt de Bijbel nadrukkelijk dat “de gehele Schrift is gegeven door inspiratie van God, en nuttig is voor leerstellingen, voor terechtwijzing, voor correctie, voor instructie in gerechtigheid” (2 Timoteüs 3:16). Toen dit werd geschreven, verwees het voornamelijk naar het Oude Testament. Degenen die zeggen dat het Oude Testament, of de evangeliën, of andere delen van de Bijbel niet langer op ons van toepassing zijn, zijn onjuist. De hele Bijbel bestaat voor onze instructie en begrip van wat God doet en heeft gedaan in het verleden. Door Gods werkingen te bestuderen, leren we Hem kennen en begrijpen. De Schrift wijst naar Jezus en Zijn oplossing voor ons zondeprobleem.

Van Genesis tot Openbaring wordt Jezus geopenbaard in Zijn verschillende vormen. In de Pentateuch (de eerste vijf boeken) wordt Jezus geopenbaard.

 • In Genesis wordt Christus afgebeeld als onze Schepper.
 • In Exodus zien we Christus als ons Heiligdom, onze Haven en onze Bevrijder.
 • In Leviticus vinden we Christus als ons Offer en Rechter.
 • In Numeri stelt Christus voor als onze Gids.
 • En in Deuteronomium wordt Christus geopenbaard als onze beloning.

In de boeken Openbaring en Daniël zien we Christus als onze Rechter. En we vinden deze aspecten van Christus door de hele Bijbel heen geopenbaard.

Psalm 119:160 zegt: “Uw woord is waar vanaf het begin.”

In Johannes 17:17 lezen we: “Uw woord is waarheid.”

Het grootste bewijs van de inspiratie van de Bijbel blijkt uit de Christus die het openbaart en de veranderingen in degenen die Zijn woord bestuderen (Johannes 5:39; Handelingen 4:12; Mattheüs 11:26-28).

Zonder het geloof in de opstanding zou het christelijk geloof niet tot stand zijn gekomen.” ~ William Lane Craig

De spirituele kant van alcohol

Geestelijke gevolgen van alcohol

Als christenen moet onze beslissing om alcoholische dranken te drinken niet alleen gebaseerd zijn op wetenschappelijke gegevens, maar ook op de morele en spirituele implicaties. Met mijn wereldbeeld als christen beschouw ik mijn leven niet als slechts een reeks chemische reacties die kunnen worden getest in laboratoriumexperimenten en gerapporteerd in de medische literatuur. Afgezien van de fysiologie van mijn lichaam, geloof ik dat mijn bestaan ​​spirituele en mentale dimensies heeft die nauw met elkaar verbonden zijn. De medische wetenschap erkent in toenemende mate dat de patiënt moet worden behandeld als een complex wezen met een ingewikkeld verband tussen lichaam, geest en ziel. Onlangs woonde ik een conferentie van de Harvard Medical School bij, getiteld “Spiritualiteit en genezing”, die deze holistische kijk op de mens op dramatische wijze documenteerde. Het wordt duidelijk dat beslissingen die ik over mijn lichaam neem een ​​grote invloed hebben op mijn mentale en spirituele dimensies. Hier zullen we de morele en spirituele implicaties van alcoholgebruik bespreken.

In de sectie Gezondheid (vorig artikel) hebben we in detail het medische onderzoek rond de medicinale waarde van alcoholgebruik bij het voorkomen van hartaandoeningen besproken. We hebben talloze recent gepubliceerde bevindingen over de schadelijke effecten van alcohol op veel andere lichaamssystemen onderzocht en vergeleken met de beschermende effecten op het hart.

Sommigen zouden nu beweren dat de nadelige effecten van alcohol het gevolg zijn van overmatige hoeveelheden en dat matig gebruik relatief onschadelijk is. Laten we het dus hebben over de gevolgen van matig of recreatief drinken. Ten eerste worden de kankerverwekkende en osteoporotische effecten, evenals de verhoogde incidentie van traumatisch overlijden, zelfs waargenomen bij lichte drinkers. Hoewel het waar is dat levercirrose en ernstige hersenschade zoals regelrechte dementie voornamelijk worden geassocieerd met zwaar drinken, maak ik me persoonlijk genoeg zorgen over de schade die het verouderingsproces aan mijn hersenen aanricht zonder de effecten van een bekend neurotoxine toe te voegen!

Dit is een lijst van de algemene effecten op een individu, op basis van het alcoholgehalte in het bloed:

 • 0.05% Euforie en minimale motorische afwijkingen
 • 0.08% Verminderd rijvermogen
 • 0.1% Groot motorische coördinatieverlies
 • 0.2% Geheugenverlies m.b.t. de ervaring
 • 0.3% Coma
 • 0.5% Dood (Medical Pharmacology: Lange, pg. 246)

Gelukkig verliezen de meeste mensen hun bewustzijn, voordat ze een dodelijke dosis kunnen drinken, maar het feit blijft dat het een medicijn is dat tot de dood kan leiden en een aanzienlijke fysiologische stoornis heeft, zelfs bij de laagst meetbare bloedspiegels.

Welnu, hoe zit het met de effecten van alcohol op menselijke relaties en gedrag? Wil je praten over huiselijk geweld, partner- en kindermishandeling? Wil je praten over verkrachting, moord, zelfmoord of andere vormen van geweld? Praat met elke politieagent, elke maatschappelijk werker, elke hulpverlener, en ze kunnen je verhaal na verhaal vertellen over gewelddadige en beledigende handelingen, gepleegd terwijl men dronken was.

Ik ga duidelijk schrijven. Er is nauwelijks een mens op deze planeet die niet weet dat wanneer hij een vrouw probeert te verleiden, zijn kansen enorm zullen verbeteren als hij haar eerst kan laten drinken. Waarom? Omdat haar redenering vertroebeld zal zijn en haar wilskracht verminderd. Een gynaecoloog vertelde onlangs dat hij regelmatig vrouwen laat binnenkomen met een soortgelijk verhaal. “Nou, ik ging uit en dronk een paar drankjes en dacht niet al te helder na en belandde in bed met een vreemde. Nu ben ik bang voor aids en wil ik me laten testen op hiv.

Ik hoorde eens een prominente christelijke leider publiekelijk zeggen dat “… alcohol geen morele kwestie is. Het is geen kwestie van een zwak karakter … Het is geen moreel goed of fout. Het is geen ‘ja’ of ‘nee’ kwestie. Het is niet moreel negatief om te drinken.” Nu zou je kunnen zeggen dat alcoholgebruik geen morele kwestie is, maar als een stof mijn remmingen vermindert, mijn oordeel schaadt en mijn beslissing om immoreel gedrag te vertonen, faciliteert, dan komt dat gevaarlijk dicht bij een morele kwestie. Is dat een terechte uitspraak? Zelfs een vrouwelijke seculiere politicologieprofessor schreef over het groeiende fenomeen ‘date rape’ op universiteitscampussen: ‘We kunnen zoveel discussiëren als we willen over toestemming, maar zolang we dat concept toepassen op situaties waarin mensen zichzelf hebben verkleind tot toestanden van dronkenschap waarin ze nauwelijks woorden kunnen vormen, dan weet ik niet hoe toestemming enige betekenis kan hebben.” (Diana J. Schaub, Loyola College Afdeling Politieke Wetenschappen)

Er zijn mensen die zouden zeggen dat deze illustraties extreme voorbeelden zijn van alcoholmisbruik en geen eerlijke weergave zijn van de verantwoordelijke sociale drinker. Wat dacht je van een glas wijn om mijn jubileum te vieren? Mijn beste vriend op de medische school probeerde me ervan te overtuigen dat een glas wijn mijn eetervaring zou verbeteren. Ik vertelde hem het verhaal van de tragische dood van mijn grootvader na een ‘gezellige’ borrel, en hij noemde het nooit meer. Te vaak heeft een “onschuldige” sociale of recreatieve drank tot een ramp geleid. Alleen al de Verenigde Staten hebben naar schatting 6 tot 10 miljoen alcoholisten of probleemdrinkers, en geen van hen begon ooit met gedachten dat dit hen op een pad naar vernietiging bracht. “Er is een weg die een mens goed lijkt, maar het einde daarvan is de weg van de dood.” Spreuken 14:12 We kunnen dat risico niet nemen met ons leven.

Heeft iemand in al deze discussies echt uitgelegd waarom de wedergeboren christelijke gelovige een geestveranderende drug moet introduceren om genot te ervaren?

Heeft een christen chemisch opgewekt geheugenverlies nodig om het verleden te vergeten of om “alle dingen nieuw te laten worden in Christus Jezus”?

Heeft de christen de voorbijgaande euforie van fles “geesten” nodig om vrede, vreugde en liefde te ervaren, of zijn dit blijvende gaven van de Geest van God?

Het bewijs in de geneeskunde en sociologie alleen zou voldoende zijn om mij persoonlijk te overtuigen dat alcohol zowel mijn lichaam als mijn relaties met anderen kan schaden. Het zou een redelijk intelligente beslissing zijn om alcohol te vermijden, zelfs op deze basis alleen, maar als christen baseer ik mijn leven op het Woord van God, en als ik de Bijbel lees, wijst het overweldigende bewijs erop dat onthouding de beste manier van leven is .

Laat me er snel op wijzen dat de meerderheid van de christenen en christelijke geleerden totale onthouding als een extreem standpunt beschouwen. Maar we moeten onze standpunten niet baseren op wat de meerderheid zegt, want de geschiedenis van de mensheid heeft ons geleerd dat de meerderheid het vaak bij het verkeerde eind heeft. Jezus leerde dat Zijn volgelingen vaak in de minderheid zouden zijn. Weet je, ik vind het niet erg om “bekrompen” genoemd te worden, omdat Jezus zei dat Zijn volgelingen op de smalle weg zouden zijn en de brede, populaire weg naar vernietiging zou leiden. Mattheüs 7:13,14

Kijk naar het Bijbelverslag. In Genesis wordt Noach publiekelijk vernederd door zijn naaktheid in het openbaar te tonen. Lot gaat dronken een incestueuze relatie aan met zijn dochters. Babylon valt terwijl soldaten genieten van een dronken orgie. Jesaja beschrijft een scène waarin “…Priesters en profeten wankelen van bier en dronken van wijn; ze wankelen van bier, ze wankelen bij het zien van visioenen, ze struikelen bij het nemen van beslissingen. Alle tafels zijn bedekt met braaksel en er is geen plek zonder vuil.” Jesaja 28:7,8

Wat zei Jezus? In een van zijn laatste openbare preken, opgetekend in Lukas 21:34, zei Hij: “Wees voorzichtig, anders zal uw hart bezwaard worden door drankzucht, dronkenschap en de zorgen van dit leven, en die dag zal onverwachts over u komen.” Misschien zijn de meest overtuigende uitspraken van de apostelen van Christus die werkten en spraken met degenen die leefden in afwachting van de wederkomst. Paulus zegt in Efeziërs 5:17-18: “Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp de wil van God. Wordt niet vervuld met wijn, maar wordt vervuld met de Geest.” Petrus schreef in 1 Petrus 4:7: “Het einde van alle dingen is nabij, blijf daarom gezond en nuchter in uw gebeden.” En dan die bekende waarschuwing: “Wees nuchter, wees waakzaam, want uw tegenstander gaat rond als een woedende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Als u net als ik gelooft dat we het voorrecht hebben om in de slotscènes van de geschiedenis van de aarde te leven, dan weten we dat we worden onderworpen aan de laatste wanhopige en meest verleidelijke misleidingen van de duivel “die weet dat zijn tijd kort is”. Er is nooit een tijd geweest waarin helder denken, gezond oordeel en onaangetast inzicht belangrijker waren voor Gods volk. Vrienden, we kunnen niet waakzaam blijven als we een stof in het lichaam binnenlaten die onze geest vertroebelt en ons oordeel schaadt.

Hoe communiceert God met ons? Door de geest.

Hoe communiceren we met God? Door de geest.

De vraag is of we het kanaal waardoor God tot ons spreekt te allen tijde duidelijk open willen houden?

Hoe zit het met Paulus’ advies aan Timoteüs om “een beetje wijn te drinken vanwege je maag en frequente ziektes”? Hier zullen theologen u vertellen dat Paulus duidelijk verwijst naar alcohol. De geleerden zullen je vertellen dat dit een weerspiegeling was van de Palestijnse omstandigheden van geen koeling en dat alle druivendranken snel tot op zekere hoogte alcoholisch werden. Nu zou het moeilijk zijn om veel artsen te vinden die het idee ondersteunen dat alcohol gunstig is voor de maag. Het hart? Misschien. De buik? Nee.

Alcohol is duidelijk in verband gebracht met gastritis, maagzweren en maagkanker. Sommigen hebben gesuggereerd dat de bacteriedodende eigenschappen van alcohol nuttig kunnen zijn geweest bij het voorkomen van dysenterie door besmet water. Maar zelfs als je me zou kunnen overtuigen dat Paulus aan Timoteüs suggereerde dat alcohol medicinale waarde had voor Timotheüs’ maagkwaal, dan nog kun je deze tekst niet gebruiken om het routinematige recreatieve gebruik van alcohol in de christelijke levensstijl te ondersteunen. Het gaat mijn begrip te boven waarom mensen wetenschappelijke, taalkundige en intellectuele argumenten zouden aanvoeren om een ​​twijfelachtige bijbeltekst te interpreteren op een manier die niet in harmonie is met andere onmiskenbaar duidelijke passages in het Woord van God. Het eenvoudige, duidelijk gesproken Woord van God in Spreuken 8:1 zegt: “Wijn is een spotter, sterkedrank een onruststoker, ieder die daardoor gaat zwalken, is niet wijs.

We hebben geen gevorderd diploma nodig om deze tekst te begrijpen. Mijn 9-jarige dochter, Allanna, kon opstaan ​​en het uitleggen. Merk op dat de woorden “spotten” en “bedrog” opnieuw in de Bijbel voorkomen in de waarschuwing van Paulus aan de Galaten. “Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.”

Pastor Dwight Nelson heeft het zo goed gezegd als iedereen zou kunnen: “Het kan me niet schelen welke hermeneutiek, het kan me niet schelen welke taalkundige argumenten u naar voor brengt uit de Schrift. In de schemering van de 20e eeuw lijkt het mij absoluut noodzakelijk dat christenen blijven staan ​​voor totale onthouding van alcoholgebruik in al zijn vormen.”

Vrienden, als we zijn wie we zeggen te zijn – een geloofsgemeenschap die door God is geroepen om een ​​speciale boodschap aan de wereld te brengen en als de duivel bezig is met zijn laatste wanhopige pogingen om de wereld te misleiden, dan is hier nooit een tijd geweest waarin het belangrijker was dat de christen waakzaam en helder blijft en dat elk kanaal voor communicatie met God open blijft. We hebben geen andere keuze dan op te staan ​​zoals Daniël en zijn vrienden, zelfs als de meerderheid van andere christelijke gelovigen zegt dat dit een extreem standpunt is. Laten we “Durven een Daniël te zijn” en God zal ons net als Daniël belonen met wijsheid en kracht van boven.

Dr. Rick Westermeyer, verbonden aan het Portland Adventist Medical Center.

Waarom zouden we gegiste druiven verkiezen, terwijl verse druiven en vers druivensap écht genezend werkt ? – zonder de risico’s van alcoholische dranken.

Bijbelstudies

Maandelijkse bijbelsamenkomsten voor jou, op zoek naar :

“Woorden van eeuwig leven”

plaats : Erwetegem / Potaardestraat 2 – één maal per maand :

woensdag 13 oktober 2021 – 14-15.30 uur – “De Schepping – een Meesterwerk” Samen verwonderd zijn over het werk van de Schepper aan de hand van beeld & woord.

woensdag 3 november 2021 – 14-15.30 uur – “Positief denken in de Bijbel” Had je gedacht dat de Bijbel Gods stok is om te slaan? Kom dan luisteren wat de Bijbel op dit punt te vertellen heeft. Geen boek dat alleen maar op de vingers tikt. Maar een gids voor een succesvol leven.

woensdag 24 november 2021 – 14-15.30 uur – “De oorsprong van het kwaad” Was de schepping niet perfect? Kon God niet voorkomen dat het kwaad (de zonde) in de wereld kwam, of had het kwaad toch een positieve bedoeling?

woensdag 5 januari 2022 – 14-15.30 uur – “Een stem in de woestijn” Voor Jezus op aarde kwam en zijn dienstwerk begon, stuurde God zijn boodschapper. Johannes de Doper predikte en zette aan tot bekering. Ook vandaag klinkt die stem in de woestijn… hoor je ze?

Het eerste uur bestaat uit een inleiding in het thema. Daarna is er ruimte voor discussie, vragen en gesprek, getuigenis… Iedereen is welkom !

woensdag 2 februari 2022 – 14-15.30 uur – “Dankbaarheid” De juiste reflex van een gelovige op wat God voor ons heeft gedaan. Laat de Bijbel je helpen om dat besef te versterken, zodat je een geweldige kracht vindt die je leven ondersteunt.

Zin in een verdiepende bijbelstudie, of een individueel gesprek over geloofszaken of vragen die je hebt, waar je geen raad mee weet, of nood aan bemoediging en motivatie ? Contacteer ons. We maken tijd voor je.

Natuurlijk ben je welkom op bovenstaande data. Deze maandelijkse samenkomsten verlopen in een warme en gemoedelijke sfeer, en ik ervaar ze als gezegende momenten waarin broeders en zusters een heilig moment doormaken. Het geeft niet hoeveel of hoe weinig je al weet over de Bijbel. 

Alles kan groeien. Met Gods Geest als hulp, en in volle respect voor iedereen, wordt dit telkens een prachtige ervaring, dichter naar de hemelse Vriend van jong en oud. 

Graag aanmelden : 0484 40 50 05