In zes dagen

in zes dagen

De zesdaagse schepping getuigt van een groot ontwerp. 

Alles is harmonisch. Het leven, zoals wij het kennen, is geheel afhankelijk van andere levensvormen. Niets leeft of sterft voor zichzelf. Ieder levend wezen, of het nu een plant of een dier is, verschaft, wanneer het sterft, verder levensonderhoud aan andere levende wezens. De oude omgevallen boom verschaft voedsel aan het jonge boompje. 

Ook Christus moest eerst sterven om nieuw leven voor ons mogelijk te maken. 

De diertjes die zorgen voor een vruchtbare humuslaag waaruit de bomen en planten hun voedsel halen, zijn twee dagen na de bomen en planten geschapen in de scheppingsweek. Zouden de bomen en planten al niet allang zijn afgestorven als één scheppingsdag een miljoen jaar zou duren? 

De vruchtbomen hebben bestuiving nodig, anders sterven ze uit. Kunnen ze twee miljoen jaren wachten tot op een andere scheppingsdag de bij is gemaakt die dan voor die noodzakelijk bestuiving langs kan komen? 

‘Ontwikkelden’ bloemen, grassen, bomen en graansoorten zich allemaal langzaam en geleidelijk over een periode van miljoenen of miljarden jaren, onafhankelijk van de kleine bij of vogels, waarop zij aangewezen zijn voor de voortzetting van hun bestaan? 

De ene levensvorm heeft de andere nodig. Er kan dus niet te veel tijd verstrijken tussen de schepping van het ene leven op de ene dag en het andere leven op de andere dag.  Mede daarom duurde de schepping slechts zes normale dagen en geen zes periodes van bijvoorbeeld elk 10.000 jaar. 

Er is veel – wetenschappelijk – feitenmateriaal dat de evolutieleer op losse schroeven zet. Nochtans wordt evolutie als wetenschappelijk onderwezen en wordt schepping vaak weggelachen. Zoals al eerder in deze brief is vermeld, is het van belang dat wij de schepping ernstig nemen. Enkel zo krijgen wij kijk op de Schepper en hoop op de herschepping. 

Waarom de Schepping in ZES GEWONE DAGEN? 

Als we onze bijbel openslaan dan kunnen we in Genesis het verslag lezen van de scheppingsweek. Dat God het licht maakte, verder het uitspansel – wat God hemel noemt – en toen de zeeën, meren en rivieren, zodat een droge aarde tevoorschijn kwam, waarop Hij jong groen, gewas en vruchtbomen liet groeien. En dat Hij zei dat de zon, de maan en de sterren aan het uitspansel zullen staan. Hij vervolgens de dieren die in het water leven schiep en de vogels. Daarna de dieren op het land. En tenslotte onze voorouders Adam en Eva. Dit alles deed God in zes dagen. 

Waren het gewone dagen van 24 uur per etmaal? 

Er is een opvatting in veel kerken die in de loop der jaren de voorkeur heeft gekregen dat deze dagen duizenden, miljoenen of zelfs miljarden jaren duurden. Doet het er werkelijk iets toe hoe lang deze dagen waren? Is het mogelijk vast te stellen of het gewone dagen waren of tijdsperioden? 

Nogmaals de vraag: doet het er iets toe? Maakt het iets uit? 

Waarom ‘Lange Dagen’? 

Waarom scheppingsdagen van 10 miljoen jaren elk? De belangrijkste reden waarom velen proberen de Genesisdagen te veranderen in lange perioden, is om een manier te vinden het scheppingsverslag in harmonie te brengen met de gedachte dat er een opeenvolging van vele geologische eeuwen geweest moeten zijn. Het is begrijpelijk dat de wetenschap een verklaring zoekt voor de sporen die volgens haar onderzoeksmethoden tienduizenden, honderdduizenden of miljoenen jaren oud zijn. 

“Hoe nutteloos moesten alle pogingen zijn en blijven, om ons bijbelse scheppingsverhaal in overeenstemming te brengen met de resultaten van de natuurwetenschap,” schreef in 1902 de Duitse geleerde professor Delitzsch in zijn werk ‘Babel und Bibel’. 

Reeds in 1654 verklaarde Ussher, een aartsbisschop van Ierland, dat de schepping plaats gevonden had om negen uur ’s morgens, op 26 oktober van het jaar 4004 voor Christus, zoals de nauwkeurige bestudering van de heilige Schrift had uitgewezen. 

Kijk aan, dat hebt u misschien ook altijd gedacht: om negen uur ’s morgens, op 26 oktober van het jaar 4004 voor Christus. 

Meer dan een eeuw gold deze consciëntieus berekende datum als een vaststaand feit. Wie een vroeger tijdstip vermoedde, was een ketter. 

Sommige wetenschappers beweren dat de zondvloed alle sporen van vóór de zondvloed uitgewist heeft. Iemand die beweert dat hij sporen van leven heeft gevonden van de tijd vóór de vloed, bijvoorbeeld van 10 miljoen jaren geleden, ontkent dat er een vloed geweest is. Aldus deze theorie. 

Schijnbare leeftijd 

In de context van het vaststellen van de ouderdom, de leeftijd, moeten we rekening houden met het bestaan van een schijnbare leeftijd .

Een uur na zijn schepping scheen Adam een man van 25. Misschien wat jonger, misschien wat ouder. Maar laten we zeggen 25 jaar. Dat was schijn, want hij was nog maar een uur jong. Hij was zo gemaakt dat zijn haar, zijn huid, zijn organen 25 jaar leken. 

En de aarde? Was misschien ook zo gemaakt dat het direct al een oude aarde leek. Zou een zogenaamde embryo-aarde geschikt geweest zijn om te bewonen, te bewerken, om er delfstoffen uit te halen? Is de aarde ook niet direct geschapen als een volwassen aarde? 

We weten dat God geen menselijk embryo maakte. Zo schiep Hij ook volwassen herten, olifanten en bomen en planten. Eerst de kip en de kip produceerde het ei. Echt waar. Zij had zelfs geen keus, zij deed zoals ze was gemaakt. 

Stel dat God weer een mens heeft geschapen zoals Adam. Wetenschappers uit de hele wereld zijn uitgenodigd om dit wonder een dag na zijn schepping te bekijken. Sommigen komen aanzetten met geavanceerde microscopen, omdat een mens van een dag slechts een minuscuul embryo is. Andere wetenschappers hadden voor alle zekerheid een paar verzen in Genesis gelezen en begrepen dat hij uit klei gemaakt was. Dus nemen ze monsters van de Limburgse löss mee en ook West-Friese en Groningse klei. Om te weten welke kleur kleimonsters hij mee zou moeten nemen, had iemand zelfs vooraf gebeld of het ging om een gele Chinees, een zwarte Ethiopiër of een Nederlandse bleke. 

Wanneer dan de wetenschappers met de nieuwe Adam worden geconfronteerd, voelen ze zich genomen. Dit kon niet. Een menselijk wezen van één dag is microscopisch klein en geen volwassen kerel. En de kleimonsters vertoonden ook al geen enkele overeenkomst met de nieuwe Adam. Uitgebreide onderzoeken, zoals met de scan en weefselonderzoek van hart, nieren en longen, wijzen uit dat deze nieuwe Adam van één dag in werkelijkheid rond de 25 jaar moest zijn. 

Adam en Eva waren direct volwassen mensen, fysiek gereed om een gezin te stichten. Dit scheppingswonder staat buiten de menselijke technologie. 

Hoe oud leek de aarde één dag na haar schepping? 

Als de wetenschap direct na de schepping van de aarde de ouderdom van aardlagen met daarin de delfstoffen, die de mens gebruikt, gemeten zou kunnen hebben, wat zou dan het resultaat geweest zijn? Was het radioactief verval slechts twee uren oud? Of leek dat dit proces al twee miljoen jaren geleden begonnen was? Of misschien twee miljard jaren? Wat was de schijnbare leeftijd van de aarde direct na haar schepping? 

Er zijn veel theorieën. In de meeste hiervan is een schepping in zes dagen een lachertje, vooral als de evolutietheorie erbij gehaald wordt. 

Hoe betrouwbaar zijn de methodes 

om de ouderdom te bepalen? 

Bij radioactieve metingen wordt aangenomen dat de intensiteit van de kosmische straling door de eeuwen heen constant is. Sommigen veronderstellen dat er vóór de zondvloed een grotere concentratie van damp rond de aarde was. De Bijbel spreekt over de dauw. De concentratie koolstofdioxide in de atmosfeer is nu 50% groter dan voor de industriële revolutie. U weet waarschijnlijk niet wat het effect hiervan op de kosmische straling is, maar de geleerden ook niet. 

Anderen beweren dat tengevolge van de kolossale druk van de watermassa van de vloed op de aardlagen, de metingen van materiaal van vóór de vloed onbetrouwbaar zijn. Houdt de wetenschap rekening met het kolossale effect van de vloed? Als ze deze al willen erkennen. 

In de geologie wordt bij radioactieve ouderdomsmetingen na het verval van radioactief  materiaal in gesteenten het aantal heliumkernen geteld. Aangenomen wordt dat helium niet uit het gesteente kan ontsnappen. Dit wordt aangenomen. In ‘Grondslagen der algemene geologie’ van Dr. B.G. Escher worden situaties beschreven waarin helium wel degelijk uit gesteente is ontsnapt en hoe dit nog steeds plaatsvindt. Bovendien, kon het gesteente de plotseling opkomende druk van de vloed weerstaan? Als dat niet het geval is, dan kunnen metingen er duizenden, zo niet miljoenen jaren naast zitten. 

Ach, denkt misschien iemand, dit is praat van leken. Laten we dan eens naar praat van professionals luisteren. 

Eerst nog de vraag: hoe betrouwbaar zijn de methodes om de ouderdom te bepalen? Methodes waar tot voor kort niet aan getwijfeld mocht worden, worden nu belachelijk gemaakt als we de jongste technieken daarop loslaten. 

Hier volgen een paar voorbeelden die gepubliceerd zijn in de tijdschriften ‘Radiocarbon’ en ‘Science’ .

·  Van steenkool uit Rusland was de veronderstelde ouderdom 300 miljoen jaren oud en werd nu gedateerd op 1.680 jaar. 

·  Aardgas in Alabama en Mississippi zou 50 miljoen en 135 miljoen jaren oud zijn, maar de Carbon-14-methode gaf leeftijden van respectievelijk 30.000 en 34.000 jaar. 

· Beenderen van een sabeltijger, gevonden in de teerputten van LaBrea zouden 100.000-één miljoen jaren oud zijn. Volgens de nieuwe metingen 28.000 jaar. 

Maar deze nieuwe Carbon-14-techniek is ook niet zo feilloos. Lees de volgende voorbeelden maar eens. 

· Een net afgemaakte zeehond werd door de Carbon-14-methode gemeten en zou 1.300 jaar geleden gestorven zijn. 

· De ouderdom van levende schelpdieren werd bepaald op 2.300 jaar. 

·  Levende slakken zouden volgens dezelfde ouderdomsberekening 7.000 jaar geleden al gestorven moeten zijn. 

De onderzoekers haastten zich om uit te leggen dat achteraf de onregelmatigheden gemakkelijk te verklaren zijn. Bijvoorbeeld, Carbon-14 activiteit in opgeloste toestand carboniseert in water, enz., enz. Maar hoe kunnen we zulke effecten uitsluiten als we de omstandigheden niet kennen? Want dat is toch meestal het geval. Vooral water kan invloed hebben op metingen. Tijdens de vloed waren de bovenste aardlagen doordrenkt met water. Langer dan een jaar. 

Als er nog zoveel kritiek is bij de geleerden zelf over ouderdomsmetingen, mogen er twijfels zijn over de betrouwbaarheid van archeologische sporen van mensen die bijvoorbeeld 50.000 jaren oud zouden moeten zijn. 

Genesis 1:26  En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 

Om een verklaring te zoeken voor veronderstelde sporen van menselijk leven vóór Adam, gaan veel mensen speculeren: “Zou God daarvóór mensen gemaakt hebben die niet naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen waren?” Zou dat kunnen? 

27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 

Dit speculeren biedt geen soelaas, want hier staat: de mens. Vers 27 spreekt niet over twee soorten mensen – de één wel en de ander niet naar zijn beeld geschapen – nee, God heeft het over de mens. En die is gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis en Adam was de eerste. Hij schiep de dieren naar hun aard en de mens naar Gods aard. 

1 Korinthiërs 15:45  Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; … 

Ook Paulus bevestigt dat er vóór Adam geen mensen geweest zijn. De eerste mens was Adam staat hier. 

De vragen: “Waren of zijn er mensen die tijdelijk op de aarde leefden of misschien nog leven en net als dieren niet in Gods Plan van Behoud zijn opgenomen? Bestaan er oeroude fossielafdrukken van mensen die niet naar Gods beeld zijn geschapen?” zijn geen zinvolle vragen. 

Genesis 9:6  Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, want naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt .

Het is duidelijk, de mens is naar Gods beeld geschapen. Hierin zijn geen soorten.  Is Eva wel naar Gods beeld geschapen? Wat zegt de Bijbel? 

Genesis 1:27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 

En als er nog twijfel mocht bestaan over mogelijk andere menselijke wezens die geleefd zouden hebben. 

Genesis 3:20  En de mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder van alle levenden is geworden. 

Alle levenden. Er hebben dus nooit menselijke wezens bestaan die niet uit Eva zijn voortgekomen. En we hebben gezien dat Eva een menselijk wezen was, geschapen naar Gods beeld, naar Gods gelijkenis. En zij leefde slechts een zes duizend jaar geleden. 

Tegen alle verwachtingen in?

Tim Hawthorne – Professor Emeritus Biochemie aan de Universiteit van Nottingham, U.K.

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: