God Geneest nog steeds

God geneest

Reacties op ‘God geneest nog steeds – ook u ?’

uit : Goed Nieuws-brief 21

GOD GENEEST NOG STEEDS  is de vertaling van het boek van Ralph Rasschig. Wij vertaalden dit boek en gaven het uit als een brochure met krachtige argumenten tot het nemen van verantwoordelijkheid en herstel van de levenswijze zoals God deze heeft ingesteld. Deze brochure is te verkrijgen bij Groene Dag in gedrukte en pdf-vorm. Het is “aanbevolen lectuur” !

“De Bijbel leek ons tot hiertoe een theoretisch boek om mensen vast te plakken en om munt uit te slaan. Als we kijken naar alles wat christelijk heet, zouden we teleurgesteld worden. Dit is de eerste keer dat ik die consequente lijn doorgetrokken zie…”

Laat me eerlijk zijn, ik sta al meer dan 35 jaar in het verenigingsleven. Ik heb al honderden brochures, tijdschriften en artikels samengesteld, maar ik heb nog nooit – en zeker niet op zo’n bescheiden oplage gepubliceerde uitgave – zoveel reacties gehad. 

Het is verrassend hoe sommigen op de boekenstand naar de titel van dit boek grijpen en willen weten wat wij over een dergelijk onderwerp te zeggen hebben. Ik bood de brochure aan een geloofsvriend die dankbaar inhaakte en zei “o ja, ik geloof ook dat God nog steeds geneest”. Een paar dagen later zag ik hem opnieuw en de reactie was een heel stuk minder enthoesiast… “Ja maar, is het niet een beetje overdreven ?”  Die reactie heb ik meer gehad en ik geloof dat, indien ik dit boek 30 jaar geleden zo zou gelezen hebben, ik dezelfde reactie zou hebben. “Is het niet genoeg om te bidden voor genezing ?” Veel gelovigen zullen dit beamen en ik zal de laatste zijn om tegen te spreken welke kracht er zit in het gebed. Maar de woorden die ik ooit las in het boek van een Joodse rabbi, zijn me in het geheugen gegrift : “Hoe meer ik bid voor iets, hoe meer het me verplicht om me in te zetten voor het welslagen van datgene waarvoor ik bid. Ik kan me dan niet langer ongestoord neerzetten en niets doen. Dat zou alleen een bewijs zijn dat ik niet begrepen heb wat het gebed doet. Het gebed moet in de eerste plaats mezelf veranderen.”

Ellen White spreekt zich in dezelfde zin uit : “dat wij zouden kunnen stilstaan bij het uitspreken van een gebed, zonder aan de mensen te leren op een volkomen met Gods wil in overeenstemming zijnde manier, zorg te dragen over zichzelf. Wij kunnen ons niet schuldig maken aan het verzwijgen van de waarheid en maken dat de zieken binnen de kortste keren weer ziek worden, door ons toedoen, omdat we hen niet geleerd hebben hoe zichzelf te verzorgen.” Ja lieve mensen, het gebed is een machtig instrument om ons met de hemel in contact te brengen en ik kan u geen betere raad geven dan zich te oefenen in het gebed, wetend dat God ieder ernstig gebed – als dat in overeenstemming is met zijn wil – verhoort. Het gebed verheft ons boven de aardse ‘onzuiverheden’ van persoonlijke macht en eigenbelang en andere trekjes die wij hier op aarde rijkelijk beleven.  Het gebed brengt ons op een ander domein waar deze dingen geen rol meer spelen of niet thuis horen.  Het gebed schept nieuwe verhoudingen, en doet ons beseffen hoe relatief ons leven is tegenover de oneindige grootheid en macht van God.  Als we dan afdalen uit het gebed en ons leven overschouwen, kunnen we Gods werk ten overvloede zien. Wij gaan ook beseffen dat de wereld die Hij ons heeft geschonken mooi en goed is en een bron van verwondering vormt. Hoe beter wij God leren kennen, hoe meer we gaan beseffen, dat het een God van orde is, die niet handelt naar willekeur. We gaan zijn werk met zorg benaderen, omdat wij noch onszelf, noch anderen willen benadelen door onze onjuiste handelingen.  Gezien in de tijd waarin de Bijbel is geschreven is de Bijbel revolutionair op het vlak van gezondheidsaanbevelingen.  En uiteraard stellen wij ons de vraag wat de Bijbel ons nù te vertellen heeft.  Lees de Bijbel vanaf de eerste bladzijden en u merkt het goddelijk plan…  tot als de mens besluit zijn eigen weg te gaan.  

Vandaag zitten we met vervalste systemen. Informatiestromen die voor 95 % worden gedicteerd door belangengroepen die wetenschappers inhuren om te bewijzen wat ze zelf interessant vinden. Op het vlak van wetenschap en medische tendensen kan ik de mensen niet voldoende waarschuwen. Hoe meer ik de vervalsingen doorzie, hoe meer ik geneigd ben om Rasschig met zijn boek alle krediet te geven. Ik vind er persoonlijk geen letter teveel aan, zelfs al besef ik dat het lang niet perfect is in zijn verwijzingen naar de Bijbel. Het is zeker geen theologisch hoogstandje. . 

Uiteraard weet ik ook dat dit boek ons niet zalig maakt. Dit boek is geen boek dat ons helpt klaarheid te vinden in geestelijke onderwerpen, het redt de mens niet door de relatie met God zuiverder te maken. Nergens wordt verwezen naar de taak die Jezus Christus hier op aarde heeft vervuld, door verzoening te brengen tussen de afvallige mens en God, door zichzelf volledig op te offeren en te sterven in plaats van de mens.  Nooit zullen we die liefde van God doorgronden. Mochten wij dat goed beseffen en in ons gebed aandringen dat Jezus spoedig mocht weerkeren om de geschiedenis af te sluiten en een nieuwe fase in Gods plan in te luiden.

God geneest nog steeds wijst alleen op Gods weg naar gezondheid : Hij heeft ons niet alleen gelaten, hulpeloos en onmachtig en ons gedwongen pijn en lijden mee te maken, nadat we ons dat zelf aandoen. Het boek wijst erop dat er een duivel in het spel zit en dat die duivel de mens met zijn systemen goed in zijn hand heeft. Hij bestuurt de machten en invloeden die economie en sociale – en zelfs religieuze – aspecten beheersen, zeer fundamenteel. 

Voor wie de zaken slechts oppervlakkig bekijkt is er niets aan de hand. Wie meer inzicht heeft in de gebeurtenissen, ziet hoe ver we zijn afgedwaald van Gods weg en heeft nood aan toenadering. Grijp dan die uitgestrekte hand, voel de kracht. God geneest nog steeds !

Beste,  Ik ben al jaren lezer van Natuurstemmingen, en ik wil u bij deze mijn waardering uitspreken. U doet een prachtig en menslievend werk. Een tijd geleden kreeg ik echter de speciale uitgave van de Goed Nieuws-Brief, God geneest nog steeds. Ik kwam tot de vaststelling dat deze ook door u werd uitgegeven. Ik begrijp niet goed hoe u zich nu met deze zaak bezighoudt. Ik, voor mijn part ben teleurgesteld over de kerk en het geloof.  Ze hebben ons teveel gedomineerd en we hebben jaren moeten vechten om los te komen van de invloed van de kerk. De verhalen die ik kan vertellen over mistoestanden op dat vlak zijn ontelbaar. Reden temeer dat het mij verbaast dat u zich met dergelijke zaken bezighoudt, terwijl ik u voor de rest zie als zeer nuchtere en wetenschappelijk ingestelde persoon. 

Het is wellicht zo dat als men de hele geschiedenis van de “vertegenwoordigers van de kerk” bestudeert, dat u ontgoocheld moet zijn. Dat is ook voor mij gedurende verschillende jaren een enorm obstakel geweest. Als men de eenvoud van Jezus Christus ziet tegenover de opgeblazenheid van bepaalde vertegenwoordigers van de kerk, zou men zijn geloof verliezen. Maar het gaat niet in de eerste plaats om een kerk, zelfs al kan die een goed instrument zijn in de geloofsverspreiding en de evangelie-prediking. Het gaat in de eerste plaats om ieders persoonlijke relatie met God. Ik voor mezelf kan er niet omheen dat achter dit leven een enorme intelligentie zit die niet alleen een richting geeft aan de dingen, maar die ook kennis en een wil heeft en interfereert in de gebeurtenissen. De studie van de Bijbel openbaart mij een God van liefde, die een volmaakte aarde heeft geschonken aan de eerste mensen. Daarnaast heeft God een opdracht gegeven aan de mensen, in verband met het zorg dragen voor deze aarde : maak er een Paradijs van.  Als ik deze vereniging in 1993 in het leven heb geroepen is dat vooral om te beantwoorden aan die opdracht : door het goede nieuws te brengen komt het Paradijs dichterbij in de glimlach en de goede gezondheid van elke mens. 

Beste Stefaan De Wever,

Wij hebben een kennismakingspakket ontvangen van “GOED NIEUWS BRIEF” en “NATUURSTEMMINGEN”.  Wij zijn aangenaam verrast over deze lectuur, vooral over de christelijke inbreng.  Wij zijn “zevende dag adventist” en het doet ons goed, bij het lezen van bovenstaande lectuur, te voelen dat de Bijbel de rode draad is die in alle artikelen terug te vinden is.  Wij hebben genoten van de vele tips om de gezondheid te bevorderen en voelen dat u echt te doen hebt met het bevorderen van de gezondheid zowel op lichamelijk als geestelijk vlak, bij uw evennaaste. Wij wensen u daarom geluk en hopen dat u op de ingeslagen weg zult voortgaan.

Wij hebben ook de speciale editie – GOED NIEUWS BRIEF 20, met aandacht gelezen, nl. het boek GOD GENEEST nog steeds, ook u ? van Ralph A Raschig.

Daarin wordt ook de Bijbel gebruikt om zijn standpunt op gebied van de voeding te staven.  Helaas stellen wij vast dat hij enkel de gedeelten aanhaalt die passen in zijn uiteenzetting.  De rest van de citaten uit de Bijbel, over de voeding en de leefwijze in het algemeen, die geen plaats vinden in zijn opinie, laat hij voor wat ze zijn !

Wij laten ons leiden door God en zijn Goddelijk woord en kunnen daarom niet aanvaarden dat “het schepsel” de “schepper” in het ongelijk gaat stellen.

In de 58 facetten die Raschig aangeeft, die de gezondheid ondermijnen zijn o.a. 

Inbegrepen – MELK, VIS, LAMSVLEES, GRAANPRODUKTEN, TARWE, HONING, enz…

Toen Christus leefde op aarde at Hij de meeste van die produkten en gaf ze ook te eten aan zijn leerlingen en aan het volk die bij Hem waren.

Denkt u, Mr. De Wever dat Christus daardoor zijn gezondheid ondermijnde ?  Verre van, want Hij moest wel in goede conditie zijn om 3 jaar lang het evangelie te prediken van ‘s morgens tot ‘s avonds en alle verplaatsingen te voet te doen !

Christus vermenigvuldigde de broden en de vissen, brak het brood in het laatste avondmaal, zegende het en gaf het aan zijn leerlingen, de hogepriester in de dienst at van het lam, de leerlingen aten op de sabbat graankorrels, Mozes leidde het volk naar het land van melk en honing, enz… wij zouden kunnen blijven doorgaan maar als besluit wil ik het gebed aanhalen dat CHRISTUS leerde aan zijn apostelen nl. “onze vader” waarin duidelijk gezegd wordt “geef ons heden ons dagelijks brood.”

In bovenvermelde aanhalingen is nergens sprake van Fruit of Groenten.  Niet dat wij iets kwaads zien in het eten van fruit en groenten, integendeel wij kweken zelf biologisch fruit en groenten en nuttigen dat dagelijks, maar wij kunnen niet aannemen dat datgene wat Christus at en te eten gaf bestempeld wordt als “junk voedsel” en de gezondheid ondermijnt !

In Leviticus 11 geeft de Here aan Mozes alles wat mag en wat niet mag.

Dit zijn richtlijnen van God en die dienen de gelovigen te verkiezen boven die van de mens.

Wij leven in de eindtijd en de bijbel vertelt ons dat op het einde de gelovigen, als alle voedsel zal vernietigd zijn, zij zullen genieten van “water en brood.”

Zo ziet u, Mr. De Wever, dat het fanatisme van sommige mensen, veel schade kan aanrichten aan het geloof in God, de Schepper van alles, ook van de mens.  God die de mens geschapen heeft weet wat de mens nodig heeft in de tijd dat hij leeft.

Het boek van Rasschig bevat ook vele waarheden doch menen wij dat het gepast is, Mr. De Wever, dat u persoonlijk op het einde van de publicatie, deze dingen die niet overeenstemmen met GODS woord dient te vermelden, zodat de lezers niet misleid zouden worden.  Want het woord van Christus geldt voor altijd :  Wie niet voor MIJ is, is tegen MIJ : er is geen middenweg !

Wij hebben ook moeite met een artikel in “GOED NIEUWS BRIEF” N° 2 op blz. 37 nl. “Bij de maaltijd.”  Daarin wordt geschreven dat bidden en niet rauw eten een belediging is.  Het ware goed eens 1 KOR.10 vers 23 tot 33 te lezen en dan zult u vaststellen dat dit artikel in strijd is met Gods woord.

Mr. De Wever, deze brief is bedoeld om, indien mogelijk, het goede werk waarmede u bezig bent nog meer te richten op de Bijbel.

Ralph Rasschig heeft zeker niet de bedoeling de Schepper in het ongelijk te stellen, integendeel ! Zelfs al kan het zijn dat er een zekere dubbelzinnigheid is in bepaalde artikelen. Het zou mij zeer ver leiden om elk van de aangehaalde 58 punten in detail te bespreken. Het is zelfs waarschijnlijk dat over enkele punten geen discussie bestaat. U hebt met 6 voorbeelden (enz.) wat moeite. Het is goed dat wij de zaken nauwkeurig onderzoeken en aan een kritische evaluatie onderwerpen. Ik bewonder uw reactie omdat ze getuigt van uw nauwgezetheid in het opvolgen van de bijbelse richtlijnen.  Toen ik mijn eerste stappen zette op het terrein van de Bijbel had ik ook verschillende vragen en discussiepunten waar ik niet uit raakte. Ik vroeg me af wat ik moest denken van bepaalde uitspraken. Zo zien we bv. dat “brood” herhaaldelijk voorkomt in de Bijbel, zowel in geestelijke als fysieke zin. Ik werd geholpen door een geloofsbroeder die mij literatuur ter beschikking stelde waarin beschreven werd dat “Brood” in de Bijbel synoniem is voor “voedsel”. Net zoals wij zeggen : “We moeten onze boterham verdienen”, bedoelen we ook onze volledige voedselvoorziening en al de rest van ons onderhoud. 

Maar laten we dat allemaal plaatsen in de voeding en levensstijl van die tijd, inclusief momenten van soberheid, vasten en beperkingen. “Brood” was niets anders dan geweekt en gekiemd graan dat gemalen en gedroogd werd tot platte koeken die door hun enzymatische werking van nature zoet waren : ik geloof niet dat dit in vergelijking met wat wij vandaag als “brood” eten in één opzicht te vergelijken was. Dat was hun manier om graan (tarwe, spelt…) eten. Daarover kan ik in het geheel niet discussiëren. En de naam “junk-voedsel” is daarop in het geheel niet van toepassing. Integendeel, ik geloof dat door zijn fermentatie juist een zeer goed voedsel was. 

Wat de wonderbare spijziging betreft zegende Jezus de vijf broden en twee vissen. Hij sprak de zegen uit en brak de broden en gaf ze aan de discipelen…. en die de broden gegeten hadden waren 5000 man.   Ook hier wil ik niet over discussiëren. Het is mogelijk dat Jezus vis gegeten heeft en vlees gegeten heeft… en het is waar dat in Leviticus 11 beschreven wordt wat mag en wat niet mag gegeten worden… maar we zijn op dat moment al nà de zondeval en nà de zondvloed. God heeft inmiddels al twee maal zijn toegevingen gemaakt – om tegemoet te komen aan de mens en de omstandigheden waarin hij leeft.  

Het is waar, wij leven in de eindtijd. Het is goed ons dit te realiseren en de gelovigen van het einde zullen mensen zijn die niet leven om te eten, maar ze zullen met de eenvoudige voeding die ze uit Gods hand ontvangen tevreden zijn en God loven en prijzen om de weldaden die Hij hun bewijst. 

Het werk van Rasschig heeft niets te maken met fanatisme of fundamentalisme of een ander -isme… Het is een boek dat ontnuchterend werkt, geheel op de maat van de Bijbel die de mens wil wakker schudden en vertelt “o mens, wat bent u toch ver afgeweken van het geluk dat ik u wenste aan te bieden”. 

Als ik de tekst van 1KOR.10 vers 23 tot 33 letterlijk lees, dan is alles geoorloofd en heeft onze vereniging geen zin, heeft gezondheids- en voedingsvoorlichting geen zin… 

 Als onze boodschap naar anders-etenden klinkt als een verwijt dan zitten we fout. Het is onze liefde om het welzijn van anderen die ons drijft om hier mee bezig te blijven.   Het is niet de eerste keer dat ik dit vers als reactie krijg… Gelukkig staat in de Korinthiërsbrief ook “Dat ons lichaam de Tempel is van de Heilige Geest”, met de raad “Verheerlijkt dan God met uw lichaam”.

Vergeet niet dat alle adviezen in de Bijbel niet in de bedoeling hebben gezondheidsadviezen te zijn die tot in detail uitgewerkt zijn. Veel van de voorschriften omtrent het gebruik van vlees in Leviticus geven mij eerder de indruk dat God concessies doet, met adviezen om de ergste problemen weg te werken (bv. de verwijdering van vet en bloed). Het is echter niet mogelijk hier al te diep op in te gaan. Ik stel alleen vast dat wij vandaag gezonder kunnen eten dan ooit, òf ongezonder dan ooit. Wat Rasschig te vertellen heeft, kan ik samenvatten in één woord : KIES. 

God heeft voor alle levende wezens voeding uit de aardbodem laten ontspruiten. Ook voor de mens. Hoe meer ik doordring op het vlak van de natuur- en gezondheidswetenschappen, hoe stiller ik word en hoe meer eerbied ik krijg voor God, want zijn schepping is zéér goed gemaakt. Elke transformatie die ik aanbreng aan de voeding die ik gebruik, is geen waardevermeerdering, maar vermindering. Ik heb in het geheel geen moeite met het ‘Gebed voor de maaltijd’ van Stan Spiessens, zelfs al klinkt het een beetje scherp.  Uiteraard heeft Gods zegen vragen altijd zin. Maar deze zegen behoedt ons niet noodzakelijk tegen de gevolgen van handelingen die wij uit onwetendheid stellen. 

De zware vlees-etende volkeren zoals de Masai, Eskimo-mannen en Groenlanders ontwikkelen blijkbaar osteoporose op een erg vroege leeftijd.  De Eskimo’s worden er doorgaans door getroffen op een leeftijd van hun latere 20er jaren, terwijl Groenlanders kreupel worden in hun 30er jaren.  Het meest interessante geval echter doet zich voor bij de Massai.  De mannelijke helft van de stam slijt hun opvoedingsjaren door met de kudde rond te dolen, terwijl ze het bloed van de dieren en hun melk drinken, en alleen kleine hoeveelheden groenten eten.  Rond de leeftijd van hun 20ste jaar, doen zij een twee-jarige beperking als krijger, gedurende welke tijd deze proberen alleen op vlees te leven.

Aansluitend op het beperkende krijgers-leven, en terwijl zij nog steeds in hun begin-20er jaren zijn, migreren zij naar de stam-dorpen terug, daar aankomend met gebogen ruggen, gekrompen lichamen en verzwakte lichamen, waar zij dan door de dorpsvrouwen verzorgd worden tot zij sterven.  Nu hier is het punt : de vrouwelijke helft van de stam, die in de dorpsstam blijven. Terwijl de mannen zich met vlees-eten en oorlog maken bezighouden, kweken en eten de vrouwen planten en groentevoedsel, en zijn opmerkelijk vrij van osteoporose. 

 

De brochure God Geneest nog steeds : te koop in gedrukte of pdf-vorm bij Groene Dag

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: