Gezondheid en Ziekte

E.G. White

A. Wat is ziekte ?

“De natuur doet een poging om zichzelf te ontdoen van vergiftigende verontreinigingen. Deze poging roept koorts op en dat is wat ziekte genoemd wordt. Maar zelfs dan, wanneer de zieke de natuur zou ondersteunen in haar pogingen, door het gebruik van zuiver water, zou veel lijden voorkomen worden. Maar in plaats daarvan zoeken velen het vergif uit het lichaam te reinigen door een meer dodelijk vergif in het lichaam te brengen en daarmee het reeds aanwezige gif te verwijderen.”

“De natuur deed haar best om het systeem te bevrijden van de ophoping van onzuiverheden en zou zij aan zichzelf overgelaten zijn, bijgestaan door de zegeningen van de hemel, zoals zuivere lucht en zuiver water, dan zou een snelle en veilige genezing gevolgd zijn.”

“De natuur verdraagt mishandeling zolang mogelijk zonder weerstand te bieden. Dan verheft zij zich in een machtige poging om  zich te ontdoen van de last en de verkeerde behandeling waaronder zij leed. Dan komen hoofdpijn, koude rillingen, koorts, nervositeit, verlammingen en andere.”

“Ziekte is een poging van de natuur om het gestel te zuiveren van toestanden, die het gevolg zijn van een schenden van de natuurwetten.”

Kristine Nolfi merkt terecht op “….dan zal het lichaam met deze acute ziekte als bondgenoot, ongestoord kunnen samenwerken bij de reiniging en verwijdering van alle vergiften uit het bloed.”

Dr. Boesnach “….de natuur moet een beroep doen op zuiveringspogingen, die de kortzichtige mens “ziekten” noemt, maar die altijd pogingen zijn om te genezen.”

Felke zei: “Genezen betekent reinigen.”

Dr. Kollenbach schrijft in haar proefschrift over ziekteopvattingen van Dr. Bircher Benner het volgende:

“Met het voorbeeld van vetzucht, dat hij als een noodregeling ziet tegen een overmaat van een onharmonische voeding, wordt het doelmatigheidsbegrip als benaderingswijze van Bircher- Benner duidelijk. Dit doelmatigheidsbegrip wortelt in de denkwijze van de natuurgeneeskunde en niet in het natuurwetenschappelijke oorzakelijke ziekte benadering van de schoolgeneeskunde.

Zo ziet hij b.v. in de kalkafzettingen van de aderverkalking in de bloedvaten een zinvol beschuttingsmechanisme van het lichaam ter versterking van de broze vaatwanden. Ook de jichtige urinezuurafzettingen zijn in zijn ogen een noodregeling, die het lichaam op een voorbijgaande wijze bevrijdt van doelgerichte uitscheiding van  stofwisselingsslakken.

(“De gouden aderen” zijn noodmaatregelen van het organisme, die weer verdwijnen als ze niet meer nodig zijn.) De eczemen als huidaandoeningen en slijmhuidontstekingen van de hooikoorts schrijft hij toe aan de beschuttende werking tegen zwaardere aantasting van de innerlijke organen. Volgens Grote is een dergelijke doelgerichte benaderingswijze karakteristiek voor de Natuurgeneeskunde, die de ziekteverschijnselen voor een groot gedeelte opvat als positieve afweerreacties van het lichaam tegen beschadiging van buitenaf of van binnenuit. Als gevolg daarvan omschrijft zij de wetenschappelijke ziekte-bestrijding als een dwaling, daar zij de afweer van het lichaam dikwijls beschadigt en belemmert. De waardering van het symptoom is beslissend voor de tegenstellingen tussen de natuurgeneeskunde en de meer wetenschappelijke medicijnen. De natuurgeneeskunde streeft naar het vinden van het doel van het ziekteverschijnsel, om de behandeling door dit doel te laten leiden.”

B. “Genees”middelen

“Er zijn tal van manieren om de geneeskunde uit te oefenen, doch er is slechts één manier die door de hemel wordt goedgekeurd. Gods geneesmiddelen der natuur, die door hun eigenschappen het gestel niet verzwakken of benadelen. Zuivere lucht en water, reinheid en een juist voedingspatroon, reinheid des levens en een vast vertrouwen op God zijn geneesmiddelen aan wier gebrek duizenden sterven; deze geneesmiddelen raken uit de tijd omdat een juiste toepassing tijd vergt en daar zijn de mensen niet op gesteld.  Frisse lucht, beweging, zuiver water en alom toegepaste  zuiverheid vallen met slechts weinig kosten onder ieders bereik; maar medicijnen zijn duur, zowel wat betreft de uitgaven als het resultaat dat uitgeoefend wordt op het gestel.

Talloos zijn de uitspraken van E.G. White, dat medicijnen het ziektebeeld veranderen, “zij veranderen alleen de vorm en de plaats.”

Naar aanleiding van vragen van een medisch student schrijft zij: “Er zijn eenvoudige kruiden en wortelen die ieder gezin kan gebruiken voor zichzelf en zij behoeven de dokter niet eerder te roepen dan zij een advocaat roepen.”

Artsen gaf zij de raad “Medicijnen behoeven zelden gebruikt te worden.”

Dr. Bluestone, de leider van het Montefiori-Hospitaal in New York vertelt:

“Het is paradoxaal, maar de medische wetenschap heeft met haar nieuwste verworvenheden met de chemische therapie, de antobiotische middelen en de aanwending van bloedgroepen de bedreiging van de mens door kortdurende ziekte tot een minimum teruggebracht en die door langdurige ziekten tot een maximum doen verlopen.

De Frankfurter Allgemeine Zeitung van 2 Jan. 1975 bespreekt feiten die aan het licht kwamen in de z.g. “Boston studie”, 29.000 mensen per jaar sterven aan medicijnen, alleen in de V.S. Van de tien miljoen mensen die daar jaarlijks in het ziekenhuis komen, zijn er 3 miljoen die nevenwerkingen van medicijnen vertonen en 3% – dat zijn altijd nog 300.000 – komen jaarlijks in het ziekenhuis met ernstige schade, opgelopen door het gebruik van medicijnen. In de Amerikaanse ziekenhuizen doen zich jaarlijks 360.000 gevallen voor van levensgevaarlijke bedreigingen door medicijnen en hiervan eindigen er 36.000 met de dood. Is het vandaag anders?

C. De natuurgeneeswijze

De natuurgeneeswijze gaat uit van het feit dat ziekte een poging van de natuur is om het lichaam te bevrijden van toestanden die het gevolg zijn van het overtreden van de wetten der natuur. Hierbij is “de natuur Gods arts”. De geneesmiddelen van deze arts zijn eenvoudig.

We zetten ze even voor u op een rijtje :

1. Zuivere lucht

2. Zonlicht

3. Matigheid

4. Rust

5. Beweging

6. Juist voedingspatroon

7. Het gebruik van water

8. Vertrouwen op de goddelijke kracht (geloof)

“Dit zijn de ware geneesmiddelen.”

“Het is waar dat medicijnen soms verlichting opleveren en de patiënt schijnt te herstellen als resultaat van haar gebruik. De reden is, dat de natuur voldoende vitale kracht bezit om het gif te verwijderen en de toestand, die oorzaak van de ziekte was, te corrigeren. De gezondheid is hersteld in weerwil van het medicijn. Maar in de meeste gevallen verandert het geneesmiddel de vorm en de plaats van de ziekte. Soms schijnt de werking van het medicijn voor een zekere tijd overwonnen te zijn, maar de resultaten blijven in het lichaam en brengen in een latere periode groot onheil teweeg.

1) Zuivere lucht

Aan het nut van zuivere lucht (de adem des levens) twijfelt niemand meer in deze tijd van luchtvervuiling. Toch is het meeroken van kinderen in de woonkamers waar ouders roken, een oorzaak van zware ziekten. Ook op de werkvloer wordt er geijverd voor een recht van zuivere lucht in plaats van de plicht om uit beleefdheid mee te roken, omdat iemand anders rookt.

2) Zonlicht

De waarde van het zonlicht is niet te schatten. Zonder licht was er geen leven mogelijk. Zonlicht is een factor van ontzaglijk belang bij de hygiëne, het doodt bacteriën. Het vormt vitaminen in de huid. Maar het kan ook een risico vormen wanneer wij onbezonnen de huid laten verbranden of gebruik maken van zonnefilters in de overtuiging dat het dan geen kwaad kan. De oosterlingen “zonnen” in de schaduw en hebben daardoor het voordeel van het zonlicht terwijl de schade van de directe straling achterwege blijft.

3) Matigheid

Matigheid is de onthouding van schadelijke zaken en het matig gebruik van goede dingen.

“Het gebruik van drugs neemt toe. De spraakverwarring ook. Wij hebben de mond vol van moderne middelen om op te peppen of high te maken en andere kicks waarmee jonge mensen en volwassenen experimenteren. Daarnaast beseffen we niet dat drugs in ons keukenkasje staan. Want ook koffie en zwarte of groene thee horen in dit rijtje thuis….”

We lezen – tussen alle andere drugs – dat koffie, thee en cola het centrale zenuwstelsel stimuleren. John Wesley, een hervormer uit de 18e eeuw schreef in 1748 aan een vriend:

“Maar ik kan het niet nalaten; want het bevordert mijn gezondheid. Niets anders doet mij goed”. Ik antwoord: “Ten eerste, zal niets anders u goed doen? Ik weet niet, hoe ik dat geloven moet…. Ten tweede, als niets anders dat doet, als thee uw maag reeds verzwakt heeft en uw vertering reeds zo is aangetast, dan heeft het u al meer kwaad gedaan dan u zich bewust is, het heeft uw gezondheid uitermate benadeeld. U moet dit dodelijk vergif verafschuwen en het vanaf dit uur verwerpen…  Zonder exacte matigheid in deze dingen kunnen wij geen gerechtigheid, vrede of vreugde in de Heilige Geest bezitten.”

4) Rust

Dat rust belangrijk is, daarvan is praktisch iedereen overtuigd. Maar hoe vind je rust? Velen kunnen ’s nachts niet eens slapen zonder slaapmiddelen.

a) Rust is meer dan slapen.

b) Niet alleen het lichaam moet rusten, ook de spijsvertering. D.w.z. dat als u een maaltijd genuttigd hebt, u 5 tot 6 uur moet wachten voor u een nieuwe maaltijd tot u neemt en als u ’s avonds naar bed gaat, dan moet de maag leeg zijn en ook tussen de maaltijden moet niets gebruikt worden, zelfs geen koekje.

c) Rust wil ook zeggen dat u uw zenuwstelsel niet oppept met koffie, thee of nog ergere middelen. U moet uw rust zo nemen, dat u deze pepmiddelen niet nodig hebt.

d) Als u deze voorwaarden vervuld hebt, dan moet u uw zorgen overgeven aan God en bij Hem laten “want Hij zorgt voor u”. En vul uw geest niet met al die zorgen en moeiten van de beeldbuis. Een heleboel mensen zouden tot rust komen als de T.V. de deur uitging. Door het zien van al die gruwelen gaan de woorden waarheid worden. “De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede”.

5) Beweging

“Beweging is de zekerste beveiliging  tegen… een honderdtal ziekten.” Health Reformer, Sept. 1868

Dr. Kenneth Cooper van de Amerikaanse luchtmacht, heeft “de beweging” tot een onderwerp van zorgvuldige studie gemaakt. In samenwerking met de luchtmacht en haar personeel aan de ene zijde en het kapitaal van de luchtmacht voor instrumenten aan de andere zijde heeft hij een diepgaande studie gemaakt van “de beweging”. Hij heeft ontdekt dat de sleutel van het bewegingsprobleem ligt in de zuurstof. De lichamelijke toestand van iemand kan alleen gemeten worden aan het vermogen van het bloed om zuurstof op te nemen en door het lichaam te transporteren. Iemand met een slechte conditie heeft een slecht vermogen om dit te doen, hij hijgt al gauw naar adem.

Iemand met een goede lichamelijke conditie kan over een grote tijdsduur met  verbluffend gemak zware lichamelijke prestaties leveren doordat de zuurstof via het bloed op tijd in de gewenste hoeveelheid geleverd wordt om de verbranding die “de energie” moet leveren om deze prestaties op gang te houden. Hier valt onmiddellijk in het oog, dat een vegetariër theoretisch gezien, in een betere lichamelijke toestand verkeert als een vleeseter. In het hoofdstuk “Over vlees als voedsel” hebben wij aangetoond dat vlees de capillaire bloedvaten belemmert. Wel, dit is praktisch bewezen. Vele voorbeelden zijn in de literatuur bekend dat vleesgebruik de lichaams-conditie in enkele dagen kan verzwakken. (Kollenbach).

Dr. Cooper, verlicht door het basisprincipe, begon proeven en bepaalde de beweging die iemand nodig heeft om in een goede conditie te blijven. Toen dit uitgetest werd bij de manschappen van de luchtmacht, deed zich iets geweldig voor. De geestelijke toestand ging sterk vooruit, demensen werden opgewekter en vrolijker. In zichzelf gekeerde mensen kregen meer belangstelling voor anderen. Ook de lichamelijke ziekten werden verbeterd of genezen. De vertering werd beter, het hart, de slaap, alles kwam in gunstiger toestand.

Door de inspanning leerden de mensen zich te ontspannen. Er waren gevallen van groene staar (Glaucoom) die verbeterd werden.

Hartinfarct. Hij vertelt het geval van een 30-jarige piloot, afgekeurd wegens zijn hart, die hij zover wist te krijgen dat hij de Marathon (42 km) hard kon lopen.

Vetzucht, suikerziekte, maagzweren, krampaderen en allerlei andere gevallen vonden sterke verbetering of genezing. U hebt beweging nodig. Absoluut nodig. Elke dag, om gezond te blijven, zowel geestelijk als lichamelijk. Maak een wandeling.

6) Juiste voeding

We hebben gezien hoe een verkeerd voedingspatroon een lichaam ziek kan maken. Hier willen wij aantonen dat een juiste voeding een lichaam en ook de geest gezond of gezonder maakt. In haar proefschrift schrijft Dr. Kollenbach over voeding als genezende factor. De hele discussie in Europa over voeding als therapie bij het ziek vat zij samen over een periode van meer dan 40 jaar, en over talrijke klinieken verspreid:

“Samenvattend kan men zeggen, dat het vegetarische voedingsschema in de zin van Bircher-Benner en in het bijzonder de rauwkost, door talrijke clinici eenstemmig bij een rij ziekten als waardevolle therapie wordt aanzien. Tot de gebruikelijke indicaties tellen hart- en vaatziekten, in het bijzonder aderverkalking en hoge bloeddruk, gal- en leverziekten, nierziekten, maag en darmziekten, in het bijzonder ook obstipatie en maag- en darmzweren, vetzucht, suikerziekte, jicht, bepaalde huidziekten en allergiën.

Niet eenstemmend zijn daarentegen de opvattingen over de voedingsmatige beïnvloedbaarheid van reumatische ziekten, de zenuwziekten en de psychosen.”

Er zijn tal van artsen die bij de laatste ziekten ook gunstige resultaten hadden. Rauwkost is een geweldig middel tegen depressieve stemming. Zwaarmoedigheid en andere bezwaren in de menselijke geest kunnen gunstig beïnvloed worden door voeding. Ook astma, longtuberculose en voor alles kanker.

Prof. Zabel meent: “Het souvereine pijnmiddel bij kanker is niet morfine en zijn nakomelingen, maar een optimaal diëet, rijkelijke vitamine toevoer en kalkgiften”.

Prof. Zabel past vegetarische voeding en rauwkost met succes toe bij staar en andere oogziekten. Als wij al deze ziekten nagaan en op een rijtje zouden plaatsen, dan zouden wij zien, dat door gevarieerde vegetarisch rauwkost die ziekten gunstig te beïnvloeden of te genezen zijn, die Mc. Carrison kunstmatig opwekte bij dieren.

Behalve rauwkost is er nog het arsenaal van geneeskruiden dat nog niet ter sprake is geweest, omdat verschillende met voeding werkende artsen het niet gebruikten, maar door Zr. White sterk aanbevolen werd.

7) Het gebruik van water

Om nog eens te resumeren wat ziekte is, “Ziekte is niet de beschadiging die het lichaam getroffen heeft, maar het reeds tot uitdrukking gekomen tot afweer ingezette afweermechanisme.” Dr. Meyer-Camberg.

Bij dit proces is water een uitstekend middel, want “Water is de beste vloeistof om de weefsels te reinigen.”

“Zowel voor de gezondheid als voor ziekte is zuiver water een van ’s Hemels grootste zegeningen. Een juist gebruik daarvan bevordert de gezondheid. Het is een door God gegeven drank om de dorst te lessen voor mens en dier. Drink veel water, dat helpt te verschaffen wat het gestel nodig heeft en helpt de natuur om ziekte te voorkomen. Het uitwendig gebruik van water is één van de gemakkelijkste en meest voldoening gevende middelen voor de regeling van de bloedcirculatie.

Een koud of lauw bad is een uitmuntend versterkingsmiddel.

Warme baden openen de poriën en helpen mede aan de verwijdering van onreine stoffen. Warme en lauwe baden werken beide kalmerend op de zenuwen en geven een gelijkmatige loop aan de bloedcirculatie.”

Water kan op vele manieren gebruikt worden om lijden te verzachten. Een hoeveelheid zuiver, lauw water voor het eten (een glas) zal nooit schaden.

“Duizenden die hadden kunnen leven, zijn gestorven door gebrek aan zuiver water, zuivere lucht…. Deze zegeningen hebben wij nodig om gezond te worden. Als wij verlicht wilden worden, medicijnen wilden laten staan en onszelf wilden gewennen aan beweging buitenshuis, aan voldoende ventilatie in de woning ’s zomers zowel als ’s winters, dan zouden wij in vergelijking gezond en gelukkig zijn in plaats van ons voort te slepen in een miserabel bestaan.”

“Op de waarde van het dagelijks bad ter bevordering van de gezondheid en als prikkel van de geestelijke werkzaamheid moet de nadruk gelegd worden.”

“Gaat met mij naar gindse ziekenkamer. Daar ligt een echtgenoot en vader, die een zegen is voor de maatschappij en voor het werk Gods. Ziekte heeft hem neergeveld. Het vuur van de koorts schijnt hem te verteren. Hij hunkert naar water om zijn droge lippen te bevochtigen, de dorst te lessen en het hoofd te verkoelen. Het gezegende, van de hemel gezonden water, kundig toebedeeld, zou de verslindende vlam doven; maar in de plaats geeft men medicijnen (giftige verdovingsmiddelen).

In de natuurgeneeskunde is men van mening dat water een uitstekende invloed heeft op:

1. De bloedsomloop

2. De stofwisseling

3. Het zenuwstelsel

Om deze reden meent men, dat er praktisch geen ziekte is waarop water geen gunstige invloed heeft als het oordeelkundig wordt toegepast. Het is verbazingwekkend wat sommige watergeneesheren tot stand brengen en gebracht hebben, als zijn hun toepassingen verbonden met de kruidentherapie.

Kneipp beweert: “Begin van kanker en ook kanker met enige uitbreiding heb ik veel behandeld en genezen. Mijn behandeling bestond hierin, dat ik bloed en sappen zuiverde.” – Mijn Waterkuur.

Men kan over zo’n uitspraak twisten, maar feit is, dat bij veel mensen de kanker tot stilstand kwam. E.G. White zegt: “Op de waarde van het bad….. als prikkel van geestelijke werkzaamheid  moet de nadruk gelegd worden.”

Dit is overvloedig bevestigd met betrekking tot bezwaren van de menselijke geest als zwaarmoedigheid en andere. De zenuwen worden door een warm bad gekalmeerd, de poriën geopend en het vuil dat als een tijger op de loer ligt om de geest te verduisteren wordt naar buiten gelokt. Gods dokters zijn goed, ook water is uitstekend. Waarom niet wat meer hierover gelezen en gestudeerd? Het loont de moeite. Uzelf plukt er de vrucht van.

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: