Denk Positief

Positief denken is meer op God zien en minder op onszelf.

Is dat wat Paulus bedoelt met “minder worden, om God meer ruimte te gevenʼ? 

Dat is de strijd, zich niet laten meeslepen in goedgelovigheid, maar de talenten die God geeft, gebruiken tot zijn eer, door zijn leiding. En keuzes maken naar de raad die we van God krijgen.  

Als er één tijd is waarin gekozen moet worden is het nu.  

Je kunt zoveel dingen doen, maar waar besteed je die tijd aan?  Je kunt die tijd doorbrengen in ergernis… je storen aan bedrog en morele achteruitgang, je opwinden over de machtsspelletjes en de misdadige praktijken die over de ruggen van miljoenen worden gespeeld… en dan? Ik heb geleerd dat je aan alle problemen die er zijn, slechts één kunt afdoen of er één aan toevoegen.  Daarom is mijn advies: als je dat alles bewust bent geworden, kijk hoe je, in de gegeven omstandigheden, er het beste kunt van maken. Je zou misschien méér willen, maar dan loop je op een muur. 

Het is mogelijk dat men, na zoveel aandacht gegeven te hebben aan negatieve zaken, zelf ongeschikt is om aan diezelfde problemen het hoofd te bieden. Het is mogelijk dat men, terwijl men sterk moet zijn om de omstandigheden aan te kunnen, zichzelf verzwakt heeft door teveel aandacht te geven aan de vijand.  

Het perfecte positieve voorbeeld is het leven, werk, de Woorden en het offer van Jezus. Hij leefde in de nabijheid van zijn Vader. Die nabijheid verliet Hij vrijwillig, om hier mens te zijn als wij, om hier dat kruis te dragen, die afstand tussen wat het had kun nen zijn en wat het is en het bewijs te leveren dat het mogelijk is tot het einde toe te gaan zonder zonde

Hij bewees dat Gods wet positief is : heilig, waarachtig, goed, rechtvaardig. Maar in alles wat Hij deed, deed Hij beroep op de aanwezigheid van zijn Vader. De zwartste uren van zijn leven maakte Jezus door aan het kruis, toen Hij uitriep: “mijn God , mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” De scheiding was zo zwaar en de last zo groot, maar zijn liefde voor de mensen was groter dan dat alles, zodat Hij doorging tot het einde, voor jou en mij.  

Als je in de wereld zaken hoort of ziet, kan je met recht verontwaardigd zijn. Het kan een gevoel oproepen wanneer je ziet dat mensen misleid worden, of meegesleurd worden in onwetendheid… maar dan komt de vraag : “wat doe je ermee, hoe ga je er mee om, of wat is je antwoord?”  

Dat gevoel van ontsteltenis, die boosheid of geïrriteerdheid kan je op je eigen rekening zetten, maar het verandert niets aan de situatie. Er wordt niemand door gered of gewaarschuwd. Het ondermijnt alleen je eigen kracht, en die heb je hard nodig.  

Als dit niet de hemel op aarde is, kan je niets beter dan “er het beste van maken”.  

Zou dat geen mooi uitgangspunt zijn, “ik maak van alles het beste”? Denk niet dat dit een excuus is, het wegwimpelen van verantwoordelijkheid. Het beste is een hoog doel; beter kan je niet. En met God als Gids, kan je er zeker van zijn dat dit geen zwak resultaat zal zijn. 

Om het met de woorden van Corrie ten Boom te zeggen : “Wijzelf kunnen niet sterk zijn in deze strijd. Wij kunnen niet overwinnen in de eindstrijd. Maar Jezus is overwinnaar. En als wij onze zwakke hand leggen in de sterke hand van Hem, die alle macht heeft in hemel en op aarde, dan maakt Hij ons méér dan overwinnaars.” 

Misschien dat met een dergelijke houding, je de hemel een beetje dichter bij de aarde kan brengen, in Gods kracht.  

Stel, dat er op aarde nooit iemand ooit één negatieve gedachte had gehad, dat iedereen altijd met groot vertrouwen Gods weg had gevolgd… 

Nee, dat is niet de realiteit, het is alleen maar een denkoefening.  Kan je dit voorstellen? Kan je het voorstellen hoe iedereen die leeft of leefde, alleen maar positieve ge dachten zou denken?  

Ik kan het niet voorstellen, ik weet alleen dat het in de buurt van het paradijs zou komen, een hemelse plek. Door positiever te denken (zonder de schaduwen van de zonde) en te handelen komt het verloren paradijs weer ietsje dichterbij. Gods Woord helpt om dat waar te maken.  

Als de spanning te hoog ligt, is het kwestie om alles weer in zijn juiste proportie te brengen. Laat los, relativeer. Ik zie het hele leven als één grote les in het loslaten. Hoe krampachtiger we proberen om iets vast te houden, hoe meer het allemaal aan onze handen ontglipt. Als we vertrouwen op God en zijn wonderlijke voorzieningen, weten we dat Hij voor ons zorgt. Maak je dan niet bezorgd. 

Leven is een levenslang geestelijk groeiproces waarin men leert het verstand te laten verlichten door Gods waarheid en om te gaan met de leugens waarmee satan een aanval doet op je gedachten. Overwinning over verkeerde manieren van denken en bevrijding van de beknellende en misvormde denkpatronen vormen daar van het sluitstuk.  

Accepteer je verantwoordelijkheid om goed met je leven om te gaan. Vertrouw op Gods aanwezigheid in het hele bevrijdingsproces en spreek in geloof uit dat Hij samen met jou tot overwinning zal komen. God levert de overwinningskracht, maar jij bent verantwoordelijk om je hart er telkens voor te openen. 

Accepteer het Woord van God als de bron van bevrijdende waarheid. Spreek vooral na wat de Bijbel zegt over je probleemgebied. 

Besef dat negatieve gedachtenpatronen niet op waarheid berusten, maar ontmasker ze als leugens. De Bijbel is een goede gids om je te leiden en te helpen dit onderscheid te maken. Het is niet wat anderen zeggen, want er zijn altijd mensen die welbespraakt zijn en mensen kunnen aanraken met hun argumenten. Het zijn ook niet de tekenen en wonderen die sommige mensen doen en die velen misleiden. Niet door stromingen, rages, trends, zogenaamde spiritualiteit, nieuwe ontdekkingen, kom je bij God, maar door de Geest en door zijn onveranderlijke woord, de Bijbel. 

De Bijbel bevat krachtige bemoediging. Het is een houvast in moeilijke dagen.  

Jesaja 41,10: “Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. 

Jesaja 35:3: “Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën. Zegt tot de versaagden van hart: Weest sterk, vreest niet; zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen. 

Jakobus 1;5-8: “Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.

Wie twijfelt is reeds verloren. Daarom hebben we Gods Woord nodig, om ons geloof te voeden. Geloof heeft niets gemeen met twijfel. Dat betekent natuurlijk niet dat alles zwart-wit is in de Bijbel. Maar de din gen waar het om gaat zijn duidelijk. Dit wil niet zeggen, dat er geen waarschuwingen bij zijn om waakzaam, nuchter, onderzoekend te zijn. Die heb je nodig, naast een dosis geduld, voorzichtigheid in het spreken, liefde in je kijk naar anderen, respect voor iedereen waarmee je te maken hebt… bestudeer ook de geestelijke wapenrusting…  

De tocht is moeilijk, maar de gids is ervaren.  

Positief denken  volgens wereldse filosofieën

Positief denken heeft iets te vertellen voor christenen en niet christenen. Je kunt het zien als een denkwijze die je leidt naar het beste resultaat. Het is absurd om te denken aan falen, terwijl je alles zou moeten zetten op succes. Er zijn heel wat boeken in omloop over positief denken. De meeste gaan min of meer uit van de eigen wilskracht als energiebron en maken gebruik van de menselijke verbeeldingskracht. Ze leren hoe je jezelf kunt oppeppen en bepaalde methoden kunt toepassen om jezelf de illusie te geven dat alles fantastisch gaat. Jaren geleden werd het bekende boek van Norman Vincent Peale, “de kracht van positief denken” een bestseller, ook onder christenen. De schrijver gebruikt de Bijbel als uitgangspunt, en vult ze aan met psychologische trucs. Peale was predikant, maar hij maakte er geen geheim van dat hij vrijmetselaar was en in de loge opklom tot het 33e niveau. Daardoor werd hij dikwijls met argusogen bekeken en werd ook zijn boodschap van positief denken vaak verworpen, terwijl het vaak alleen maar gaat om levens- en geesteswetten die zo vanzelfsprekend zijn, dat ze basisonderricht zouden moeten zijn voor jong en oud. Al die zorgen die mensen zich maken, piekeren, vastgekluisterd zijn aan ideeën, tijd, geld, mensen, dingen… zijn zaken die ons van God weghouden en God verhinderen om te bewijzen wat Hij in ons leven kan doen. 

Dat een positieve levensinstelling en de geesteskracht ook werden gebruikt en misbruikt door sommige groepen of methoden, doet niets af van de waarde van een positief, hoopvol, enthousiast leven…. alleen moet het een richting krijgen. Als het ons bij God brengt en ons de uitstraling van blijdschap geeft, voor en door het evangelie, heeft het zijn doel bereikt.  

* Talrijke uitspraken van N.V. Peale (vooral aan het einde van zijn leven) zijn terecht schokkend. Het is een blaam voor het ambt van christelijke predikant en zijn boodschap.

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt onderkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.”

Romeinen 12:2

Vind inspiratie in dit stukje van het Adagio van Felix Timmermans:

‘k Huiver van ontzag en glorie als ik U in mij herken.

Maar ik schaam mij U te dragen, daar ik zo ellendig ben.

Heden zal ik voor U knielen, morgen glijd ik weer vandaan,

om gebroken weer te keren. ’t Licht gaat uit en ’t licht gaat aan.

Als betoverd aangetrokken, draai ik immer rond Uw schijn,

aarzelend en toch verlangend vlam van Uwe vlam te zijn.

Ach, ik weet het, ’t kan niet helpen, eerst moet ik de trotse muur

van mijn eigen ik afbreken, en dan slaat dat zalig uur.

Dat is juist mijn angst en zorge, en dàt is mijn laffe pijn,

dat Gij dan te groot geworden, ik mij zelf niet meer zou zijn.

Felix Timmermans, Adagio

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

2 gedachten over “Denk Positief”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: