Spreken met God

Bidden is het openen van het hart voor God als voor een vriend. Niet dat bidden nodig is om aan God bekend te maken hoe het met ons gaat. Het gebed opent de deur voor God en laat Hem binnen komen in ons leven. Het gebed doet God niet afdalen naar ons toe, maar brengt ons omhoog tot Hem. Toen Jezus op aarde was, leerde Hij Zijn discipelen hoe te bidden. Hij toonde hen hoe ze hun dagelijkse noden bij God konden brengen en hoe ze al hun zorgen op Hem konden leggen. De zekerheid die Hij hen gaf, dat al hun gebeden gehoord zouden worden, geldt ook voor ons.

Onze behoefte om te bidden

Jezus was zelf vaak in gebed toen Hij Zich onder de mensen bevond. Hij identificeerde Zich met onze behoeften en onze zwakheid. Hij smeekte Zijn Vader om nieuwe kracht, om verfrist Zijn plichten en moeilijkheden aan te kunnen. In alle opzichten is Hij ons voorbeeld. Hij is een broeder in onze zwakheden, “in alle opzichten verzocht zoals wij”, maar Zijn natuur verafschuwde het kwaad en Hij was de Zondeloze. Hij had het hard te verduren in een wereld vol van zonde. Zijn mens-zijn maakte het gebed tot een noodzaak én een voorrecht. Hij vond troost en vreugde in de gemeenschap met Zijn Vader. De Verlosser van de mens, de Zoon van God, kon niet zonder voortdurend, ernstig gebed. Des te meer hebben wij het als zwakke en zondige stervelingen nodig!

Onze hemelse Vader ziet er naar uit om ons overvloedig te zegenen. Het is ons voorrecht om met volle teugen te drinken uit de bron van oneindige liefde. Wat is het toch vreemd dat we zo weinig bidden. God staat klaar om het ernstige gebed van Zijn nederige kinderen te verhoren, en toch aarzelen wij vaak om Hem onze noden bekend te maken. Wat moeten de engelen in de hemel er wel van denken, als hulpeloze en aan verzoeking onderhevige mensen, zo weinig bidden? Dit terwijl Gods liefdevolle hart naar hen uitgaat en bereid is om hen meer te geven dan ze zouden kunnen vragen of bedenken. De engelen houden ervan om zich in aanbidding voor God te buigen en in Zijn nabijheid te zijn. De gemeenschap met Hem is hun grootste vreugde. Maar de mensen die Gods bijzondere hulp zo goed kunnen gebruiken, zijn blijkbaar tevreden zonder het gezelschap van Zijn verlichtende Geest.

De sleutel tot overwinning

Het leven van hen die het gebed verwaarlozen, wordt door zonde verduisterd. Zij kunnen de ingefluisterde verleidingen van de vijand niet weerstaan, omdat zij geen gebruik maken van de voorrechten die in de goddelijke gave van het gebed liggen. Waarom zijn Gods kinderen terughoudend om te bidden? Het gebed is immers de sleutel waarmee de gelovige de schatkamer van de hemel opent. Daar liggen de onuitputtelijke hulpbronnen van de Almachtige opgeslagen. Als we niet aanhoudend bidden en waakzaam zijn, lopen we het gevaar zorgeloos te worden en af te wijken van het rechte pad. De tegenstander probeert steeds om de weg naar verzoening met God te blokkeren, opdat we niet door ernstig gebed in geloof, de genade en kracht zouden ontvangen om aan de verleiding te weerstaan.

Bid in een kamer waar u alleen bent en laat ook tijdens uw dagelijkse bezigheden uw hart zich dikwijls tot God richten. Op die manier wandelde Henoch met God. Deze stille gebeden stijgen als kostbare wierook op tot voor de troon van genade. Iemand van wie het hart zo met God verbonden is, kan door de Satan niet overwonnen worden.

Voorwaarden van gebed

God verhoort en beantwoordt onze gebeden als die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dat we onze afhankelijkheid van Zijn hulp beseffen. Hij heeft beloofd: “Ik zal water uitgieten op het dorstige, en waterstromen over het droge land” (Jesaja 44:3). Wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, wie naar God verlangen, mogen er zeker van zijn dat ze verzadigd zullen worden. Het hart moet openstaan voor de invloed van de Geest, anders kunnen Gods zegeningen niet ontvangen worden.

Onze grote nood is op zichzelf een argument dat krachtig voor ons pleit. Maar we moeten de Heer zoeken en vragen of Hij deze dingen voor ons wil doen. Hij zegt: “Vraag en er zal je gegeven worden” (Matteüs 7:7). En: “Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken?” (Romeinen 8:32).

Als we iets verkeerds in ons hart koesteren of als we bewust aan een bepaalde zonde vasthouden, zal de Heer ons niet verhoren. Maar het gebed van iemand die berouw heeft, wordt altijd aanvaard. Als we al het verkeerde dat we ons kunnen herinneren in orde maken, mogen we gelovend vertrouwen dat God onze gebeden zal beantwoorden. Onze eigen verdiensten zullen ons nooit bij God in de gunst brengen. Het zijn de verdiensten van Jezus waardoor wij gered worden, en het is Zijn bloed dat ons reinigt. Toch hebben ook wij een bijdrage te leveren door te voldoen aan de voorwaarden om aanvaard te kunnen worden.

Een ander aspect voor gebedsverhoring is het geloof. “Wie God wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat, en wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond” (Hebreeën 11:6). Jezus zei tot Zijn discipelen: “Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen” (Marcus 11:24). Nemen wij Hem op Zijn woord?

Niets te zwaar voor God om te dragen

Maak steeds uw verlangens, vreugde, verdriet, zorgen en vrees bij God bekend. U kunt Hem nooit overbelasten. U kunt Hem nooit vermoeien. Hij, Die de haren van uw hoofd telt, staat niet onverschillig tegenover de noden van Zijn kinderen. “De Heer is immers liefdevol en barmhartig” (Jakobus 5:11). Wanneer wij verdriet hebben, wordt Zijn liefdevol hart daar meteen door geraakt. Ga met alles wat u niet kunt oplossen naar Hem toe. Niets is voor Hem te zwaar om te dragen. Hij houdt immers de werelden in stand, en Hij heerst over alle aangelegenheden in het universum. Hij is opmerkzaam voor het kleinste detail dat ook maar iets met ons welzijn te maken heeft. Er is geen hoofdstuk in ons levensverhaal, dat te donker is voor Hem, om het te kunnen lezen. Er is geen probleem zo moeilijk, dat Hij er niet uit kan komen. Onze tegenslagen, bezorgdheden en angsten, wat ons blij maakt en onze ernstige gebeden… niets gaat onze hemelse Vader onopgemerkt voorbij, zonder dat het Hem raakt. “Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden” (Psalmen 147:3). De relatie tussen God en elk individu is zo duidelijk en volledig, alsof er geen ander mens was, voor wie Hij Zijn geliefde Zoon heeft gegeven.

E. White – Uit het boek ‘Steps to Christ’, in het Nederlands gekend als ‘De enige weg’.

Lees ook: Ongelofelijke antwoorden op gebed – een aangrijpend persoonlijk getuigenis van Roger Morneau

Geef er zin aan Heer

God schudt zich het hoofd als mensen tot hem bidden om genezing en verlichting van hun lijden en kwalen, terwijl hun ziekten nochtans gewoon de effecten zijn van de gewoonten die ze zo hartstochtelijk onderhouden

Ik heb geleerd om van alles het beste te maken. En je kent dat waarschijnlijk ook: er zijn van die dagen dat alles meezit, en dagen dat alles tegenschijnt. Zo kunnen bepaalde periodes van je leven gekenmerkt worden door een onweersdreiging, en andere door een mild lentezonnetje… Laten we ons wat minder zorgen maken en het aan God overlaten. Wat God doet is goed gedaan.

Ik meen dat werkelijk, dat God het beste weet wat voor ons goed is. En het is een enorme kracht en bron van vrede, wanneer je bij alles wat er gebeurt, het aan God kunt overlaten.

Zelfs de minder prettige dingen van het leven kunnen betekenis krijgen. Wat je vandaag niet kunt zien of begrijpen, zal in de eeuwigheid duidelijk worden.

Als de heilige boeken zullen worden geopend tijdens de op handen zijnde duizend jaar, zullen we verrast zijn op welke manier God ingegrepen heeft in ons leven, hoe Hij voorkwam dat zaken erger werden dan wat je hebt moeten dragen, of dat Hij zaken toeliet te gebeuren, omdat Hij een voorkennis heeft die ons verstand te boven gaat. Dan zal je geen vragen meer hebben over het waarom of over hoe God zoiets kon toelaten… Je zult van de ene verbazing in de andere vallen en je zult oprecht bekennen dat het precies dankzij God is dat de zaken niet veel erger waren.

Waarschijnlijk dromen we van een God als automaat, die precies antwoordt zoals je het graag zou hebben, op je eigen manier, op je eigen tijdstip… geheel op je eigen maat.

Je bent bang ? Hij stelt je gerust. Je bent in financiële nood ? Daar is het geld. Je hebt honger of dorst ? Daar staat het… En je bent ziek ? Heel eenvoudig… daar is je genezing. Je bidt… en daar gebeurt het mirakel.

Natuurlijk wil God het goede, en natuurlijk heeft God geen plezier aan het lijden en de dood. Maar Hij weet ook dat het niet altijd het beste is, om zomaar te geven wat we verlangen. Zou God genezing schenken, zonder dat daar van de kant van de gelovige iets tegenover staat? De meeste mensen hebben zo’n honger naar wonderen. Daardoor zien ze niet meer hoe ze met wonderen omringd zijn. Alles in het leven is zo bijzonder. Tijdens de voorbije jaren heb ik talrijke video’s bekeken over wonderen van de schepping, over bloemen – waarom ze zijn zoals ze zijn – van de vorm van het blad, de constructie van de bloem, de meeldraden en de stamper, tot en met de verspreiding van de zaden. Wat een wonder… Maar het is niet voorbehouden voor de plantenwereld, of de bloemen, of de bomen. Alles ademt schittering en heerlijkheid uit. De kleinste dingen worden opeens gigantisch interessant. En dit onuitsprekelijk concept leert ons de les dat er een intelligent ontwerp moet zijn achter dit alles.

Ik kan eindeloos mediteren bij de wijze woorden uit de Romeinen brief : “Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. (Rom.1:18-23)” Deze tekst leert dat er strijd is tussen waarheid en leugen. Niet alles is wat het is. Maar God heeft de natuur gesteld als een getuige van zijn machtige en wijze daden. Ondanks alle verminking en ondanks alle geweldplegingen op de natuur, blijft de natuur een machtige prediking. Daarom is de duivel verbitterd op de natuur. Hij wil die kapot, zodat niemand nog kan geloven dat zo’n gedrocht door God werd geschapen. Het ergert hem dat hij die kracht niet heeft om Gods sporen uit te wissen. Hij gebruikt andere middelen : methodes die mogelijke andere wegen voor het bestaan van de levende wereld zouden verklaren. De evolutieleer is één van zijn geniale vondsten En hij heeft het zo ver gekregen om de evolutieleer voor te stellen als wetenschappelijk en de scheppingsgedachte als een godsdienstige aangelegenheid voor naïeve geloofsfanaten, die maar niet willen inzien dat er geen God is.

Geloof kan niet altijd gemeten worden aan de mate waarop God schijnbaar direct antwoord geeft op je verzuchtingen. God weet het best wanneer en hoe er geantwoord moet worden. En als het past in Zijn plan, zal Hij dat doen. We moeten niet laten om te bidden, we moeten juist veel méér bidden. Het is het ideale instrument om op Gods golflengte te komen. Kijk naar het leven en gebed van Jezus. Jezus kon Zijn werk niet doen zonder gebed. Hij had behoefte aan gemeenschap met zijn Vader. Gods volk zou een biddend volk moeten zijn, dat zich door God laat leiden. Probeer zoveel mogelijk dimensies van het gebed te begrijpen. Het gaat op den duur een deel uitmaken van je relatie met God. Je gaat je vereenzelvigen met de eer van God, terwijl je zelf klein en stil wordt in Zijn aanwezigheid. Eén van de films die ik bekeek ging over het wonder van de eencelligen. Deze schijnbaar “primitiefste” vorm van leven is ongelofelijk complex en nauwkeurig en je kunt je de vraag stellen als zelfs in een dergelijk detail zoveel wonder te bespeuren valt… hoe kan zoiets “uit zichzelf” ontstaan ? 

Daar zijn we dan, omringd door wonderen… en laten we ze ZIEN. Het is een unieke reden om de Schepper van alle dingen te verheerlijken, te loven en te prijzen, om Hem te danken en te bejubelen om de grote daden die Hij heeft gesteld. Dat is een waardig deel van ons gebed. 

Ik heb al veel mensen horen voorbede doen, heel oprecht en met eenvoudige woorden, en ieder gebed spreekt zijn verhaal. Ja, het weerspiegelt iets van de ziel van de biddende mens, wat hij verlangt, door wat hij gedreven is, waar hij mee bezig is… 

Ik durf het bijna niet schrijven, maar ik ben bij momenten beschaamd geweest hoe er dwingend bij God voor mij gebeden werd, toen ik werd geconfronteerd met mijn handicap, met alle argumenten bij God bepleitend waarom Hij me toch beter moést maken. Ik laat het liever aan God over. God heeft het Zich niet aan het hart laten komen en ik veronderstel dat sommige gebeden misschien niet eens één verdieping hoger komen, in plaats van in de hemel. 

Ik dacht toen: laten we bidden om kracht, laten we bidden dat God de omstandigheden leidt, dat wij het inzicht en de wijsheid krijgen om van deze situatie iets zinvol te maken, zonder verbitterd of hard te worden. 

De Bijbel leert ons om te bidden “in geloof”, zonder twijfel… zoals die drie mannen daar op de Babylonische vlakte, die weigerden om te verzaken aan Gods geboden (buigen voor en aanbidden van door mensenhanden gemaakte afgoden). Ze gaven getuigenis van hun geloof in die Almachtige, de Schepper van het Heel-Al, die hun kòn redden , maar zelfs indien niet… zou dat hun geloof niet aantasten.

Waarom zou God het verleden ongedaan maken in dit leven, waarin juist de duivel het bewijs moet leveren van zijn karakter? Als God iedere keer tussenbeide zou komen als een christen beproefd wordt, en ieders leven dermate beschermt, kan nooit voor de hemel en de aarde de ware gedaante van de Satan aan het licht komen. Maar door beproevingen en moeilijkheden en de zweepslagen van het leven sterkt en staalt God de mens. Hij haalt het trotse hart neer, om een geest van dienstbaarheid en gewilligheid te tonen aan Hem die bij machte is veel meer te verwezenlijken dan wij bidden of beseffen. 

O Here, mocht het zo zijn !

Dan nodigen we je graag uit :

Maandelijkse Bijbelstudie te Erwetegem :

Kom luisteren wat de Bijbel te vertellen heeft. Geen boek dat alleen maar op de vingers tikt. Maar een gids voor een succesvol leven. Je bent welkom, maar graag eerst aanmelden : 0484 40 50 05. Tot dan.