Geef er zin aan Heer

God schudt zich het hoofd als mensen tot hem bidden om genezing en verlichting van hun lijden en kwalen, terwijl hun ziekten nochtans gewoon de effecten zijn van de gewoonten die ze zo hartstochtelijk onderhouden

Ik heb geleerd om van alles het beste te maken. En je kent dat waarschijnlijk ook: er zijn van die dagen dat alles meezit, en dagen dat alles tegenschijnt. Zo kunnen bepaalde periodes van je leven gekenmerkt worden door een onweersdreiging, en andere door een mild lentezonnetje… Laten we ons wat minder zorgen maken en het aan God overlaten. Wat God doet is goed gedaan.

Ik meen dat werkelijk, dat God het beste weet wat voor ons goed is. En het is een enorme kracht en bron van vrede, wanneer je bij alles wat er gebeurt, het aan God kunt overlaten.

Zelfs de minder prettige dingen van het leven kunnen betekenis krijgen. Wat je vandaag niet kunt zien of begrijpen, zal in de eeuwigheid duidelijk worden.

Als de heilige boeken zullen worden geopend tijdens de op handen zijnde duizend jaar, zullen we verrast zijn op welke manier God ingegrepen heeft in ons leven, hoe Hij voorkwam dat zaken erger werden dan wat je hebt moeten dragen, of dat Hij zaken toeliet te gebeuren, omdat Hij een voorkennis heeft die ons verstand te boven gaat. Dan zal je geen vragen meer hebben over het waarom of over hoe God zoiets kon toelaten… Je zult van de ene verbazing in de andere vallen en je zult oprecht bekennen dat het precies dankzij God is dat de zaken niet veel erger waren.

Waarschijnlijk dromen we van een God als automaat, die precies antwoordt zoals je het graag zou hebben, op je eigen manier, op je eigen tijdstip… geheel op je eigen maat.

Je bent bang ? Hij stelt je gerust. Je bent in financiële nood ? Daar is het geld. Je hebt honger of dorst ? Daar staat het… En je bent ziek ? Heel eenvoudig… daar is je genezing. Je bidt… en daar gebeurt het mirakel.

Natuurlijk wil God het goede, en natuurlijk heeft God geen plezier aan het lijden en de dood. Maar Hij weet ook dat het niet altijd het beste is, om zomaar te geven wat we verlangen. Zou God genezing schenken, zonder dat daar van de kant van de gelovige iets tegenover staat? De meeste mensen hebben zo’n honger naar wonderen. Daardoor zien ze niet meer hoe ze met wonderen omringd zijn. Alles in het leven is zo bijzonder. Tijdens de voorbije jaren heb ik talrijke video’s bekeken over wonderen van de schepping, over bloemen – waarom ze zijn zoals ze zijn – van de vorm van het blad, de constructie van de bloem, de meeldraden en de stamper, tot en met de verspreiding van de zaden. Wat een wonder… Maar het is niet voorbehouden voor de plantenwereld, of de bloemen, of de bomen. Alles ademt schittering en heerlijkheid uit. De kleinste dingen worden opeens gigantisch interessant. En dit onuitsprekelijk concept leert ons de les dat er een intelligent ontwerp moet zijn achter dit alles.

Ik kan eindeloos mediteren bij de wijze woorden uit de Romeinen brief : “Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. (Rom.1:18-23)” Deze tekst leert dat er strijd is tussen waarheid en leugen. Niet alles is wat het is. Maar God heeft de natuur gesteld als een getuige van zijn machtige en wijze daden. Ondanks alle verminking en ondanks alle geweldplegingen op de natuur, blijft de natuur een machtige prediking. Daarom is de duivel verbitterd op de natuur. Hij wil die kapot, zodat niemand nog kan geloven dat zo’n gedrocht door God werd geschapen. Het ergert hem dat hij die kracht niet heeft om Gods sporen uit te wissen. Hij gebruikt andere middelen : methodes die mogelijke andere wegen voor het bestaan van de levende wereld zouden verklaren. De evolutieleer is één van zijn geniale vondsten En hij heeft het zo ver gekregen om de evolutieleer voor te stellen als wetenschappelijk en de scheppingsgedachte als een godsdienstige aangelegenheid voor naïeve geloofsfanaten, die maar niet willen inzien dat er geen God is.

Geloof kan niet altijd gemeten worden aan de mate waarop God schijnbaar direct antwoord geeft op je verzuchtingen. God weet het best wanneer en hoe er geantwoord moet worden. En als het past in Zijn plan, zal Hij dat doen. We moeten niet laten om te bidden, we moeten juist veel méér bidden. Het is het ideale instrument om op Gods golflengte te komen. Kijk naar het leven en gebed van Jezus. Jezus kon Zijn werk niet doen zonder gebed. Hij had behoefte aan gemeenschap met zijn Vader. Gods volk zou een biddend volk moeten zijn, dat zich door God laat leiden. Probeer zoveel mogelijk dimensies van het gebed te begrijpen. Het gaat op den duur een deel uitmaken van je relatie met God. Je gaat je vereenzelvigen met de eer van God, terwijl je zelf klein en stil wordt in Zijn aanwezigheid. Eén van de films die ik bekeek ging over het wonder van de eencelligen. Deze schijnbaar “primitiefste” vorm van leven is ongelofelijk complex en nauwkeurig en je kunt je de vraag stellen als zelfs in een dergelijk detail zoveel wonder te bespeuren valt… hoe kan zoiets “uit zichzelf” ontstaan ? 

Daar zijn we dan, omringd door wonderen… en laten we ze ZIEN. Het is een unieke reden om de Schepper van alle dingen te verheerlijken, te loven en te prijzen, om Hem te danken en te bejubelen om de grote daden die Hij heeft gesteld. Dat is een waardig deel van ons gebed. 

Ik heb al veel mensen horen voorbede doen, heel oprecht en met eenvoudige woorden, en ieder gebed spreekt zijn verhaal. Ja, het weerspiegelt iets van de ziel van de biddende mens, wat hij verlangt, door wat hij gedreven is, waar hij mee bezig is… 

Ik durf het bijna niet schrijven, maar ik ben bij momenten beschaamd geweest hoe er dwingend bij God voor mij gebeden werd, toen ik werd geconfronteerd met mijn handicap, met alle argumenten bij God bepleitend waarom Hij me toch beter moést maken. Ik laat het liever aan God over. God heeft het Zich niet aan het hart laten komen en ik veronderstel dat sommige gebeden misschien niet eens één verdieping hoger komen, in plaats van in de hemel. 

Ik dacht toen: laten we bidden om kracht, laten we bidden dat God de omstandigheden leidt, dat wij het inzicht en de wijsheid krijgen om van deze situatie iets zinvol te maken, zonder verbitterd of hard te worden. 

De Bijbel leert ons om te bidden “in geloof”, zonder twijfel… zoals die drie mannen daar op de Babylonische vlakte, die weigerden om te verzaken aan Gods geboden (buigen voor en aanbidden van door mensenhanden gemaakte afgoden). Ze gaven getuigenis van hun geloof in die Almachtige, de Schepper van het Heel-Al, die hun kòn redden , maar zelfs indien niet… zou dat hun geloof niet aantasten.

Waarom zou God het verleden ongedaan maken in dit leven, waarin juist de duivel het bewijs moet leveren van zijn karakter? Als God iedere keer tussenbeide zou komen als een christen beproefd wordt, en ieders leven dermate beschermt, kan nooit voor de hemel en de aarde de ware gedaante van de Satan aan het licht komen. Maar door beproevingen en moeilijkheden en de zweepslagen van het leven sterkt en staalt God de mens. Hij haalt het trotse hart neer, om een geest van dienstbaarheid en gewilligheid te tonen aan Hem die bij machte is veel meer te verwezenlijken dan wij bidden of beseffen. 

O Here, mocht het zo zijn !

Dan nodigen we je graag uit :

Maandelijkse Bijbelstudie te Erwetegem :

Kom luisteren wat de Bijbel te vertellen heeft. Geen boek dat alleen maar op de vingers tikt. Maar een gids voor een succesvol leven. Je bent welkom, maar graag eerst aanmelden : 0484 40 50 05. Tot dan.

De Stem van de Vader

De ouderen onder ons kennen zeker nog het logo van de grammofoon waar de hond trouw luistert naar de stem van zijn meester. Hoewel zijn Meester er niet meer is, herkent hij de stem van zijn meester nog op de grammofoon. Hij is vertederd als hij zijn meester hoort spreken, als hij zijn meester hoort zingen en als de plaat naar zijn einde loopt is de hond door het dolle heen. Hij rent door de kamer en blaft het uit “Meester ik heb u gehoord, wat kan ik voor u doen ?”

Op een dag brak er brand uit in een groot flatgebouw. De mensen schreeuwden en vluchtten het gebouw uit. Zwarte rook trok door de gangen en vurige vlammen kropen langs de trappen naar boven. Her alarm rinkelde luid. 

Toen kwamen de brandweerauto’s. Je hoorde de bevelen toen de brandweermannen de waterstralen op het flatgebouw richtten. Overal spoot het water overheen, over de stenen, de bloembakken en de was die buiten hing te drogen. 

Spoedig was iedereen het gebouw uit, behalve een klein meisje. Zij stond bij het gebroken raam van haar kamer en schreeuwde door de dikke rook  heen die overal om haar heen kringelde. Waarom was zij niet met de andere mensen meegerend? Waarom was ze het huis niet uitgekomen? Omdat zij zo bang was dat ze niet wist wat ze moest doen. En ze was blind.

“Pappa, pappa,” schreeuwde zij steeds weer. Haar vader was boodschappen gaan doen en wist niets van de brand. “Meisje”, riepen de brandweermannen van beneden, “wij hebben een heel sterk vangnet, spring maar naar beneden, spring dan!”

Maar het blinde meisje luisterde niet naar de brandweermannen. Zij stond daar maar te huilen en te roepen om haar vader, terwijl het vuur steeds dichterbij kwam. Haar bed stond al in brand en elk moment konden de gordijnen boven haar hoofd vlam vatten. “Pappa, pappa”,  schreeuwde zij en de tranen rolden uit haar blinde ogen.

Juist toen kwam er een man de hoek om, hij liet zijn tassen vallen toen hij de brandweerauto’s zag. Hij zag de zwarte rook die uit de ramen kwam. Hij zag de vlammen in het gebouw. En hij zag zijn kleine meisje, dat zich met een bleek en betraand gezichtje vasthield aan het kozijn. Hij zag toen ook het grote vangnet dat door sterke mannen werd vast gehouden. En hij riep naar zijn kind: “Hier is pappa, spring maar, je moet nu springen!”

Opeens werd het meisje rustig. Het schreeuwen hield op en er verscheen een glimlach op haar gezicht. “Goed pappa,” riep zij, stapte het raam uit en liet zich naar beneden vallen. Zij was zo vol vertrouwen dat haar vader nooit zou toestaan dat zij zich zou bezeren en viel zonder een botje te breken of een spiertje te verrekken van de vierde etage in het vangnet. Zij vertrouwde haar vader helemaal. Toen zij zijn stem hoorde, deed zij precies wat hij haar zei. Dat vertrouwen, dat geloof, redde haar leven.

Het meisje nam de tijd om te luisteren. Dat is niet hetzelfde dan “horen”. 

Het is zoals Dechanet zegt : “Gods zachte stem gaat verloren in het tumult van het dagelijks leven”.

Neem daarom de tijd om stil te zijn, de tijd om even alle drukte te laten wegglijden.

Ik weet niet hoe het met jou is, maar soms denk ik dat ik blind  ben. Ik bedoel niet dat ik niets kan zien, maar dat ik heel veel niet begrijp. Heel vaak vraag ik dan: “Waarom?” Waarom ging  in de voorbije weken een lieve vriendin en medewerkster dood? Waarom is er zoveel ellende in de wereld? Waarom kan ik niet alles wat ik wil? 

Dan lees ik mijn Bijbel en zie dan dat God steeds tegen mij zegt: “Stefaan. Dit is je hemelse Vader. Alles zal goed komen als je maar vertrouwen hebt in Mij. Ik zal voor je zorgen als je naar mijn stem wilt luisteren en doet wat ik zeg.” Opeens verdwijnen dan mijn angst en onzekerheid. Dat komt omdat God tegen mij praat. Dan durf ik mij in zijn sterke armen laten  vallen.

Angel

Opwekking uit het Woord

OpwekkingVerleden week heb ik je verteld over gedachtenversterkers – over een manier van denken waarmee je al je energie ondermijnt, en daar tegenover een manier van denken die ondersteunt. Ik heb jaren het geluk gehad om mensen te begeleiden in positief denken, in het bewust worden van wat er aan rommel in het eigen hoofd rondspookt, en daar een einde aan te stellen door te kiezen wat je denkt.

Het zou kunnen dat je dat kunstmatig vindt en dat het de spontaniteit van de gedachten ondermijnt. Kan zijn… maar waarom denk je die gedachten? Hoe is het zover kunnen komen, dat mensen op de vlucht gaan voor wat zich in hun eigen hoofd afspeelt? “U geschiede naar uw geloof”, is ongetwijfeld een zin uit de Bijbel die bekend in de oren klinkt. En je zou kunnen zeggen, dat kan waar zijn, op dat moment, voor de persoon waartegen het gezegd werd… maar Marcus 11:24 richt dit naar jou persoonlijk: “Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.”

Wat is dat “alles wat gij bidt en begeert”? Gelukkig zijn, gezond zijn, door God gekend zijn, je van je schuld verlost weten

… of waar je nog meer voor bidt. Het enige wat ons scheidt is geloof. En wat is er nodig om dat geloof te versterken het te doen groeien? Geloof is geen theorie. Het is de ervaring dat het zò is, en niet anders, een diep weten, omdat het een voedingsbodem heeft. Weten dat er Iemand is die zegt “Hou Vol!” als je in strijd bent. En dit zijn niet zomaar woorden. Hij kan het weten. Hij weet wat het is om mens te zijn. Hij weet wat het is, om naar het Zijne te komen, en door de zijnen bespot, bespuwd, gegeseld en gekruisigd te worden… en Hij deed helemaal niets verkeerd. Dat is de wereld. Maar in het besef van zo’n God vraag ik om kracht om elke dag opnieuw verder te kunnen. Met Judas 1:24-25 zeg ik: “Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór alle eeuwigheid, èn nu èn in alle eeuwigheden! Amen.”

Ja, kracht hebben we nodig om in dit korte bestaan staande te blijven, om Jezus voorbeeld na te volgen, om me voor te bereiden om Hem te ontmoeten! En daar is dan Petrus 3:11-13 die aanmoedigt met de woorden: “Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.”

Dat is waar ik op hoop, wat ik verwacht, de zalige verschijning van onze Here Jezus Christus. Er is een groot werk te doen lieve broer en zus, tegen die dag. Ben je klaar voor die dag? Zal je ook zingen van vreugde bij Zijn verschijning – een lied waarbij ieder aards woord verstomt, hemelse klanken en gejubel omdat dit aardse hoofdstuk wordt afgesloten, omdat er een einde komt aan ziekte, leugen, bedrog, misdaad… Je zal je kunnen verheugen in die zalige komst, omdat je er klaar voor bent, omdat je, zoals Jakobus 1 zegt: je hebt “verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij bent gebleven, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.”

Gods Woord staat vol met dergelijke bemoedigingen, beloften. Het is een goede gids die ons vertelt waar we staan in de geschiedenis. Het is laat geworden, maar de deur is nog niet gesloten. Eeuwige zaken staan op het spel – waarbij al het aardse nietig en zo onvatbaar voorbijgaand is, hier waar we stervelingen zijn, terwijl we gemaakt zijn voor de eeuwigheid ! Ontmoediging en teleurstelling kunnen gebeuren, maar zegt niet Hebreeën 12:12-13: “Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën, en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat hetgeen kreupel is niet uit het lid gerake, doch veeleer geneze. Jaag naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.”

Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen. 1 Petrus 5:10-11

Al wat gij bidt