Geef er zin aan Heer

God schudt zich het hoofd als mensen tot hem bidden om genezing en verlichting van hun lijden en kwalen, terwijl hun ziekten nochtans gewoon de effecten zijn van de gewoonten die ze zo hartstochtelijk onderhouden

Ik heb geleerd om van alles het beste te maken. En je kent dat waarschijnlijk ook: er zijn van die dagen dat alles meezit, en dagen dat alles tegenschijnt. Zo kunnen bepaalde periodes van je leven gekenmerkt worden door een onweersdreiging, en andere door een mild lentezonnetje… Laten we ons wat minder zorgen maken en het aan God overlaten. Wat God doet is goed gedaan.

Ik meen dat werkelijk, dat God het beste weet wat voor ons goed is. En het is een enorme kracht en bron van vrede, wanneer je bij alles wat er gebeurt, het aan God kunt overlaten.

Zelfs de minder prettige dingen van het leven kunnen betekenis krijgen. Wat je vandaag niet kunt zien of begrijpen, zal in de eeuwigheid duidelijk worden.

Als de heilige boeken zullen worden geopend tijdens de op handen zijnde duizend jaar, zullen we verrast zijn op welke manier God ingegrepen heeft in ons leven, hoe Hij voorkwam dat zaken erger werden dan wat je hebt moeten dragen, of dat Hij zaken toeliet te gebeuren, omdat Hij een voorkennis heeft die ons verstand te boven gaat. Dan zal je geen vragen meer hebben over het waarom of over hoe God zoiets kon toelaten… Je zult van de ene verbazing in de andere vallen en je zult oprecht bekennen dat het precies dankzij God is dat de zaken niet veel erger waren.

Waarschijnlijk dromen we van een God als automaat, die precies antwoordt zoals je het graag zou hebben, op je eigen manier, op je eigen tijdstip… geheel op je eigen maat.

Je bent bang ? Hij stelt je gerust. Je bent in financiële nood ? Daar is het geld. Je hebt honger of dorst ? Daar staat het… En je bent ziek ? Heel eenvoudig… daar is je genezing. Je bidt… en daar gebeurt het mirakel.

Natuurlijk wil God het goede, en natuurlijk heeft God geen plezier aan het lijden en de dood. Maar Hij weet ook dat het niet altijd het beste is, om zomaar te geven wat we verlangen. Zou God genezing schenken, zonder dat daar van de kant van de gelovige iets tegenover staat? De meeste mensen hebben zo’n honger naar wonderen. Daardoor zien ze niet meer hoe ze met wonderen omringd zijn. Alles in het leven is zo bijzonder. Tijdens de voorbije jaren heb ik talrijke video’s bekeken over wonderen van de schepping, over bloemen – waarom ze zijn zoals ze zijn – van de vorm van het blad, de constructie van de bloem, de meeldraden en de stamper, tot en met de verspreiding van de zaden. Wat een wonder… Maar het is niet voorbehouden voor de plantenwereld, of de bloemen, of de bomen. Alles ademt schittering en heerlijkheid uit. De kleinste dingen worden opeens gigantisch interessant. En dit onuitsprekelijk concept leert ons de les dat er een intelligent ontwerp moet zijn achter dit alles.

Ik kan eindeloos mediteren bij de wijze woorden uit de Romeinen brief : “Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. (Rom.1:18-23)” Deze tekst leert dat er strijd is tussen waarheid en leugen. Niet alles is wat het is. Maar God heeft de natuur gesteld als een getuige van zijn machtige en wijze daden. Ondanks alle verminking en ondanks alle geweldplegingen op de natuur, blijft de natuur een machtige prediking. Daarom is de duivel verbitterd op de natuur. Hij wil die kapot, zodat niemand nog kan geloven dat zo’n gedrocht door God werd geschapen. Het ergert hem dat hij die kracht niet heeft om Gods sporen uit te wissen. Hij gebruikt andere middelen : methodes die mogelijke andere wegen voor het bestaan van de levende wereld zouden verklaren. De evolutieleer is één van zijn geniale vondsten En hij heeft het zo ver gekregen om de evolutieleer voor te stellen als wetenschappelijk en de scheppingsgedachte als een godsdienstige aangelegenheid voor naïeve geloofsfanaten, die maar niet willen inzien dat er geen God is.

Geloof kan niet altijd gemeten worden aan de mate waarop God schijnbaar direct antwoord geeft op je verzuchtingen. God weet het best wanneer en hoe er geantwoord moet worden. En als het past in Zijn plan, zal Hij dat doen. We moeten niet laten om te bidden, we moeten juist veel méér bidden. Het is het ideale instrument om op Gods golflengte te komen. Kijk naar het leven en gebed van Jezus. Jezus kon Zijn werk niet doen zonder gebed. Hij had behoefte aan gemeenschap met zijn Vader. Gods volk zou een biddend volk moeten zijn, dat zich door God laat leiden. Probeer zoveel mogelijk dimensies van het gebed te begrijpen. Het gaat op den duur een deel uitmaken van je relatie met God. Je gaat je vereenzelvigen met de eer van God, terwijl je zelf klein en stil wordt in Zijn aanwezigheid. Eén van de films die ik bekeek ging over het wonder van de eencelligen. Deze schijnbaar “primitiefste” vorm van leven is ongelofelijk complex en nauwkeurig en je kunt je de vraag stellen als zelfs in een dergelijk detail zoveel wonder te bespeuren valt… hoe kan zoiets “uit zichzelf” ontstaan ? 

Daar zijn we dan, omringd door wonderen… en laten we ze ZIEN. Het is een unieke reden om de Schepper van alle dingen te verheerlijken, te loven en te prijzen, om Hem te danken en te bejubelen om de grote daden die Hij heeft gesteld. Dat is een waardig deel van ons gebed. 

Ik heb al veel mensen horen voorbede doen, heel oprecht en met eenvoudige woorden, en ieder gebed spreekt zijn verhaal. Ja, het weerspiegelt iets van de ziel van de biddende mens, wat hij verlangt, door wat hij gedreven is, waar hij mee bezig is… 

Ik durf het bijna niet schrijven, maar ik ben bij momenten beschaamd geweest hoe er dwingend bij God voor mij gebeden werd, toen ik werd geconfronteerd met mijn handicap, met alle argumenten bij God bepleitend waarom Hij me toch beter moést maken. Ik laat het liever aan God over. God heeft het Zich niet aan het hart laten komen en ik veronderstel dat sommige gebeden misschien niet eens één verdieping hoger komen, in plaats van in de hemel. 

Ik dacht toen: laten we bidden om kracht, laten we bidden dat God de omstandigheden leidt, dat wij het inzicht en de wijsheid krijgen om van deze situatie iets zinvol te maken, zonder verbitterd of hard te worden. 

De Bijbel leert ons om te bidden “in geloof”, zonder twijfel… zoals die drie mannen daar op de Babylonische vlakte, die weigerden om te verzaken aan Gods geboden (buigen voor en aanbidden van door mensenhanden gemaakte afgoden). Ze gaven getuigenis van hun geloof in die Almachtige, de Schepper van het Heel-Al, die hun kòn redden , maar zelfs indien niet… zou dat hun geloof niet aantasten.

Waarom zou God het verleden ongedaan maken in dit leven, waarin juist de duivel het bewijs moet leveren van zijn karakter? Als God iedere keer tussenbeide zou komen als een christen beproefd wordt, en ieders leven dermate beschermt, kan nooit voor de hemel en de aarde de ware gedaante van de Satan aan het licht komen. Maar door beproevingen en moeilijkheden en de zweepslagen van het leven sterkt en staalt God de mens. Hij haalt het trotse hart neer, om een geest van dienstbaarheid en gewilligheid te tonen aan Hem die bij machte is veel meer te verwezenlijken dan wij bidden of beseffen. 

O Here, mocht het zo zijn !

Dan nodigen we je graag uit :

Maandelijkse Bijbelstudie te Erwetegem :

Kom luisteren wat de Bijbel te vertellen heeft. Geen boek dat alleen maar op de vingers tikt. Maar een gids voor een succesvol leven. Je bent welkom, maar graag eerst aanmelden : 0484 40 50 05. Tot dan.

Geloof het Goede Nieuws

Ik hoop dat ik geen uitzondering lijk, wanneer ik zeg dat ik graag “Goed Nieuws” hoor. Ik hoop zelfs dat àlle lezers iets van dit gevoel in hun binnenste voelen branden, die hunkering naar veiligheid, naar het “happy-end” in de film, naar het overwinnen van het goede over het kwade, die droom dat gerechtigheid mag geschieden,…

Er springt iets in mijn binnenste omhoog als ik het verhaal hoor van mensen die doorheen strijd en moeite positief blijven, die hoopvol blijven wonderen zien… Dan denk ik bij mezelf : hoe machtig is het als het oog gericht blijft op datgene wat werkelijk telt. Er is iets moois in elk verhaal van moed, vertrouwen en doorzettingskracht. Het is als een hand op de schouder van de mens die twijfelt, zich zorgen maakt en zijn energie tegen zichzelf gebruikt.  Zo’n mens heeft een steuntje nodig.  En misschien zit er zo’n mens wel ergens in de kier van je jas… Dan is Goed Nieuws voor u, een klein lichtje, zelfs al lijkt het maar aan het eind van de tunnel… En wat is die tunnel dan wel ? Het leven ? 

Elke dag heeft zo zijn goede nieuws. Wanneer God zijn zon doet opgaan en de nieuwe dag inzegent met heerlijk licht, is dat geladen met goed nieuws.  

Er zit goed nieuws in de seizoenen, zelfs al betrap ik er mezelf soms op dat ik ongeduldig hunker naar de (eeuwige) lente… Er zit goed nieuws in het open gaan van de botten, in het ontluiken van de bloesems… Jawel, dat is geen kleinigheid.  Als ik daar met aandacht mee bezig ben, dan kan ik niet anders dan sprakeloos toekijken en het hoofd schudden.  De natuur zit zo wonderlijk in elkaar, dat ik er geen woorden kan voor vinden om mijn gevoelens nauwkeurig uit te drukken. Of het gaat om een plant, een bloem, een landschap, een dier, zelfs een klein insect… alles openbaart de machtige hand, van een Intelligente Schepper.

Lezen we niet in de Romeinenbrief (1:20) :

“Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien…”

Ieder oog is in staat op te merken welke enorme samenhang er is tussen alles wat leeft, hoe alles afgewogen is om in perfecte harmonie te bestaan. Zelfs al is deze aarde niet meer het Eden, waarvan sprake in het begin van het verhaal van God met de mens, toch blijft deze aarde een heerlijke plaats om te zijn… omdat er Goed Nieuws is. Ieder Woord van God is Goed Nieuws. Ieder getuigenis dat in de Bijbel is neergeschreven tot bemoediging en onderwijs is voor de mens die ernaar hongert en het aanneemt als Goed Nieuws. Ja, het is Goed Nieuws te weten, dat God in zijn alwijsheid het laatste woord heeft, hoe erg en hoe benauwend bepaalde gebeurtenissen ook zijn. Het troost, het geeft kracht te beseffen dat God nooit van je zijde wijkt. 

Zie het wonder…. een oog vol verwondering

Het wonder van het bekijken, betasten, ruiken, genieten van al het schone wat voor de mens ter beschikking staat. De mens gemaakt om te genieten, om Gods wonderlijke schepping intens te beleven… Zullen we daaraan denken als de botten open gaan, als een boom met zijn helderwitte bloesem afsteekt tegen de dreigend donkere onweerslucht, als vruchten zwellen, en we ze plukken of eten ?  

Toen ik een tijd geleden een film zag over orka’s was ik ontroerd door de sierlijke beweging van deze dieren, de ritmische harmonie in hun bewegingen en hoe deze dieren een zekere discipline uitleefden. Toen ik daar lang genoeg had naar gekeken realiseerde ik me, dat als ook mijn leven zo harmonisch zou hebben verlopen op de golven van het leven, mijn leven in harmonie met Gods bedoelingen zou zijn geweest… maar dat is het niet. Op mijn leven drukken kwaadaardige afwijkingen en daarvoor heb ik nood aan een goede ‘tintenkiller’… Daarom heb ik Jezus Christus nodig. Hij heeft me niet alleen een perfect leven voorgeleefd… Hij heeft daarnaast ook zijn leven in liefde gegeven, in ruil voor het mijne. Misschien hebben weinig mensen daar voldoende bij stilgestaan, bij de vraag wat het betekent dat Jezus voor ons persoonlijk is gestorven… Het is geen kleinigheid. Het is niet zomaar het leven van een mens… Het is God zelf die zich heeft ontledigd en zich in volle overgave aan de mens heeft gegeven uit pure goddelijke liefde. Dàt is Goed Nieuws.  Het moest maar één maal gebeuren in de hele geschiedenis, om de macht van de zonde voor eens en voor altijd te breken, om zo een nooit ophoudend “Goed Nieuws” te zijn !

Wij zijn ‘aangenomen kinderen’ van God, beroep doend op Gods genade. Kan je dan als christen zomaar doen wat je WIL… ? Geeft het niet, als je maar bidt en gelooft ? Of zullen we trachten inniger contact te krijgen met onze Hemelse Vader, en proberen te weten te komen wat Hij met ons leven wil ? De Bijbel staat vol met prachtige beelden waarin verduidelijkt wordt hoe God ons kneedt (klei in de hand van de pottenbakker), snoeit (als ranken aan de wijnstok, opvoedt (als kinderen), verlicht (met hemels licht)…  

De Bijbel vertelt ons :

“Doet de nieuwe mens aan”… “en dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken”…

We zouden kunnen doorgaan en ons hart verwarmen aan zoveel meer machtige beloften, zoveel meer schitterende vooruitzichten en een zo rijk vooruitzicht… Iedereen kan het lezen in het boek der boeken waarin God zich heeft geopenbaard. 

We leven in een wereld waar ook ander nieuws te horen is. Het is nieuws waarop anderen zullen roepen “Als er een God is, waarom laat Hij dat toe”… Alsof daarmee bewezen zou zijn dat er geen God is. De aarde is “Het Proefterrein van de Vrije Wil”. Zolang de menselijke vrije wil niet op de golflengte is van Gods vrije wil,  bestaat de kans op fatale afloop. Alleen wie zich vasthecht aan Gods beginselen, en verder blijft streven naar het beter kennen van Gods bedoelingen blijft onder “de wolk van Gods geest”. 

Veel gebeurtenissen in onze wereld zijn tragisch. Ons hart vult zich met afschuw als we het horen. Maar één ding weten we : “in die wereld voelen wij ons niet thuis, en daarom voelen we ons vaak vreemdelingen en bijwoners…” Probeer dan met het oog van God naar deze wereld te kijken : God kijkt naar deze wereld om te zien wat verloren is en te zoeken wat nog gered kan worden. Zo kan ook onze houding hier meer zijn dan wat fatalisme, maar een blijvend zoeken om als mens een positieve bijdrage te leveren in het goed functioneren van mensen onderling. .. als uiting van geloof in het goede nieuws.