Genieten van het leven

De gezondheidsprincipes van God uitleven

T. Bergland schrijft dat “we zijn gemaakt voor een betere wereld. We zijn gemaakt voor een beter leven. Toen God deze wereld schiep en de mens er middenin plaatste, ‘keek God naar alles wat Hij had gemaakt, en zag dat het zeer goed was’. God heeft de wereld en het leven daarin zo bedoeld dat het helemaal goed is. We zijn gemaakt voor een leven dat in elke handeling, gedachte en gevoel de goedheid van God zou weerspiegelen, verkondigen, vieren en dat we ervan zouden genieten. Dat was en is Gods bedoeling en verlangen voor ons leven in deze wereld.” Er is echter iets misgegaan.

In de tuin van Eden kozen Adam en Eva ervoor om af te wijken van het plan dat God had met het leven. Door hun handelwijze hebben ze hun eigen leven en dat van de rest van de schepping in onpeilbare pijn en lijden gestort. Hadden ze alleen maar geluisterd, waren ze maar trouw geweest, dan hadden ze al het kwaad kunnen vermijden dat daarop volgde. Ze vertrouwden meer op zichzelf dan op God en luisterden naar de duivel. Sindsdien is het verhaal van de mens er één van ontrouw geweest aan Gods ontwerp voor het leven, van het niet vertrouwen op God, van pijn en lijden en van de dood.

God heeft ons niet in de steek gelaten. God probeert voortdurend iedereen in deze wereld te bereiken. Gods bedoeling en zijn verlangen naar goedheid in deze wereld en in ons leven is er nog steeds. De duivel is van plan alles aan te vallen dat van God is, alles wat Hij heeft geschapen, alles wat goed is, alles wat leeft. We leven midden in deze grote strijd tussen Christus en zijn tegenstander, tussen goed en kwaad, tussen leven en dood. Christus probeert te redden, terwijl de duivel probeert te vernietigen. We zijn allemaal het slachtoffer geworden van de aanvallen van de duivel. We zijn allemaal afgedwaald en zijn onze eigen weg gegaan. Waar de duivel echter ook heen gaat om te vernietigen, God is er al om te zoeken en te redden. God heeft ons en deze wereld niet in de steek gelaten.

‘Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid’. Jezus zei dat het zijn taak was en is om het werk van de duivel tegen te gaan en om het kwaad te overwinnen dat hij aanrichtte. De duivel komt alleen maar ‘om te roven, te slachten en te vernietigen’. De opdracht van Christus in de wereld is om het leven te brengen en wel een leven in overvloed. Het doel van de duivel is alleen maar om de dood te brengen. Het kwaad kan geen leven geven. In het kwaad is alleen de dood. Alleen in Christus kun je het leven vinden. Alleen door het goede kun je het leven hebben. Leven in het algemeen, en zeker leven in overvloed, kan alleen worden verkregen door trouw aan Gods plan voor de wereld en het leven daarin.

Vanaf het begin is de duivel ‘een aartsleugenaar, de vader van de leugen’. Zijn grootste truc was om mannen en vrouwen ervan te overtuigen dat wat hij aanbiedt beter, aantrekkelijker, spannender en bevredigender is. Hij laat het slechte, zondige en kwade er uitzien als iets goeds. Zijn grote misleiding is dat wat hij aanbiedt ons vrijmaakt en iets toevoegt aan het leven, terwijl wat God biedt het leven beperkingen oplegt en daar afbreuk aan doet.

Dat is een leugen. Het echte leven, het ware leven, kan alleen worden verkregen door wat God heeft geschapen, gezegend en gegeven. Alleen wat God geeft, voorziet in onze werkelijke behoeften en vervult onze diepste verlangens.

‘Zijn weldaden weigert Hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.’ God is de enige die leven geeft, dat ondersteunt en het geneest. Alleen Hij die het leven heeft gemaakt, kan vertellen wat goed is voor het leven. De Bijbel is zijn openbaring aan de mens van wat goed is. De levensprincipes waar de heilige Geest ons van overtuigt, zijn Gods voorschriften aan jou en mij voor het beste leven dat we in deze wereld kunnen hebben. Dat gebeurt wanneer we onder gebed de Schrift lezen en erover nadenken. Van het scheppingsverhaal tot de belofte van ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’, van Genesis tot Openbaring: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil’ Hij heeft ons niets onthouden wat goed is.

We zitten midden in het conflict dat woedt tussen goed en kwaad. We denken terug aan Eden en verlangen naar de hemel. We hebben dagelijkse genezing en herstel nodig. God heeft ons verteld hoe we moeten leven en Ellen White staat stil bij de principes van deze levensstijl in het boek De weg tot gezondheid. Ze zegt: ‘Zuivere lucht, zonlicht, matigheid, rust, beweging, juiste voeding, het gebruik van water, vertrouwen in goddelijke kracht zijn de ware geneesmiddelen.’

De principes voor gezond leven worden aangevallen. Ellen White adviseert dat ‘elke gewoonte die lichamelijke, mentale of geestelijke energie vernietigt, zonde is, en dat gezondheid slechts gewaarborgd kan worden door gehoorzaamheid aan Gods wetten die God heeft ingesteld ten goede van de gehele mensheid.’ Ze vervolgt: ‘Laat het u duidelijk zijn, dat de weg van Gods geboden de weg ten leven is. God heeft natuurwetten ingesteld, maar zijn wetten zijn geen willekeurige eisen. Ieder “Gij zult niet”, zowel in de natuurwetten als in de zedenwet, houdt een belofte in. Als wij die wetten gehoorzamen, zal er zegen op ons rusten. God dwingt ons nooit om goed te doen, maar Hij tracht ons te redden van het kwade en probeert ons naar het goede toe te leiden.’

Mozes stond met het volk van Israël aan de grens van het beloofde land en hij daagde hen uit en hield een pleidooi: ‘Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door Hem lief te hebben, door de weg te volgen die Hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen … Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de HEER, uw God, lief te hebben, Hem te gehoorzamen en Hem genegen te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat Hij uw voorouders onder ede heeft beloofd.’

We staan vandaag aan de grens van een ander beloofd land. We leven in de laatste dagen voor de komst van ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’. De uitdaging en smeekbede, die elke dag tot een ieder van ons wordt gericht, is deze: heb God lief, luister naar zijn stem, wandel in gehoorzaamheid en houd je vast aan Hem. Dan weten we wat goed is en kunnen we voor het leven kiezen.

Alleen Hij die het leven heeft gemaakt, kan vertellen wat goed is voor het leven