Een levendige, overvloedige gezondheid… Hoe maak je het waar?

Zoals beloofd zou ik de komende weken eea vertellen over Gods plan voor gezondheid. Ik heb veel mensen ontmoet, met de meest uiteenlopende opvattingen, ook over onze rechten en plichten tegenover Gods schepping. 

Veel mensen hebben me ooit geschreven of aangesproken om voor hen of een dierbare te bidden… in verband met een gezondheidsprobleem… Er waren omstandigheden waarbij honderden mensen bij God pleitten om genezing voor iemand, en die persoon werd zieker en zieker… en stierf. 

Toen dacht ik wat de zin is van bidden, als God toch niet luistert? Of wanneer na een korte opwekking, een persoon toch hervalt in de oude ziekte en het aftakelingsproces doorgaat? 

Al dat bidden heeft me iets geleerd, namelijk het belang van gemeenschap hebben met God, in Zijn invloedssfeer komen en luisteren naar wat Hij te zeggen heeft. 

Als mensen mij vragen om voor hen te bidden, dan doen we dat ook, in het besef dat God niet in het wilde weg geneest. 

Meer en meer kom ik tot de vaststelling dat God geen automaat is. Het énige wat de weg naar God vrijmaakt is de kennis en de liefdevolle uitvoering van Gods wil. Zelfs al is dit niet altijd ten volle mogelijk in deze wereld, dan is daar Jezus als onze lamp, die ons verlicht op onze levensweg. Hij is niet alleen onze lamp, maar tegelijk is Hij de vereffening van alles waarin we tekortschieten. We zijn geen perfecte mensen die alles rimpelloos en netjes oplossen. In de veelheid van verleidingen en ‘verboden bomen’ is het een opdracht om de ‘weg’ te vinden en te weerstaan aan alles wat wordt aangeboden, en niet nuttig is ! Gelukkig is er de Geest, die inzicht en raad verschaft en die ons laat kennen wat voor ons nù belangrijk is. De Geest werkt nooit tégen onze wil.

God hanteert het principe van volledige vrijheid. Hij zet niemand onder druk om het goede te doen, of zijn raad te volgen, zelfs al is dat voor ons het beste. Alleen… om te kunnen ontvangen moeten onze harten opengaan, en ook onze oren moeten openstaan om Gods stem te horen en te onderscheiden van de stemmen die niet van God zijn. Als we weten dat God, een kracht ten leven is en dat Hij zich heeft geopenbaard en dat nog steeds doet doorheen mensen die leven naar Zijn wil en in wiens houding we iets van Zijn karakter terugvinden. Als we dat weten, zou ons oog, onze kijk op dingen steeds meer op Gods golflengte komen. Hij gééft om het leven. Hoe kan ik er dan onverschillig tegenover staan ? Hoe kan de christen, die geroepen is de hoogst denkbare waarden te beleven en daardoor zijn leven de diepste zin te geven, voorbijlopen aan de door God ingestelde levenswetten ? Hoe kan hij meewerken aan de afbraak van wat door God zéér goed is gemaakt ?

Persoonlijk geloof ik in het in daden omzetten van onze gebeden. Dat betekent mensen bewust maken van de eenvoudige basisfeiten van het bereiken van een levendige en overvloedige gezondheid. Het is moeilijk om een ​​goede getuige van Jezus Christus te zijn als we ziek zijn.

Te veel christenen lijken zich niet bewust te zijn van het vers in het Nieuwe Testament dat ons opdraagt ​​dat:

“Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.”

1 Korintiërs 6:19,20

We hebben begeleiding en input nodig van iedereen in de kunst van het gezonde leven, inclusief artsen en mensen op het gebied van alternatieve therapie. De tragedie is dat velen in de medische wereld die politiek gemotiveerd zijn, de neiging hebben om elke andere gezondheidsoptie ‘kwakzalverij’ te noemen. In veel gevallen gaan ze door met deze propaganda totdat zij of een geliefde ziek wordt en dan proberen ze uiteindelijk alternatieve benaderingen. Het is triest dat veel medische scholen geen alternatieve geneeskunde onderwijzen.

Christus heeft nog steeds de kracht om te genezen, maar we moeten Zijn richtlijnen gehoorzamen en het lichaam dat Hij ons heeft toevertrouwd, behandelen als een heilige tempel.

Wat is ziekte ?

In Spiritual Gifts (1864) gaf Ellen G. White een beschrijving van het eerste gezicht dat zij had over gezondheidsprincipes : “De natuur doet een poging om zichzelf te ontdoen van vergiftigende verontreinigingen, deze poging roept koorts op, en dat is wat ziekte genoemd wordt. Maar zelfs dan, wanneer de gekwelden de natuur zouden ondersteunen in haar pogingen, door het gebruik van zuiver water, zou veel lijden voorkomen worden. Maar inplaats daarvan zoeken velen het vergif uit het lichaam te reinigen door een meer dodelijk vergif in het lichaam te brengen om daarmee het reeds aanwezige gif te verwijderen.” Sp.G. blz. 140,141.

Om dergelijke vergissingen te voorkomen, zullen we in volgende brieven enkele concrete adviezen geven om gezondheid binnen bereik te brengen.

Gezondheid

“Gezondheid” Dit woord zal de komende dagen dikwijls over de lippen komen, terecht of onterecht, gemeend of oppervlakkig, aanmoedigend of onverschillig… Nochtans dat is wat God je toewenst. Al dat lijden, die enorme miserie en het immense lijden dat door mensen aan elkaar wordt berokkend, maar ook wat mensen aan zichzelf berokkenen uit onwetendheid, onverschilligheid, nonchalantie of omdat men gezondheid niet genoeg naar waarde schat, horen niet thuis in Gods plan. 

Al toen ik nog een kleine jongen was, gingen menselijk lijden, bedlegerigheid wegens ziekte, al dat erbij horend verdriet… me ter harte. Dan hoorde ik daarbij zeggen “als er een God bestaat”… Ik heb dat goed onthouden, want op een bepaald moment kwam God op mijn weg. Ik had zijn wegen niet gevolgd, zijn adviezen niet bestudeerd, en ik stelde nu de vraag naar het waarom. Bestaat God? Wat is zijn doel met dit lijden? En heeft het wel een doel? En wat met al die onschuldige mensen die geen inspraak kregen, maar die gewoon in de molen van  de generaties meegezogen worden en geen andere keuze hebben dan het te ondergaan?

Daar ben ik nu ruim veertig jaar mee bezig en ik kan bevestigen dat God goed is en dat Zijn wereld goed is en dat Zijn schepping van het menselijk lichaam magnifiek is… Maar we leven in een vijandige wereld, op een gekaapte planeet, waar mensen kunnen kiezen, voor of tegen God of de Satan. En ook in onze zorg van het lichaam, staan we in het stemhokje: voor of tegen.

Wat God betreft, Hij heeft krachtige richtlijnen gegeven voor overvloedige gezondheid en geluk. Als we elkaar “Gezondheid” toewensen, ben ik het aan jou verplicht om door te geven HOE. 

Daarom heb ik me voorgenomen om in de komende maanden iedere week een brief te schrijven, met een aanmoedigend en oogopenend artikel, over de onderdelen van Gods programma. Zie het als mijn diepste wens, voor u lieve mens, op zoek naar de waarheid over leven & gezondheid, voor nu en straks.

  • Er komen veel onderdelen aan te pas, en ik heb die op veel manieren al beschreven, bv. in het Nieuwe Start-programma, in Natuurlijke Gezondheid, of in vertalingen die ik maakte van boeken als “God Geneest nog steeds”, “Waarom Christenen Ziek Worden” en “Er is iets Beter!”
  • We kunnen ons natuurlijk blind staren op ons leven van NU. Maar dat is een kleinigheid tegenover het leven in de eeuwigheid… Wat is je uiteindelijke doel in het leven? Misschien is die vraag makkelijk te beantwoorden. Maar hier is de volgende vraag: wanneer je dat doel bereikt… en sterft… wat is de toekomst voor jou?
  • De meerderheid van de mensen eet helemaal het verkeerde voedsel om hun gezondheidsdoelstellingen te bereiken. Ze brengen grote hoeveelheden geïsoleerde suiker, zetmeelrijke kost, vetrijk en vezelarm voedsel in hun systeem… en er ontstaan ​​grote problemen.
  • De Schrift vertelt dat God ons lichaam zo heeft ontworpen dat het 120 jaar kan leven. Maar er is maar één manier om dit te bereiken! Dus lijkt het me interessant om daar een studie van te maken. 
  • Ben je er klaar voor? En zal je niet opstandig worden over de vele onderwerpen die daaraan te pas komen? De volgende keer dat je iemand vraagt ​​hoe zij zich voelen… is het misschien beter om te vragen: “Hoe is het gesteld met je zuur-basen-evenwicht?”
  • De meeste mensen realiseren zich niet dat God ons heeft geschapen met lichaam en geest en hoe die twee samen de “levende ziel” zijn. En onze emoties spelen een grote rol in ons welzijn. Dus zal ook daar aandacht aan geschonken worden. 
  • Elk medicijn heeft bijwerkingen. Je lichaam lijdt niet vanwege een gebrek aan voorgeschreven medicijnen. Het lijdt door mishandeling en een gebrek aan voldoende echte voedingsstoffen.
  • Er zijn 2 soorten mensen… de ene hoopt dat de overheid iets voor hen zal doen… de andere hoopt dat de overheid niets voor hen zal doen, zodat ze op een vrije manier verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun grootste schat. 
  • God garandeerde vrijheid van ziekte, die het medisch systeem niet kan nabootsen. Dit alles en nog veel, veel meer zijn de uiting van mijn wens voor alle lezers! Blijf het volgen in de komende weken en pluk er de vruchten van.

Maar gij, heel anders

Antonio Maldonado kende niet veel Engels, dus gebaarde hij naar een tolk bij de receptie van het Amerikaanse Witte Huis in Washington.

Antonio, een lid van een mijndelegatie die uit Peru op bezoek was, zag dat de gasten de beste whisky geserveerd kregen, maar hij wilde gewoon een glas zuiver water om te proosten met president Lyndon B. Johnson. Via de tolk sprak hij beleefd zijn wens uit aan een ober.

Het was een moeilijk verzoek om te doen. Iedereen leek glazen whisky vast te houden en Antonio wilde geen scène maken. Hij wilde zijn collega-afgevaardigden niet in verlegenheid brengen bij het afronden van de handelsbesprekingen met de VS. Maar als jonge man had hij zich ertoe verbonden nooit te drinken nadat hij de ravage had gezien die alcohol in Peru thuis bracht. Twee jaar eerder, in 1963, had hij zijn hart aan Jezus gegeven na het horen van de Voice of Prophecy radio-uitzendingen.

Terwijl Antonio zachtjes met de ober van het Witte Huis sprak, keken een paar ogen hem aan. Die ogen volgden de ober terwijl hij Antonio een glas water bracht. Toen Antonio het water aannam, hoorde hij een stem spreken.

‘Ober, wacht,’ zei de stem. “Wat heeft meneer van u gevraagd?”

‘Deze gast wilde dat we zijn whiskyglas verwisselden voor een glas met zuiver water, meneer de president,’ antwoordde de ober.

Lyndon Johnson stak een arm uit en overhandigde de ober zijn eigen glas whisky. “Breng me alsjeblieft ook een glas water,” zei hij.

Na de toast kwam de president naar Antonio toe en vroeg bijna fluisterend: “Waarom drink je niet zoals de anderen?” Met de hulp van de tolk antwoordde Antonio met een brede glimlach. “Toen ik jong was, beloofde ik mezelf dat ik nooit zou drinken, en vele jaren later hernieuwde ik die belofte aan God”, zei hij. “Tot nu toe werkt alles goed.”

De president stak een hand uit. “Gefeliciteerd dat je zo’n prachtig voorbeeld bent”, zei hij. “Ook ik ben een gelovig man. God zegene je.” Een stevige handdruk maakte een einde aan het gesprek.

Terwijl Antonio zich bij de receptie mengde, voelde hij nieuwsgierige blikken. Zijn gewoonte om geen alcohol te drinken, versterkt door zijn geloof, had geleid tot een onverwachte ontmoeting met een van de machtigste mensen op aarde. Zijn hart verheugde zich dat hij God in het Witte Huis had kunnen vertegenwoordigen.

Tegenwoordig probeert Antonio God elke dag te vertegenwoordigen in Concepción, Peru, waar hij woont met zijn vrouw, Enma. Hij is negenennegentig en zij is negentig – een levende getuige van hun overtuiging dat “of u nu eet of drinkt, of wat u ook doet, alles doet tot eer van God” (1 Korintiërs 10:31, NBV).

Zeg aan het Kerstkind dat het wegblijft, moeder!

Laat het niet komen, wij hebben geen stal,

Geen os en geen ezel, geen schapen, geen voeder.

Geen avondlucht open voor englengeschal.

*

Wij hebben geen geest meer die nog durft geloven,

Dat God waarlijk goed is; Geen wijzen zien op

In het holst van de nacht naar de sterren hierboven;

Geen lied houdt de maat van ons angst- harteklop.

*

Wij hebben hier enkel vijandige troepen

Tot heugenis der ziel aan uw heilige nacht

En de plicht om luidkeels ‘Heil Herodes’ te roepen

Met de kans om onschuldig te worden geslacht.

Anton van Duinkerken (geschreven tijdens de tweede wereldoorlog)

Het maakt iets uit

Een voordrachtgever gaf op een spottende manier lezingen over de dwaasheid van het geloof in God. Een van die vergaderingen vond plaats in een zaal en zijn redenaarstalent bereikte er zijn hoogtepunt. Hij beheerste de situatie en ging zo op in zijn betoog, dat zijn hoogmoed hem dreef tot het uitdagen van God.

Hij schreeuwde: Indien er een God is, dat Hij zich openbare door mij te doden. Toen God echter op de uitdaging niet inging, richtte hij zich nog aanmatigender tot het publiek: Zie je wel, dat God niet bestaat!

Op dat ogenblik stond een klein vrouwtje op. Zij zei ietwat verlegen tot de spreker: Mijnheer, u bent een geleerd man en ik kan uw argumenten niet weerleggen. Maar met al uw geleerdheid moet het dan toch niet moeilijk zijn mijn vraag te beantwoorden. Sinds heel wat jaren geloof ik in Christus. Ik ben gelukkig met de verlossing die Hij mij gaf, Zijn Woord, welke ik in de Bijbel lees, geeft mij vreugde. Zijn troost is een bron van buitengewone blijdschap.

Als ik nu zou sterven en het blijkt niet waar te zijn dat Jezus Gods zoon is, en God zou niet bestaan, en de Bijbel zou een leugen zijn, en er zou geen eeuwig leven zijn, kan u mij dan zeggen wat ik verloren heb door gans mijn leven te geloven in Jezus Christus?

Een bijzondere stilte overviel de zaal. Iedereen leek de gepastheid van de vraag te begrijpen. De eenvoud van de redenering van het vrouwtje trof de spreker en de zaal keerde zich naar hem. Hij antwoordde: Mevrouw, dan hebt u er in feite niets bij verloren. Het vrouwtje ging evenwel verder: Dank u wel voor uw antwoord. Mag ik u toch nog één vraag stellen?

Als u komt te sterven en u zou nog net voordien ontdekken dat de Bijbel toch geen leugen is, en dat God toch écht bestaat, en dat Jezus wél zijn Zoon is, weet u dan wat u verloren hebt?

De oprechtheid en spontaanheid van haar denkwijze trof het publiek dermate, dat het spontaan opstond en haar toejuichte. De spreker hield zich stil en antwoordde niet!

Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus.

Jesaja 30

En wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.

Jesaja 30:21

Naarmate we het einde der tijden naderen, zal leugen zo vermengd zijn met waarheid, dat alleen degenen die de leiding van de Heilige Geest hebben, waarheid van dwaling kunnen onderscheiden. We moeten er alles aan doen om de weg van de Heer te houden. We mogen ons in geen geval van Zijn leiding afwenden om ons vertrouwen in de mens te stellen. De engelen van de Heer zijn aangesteld om te waken over degenen die hun geloof in de Heer stellen, en deze engelen moeten onze speciale hulp zijn in elke tijd van nood. Elke dag moeten we tot de Heer komen met de volledige zekerheid van het geloof, en naar Hem opzien voor wijsheid…. Zij die geleid worden door het Woord van de Heer zullen met zekerheid onderscheid maken tussen leugen en waarheid, tussen zonde en gerechtigheid. – Manuscript 43, 1907. 7BC 907.1

Het verschil

In 1933 werd ter ere van een bijzonder acteur in Engeland een banket gehouden. Na het feest werd de acteur gevraagd om iets voor te dragen voor de gasten. Hij ging op de vraag in en vroeg of iemand van de aanwezigen iets bijzonders wilde horen.

Na een ogenblik van stilte vroeg een oude predikant: Zou u de 23ste Psalm willen voordragen?

– Ja, antwoordde de acteur, als u het ook wil doen, nà mij.

Na wat aarzeling stemde de predikant hierin toe.

De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets;

Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;

Hij voert mij aan rustige wateren;

Hij verkwikt mijn ziel.

Hij leidt mij in de rechte sporen

om zijns naams wil.

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,

ik vrees geen kwaad want Gij zijt bij mij;

uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen;

Gij zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.

Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen

al de dagen van mijn leven;

ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.

Psalm 23

De acteur hield de aanwezigen aan zijn lippen. Toen hij gedaan had, werd hij uitbundig toegejuicht. Nu stond de predikant op. Er heerste een diepe stilte, toen hij gedaan had; geen toejuichingen – enkel vochtige ogen en gebogen hoofden.

Met zijn hand op de schouder van de predikant sprak de acteur : Vrienden, ik heb uw ogen en oren kunnen raken, maar deze man heeft uw hart geraakt. Ik ken Psalm 23. Deze man kent de Herder.