Het maakt iets uit

Een voordrachtgever gaf op een spottende manier lezingen over de dwaasheid van het geloof in God. Een van die vergaderingen vond plaats in een zaal en zijn redenaarstalent bereikte er zijn hoogtepunt. Hij beheerste de situatie en ging zo op in zijn betoog, dat zijn hoogmoed hem dreef tot het uitdagen van God.

Hij schreeuwde: Indien er een God is, dat Hij zich openbare door mij te doden. Toen God echter op de uitdaging niet inging, richtte hij zich nog aanmatigender tot het publiek: Zie je wel, dat God niet bestaat!

Op dat ogenblik stond een klein vrouwtje op. Zij zei ietwat verlegen tot de spreker: Mijnheer, u bent een geleerd man en ik kan uw argumenten niet weerleggen. Maar met al uw geleerdheid moet het dan toch niet moeilijk zijn mijn vraag te beantwoorden. Sinds heel wat jaren geloof ik in Christus. Ik ben gelukkig met de verlossing die Hij mij gaf, Zijn Woord, welke ik in de Bijbel lees, geeft mij vreugde. Zijn troost is een bron van buitengewone blijdschap.

Als ik nu zou sterven en het blijkt niet waar te zijn dat Jezus Gods zoon is, en God zou niet bestaan, en de Bijbel zou een leugen zijn, en er zou geen eeuwig leven zijn, kan u mij dan zeggen wat ik verloren heb door gans mijn leven te geloven in Jezus Christus?

Een bijzondere stilte overviel de zaal. Iedereen leek de gepastheid van de vraag te begrijpen. De eenvoud van de redenering van het vrouwtje trof de spreker en de zaal keerde zich naar hem. Hij antwoordde: Mevrouw, dan hebt u er in feite niets bij verloren. Het vrouwtje ging evenwel verder: Dank u wel voor uw antwoord. Mag ik u toch nog één vraag stellen?

Als u komt te sterven en u zou nog net voordien ontdekken dat de Bijbel toch geen leugen is, en dat God toch écht bestaat, en dat Jezus wél zijn Zoon is, weet u dan wat u verloren hebt?

De oprechtheid en spontaanheid van haar denkwijze trof het publiek dermate, dat het spontaan opstond en haar toejuichte. De spreker hield zich stil en antwoordde niet!

Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus.