Het Kind uit de hemel

Licht

Ik ben verrast over de eenvoud van het Kerstverhaal in de Bijbel. Het is geen verhaal met knipperlichtjes, met deftige koren en trompetten. Op het snuiven van de in de stal aanwezige dieren, was er alleen die serene stilte. De heilige vrede die geen kermistent of zware geluidsinstallatie vereist. Gewoon stilte omdat het zo goed is. 

En toch is er muziek. Het gejuich in de hemel is zo groot. De opwinding en de vreugde van engelen in de hemel bezingt Gods eer en heerlijkheid en onderstreept de boodschap van vrede aan de mensen des welbehagens. Mensen van goede wil hebben het oor om die muziek te horen, toen en NU. 

Ik ben verrast over de verschillen die de Bijbel aangeeft onder mensen :

– de vreemde wijzen die hulde wilden brengen aan de Koning van het Heelal.

– de oude, vrome Simeon en Hanna die de vertroosting van Israel verwachtten en op wie de Heilige Geest was. Met dit geestelijk oog kon hij die iedere dag mensen in en uit de tempel zien gaan, hij die honderden kinderen zag naar de tempel brengen  om ze voor de Here te stellen, maar hij onderscheidde de Messias. Zijn besluit is dan ook : “Nu laat Gij Here uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volkeren : licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. 

Het waren mensen zo eenvoudig, zo zuiver, zo ongekunsteld en oprecht van geloof. Zij waren in staat om door Gods Geest aangeraakt te worden en het heil des Heren te zien in een kleine baby. 

Met datzelfde geestelijk oog was Johannes de Doper dertig jaar later in staat om Jezus aan te duiden als “het Lam des Heren”

Enkel het geestelijk oog van Johannes de Doper en de oprechte gelovige, was in staat Jezus als de Messias te herkennen. 

Enkel de rechtvaardige Simeon, die de tijden afwachtte en daarom de vertrooster van Israël verwachtte kon door Gods geest worden beroerd. 

Jezus die op aarde kwam en die aan Gods goede nieuws gestalte en luister gaf, deed dat niet op een fysiek verbluffende manier, maar door volkomen onderwerping aan de wil van zijn Vader. 

Het “succes” van Jezus was tijdens zijn leven niet altijd even groot. In Johannes 6:66 zien wij hoe veel van Jezus discipelen afhaakten en niet langer met hem meegingen. Jezus vroeg aan de rest van zijn discipelen : Wilt gij ook niet weggaan ? 

En daar is dan Petrus : Here, tot wie zullen wij heengaan ? Gij alleen hebt woorden van eeuwig leven; en hij gaat verder met zijn geloofsbelijdenis. 

Ja, dat wij mochten zijn als Simeon en Hanna

Samuel en Simeon, het klinkt verschillend maar de betekenis is gelijk: dat je hoort. Samuel werd geroepen in de tempel en hij gaf gehoor aan die stem. Simeon hoort eveneens in de tempel en bezingt en zegent dit kind. Daar hoort Hanna dus bij. Was zij niet die vrouw die ternauwernood zwanger werd? Van deze Hanna hier horen we dat ze zeven jaar na het einde van haar maagd-zijn, weduwe was geworden en nu rond de vier en tachtig jaar was, dus ze heeft twaalf maal zeven jaar geleefd, waarvan een twaalfde samen met haar man. En dat is slechts een klein gedeelte. De rest heeft zij als profetes aan God besteed, zoals die Hanna uit het verhaal van Israël heel haar kind, waarvoor zij had geleefd, aan God en zijn dienst in de tempel had gegeven.

Ik geloof dat God ons in iedere moeilijke situatie zoveel weerstandsvermogen geeft als wij nodig hebben, zei Bonhoeffer; en dat vermogen hebben de ouders van dit kind, Jozef en Maria, bitter hard nodig. Het kon geen toeval zijn en ook geen noodlot, dat hun kind in de nacht van geboorte werd ontdekt en gevonden door herdersvolk, en aanbeden en gekroond door wijzen van verre. Het wordt, als eerstgeborene naar de tempel voor Gods Aangezicht gebracht: Alstublieft, hier God, hier onze eerstgeboren zoon, een zoon van Israël, degene die door U geroepen is tot een bijzondere opdracht.

Dit kind wordt om zo te zeggen, geboren met een levenstaak, waar alles van af hangt, heel het lot van heel de wereld. De 40 eerste dagen van de reiniging met woorden die wijzen op wat komen zal in 40 dagen van beproeving in de woestijn en een levensweg die een zware weg zal blijken te zijn, die hij te gaan heeft terwille van de liefde van God. En dat alles deed Hij, voor jou en mij. Zonder die hemelse gave, zou het leven zinloos zijn en geen toekomst hebben… Maar nu, voor zij die het ‘Leven’ kiezen !

Leer mij Uw weg o Heer !

En God antwoordt : “Mijn weg is in het heiligdom”.

De studie van de heiligdomsdienst met al zijn offers en rituelen, toont wat het God heeft gekost om u en mij te redden. Geef jij gehoor aan zo’n liefde?

2020

Auteur: stefaandewever

in 1982 begon ik met Groene Dag, omdat ik enthousiast was over het project "gezond leven, natuurlijk eten, positief denken". Dat was nieuw voor mij, maar het resultaat zo hoopgevend, dat ik dacht "dat moet iedereen weten" en "hoe heb ik al die jaren zonder Groene Dag geleefd?" Dat wordt voortaan de 'School voor Natuurlijke Gezondheid' waar ook jij voor uitgenodigd wordt: een levenslange school om "het beste van het leven te maken" !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: